Hotărârea nr. 187/2014

HOTARAREnr. 187 din 2014-09-04 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI


Consiliul General al Municipiului

București


HOTĂRÂRE

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București


Ținând cont de demisia domnului Nicolaescu Marcel Octavian din funcția de viceprimar al Municipiului București, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3432/29.08.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 3545bis/6/29.08.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2716/29.08.2014;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic și al Direcției Asistență Tehnică și Juridică;

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Având în vedere procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea unui viceprimar al municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 57 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege ca viceprimar al Municipiului București domnul consilier CGMB Pîrvu Cosmin Gabriel.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.

PREȘEDINTE DE SEDINTĂy/O M 4 Ț\ SECRETAR GENERAL

’    AUMIjNipiPIULUI BUCUREȘTI, ,

;rt Eduărctt^® \    -


București, '04.09?

Nr. 187

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro »    A f rv y /7    t—_    /\n

Anexa 1Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 187/04.09.2014 privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București, pentru următoarele motive:

Prin adresa nr. 13481/17.09.2014, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3689/17.09.2014, Agenția Națională de Integritate solicită eliberarea din funcție a domnului consilier CGMB Pârvu Cosmin Gabriel, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010.

Anexa 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General


Direcția Asistență Tehnică și Juridică


PRIMĂRIA MUNICIPII TI 1/ RUCURESTI

'W5


NR. 3960/1


N/.>.......4

^^•LCNA:.g;.'.ZlUĂ.aZ^J


Către:


Primarul General al Municipiului București Domnului Prof. Dr/Sorin Mircea OPRESCU

direcția managementul resurselor umane

Doamnei Director executiv Geta Drăgoi

Spre știință


Direcția Administrație Publică Doamnei Director executiv Florica Vlăduț

Aparatul Perrpanent al CGMB

Prin prezenta vă transmitem, alăturat, adresa Instituției Prefectului Municipiului

București nr. 15742/P/28.11.2014, înregistrată la DATJ sub nr. 3960/28.11.2014 prin

care ne comunică faptul că a înaintat Tribunalului București cerere de chemare în

judecată a Consiliului General al Municipiului București solicitând anularea Hotărârii

CGMB nr. 187/04.09.2014 privind alegerea unui viceprimar al municipiului București.

_______*

Potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, hotărârea este suspendată de drept până la soluționarea cauzei.

Cu stimă.Șef serviciu, Gladiola Țicleanu


Splaiul Independenței nr. 291-293. cod poștal 060042. sector 6, București. România

Tel: 021.305.55.00 int 1403;

http://www.pmb.ro