Hotărârea nr. 116/2014

HOTARAREnr. 116 din 2014-05-30 PRIVIND INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA "PIETELOR TARANESTI" CA PIETE VOLANTE, PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 229/2014


k-

r
Consiliul


GeneralH OT Ă R Â R E

— privind înființarea, organizarea și funcționarea „Piețelor Țărănești” ca piețe volante, pe teritoriul municipiul! București

Având tn vedere-expunerea de motive a Primarului Generai al “Municipiului București și raportul de specialitate „al Direcției Implementare Politici Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice șl avizȚ Comisiei j u cT ce și de disci p! i n a- d i n-cadru I C o " șli u I u iG e n e ra I ai Municipiu Iu i București.

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului-nr. 348/2004 privnct exercitarea comerțului „cu produse-și servicii de piață în unele zone pubiice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului președintelui •-•■MSVSA nr. 111/2008-privind aprobarea Normei sanitar veterinari și pentru siguranța alimentelor. privind procedura de Înregistrare sanitară, -veterinară șl pentru secanta aiimentewr,-a,activităților dc-obținere și. de vânzare directă șî/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine -animală sau nonanimală-, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transped și comercializare a-produselGT alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulte-doare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e) aiin.Ț7) iit. a) și art. 45-alin. (2) lit. f) din .egea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,„republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înființarea „Piețelor Țărănești” pe teritoriul municipiului București; ca piețe volante de comercializare a produselor acricoie și alii^efîtăreȚțdirect de către producători, cu respectarea dispozițiilor legale în vîgbâre, în condițiile prevăzute cs către Regula^gg-ntu! de/Organizare și Funcționare specific acestor

piețe.

r t    ^dependenței Nr. 2Sl/293JzL post=t4^i^^

itorB/Buctirâști, Rom\J O n //>'Art.2 Pentru organizarea și funcționarea Fn. b.uhe^oriidiții a JPiețelor Țărănești” ca piețe volante: pe teritoriul municipiului București se-împuterniceste Primarul General al Municipiului București să semneze -pentru și în numele Municipiului București, Acordul de colaborare administrativ, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Municipiul București, Autoritatea Națională' Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și-Federația Națională a-Sindicatelor din. Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe „AGROSTAR”, prevăzut în ^gg^&care face pacte,integrantă din prezenta hotărâre.

ArtS Se aprobă .durata Acordului de Colaborare „privind organizarea și funcționarea jPfețeior Țărănești" ca piețe volan e pe teritoriul municipiului București, respectiv 3 .ani de la data semnării (ui de către toate părțile semnatare; cu posibilitatea de prelungire-în condiuiie prevăzute de legislația în vigoare.

Art.4 în termen de 30 de zife de la data intrării în vigoare a prezentei -hotărâri, direcțiile- din aparatul de-specialitate al Primarului Generai vor elabora Regulamentul de Organizare și Funcționare a „Piețelor Țărănești", calendarul activităților, precum și feta locaț ilor de pe teritoriul municipiului

București în care vor fi amplasate „Piețele Țărănești”.

Art.5 Direcțiile din „cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce ia îndeplinire prevedente prezentei hotărâri.

Această hotărâre a forț-^doptata în ședința de-îndată a Consiliului îGeneral al Municipiului Bucunșati din-data.de 30.05.2014-,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Z' V Ghiță Ricpard -Vicegtyu


București, 30,05.2014 Nr. 116

Spleiu! independenței    sec'or G, București, Ronțânig tel.: +4021 3(J5 55 00;-www.bucurești-p d iri a rte. r o..

Pag 2

\n

Anexa 1MINISTERUL AGRICULTURII-ȘI DEZVOLTĂRII RURALE denumit în continuare MADR, cu sediul în București, A-dai Carol I, nr.24, sector 3, reprezentat prin domnul- Daniel CONSTANTIN, m calitate de Vieeprim-ministru, Ministru Agriculturii- și Dezvoltăni-Rurale,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, denumită în co'ntinuare MB, reprezentată prin domnul Scrin Mir cea OTRES'U. în calitate de Primar Generat' al-Municipiului București,

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR, denumită -în continuare ANSVSA, cu sediul în Piața Presei Libere, nr.l Corp Dl, - s.ector i. reprezentată prinMomnuî-M/adzTn/r Alexandru MĂNĂSTIRE ANU , în-calitate de Președinte—- Secretar de'StaL...

