Hotărârea nr. 131/2014

HOTARAREnr. 131 din 2014-06-30 PRIVIND ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 210/2014


HOTĂFLÂRE

privind alegerea unui viceprimar al Municipiului București

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Având în vedere procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor pentru alegerea unui viceprimar al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege ca viceprimar al Municipiului București domnul consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București, lliescu Lucian Cătălin.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.06.2014, ora 15.55.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, FddiTbrp Vicentiifl/Ghită


7    /    /    » / 1    >

București, 30.06.2014 Nr. 131

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1ifAI

# s C- 41


sa Asistentă I ehnics


PBIMARW Mt'N’nî Di; XT t t ă ALăVXAă


BUCUREȘTI '■ -' ’■ < Ț-C’CĂ


20.


e....................yy

/Â...EL2iA....^ăe:ZiUA..A5!e..


Serviciul Organizare Ședințe C.G.M.B.

NR. 2221/./£..eL.2014 NR. 2881/6/17.07.2014

Spre știință:

Direcția Administrație Publică

J    J

în atentia doamnei Director Florica Vlădut

5    J

Direcția Managenruenttfl Resurselor Umane

în atențiajjoafhnei Director Geta Drăgoi

Direcția Generală^ootiomică

în atenția domffului Director General Mircea Constantinescu

Vă transmitem adresa înregistrată la Cabinet Secretar general cu nr. 2881/6/17.07.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2221/17.07.2014, prin care Instituția Prefectului Municipiului București aduce la cunoștință că a înaintat Tribunalului București, Secția Contencios Administrativ și Fiscal o cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea anulării Hotărârilor C.G.M.B. nr. 121 - 131, adoptate în ședința de îndată din data de 30.06.2014, ora 15.55, nr. 132 - 133, adoptate în ședința de îndată din data de 30.06.2014, ora 18.20, precum și nr. 134 - 137, adoptate în ședința de îndată din data de 02.07.2014, ora 16.00, transmise de secretarul general al municipiului București, prin adresele nr. 2.808/6/14.07.2014, 2816/6/14.07.2014 și 2818/6/14.07.2014, Instituției Prefectului Municipiului București, unde au fost înregistrate cu nr. 12231/14.07.2014, 12232/14.07.2014 și 12233/14.07.2014.

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările ulterioare, întrucât convocarea C.G.M.B. în ședințele de îndată a continuat să aibă loc în alte situații decât cele

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România

Tel: 021.305.55.00 int. 1403;

http://www.pmb.ro

prevăzute de art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu toate că prefectul municipiului București a adus la cunoștința C.G.M.B. prin adresele nr. 8244, 8519 și 10401/27.06.2014, faptul că autoritatea delibetativă a administrației publice locale nu poate fi convocată în ședințe de îndată decât în situațiile expres prevăzute de lege.

Potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554 a contenciosului administrativ, cu modificările ulterioare, hotărârile atacate sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.

întocmit,

Gabriela Titirișcă

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel.: 021/305 55 05; Tel. centrală: 021/305 55 00/55 int. 1058; Fax: 021/305 55 00/55 int. 1058

http://www. pmb.ro


Prin prezenta vă facem cunoscut că Instituția Prefectului Municipiului București a înaintat Tribunalului București, Secția Contencios Administrativ-Fiscal, o cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București în vederea anulării Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 121 -131 adoptate în ședința de îndată din 30.06.2014, ora 15:55; nr. 132 - 133 adoptate în ședința de îndată din 30.06.2014, ora 18:20, precum și nr. 134 - 137 adoptate în ședința de îndată din 02.07.2014, ora 16:00, transmise de secretarul general al municipiului București, prin adresele nr. 2.808/6/14.07.2014, 2.816/6/14,07.2014 și 2.818/6/14.07.2014, Instituției Prefectului Municipiului București, unde au fost înregistrate sub nr. 12.231/14.07.2014; 12.232/14.07.2014 și 12.233/14.07.2014.

Acțiunea a fost introdusă în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, întrucât convocarea CGMB în ședințe de îndată a continuat să aibă loc în alte situații decât cele prevăzute de art. 39 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată, cu toate că prefectul municipiului București a adus ia cunoștința CGMB, prin adresa nr. 8.244; 8.519; 10.401/27.06.2014, faptul că autoritatea deliberativă a administrației publice locale nu poate fi convocată în ședințe de îndată decât în situațiile expres prevăzute de lege.

Față de cele mai sus arătate, vă aducem la cunoștință că, potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, hotărârile atacate sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.

Cu considerație,013701 București, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1 Telefon: 021 313 24 76 Fax: 021 312 2S 33

www.prefecturabucuresti.ro E-mail: prefect©mai.gov.ro