Hotărârea nr. 10/2014

HOTARAREnr. 10 din 2014-01-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA MEMBRILOR SUPLEANTI DIN CADRUL CONSILIILOR DE ADMINISTRATIE ALE SPITALELOR PUBLICE DIN RETEAUA PROPRIE A MINISTERULUI SANATATII, NUMITI DE CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN HOTARARILE CGMB NR. 65-94/2013, SA FACA PARTE DIN COMISIILE DE CONTESTATII CONSTITUITE IN VEDEREA ORGANIZARII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER, CONFORM ORDINULUI M.S. NR. 1082/2010


Consiliul General al Municipiului Bucure^

HOTĂRÂRE privind împuternicirea membrilor supleanți din cadrul Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, numiți de Consiliul General al Municipiului București prin

Hotărârile CGMB nr.65-94/2013, să facă parte din Comisiile de contestații constituite în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea funcției de manager, conform Ordinului M.S. nr.1082/2010

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Juridic;

Văzând raportul Comisiei sănătate șl protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârile C.G.M.B. nr. 65-94/26.03.2013; în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordinul

Ministrului Sănătății nr. 1082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicesc membrii supleanți din cadrul Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, numiți de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârile C.G.M.B. nr. 65-94/26.03.2013, să facă parte din Comisiile de contestații constituite în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea funcției de manager, conform Ordinului M.S. nr. 1082/2010.

Spiaiu! Independentei 2S1-293, sector S, București,--------------


Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului

General ai Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 30.01.2014.


București, 30.01.2014 Nr. 10 '
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2