FEDERAȚIA NAȚIONALA'A SINDICATELOR DIN AGRICULTURĂ, ALIMENTAȚIE, TUTUN;DOMENII ȘI SERVICII CONEXE „AGROSTAR”, denumită în continuare AGROSTAR, cu sediul în'București, Piațr Cpt. Wa-lter Mărăcîneanu, nr. 1-3, etaj 4r camera 320-321, sector 1, reprezentată prin domnul Ștefan NICULAE, în calitate de Președinte,

se încheie prezentul acord:    - - -

— - —-    ' -u . j

1.    Obiectul acordului:

Prezentul acord stabilește măsurile generale cu caracter administrativ, necesare a fi-adoptate, _pentru amenajarea, organizarea și. funcționarea de-„piețe țărănești”, de tipul piețelor vofente, pe teritoriul Municipiului București,

2.    Cadrul legai:

Hotărârea-Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de șpiață în .unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;    .

- Ordinul președintelui] ANSVSA. .nr. i I l '2008. privind aprobarea Normei sanitar veterinare și pentru siguranța -alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară, veterinară și pentru siguranța alimentelor-, a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a..produselor alimentare de origine animală sau nonanimală,-precum și a activităților de producție, procesare,-— depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de. origine nonanimală. cu modificările și completările ulterioare;

3.    Principii generale privind „Piața Țărănescă”:

S „piața țărănească” este structura de vânzare, amplasata" conform nevoilor locale, cererilor cetățenilor municipiului care se organizează îrranumite vile ale-săptămânii, cu orar de funcționare limiVit , numai pe timpul zilei și în locațiile stabilite de către Primăria Municipiului B icureștip

-A „piața "țărănească” este rezervată In' exclusivitate producătorilor apr-îcol-i individuali și/sau organizațiân orice formă asociat! vă,-constituită conform le, ții, denumiți generic-prodKcăton;

U producătorii beneficiază de toate facilitățile oferite de „piața țărănească”, fără a-piăti vreo taxă sau tarif pentru utilizarea standurilor .(tarabelor), cântare, apă, electricitate, spații de depozitare, materiale publicitare, etc.

A producătorii sunt în” totalitattUresponsab'în-pentru produsele lor în fața consumatorilor li răspund pentru respectarea -normelor-legale de.producere, -prelucrare și comercializare a produselor:    ■

V nediscrîminare, liber acces;

4.    Definiții:

> _

In sensul prezentul.ii. acord, următorii termeni se definesc astfel:

A „Piețe țărănești.” — Unități mobile și/sau temporare de-comercializare _a-alimentelor de origine nonanimală'’ - unități vc/ante /fixe prevăzut cu- spații și-dotări -adecvate în- care sc~ desfășoară activități permanente/te~mporare pentru păstrarea, prezentare și vânzarea de produse de origine nonanimală provenite ain unități înregistrate pentru siguranță alimentelor, ambalate și/sau preambalate și / sau care prezintă- elemente de identificare -ale producătorului', această categorie include și-rulotele, tonetele, magazinele mobile, vitrinele mobile, precum și alte unități mobile/fixe în care se păstrează, expun și/sau comercializează alimente eătre consumatorul final;

A „Parteneri implicați”. f autoritățile teritoriale ale administrației publice centrale din municipinUBusurești (MADR), administrația publîcăuLseală (MB), organizații, sindicate și grupuri de producători, asociații ale producătorilor, producători individuali;

-A „Producători-” - persoană fizică sau juridică, inclusiv produeăîorii-.agricoli crescători de animale, care desfășoară activitate de vânzare directă a produselor primare de origine animală. .certificat CGnform reglementărilor în vigoare;    z cc    </* \

5. Scop:•f asigurarea cadoului


organizatoric caro să creeze facilități producătorilor agricoli- pentru vânzarea directă către consumatori a produselor agroalimenture din producție proprie;

asigurarea unei oferte ,de produse a-groalimentare corespunzătoare -calitativ și cantitativ, -Ia prețuri echitabile, cu garantarea- trasabilitățir și siguranței produselor agricole;

ri generarea unei legături civilizate-și directe între producătorul agricol și consumator;

6. Produse agricole și alimentare:

Produse agricole și alimentare care se pe r comercializa în piețele țărănești:

-    leguinerproaspete și conservate;

-    cartofi, .struguri, pepeni;

-    fructe de livadă și de pădure, proaspete și conservate;

-    miere-de albine;

-    produse tradiționale;

7. Parteneri implicați - reJ și atribuții:

MAS):-: M^,. ANSVSA, și AGROSTARj elaborează și încheie Acordul de colaborare privind cadrul instituțional de - acțiune, -măsurile și responsabilitățile pentru ducerea.’a îndeplinire a obiectivelor.

