Proces-verbal

încheiat în ședința ordinara a Consiliului General al Municipiului București din data de 28 ianuarie 2009, orele 13,00

Ședința a avut loc în sala de consiliu de la etajul III din clădirea Primariei Municipiul București, la care au participat 54 de consiiieri din cei 55 de consliieri gen^r^^iî.

La ședinta au participat următorii: domnul Viceprimar lonescu Robert Constantin, domnul Secretar General Tudor Toma, domnul Sunica Marin din partea Prefecturii MunicipiuLi București.

Au fost invitați sa participe directorii aparaturi propriu al Primariei Municip^lui București, presa și televiziunea.

La ședință a fost absent domnul consilier general Roșeti George Adrian.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am sa dau citire pentru Tnceput unor note Tn atenția dumneavoasTă.

Prin adresele nr. 799081/21.01.2099, 1741/19.01.2009 înregist^ațe la Direcția Asistenaă Tehnica și Juridica sub nr. 158/2008, și nr. 138/22.01.2009 domnul Tomescu Grigore, Ti calitate de reclamant și domnul Ivancu lonel, consilier juridic, din cadrul Aparaturi Permanent de Lucru al CGMB solicita punerea Ti executare a sentinței civile nr. 2009/24.06.2088 pronunțaaă de TribunaM București secția a IX-a Contencios AdminisTativ și Fisca..

Prin sentința sus mentic^r^^a “s-a admis acțiunea reclamantuiui Tomescu Grigore Ti contradictoriu cu Pârâtu Municipiul București prin Primar Generai, Consliiul General al Municipiului București, și s-a dispus obligarea parâțllor la atribuirea catre reclamant a unui spațiu comercial sau de prestau servicii cu o suprafața utila de pana la 100 mp, din fondul de stat, fie prin cumpărare, fie prin Tichiriere, fara Iicitatie, Tn condițille Legii nr. 341/2004 privind recunoștința fata de eroii-mai-tin și luptatorii care au contriburt la victoria Revoluției romane din decembrie 1989, sub sancțiunea unei penalităti pentru fiecare zi de Mânere , de la data râmanerii irevocablle a prezentei sentințe și pana la îndepllnlrea efectiva a obligație,, penalitați Ti cuantum de 100 lei pe zi de înrârziere”i precum și cheltuieiUor de judecaaă în giantum de 150 lei.

Prin adresa nr. 798098/19.01.2009, înregsitraîa la Direcția Asistență Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 202/27.01.2009, S.C. Bucur Obor S.A. a depus plângere împotîiva H.C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiuiui București.

în motivele plangerii se menționează ca imobilul de la adresa din Șos. Colentina nr. 6A, sector 2 care figur^^^^ă la poziția 1866 din anexa care face parte integranta din Hotarârea C.G.M.B. nr. 186/2008, se afla in proprietatea privata a S.C. Bucur Obor S.A. și a fost in mod eronat introdus in inventarul bunurilor care alcatuiese domeniul public al municipiuiui Bueurești.

Avand în vedere cele mai sus-menționaei, S.C. Bucur Obor S.A. solicita modificarea anexei Hotarârii C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiuiui București, prin eliminarea din aceasta anexa a imobiiului de la poziția 1866.

Prin adresa nr. 798232/19.01.2009, inre^Cj^^raBa la Direcția Asiste^a Tehnică și Juridica a C.G.M.^. cu nr. 137/21.01.2009. Instituția Prefecturi Municipiuiui București solicita luarea masurilor legale cu privire la sesizarea Camerei Taximerrișinor din Municipiul București referitoare la Hotarârea C^M-B. nr. 374/2008 privind aprobarea numarului maxim de autorizații de taxi pe teritoriul Municipiuiui București și abrogarea art. 1 și art 2 din Hotarârea C.G.M.B. nr. 91/2008. în sesizare se menționează ca Hotarârea C.G.M.B. nr. 374/2008 a fost adoptată cu nerespecțarea prevederNor legale referitoare la transpare^a decizională în adoptarea actelor âdministțațive.

