Hotărârea nr. 115/2014

HOTARAREnr. 115 din 2014-05-30 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA "ORASE DE IMPORTANTA MAJORA DIN EUROPA - GRUPUL UTILIZATORILOR IT" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 256/2014


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai"'Municipiului Bucureștiși raportul de specialitate al Direcției Afaceri Externe și Protocol;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizele favorabile ale Ministerului Afacerilor. Externe nr. H 2-171017/21.03.2014 și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr_. 27913/05.05.2014;

în temei ui'prevederi [or-a rt. 11 alin. (4), art. 16, art. 36 alin, (7)7ît c) și art. 45 alin. .(2)-lit. f) din Legea nr. 21-5/2001 privind-administratra: publică-locală, republicată, cu -modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art,1 Se .,,apro.că aderarea Municipiului București la Asociația „Orașe de impurtanță majoră”din Europa - grupul-■utllizatoril.or IT” începând cu anu-l 2'0T4, în condițiiie-pr-e-vă-zute de Statutul Asociației, anexat hotărârii.

Art.2 (N-Se aprobă cuantumul cotizației anuale în sumă de 1.500 'EURO, aferent calității de-unembru cu- drepturi depline a Municipiului București-la Asociația- „Orașe de-importanță majorănjin Europa - grupul utilizatorilor IT" începând=cu 1 "lanuurie 2015, în conformitate cu regulile Asociației.

(2) Cotele aferente cotizațiilor anuale vor fi inciuse-rn-bugetul tocai.

Art.3 -Reprezentarea Municipiului București în cadrul Asociației se realizează de că-t-re Primarul General ori de'către un împuternicit al acestuia.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului. de specialitate ai "Primarului General șl Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei'hotărâri.

Această haiărâL&-a..do3t acostată în-șodhna Municipiului București din dala de.30.05.2CT4„de-îndată a Consiliului Generai ai

SECRETAR GENERAL AL -MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Sp.aiul .naepondenței Nr. 291-293, Cod postai: OS0042, sector S, București, România; te[.: +<021 305 55 00; y,w..-.Pmb.ro

\n

Anexa 1(1)    Asociația poartă numele-"Orașe Majore din Europa--Grupul UtilîzatorîlorTT'' care va fi introdus în Registrul Asociațiilor. După.înregistrare va-avea numele "Orașe Majore din Europa - Grupul Utilizatorilor IT e.V." (e.V. abrevierea în

'"limba germană pentru asociația înregistrată).

(2)    Asociația are sediul la Bremerhayen. -?

2. Misiune

(-1) Misiunea Asociației este acea. de a sprijini-serviciile bazate peJET, respectivrcele din sectorul public și-autoritățile locale din. Europa... Introducând serviciile bazate- pe IT, asociația dorește să elimine contactul fizic dintre utilizatori- și administrație, precum și sa accelereze realizarea acestui procesași să sprijine -guvernarea transparentă. Misiunea se va realiza prim    ■

•    'Fluxul constant de. informații între membrii cu privire la serviciile buzate pe FT," mai ales-între orașele majore 'din Europa;

o Actualizarea - și modificarea funcțiilor IT în toate aspectele ce țin de ' guvernarea locală;    '

•    Punerea la- dispoziția tuturor cetățenilor a unor servicii avantajoase' pentru

utilizator..    '

(2) Beneficiile Asociației pot fi utilizate ’ ddăf că Obiective statutare. Membrii nu primesc nicio alocație din .resursele Asociației,1' Micio persoană- nu va fi favorizată prin cheltuieli pentru obiective dare diferă de cele a-Ie Asociației Se.u printr-o remunerație disproporțiobâtăruv; ,    :

“(3) In cazul dizolvării .sau desființării sau un cazul neîndepimirii. obiectivelor anterioare, bunurile-Asociației vor ff transferate unei asociații: similare sau unei organizații de caritate.4. -Membrii


(1)    Membrii Asociației pot fi

a)    Persoane fizice autorizate care reprezintă organe" publice "Sau private

recunoscute din punct de vedere legabcare furnizează servicii ÎT în-sectorul public.    .    -

b)    Persoane fizice care sunt numite persoane trimise către:-Asociație-în-numele-membrilor menționați mai sus. Acest lucru trebuie confirmat în scris,

/    z

(2)    După primirea unei aplicații în scris, Consiliul Director, menționat la art. 7 decide, prin puterea sa opțională, cu. privire la aderare.

(3)    Consiliul Director nu trebuie, să își justific.e decizia privind aderarea unui membru.

5. încheierea calității de membru-

(1)    Calitatea de membru "este încheiată prin .excludere, anularea din lista de membrii sau retragerea din'Asociație. ■■

(2)    In scris? un membru poate să își" declare retragerea directă către un-membru al

Consiliului Director-care are .dr.ep.bul de a acționa în calitate de su-bstituent. Retragerea-seșp o ate realiza doar la sfârșitul anului printr-o notificare care-uste transmisâ-eucel purin 3 lurd înainte.    ■

(3)    Calitatea de membru poate fi anulată prin decizia Consiliului Director,, dacă deținătorul calității- de membru are-grestanțe în ciuda transmiterii a două avertismente scrise, cu priviredă plataicofizației, după ce ai doilea avertisment a fost transmis printr-o- scrisoare înregistrată cu un formular de primire sau dacă d-ouă luni au trecut și în avertisment este-reamintită consecința de anulare a calității de membru-. Anularea calității de membru, în măsura în care este posibil, va fi comunicată membrului.

(4)    Un membru poate fi exclus din. Asociație, dacăuacadus prejudiciirintereselo; Asociației voit sau-prin neglijență.iCuțprivire Ia:..excludere, membrii Adunării Generale vor decide fiind nevoie de o majoritate de 34 din voturi.

