Hotărârea nr. 140/2014

HOTARAREnr. 140 din 2014-07-14 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER AL DOMNULUI STEFANEL MARIN DAN, VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER GENERAL DIN CADRUL C.G.M.B. SI REVOCAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 132/30.06.2014 HOTARAREA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 207/2014


privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ștefănel Marin Dan vacantarea unui post de consilier general din cadrul C.G.M.B. și revocarea hotărârii C.G.M.B. nr. 132/30.06.2014

Având în vedere adresa Partidului Poporului - Dan Diaconescu nr. 1472/6/25 04.2014 referitoare la radierea din registrul membrilor acestui partid a domnului Ștefănel Marin Dan.

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. hA1 și alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier general în cadrul Consiliului General al Municipiului București ai domnului Ștefanei Marin Dan și vacantarea unui post de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Art.2 Se revocă hotărârea CGMB nr. 132/30.06.2014.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.07.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Mircea fihstjafa Răîcu f z ;

SECRETAR GENERAL ĂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TUDOR TOMABucurești^ 4.07.2014 V? Nr. 140

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 06Q042, sector G, București, România; tel.; +4021 305 55 00- ww mb ro

\n

Anexa 1
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Secretar General


Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 140/14.07.2014 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Marin Ștefănel Dan, vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București și revocarea hotărârii CGMB nr. 132/2014, pentru următoarele motive:

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de consilieri din cadrul CGMB care au întocmit și semnat o expunere de motive și nu are la bază referatul constatator semnat de Primarul General și de Secretarul General al Municipiului București, așa cum prevede art. 12 din Legea nr,393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare:

„ (2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei sau orașului, respectiv de președintele consiliului județean și de secretarul general a! județului. Referatul va fi însoțit de actele justificative.”

în consecință, hotărârea nr. 140/14.07.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București fără respectarea normelor imperative legale mai sus-menționate.


Anexa 2guvernul româniei

INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREFECTUL

Nr. SM/î2.816/P/.^:.q£;.?.^.£.„ Operator de datecuASfîacter personal nr. 3058sAHAJCS/'bi.LiWCl'KEȘ,, DJilJ.C fîâ/iSlsWi'J'Â Itli/iiCi lyi'RlDlCÂ


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Prin prezenta vă facem cunoscut că Instituția Prefectului Municipiului București a înaintat Tribunalului București, Secția a Il-a Contencios Administrativ și Fiscal, cererea de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 138 — 152 adoptate în ședința de îndată din_14,07.2014r ora 10:15, transmise de secretaruf general al municipiului București, prin adresa nr. 3.000/6/23.07.2014, Instituției Prefectului Municipiului București, unde au fost înregistrate sub nr. 12.816/23.07.2014.

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr, 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, întrucât convocarea CGMB în ședințe de îndată a continuat să aibă loc în alte situații decât cele prevăzute de art. 39 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată, cu toate că prefectul municipiului București a adus la cunoștința CGMB, prin adresa nr. 8.244; 8.519; 10.401/27.06.2014, faptul că autoritatea deliberativă a administrației publice locale nu poate fi convocată în ședințe de îndată decât ui situațiile expres prevăzute de lege.

Față de cele mai sus arătate, vă aducem la cunoștință că, potrivit art 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, hotărârile atacate sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.

Cu considerație,

“Wd

Lpevicd-


PRIMĂRIA. I PRir


2;.oj.,


013701

Telefon. 021 3î3 24 ?fi Fsx: 021 jjj 25 33 wwivprerflrturatwcuresj.tt E-maji;