Avand in vedere eele mai sus-mentionate, Camera Taximerrișillor din Municipiul București solicita anularea Hotarârii C.G.M.B. nr. 374/2008 privind aprobarea numaruiui maxim de autorizații de taxi pe teritoriul munieipiuiui Bueurești și abrogarea art. 1 și art. 2 din Hotarârea C.G.M.B. nr. 91/2008.

Prin adresa nr. 799808/23.01.2099 înregistrata la Direcția Asistară Tehnică și Juridica a CGMB sub nr. 196/27.01.2009 Asociaiia Salvași Bucureștiul solicita anularea avizelor de urbanism eliberate de Directia de Urbanism ș Amenajarea Teritoriului cu privire la proiectele de hotarâre privind aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale Str. Școala Floreasca nr. 26 și Str. Școala Floreasca nr. 28| sector 1, deoarece se prevede o creștere a numaruiui de niveluri peste cele prevazute de Planul Urbanistic General și nu se precizeaza o creștere corespunzătoare a Jrâtimii maâimeexșrimâfâîr n^eH


Prin adresa nr. 796896/13.01.2099, îni^e^cjsitaatâ la Direcția Asistență Tehnica ~ Juridica a C.G.M.B. cu nr. 82/15.01.2009, domnul Melian Iulian a depus piangere împotriva Hotararii C.G.M.B. nr. 359/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bradetului nr. 24, sector 4.

în motivele plângeri se menționează ca prin Planul Urbanistic Zonal - str. Brăde^uk^i nr. 24, sector 4, se creeaza un drum de acces spre proprietatea S.C. Apolodor Consult S.R.L. Contestaaarul solicita și revocarea avizului de urbanism nr. 10/1/18/2008, întrucât afecteaza dreptul sau de proprietate.

Avand în vedere cele mai sus-menîionate, cont^^^<^aî^u^l solicita revocarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 359/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Bradetului nr. 24, sector 4 și a tuturor actelor adminisraative subsecvente acesteia.

Prin adresa nr. 796064/08.01.2099, înreglstrață la Directia Asistenaă Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 57/14.01.2009, domnul Mihai Cuptor a depus plangere împotriva proiectului de hotarâre privind aprobarea Planuri Urbanistic Zonal - B-dul Expoziției nr. 22-30, sector 1.

în motivele plangvrii se menționează ca domnului Mihai Cuptor i-a fost încălcat dreptul de proprietate; drept urmare, con^^^^e^a^u^l a initiat acțiune in instanța avand ca obiect constatarea nulitații absolute a ccntracrului de vanzare-cumpățare autentificat sub nr. 1878/04.08.2008; a încheierii de întabulare din data de 06.08.2008 și rectificarea carții funciate în sensul radierii drepturi de proprietate al domnu^i Pascu Claudiu și al doamnei Pascu Miruna.

Avand in vedere celv mai sus-mentionate, cont^^1^<^a^u^l solicita suspvndatea procedunlor admin^^ta^^v^e prin care familia Pascu ar putea obține autorizatia de construci.e.

Va aducem la cunoștința ca Agenția de Reglem^na^re a Nivelelor de Servicii Apa^C^^r^^l a Municipiului București (A.R.B.A.C.) a formulat raspuns la interogatoriul depus dv reclamantul Radu Corneiiu Dumitrescu în Dosarul nr. 33861/3/2008 și concluzille scrise cu privire la actiunea propriu-zisă din același dosar aflat pe rolul T^bunalului Bucur^^^ti Secția a iX-a Contencios Administțativ și Fiscal prin care teclamanrul solicita anularea Hotararii C.G.M.B. nr. 155/2008 privind aprobarea puneri in conformrtate a Statutului Agenției de Reglementare a Nivelelor dv Serviciu Apa - Canal a Municip^iuk^i București - ARBAC aprobat prin Hotarârea C.G.M.B nr. 153/2001, cu Legva administratiei publice locale nr. 215/2001, republicați^î/r^ificarile și completările ulter^ic^^r^.Răspunsul formulat de A.R.B.A.C., precum ș concluziile scrise au fost transmise Direcției Juridic, Contencios și Legislație din cadrul Primăriei Municipiutei București.