6. Taxa de,membru ,

■-(î)'Taxele de membru sunt -colectate-dedagmembrii. în afară de acestea, taxe de ..aderare, taxe anuale- și alocații pot fi încasate pentru finanțarea -proiectelor . speciale sau pentru soluționarea dificultăților financiare?

(2) Suma. și- data scadentă a taxei de aderare .și -a taxelor anuale, precum, și alocațiile, dacă este necesar, gunț—decise de "către membrii- la Adunarea

' Generală.    A' b ' /A    '    ■■

(3) în. cazuri individuale^ Consiliul Director poate, excepta erau amâna plata taxelor-și alocațiilor tot^fî&ayt partid : ••    ț-, ■ g . ț

Spiaiut Indope^Osinte nn 231-233, cod poșta! 030042, secte: Ș; București; România TU 0340 2'. 305 55 00/1414    ■ 'AC> g ■ ' :: '■    ,    .■

Fax; 0040 21 305 55 30    -- "

httpX'www. pmb.ro    ~    ——

i/wît -5


(1)


(2;

(3)Consiliul Director al Asociației cuprinde:' Președintele, Vicepreședintele, Trezorierul și Managerul General. Adunarea Generală .poate determina ca în componența- Consiliului Director să fie evaluatori cu domenii speciale de activitate care=vor fi aleși la Adunarea Generală. Consiliul Director este ales pe o perioadă de. 3 ani de către Adunarea Generală^Cm-t-oatimacestea, Consiliul Director rămâne în funcție după expirarea mandatului pânăuun nou Gonsiliul Director va fi ales.

Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul de a -reprezenta Asociația. Consiliul Director poate -'adopta un cod propriu de conduită.


8. Adunarea Generală

O îi tâlnire ordinară a Adunării Generale va avea loc anual, în primele șase luni -ale anu-l-ui. Adunări. Generale extraordinare vor avea-loc dacă este necesar pentru

• A

...interesele Asociației sau dacă-se solicită acest lucru în scris de 1/5 dintre membrii.


9. Anunțarea Adunării Generale

Adunările General-e vor fi anunțate de către Președinte. în absenta sa, acestea vor fi .anunțate de către Vicepreședinte prin..ș,Grisori: invitații, care vor menționa că agenda-comunicată de către Consiliul .Directori-va ff adusă la cunoștința ulterior.- In cadrul -Aidunării. Generale extraordinare, solicitata du către membrii în conformitate cu. .-prevederile de la art. 8, Consiliul Director trebuie să includă în agendă, temele care sunt dorite de către membrii respectivi. Perioada de notificare este de două.


10. Procedura-privind Adunarea Generală (X) Adunările Generale sunt conduse de..-.către Președinte; în absența sa-d-e. către,

Vicepreședinte. în cazul în cate niciunuț'dintre aceștia-nu sunt disponibili, la solicitarea Adunării-Generale,. un Președinte al Adunării va fi .ales de către Adunarea Generală. Un Președinte al Adunării va fi ales și pentru alegerea unui nou Consiliu General. Președintele Adunării nu poate ti candidat pentru Consiliul Director.


(2) înaintea-încheierii Adunării Generale,...agenda comunicată de către Consiliul Director poate fi schimbată sau suplimentată; Cu toate ^acestea, alegerile pot avem loc doar după ce agenda-a fost anunțată tîh termenul de notificare prevăzut la--art. 9. Aceleași prevederi se aplică-și pentru decizia cu privire-la dizolvarea Asociației. .    . ,    riti o ■    ■■


(3/ Deciziile Adunării Generale surit ■.pdriptătbtpu o majoritate simplă. Abținerile .sunt considerate voturi nbvalabile. ‘ Peutiti excluderea- de membrii înantemoaX-Ș, o'majoritate ride 3Â este necesarăp pentru a


Splolu! Independenței nr. 291-293, cod poștal 05004 <țe ci or 5, ,3 ticnești, România Tel: 0040 21 305 55 OO'KU    ■    V V. "'-i. ■ ■    ■    . '    -

Fax: 0040 21 305 55 St)    V .</Ț ț , -

httpJAww.pmb.ro    ■    ’’


fBjrsehimba obiectivele Asociației sau. pentru..dizolvarea sa, se ee-re o majoritate de 9/10 voturi valabile-, '    .    ' v . ;..s

j    .

(4)    Principial, votarea ale loc prin ridicarea mâinii; la solicitarea unui membru, votarea se poate realiza prin votșpris,,șepret

(5)    Adunarea Generală trebuie';să;aleagă Jm;Grefier. In însemnările sale, Grefierul va menționa deciziile adoptate trecând locul și data-:ariimării,_. precum .și

■■rezultatele votării vor fi trecute în-minute. Aceste minute for_fizsemnate .de către Președinte și/sau Președintele Adunării și de către Grefier,

11. Auditul

La Adunarea Generală, doi auditori vor fi aleși. Mandatul auditorilor este de doi ani. Auditori vor examina sumele de bani.și activitățile Asociației, cel ț uțin o dată, în fiecare an. Indiferent de rirpcyența examinărilor financiare, rezult ițele vor fi prezentate cit ocazia Adunării Generale. .

Articolele precedente au fost adoptate la-data-de 18.12,2006 la-Bremerha-ven, la Adunarea Fondatorilor.    ■

12. Conferința anuală, ..

(11 Conferința anuală va avea focrin. ^nul;cdintre?orașele membre. Ar trebui _sâ existe un balans corespunzător mire candid ații din nord, sud, est și vest.

.,-(2)- Bugetul Conferinței este în responsabilitatoa-orașului gazdă.