Hotărârea nr. 155/2014

HOTARAREnr. 155 din 2014-07-23 PRIVIND REVOCAREA HOTARARILOR C.G.M.B. NR. 138/14.07.2014 SI NR. 100/30.06.2014 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEIConsiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind revocarea Hotărârilor C.G.M.B. nr. 138/14.07.2014 și nr. 100/30.05.2014

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de către Instituția Prefectului Municipiului București cu nr. 8244;8519;10401/P27.06.2014 înregistrată la Cabinet Secretar General sub nr. 2562/6/01.07.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2012/02.07.2014, prin care se solicită revocarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 100/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Peter Alexandrina;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 138/14.07.2014 privind revocarea Hotărârii C.G.M.B. 100/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Peter Alexandrina.

Art.2 Se revocă Hotărârea C.G.M.B. nr. 100/30.05.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Peter Alexandrina.

Art. 3 Orice prevedere contrară se abrogă.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Splaiul Independenței Nr. 2S1-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 121/03 2014    14:25 02131


38235GUVERNUL ROMÂN INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIUL


Nr. 13.528/P/.....

Operator de date cu caracter personal nr. 3058

t    I, rf^ViriîJ^ĂRIAMCXItli’lL'LV! MCI Rf.$t£2d

<J    AMSTEMÂTtiJXîCÂȘI JVIiîDiCA
«STEMA TUI

.......MV*


iul ^ne^OTumcipiului bucurești

Prin prezenta vT facem cunoscut că Instituția Prefectului Municipiului București a înaintat Tribunalului București, Secția a ILa Contencios Administrativ și Fiscal, cererea de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea constatării nelegalității ședinței ordinare a Consiliului Geheral al Municipiului București din 23,07,2014 și, pe cale de consecință, anularea Hotărârilor adoptate în această ședință, respectiv anularea Hotărârilor nr. 153 - 182 ale CGMB, transmise de secretarul general al municipiului București, prin adrLsa nr. 3.205/6/05.08.2014, Instituției Prefectului Municipiului București, unde au fost înregistrate sub nr. 13.528/06.08.2014,    î

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată.

Față de cele mai sus arătate, vă aducem la cunoștință că, potrivit art. 3 alin. (3)

din Legea nr, 554/2004, modificată, hotărârile atacate sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.Cu deosebită considerație,

p. Prefect Subprei

Mariana Cânumrean


013701 Sucurejti, Piața Presei litiere nr, 1, corpul B, sectorul 1 Telefon: 021 313 24 76 fax-, 021 312 25 33

www.prefecturabucuresti.ro IrmaiU prefectgumakgov ra