Hotărârea nr. 184/2014

HOTARAREnr. 184 din 2014-09-04 PRIVIND EXCLUDEREA DOMNULUI TANASE ION GABRIEL DE LA SEDINTELE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRECUM SI DE LA LUCRARILE COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CARE ACESTA FACE PARTE PENTRU O PERIOADA DE DOUA LUNI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI PRIN ADESA INSTITUTIEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.15742/P/28.11.2014


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind excluderea domnului Tănase Ion Gabriel de la ședințele Consiliului General al Municipiului București, precum și de la lucrările comisiilor de specialitate din

care acesta face parte pentru o perioadă de două luni

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului Generai al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 28006/G/II/04.07.2014, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 2744/08.07.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 2697/6/09.07.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2090/09.07.2014;

Văzând adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 14250/P/22.08.2014, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1264802/26.08.2014, la Cabinet Secretar General cu nr. 3494/6/27.08.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2692/27.08.2014.

In aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se sancționează domnul Tănase Ion Gabriel, consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București, cu excluderea de la ședințele Consiliului General al Municipiului București, precum și de la lucrările comisiilor de specialitate din care acesta face parte, pentru o perioadă de două luni.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și domnul Tănase Ion Gabriel vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

IZWJ1.


,z


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; ww.pmb

\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar GeneralOPINIE MOTIVATA

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 184/04.09.2014 privind excluderea domnului Tănase Ion Gabriel de la ședințele Consiliului General al Municipiului București, precum și de la lucrările comisiilor de specialitate din care acesta face parte pentru o perioadă de două luni, pentru următoarele motive:

Prin adresa nr. 13480/17.09.2014, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 3688/17.09.2014, Agenția Națională de Integritate solicită eliberarea din funcție a domnului consilier CGMB Tănase Ion Gabriel, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 176/2010.Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:

http://www.pmb.ro


Anexa 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

Direcția Administrație Publică

î    J

Nr. 4065/05.12.2014


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI D.G.O.

Direcția Șilteme InfcmaUc *

NR......7.............

200/4, LUNA./Z2IUA....^V

CĂTRE,

DIRECȚIA SISTEME INFORMATICE (pentru baza de date)

Urmare adresei DATJ nr. 3953/03.12.2014 (anexată), înregistrată la Direcția Administrație Publică sub nr. 4065/03.12.2014, vă facem cunoscut că Instituția Prefectului Municipiului București prin adresa nr. 15742/P/28.11.2014 a înaintat Tribunalului București cererea de chemare în judecată a CGMB prin care solicită anularea HCGMB nr. 184/2014, hotărârea fiind suspendată de drept până la soluționarea cauzei, cu rugămintea de a realiza mențiunea corespunzătoare în fișa actului aflat pe site-ul PMB


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel.:

http://www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Secretar General

Direcția Asistență Tehnică și Juridică

PRIMĂRIA MWIîCțPUJV.JÎ BUCUREȘTI priEC ;;A ftOMMu ..U t’L ’ V -’P.îCĂServiciul Organizare Ședințe C.GJSLJ3 NR DATJ 3953/.............’.......... 12.2014

Către,

Direcția Administrație Publică

5    9

Doamnei Director executiv Florica Vlăduț

Spre știință:    /

Primarul General al Migiicipiului București Domnului Prof. Dr. So^n Mircea OPRESCU Aparatul Permanent al CGMB

Prin prezenta vă transmitem, alăturat, adresa Instituției Prefectului Municipiului

București nr. 15.742/P/28.11.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 4986/6/28.11.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 3953/28.11.2014 prin care ne comunică faptul că a înaintat Tribunalului București cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București solicitând anularea Hotărârii CGMB nr. 184/04.09.2014 privind excluderea domnului Tănase Ion Gabriel de Ia ședințele Consiliului General al Municipiului București, precum și de Ia lucrările comisiilor de specialitate din care acesta face parte pentru o perioadă de două luni.

Potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, hotărârea este suspendată de drept până la soluționarea cauzei.

Cu stimă,