Hotărârea nr. 161/2014

HOTARAREnr. 161 din 2014-07-23 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI NICOLAESCU MARCEL OCTAVIAN SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 211/2014


ConsHiul General al Municipiului București


H OT Ă R Â R E

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Nicolaescu Marcel Octavian și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al

Municipiului București

®    în baza referatului Primarului General al Municipiului București și al

Secretarului General al Municipiului București;

Având în vedere Decizia Consiliului de Coordonare al Municipiului București din cadrul Partidului Național Liberal nr. 39/26.06,2014, înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2499/6/26.06.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1913/26.06.2014;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. hA1) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului ® Nicolaescu Marcel Octavian ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă a fost ales și se declară vacant postul de

consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

h / / ’    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Mircea CrfetianjHafcu


București, 2».07.2014 Nr. 161    \

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55

00; www.pmb.ro

\n

Anexa 121/03 2014    14:25 02131


38235GUVERNUL ROMÂN INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIUL


Nr. 13.528/P/.....

Operator de date cu caracter personal nr. 3058

t    I, rf^ViriîJ^ĂRIAMCXItli’lL'LV! MCI Rf.$t£2d

<J    AMSTEMÂTtiJXîCÂȘI JVIiîDiCA
«STEMA TUI

.......MV*


iul ^ne^OTumcipiului bucurești

Prin prezenta vT facem cunoscut că Instituția Prefectului Municipiului București a înaintat Tribunalului București, Secția a ILa Contencios Administrativ și Fiscal, cererea de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea constatării nelegalității ședinței ordinare a Consiliului Geheral al Municipiului București din 23,07,2014 și, pe cale de consecință, anularea Hotărârilor adoptate în această ședință, respectiv anularea Hotărârilor nr. 153 - 182 ale CGMB, transmise de secretarul general al municipiului București, prin adrLsa nr. 3.205/6/05.08.2014, Instituției Prefectului Municipiului București, unde au fost înregistrate sub nr. 13.528/06.08.2014,    î

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată.

Față de cele mai sus arătate, vă aducem la cunoștință că, potrivit art. 3 alin. (3)

din Legea nr, 554/2004, modificată, hotărârile atacate sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.Cu deosebită considerație,

p. Prefect Subprei

Mariana Cânumrean


013701 Sucurejti, Piața Presei litiere nr, 1, corpul B, sectorul 1 Telefon: 021 313 24 76 fax-, 021 312 25 33

www.prefecturabucuresti.ro IrmaiU prefectgumakgov ra