Hotărârea nr. 14/2014

HOTARAREnr. 14 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "CONSTRUIRE DEVERSOR PENTRU APE MARI DIN COLECTORUL A3 IN RAUL DAMBOVITA"


Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire deversor pentru ape mari din colectorul A3 în râul

Dâmbovița”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Genera I a! Municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Gene râie Infrastructură și Servicii Publice ~ Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București nr. 48/26.06.2012 și avizul Comisiei Tehnico-Economice a S.C. Apa Nova București S.A. nr. 43/27.04.2012;

în conformitate cu prevederile ari. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor arf. 36 alin. (2) lit. b), alin. 4 îit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire deversor pentru ape mari din colectorul A3 în râu! Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va. face din fonduri nerambursatoile

I    1

externe de la instituții financiare internaționale și din alocații de la bugetul local al Municipiului București pentru partea de cofinanțare, în condițiile respectării clauzei 20 din Contractul de Concesiune a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din Municipiul București încheiat cu

S.C. Apa Nova București SA, privind nivelele de servicii și a clauzei 0 2

:.ip(2i:.il Independenței 231-293, sector S. București, România; te;.: -:-402.t. 305 55 00: ww.bucuresti-prinjaH» m..'A


din Partea a IV-a din Caietul de Sarcini privind tariful.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului G eneral

al Municipiului București vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Con siliului General al Municipiului București din data de 30.01.2014.București, 30.01.2014 Nr. 14 '

Spinii.-! independenței    secîo

6, Sucureșci. România tei.: -s-402i 305 55 00; ww/.bucuresti-primsiia.ro    ;"SS 2

\n

Anexa 1ANEXA LA HCGMB nr, / v...../ .SLAV

Obiectivul de investiții: „Construire deversor p^n^ru ap&>man dinco lectorul A3 in râul Dambovita”

A

Nr

crt


Denumire Indicator- Valoarea totala a investitiei(INV), inclusiv TVA, ACTUALIZATA pe baza indicelui preturilor de consum - IPC ( octombrie 2011 - iunie 2013) = 107,82%

din care:

construcții montaj (C+M)


Eșalonarea investsitiei (INV /C+M)

Anul I

Valoarea totala a investiției (INV), exclusiv TVA Constructii-montaj (C+M)

Anul II

Valoarea totala a investiției (INV), exclusiv TVA Construcții-montai (C+M)


Mii lei


Mii lei


Mii lei Mii lei


MI ii lei Mii lei


19352,558


16.418.322


5.764,1 35 4.437,4 17


9.1847 30 8.209,9 22


Nr

crt

Denumire Indicator

U.M.

CANT'IT.

1

Durata estimata de realizare a lucrărilor de investiții

Luni

2-1

2

Capacitati

2.1

Reabilitarea vechiului colector A3

m

2.200

2.2

i

Realizare camera de vane la intersecția cu noul colector A3

buc

1