Hotărârea nr. 164/2014

HOTARAREnr. 164 din 2014-07-23 PRIVIND SCHIMBAREA DIN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A DOMNULUI DARABONT DAN ALEXANDRU SI REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 144/14.07.2014 SI NR. 128/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI


Consiliul General al Municipiului București


H OT Ă R Â R E

privind schimbarea din funcția de viceprimaral Municipiului București a domnului Darabont Dan Alexandru și revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 144/14.07.2014 și nr, 128/30.06.2014

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M./12.231; 12.232; 12.233/P/17.07.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2881/6/17.07.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2221/17.07.2014 prin care se anunță chemarea în judecată a C.G.M.B. în vederea anulării Hotărârilor C.G.M.B. 121 - 137 adoptate în ședința de îndată din data de 30.06.2014, ora 18:20, precum și nr. 134 - 137 adoptate în ședința de îndată din 02.07.2014 ora 16:00;

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București a domnului Darabont Dan Alexandru.

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 144/14.07.2014 privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București a domnuiui Darabont Dan Alexandru.

Art.3 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 128/30.06.2014 privind schimbarea din funcția de viceprimar al Municipiului București a domnului Darabont Dan Alexandru.

Art.4 Orice prevedere contrară se abrogă.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, xL    SECRETAR GENERAL

,    ' f > AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

- --    — . N _Z.    îi

aicu


MirceaBucurești, 23.07.2014 Nr. 164

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042,

sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00'

www.pmb.ro

\n

Anexa 121/03 2014    14:25 02131


38235GUVERNUL ROMÂN INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIUL


Nr. 13.528/P/.....

Operator de date cu caracter personal nr. 3058

t    I, rf^ViriîJ^ĂRIAMCXItli’lL'LV! MCI Rf.$t£2d

<J    AMSTEMÂTtiJXîCÂȘI JVIiîDiCA
«STEMA TUI

.......MV*


iul ^ne^OTumcipiului bucurești

Prin prezenta vT facem cunoscut că Instituția Prefectului Municipiului București a înaintat Tribunalului București, Secția a ILa Contencios Administrativ și Fiscal, cererea de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea constatării nelegalității ședinței ordinare a Consiliului Geheral al Municipiului București din 23,07,2014 și, pe cale de consecință, anularea Hotărârilor adoptate în această ședință, respectiv anularea Hotărârilor nr. 153 - 182 ale CGMB, transmise de secretarul general al municipiului București, prin adrLsa nr. 3.205/6/05.08.2014, Instituției Prefectului Municipiului București, unde au fost înregistrate sub nr. 13.528/06.08.2014,    î

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată.

Față de cele mai sus arătate, vă aducem la cunoștință că, potrivit art. 3 alin. (3)

din Legea nr, 554/2004, modificată, hotărârile atacate sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.Cu deosebită considerație,

p. Prefect Subprei

Mariana Cânumrean


013701 Sucurejti, Piața Presei litiere nr, 1, corpul B, sectorul 1 Telefon: 021 313 24 76 fax-, 021 312 25 33

www.prefecturabucuresti.ro IrmaiU prefectgumakgov ra