Prin adresa nr. 76/6/12.01.2009 înregistrată ia Direcția Asistența Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 80/15.01.2009 domnul consilier juridic, Ivancu ionei, din cadrul Aparatului Permanent de Lucru ai C.G.M.B. ne inștiin^țeaza ca, Biroui Executorilor Judecătorești Asociați ,, Cuiea și Dumitrache”, prin executorul judecătoresc Bogdan Dumitrache, a emis somația nr. 17373/07.11.2008, înl^^c,^^t^^tâ ia Primaria Municipiutei București. - D.J.C.L. sub nr. 47961/18.11.2088, prin care este somat ConsUiul General ai Municipiului București, in temeiul art. 387 C. proc. civ., sa execute in termen de 10 ziie obiigația prevazuta în Decizia civiia nr. 1708/26.10.2007, în sensul de a emite o hotarâre prin care sa soiuționeze cererea reciamantei S.C. Deifincom SA, creditoare în dosarul de executare nr. 731/2008, cerere înregistrata sub nr. 577197/01111.0066, privind eiibei'^r^a certif'ic^^t^k^r de atestare a drepturi de proprietate.

Totodaaâ, în adresa se soiicită, ca pentru aceasta, Consiliul General ai Municipiutei București sa piateasca suma de 6.608.07 iei conform procesului verbal de cheituieii de executare nr. 17372/07.11.2088. împotriva acestei somații de piata s-a formulat contestetie ia executare, acțiune ce formeaza obiectul dosarul nr. 46088/3/2008, pe roiui îmbunalului București.

Prin adresa nr. 795217/05.01.2099 inregistrate ia Direcția Asistență îehnică și Jur^idc^a a C.G.M.B. sub nr. 26/07.01.2008 S.C. Ventilatorul Reai Estate S.A. a formulat piangere preaiabiia impotriva Hotararii C.G.M.B. nr. 211/08.05.2008, privind aprobarea PUZ Nod Intermodal Razoare - Caiea 13 septembrie, sector 5,6 prin care soiicita abrogarea H.C.G.M.B. nr. 211/2008 și reiuarea procedurii de adoptare a PUZ privind zona Razoare - Caiea 13 Septembrie.

în adresa se menționează ca pianurile utiiizate ia eiaborarea PUZ -uiui nu au fost actuaiizate cu situația reaia din teren, nefiind consulat Oficiul de Cadastru și Pubiicitate Imobiiiara. Ca urmare acestui fapt exista mai muite neconcordante intre reaiitatea din teren și cea consemnate în PUZ.

Societatea precizează ca nu a fost niciodate consulate în iegatura

cu adoptarea actelor și documentețiilor care au stat ia baza eiaborării

PUZ și care afectează dreptul sau de proprietate asupra imobilului pe

care urmează sa se reaiizeze o iucrare pubiica și de interes pubiic. De

asemenea au fost încălcate dis^o^riiie art 47PUZ - ui necuprinzând

dispoziții referitoare ia modul de utiiiza^efîîA^CțjMlor afectate de PUZ și

ia circulația juridica a acestora *Având in vedere cele mai sus menționate, se solicita de către S.C. Ven^iOîOrn^d Real Estate S.A. abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 211/2008 și reluarea procedurii de adoptate a PUZ privind zona Razoare - Calea 13 Septembrie.

Prin prezenta va aducem la cunoștința ca prin încheierea de ședinta publica a Tribunalului București, Secția a Vl-a Comerciala pronunțata în data de 17.11.2008 s-a luat act de renunțarea la jud^^^tă in cauza privind pe    SC ELFLOR Romania COM sRl în contradictoriu

cu paratul Consliiul General al Muni^ipiulu^i București.

Prin adresa nr. 4374/6/18.12.0088 rnregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 4175/23.12.2088 doamna consliier juridic, Vlad Luchiana, de la Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B. ne inștiințează ca, in dosarul nr. 30169/3/2008, aflat pe rolul Trit^u^r^^klh^i București, Sectia a IX a Contencios Adminisrrativ și Fiscal, avand drept obiect anularea act administrativ, reclamant fiind Prefectul Municipiul București în contradictoriu cu paratul C.G.M.B,, s-a admis actiunea    și a anulat Hotararea C.G.M.B. nr.

