Hotărârea nr. 13/2014

HOTARAREnr. 13 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. BLANARI NR. 8, SECTOR 3


4


H OT Ă R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare ia imobilul situat în str. Biănari rir. 8, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Investiții;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Econoinio al Primăriei Municipiului București nr. 74/17.12.2012;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/Î994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic ai construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. d) și art 45 aiin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru consolidarea imobilului situat în str. Biănari nr. 8, sector3, conform anexei care face parte integrantă cdin prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul lo<oal pentru spațiile aflate în administrarea C.G.M.B. - A.F.I. și din sursele proprii ale proprietarului spațiului cu altă destinație decât cea de locuiT -S.C. ROM GEMENI TURISM S.R.L..Ari. 3 Direcțiile din cadrul aparatuiui de specialitât^î^WâruluiGeneral al Municipiului București vor aduce ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința, ordinară a Conciliului Generai al Municipiului București din data de 30.01.2014.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor Tema


București, 30.01.2014 Nr. 13

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: h-4021 305 55 00; ww.bucuresti-prirnaris.ro

Pag 2

\n

Anexa 1r/vr'(vv/


Anexa nr. 1 ,

kc //dTdr'A/A1) ..-v z2. /.-?/

indicatorii tehnico - economici ai obiectivului consolidare imobil situat în str. BLĂNÂRI nr.8, sector 3    dtoh

/aioarea totală a lucrărilor de consolidare este de 1.990,963 mii lei (inclusiv TVA) din care valoarea Construcții - montaj este de 1.141,406 mii iei (inclusiv 'VA;, calculată la nivelul lunii iunie 2012 conform Deviz general din Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție elaborată de S.C. „ROCOM” S.R.L. indicele de actualizare este 1,0451 iunie 2012 - octombrie 2013) conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.


(mii lei)

I

Indicatori tehnico economici Deviz general iunie 2013

(inclusiv TVA)

Indicatori tehnico economici Deviz generai iunie 2013

(exclusiv TVA)

Indicatori tehnico economici actualizați la nivelul lunii octombrie 2013

(inclusiv TVA)

Indicatori tehnico economici actualizați la nivelul lunii octombrie 2013

(exclusiv TVA)

Spații aflate în administrarea C.G.M.B. - A.F.!.

BUGET LOCAL (inclusiv TVA)

Spațiu cu altă destinație decât cea de locuință în proprietate

particulară

SURSE PROPRII

(inclusiv TVA)

Valoarea investiției:

100,00%

89,12%

10,88%

1.990,963

1.605,615

2.080,755

1.678,028

1.854,369

226,386

TOTAL

din care: C + M

l

1.141,406

1.032,864

1.338,513

1.079,446

1.192,883

145,630

Suprafața    desfășurată

395,00

363.38

31,62

(m2)