A.. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cumrmăto.arele .atribuții principale:

Realizează prin Direcția pentru Agricultură a MunicipiufaT -București, următoarele:

= efectuează acțiuni de- veritieaîuJm „piețele țărănești” sub aspectul calității- de -producător a vânzătorilor, cât și asupra- provenienței produselor oferite spre vânzare, inclusiv la locul de producție declarat, împreună cu reprezentantul desemnatiaS administrației publice locale;

■ participă la realizarea acțiunilor de prezentare a inițiativei de organizare a „pieței țărănești”;

B. Municipiul RitcureșBai următoarele atribuții speciale:

•    identifică "locații -.optime în- care vor funcționa „piețe țărănești” și comunică, aceste locații Direcției pentru Agricultură a Municipiului București;.

•    acordă autorizații de funcționare’pentru „piețele țărănești”;

® desemnează un reprezentant care administrează activitatea din.piață;

•    desemnează- pentru- .„pieî^fe^ț^pănești” persoane responsabile pentru controlul efectuai' îrtipreună'tidUț,/ reprezentantul Direcției pentru

® amplasează (dacă este cazul) echipamentul'comercial mooilv pe spațiul pieței țărănești, adgyggstrâagerea acestuia și depozitarea în -locațir corespunzătoare;    1

•    asigură instrumente de cântărire omologate și verificate, pe care le pune la dispoziția vânzătorilor;

•    asigură salubrizarea zonei după încheîerea-progr-amului de funcționare a

•    asigură grupuri sanitare mobile;

■ asigură-prin Poliția Locală,, paza; ordinea și liniștea zonelomm care-se desfășoară activitatea din piețele volante;

•    pune-krdispoziția producătorilor, eu titlu gratuit, toate facilitățile de care dispune piața;

®~ alte-măsuri, menite a asigura desfășurarea în. bune -condiții a „Piețelor Țărănești”, conform dispozițiilor Dgale;

C. Autoritatea Națională Sanitar— Veterinară și- pentru Siguranța, Alimentelor, cu următoarele atribuții speciale:

» eliberează prin Direcția Județeană Sanitară - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București,. documente de raregis-tmre .pentru siguranța alimentelor a Unităților mobile și/sau-temporațe de comercializare a alimentelor, în conformitate cu Ordinul’ președintelui .ANSVSA1 ar. 111/2908. -privind_ aprobarea Normei sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor privind-procedura de înregistrare sanitară, veterinară și pentru- siguranța alimentelor, a activităților de obținere .și de vânzare direetă și/sau cu amănuntul a produsei ?r alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și-a activități, or-' de producție, procesare, depozitare, transport ai comercial Nare a produselor alimentare de-origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;

• activitățile de vânzare directă și/sau. cu amănuntul sunt supuse controlului pentru -siguranța alimentelor dsetuat de către personalul specializat din cadrul DSVSA .a’Municrpiului București;

1). Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe- „AGROSTAR”, cu următoarele atribuții -specifice:

colaborează cu administrația -publică locală în vedereaJdentificăril locațiilor destinate organizării „piețelor țărănești” șfecomunicarea:-acestora celor interesați;

asigură un -număr de “Standuri (tarabe pliabile) dimensionate, încordare cu numărul de „piețe țărănești” ce se înființează- șî cu numărul de prcducădsLșglicitanți;

asigură ca prețpf'produsel^^ândute în „piețele țărănești” sa nu depășească pr^îțjrîfe'dîmjpiețele '^adiționale;® asigură păstrarea în bună stare a tarabelor și cântarelor primite în folosință și'Să-l-^^țituie reprezentantului pie,ței, la plecare;

8. „Calendarul activităților” pentru înființarea „piețelor țărănești” în Municipiul București precum, .și -Regulamentul propriu de Organizare și Funcționare a „piețelor țărănești”, vor-fi elaborate ulterior, și vor supuse avizării autorității publice locale, în-conformitate cu dispozițiile legale în-vigoare.

Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de 3 ani de.la data semnării lui de către toate părțile semnatare și se poate prelungi” tacit tot pentru o perioadă identică, dacă părțile semnatare nu denunță unilateral acordul, la expirarea acestuia.

Părțile au semnat astăzi ...................•....... prezentul Acord de Colaborare

privind Organizarea și Funcționarea „PIEȚELOR ȚĂRĂNEȘTI”, în municipiul București, în patru{4.) exemplare originale, câte mul pentru fiecare parte semnatară,

MÎMS1FBA1. AGRICULTURII MUNICIPIUL BUCUREȘTI ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Vicep rim-mintdru,Ministru, Daniel CONSTANT!'

Primar General? Sorin Mircea OPRESCU


AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚAALIMENTELOR

. Președintei- Secretar de Stat,

VladimirAlexandru MĂNĂSTIRE AM

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ-AElNDICATELOR IMN AGRICULTURĂ, ALIMENTA ȚIE, TUTUN DOMENII ȘI SER VICII CONEXE „A GROSTAR”,

Președinte,

/''ȘtefanNICULAE