197/08.05.2008 privind aprobarea amplasamentelor aparținâad domeniuLii public al Municipi^ui pe care vor fi amplasaee spatii cu alta destinatie, concomrtent cu efectuarea lucrarilor de modernizare. in cadrul pasajul din Piata Universități, iar împotriva Sentinței Civile, pronunțată de catre Tribunaiul București, Secția a IX a Civila, se va formula recurs în momentul comunicăm sentințe..

Avand în vedere cele mai sus menționate, se solicita de catre doamna consliier juridic, Vlad Luchiana, de la Aparatul Permanent de Lucru al C.G.M.B. punerea pe ordinea de zi a ședintei C.G.M.B. a proiect^ui privind modificarea Hotarani C.G.M.B. nr. 197/08.05.2008.

Prin memoriul înregistrat la D.A.î.J a C.G.M.B. sub nr. 227 /28.01.2009 , dl Mihai Cuptor solicita C.G.M.B. suspendarea emiterii oricaror acte administrative , acordării oricaror avizei^prrt^^^tarL autorizații care deriva sau au legatura cu terenul situat în B-dul Expoziției nr. 22-30, lot 3 îi suprafață de 1860,54 mp, intabulat în Cartea Funciara a sector^uk^ 1 sub nr. 83636 și lot 2 în suprafața de 930,27 mp intabulat in Cartea Funciara a sector ului 1 sub nr. 83635, actualmenee înregistrat pe numele dlui Pascu Mihail Claudiu și al doamnei Pascu Miruna. Reclamantul menționează ca pe rolul Tribunaiuiui București Sectia a IV-a Civila se afla Dosarul nr. 36175/3/2008 avand ca obiect constatarea nulitații abso^te a contractiului de vanzare-cumpănee autentificat sub numarul 1878/ 04.08.2008 și nulitateaiRșhJșS3 încheierii de intabulare de consecință, se solicita radierea dreptului de proprietate al dlui Pascu Mihall Claudiu șiPascu Miruna.

din data de 06.08.2008 și rectificare


Ministerul Culturii, Cultelor ș Patrimoniul Național prin adresa înregistrata la Cabinetul Secretarul i General al Municipjului București sub nr.351/6/28.01.2009, solicita Consiliului General al Municipiului București sa retraga de pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Gral. Gheorghe Manu nr 17, sector 1, pentru reanaiizarea de catre minister, prin structurile de speciairtate, a avizului nr.1650)/S^MII2^51.0i^.22^ emis de Direcția pentru Cultura, Culte și Patrimoniu Cultural National București.

Acest proiect de hotarare vizeaza o clădire care este clasificata ca și monument istoric - Casa Dr. Tomescu - ș este amplasată în zona construia protejata 16 - Calea Victoriei - iar documenaația de urbanism prevede desființarea unei parii a cladirii-monument istoric.

Prin prezenta va aduc la cunoștința în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 republicată, fiecare consilier local, precum și viceprimarii sunt obligați sa prezinte un raport anual de activ'ît^U^, care va fi facut public prin grija Secretau-Hui General și a Direcției Asistenaă Tehnică și Juridica a C.G.M.B.

în acest moment sunt prezenți în sala 21 de consilieri generalii. Mulțumesc.

Supun la vot procesul - verbal încheiat în ședinta ordinara a C.G.M.B. din data de 22.1^^^C^C^^.

Cine este pentrut majoritatea; împotrivat 0 voturi; abtinerit 0 voturi.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Va multumesc. Buna ziua. Bine ati venit la ședinta ordinara a C.G.M.B. din 28.01.2009. Dupa cum vedeți v-a fost prezentat un proiect de ordine de zi cu 30 de puncte incluse pe el. Aș vrea sa știu daca sunt amendamente la ordinea de zi prezentata? Domnule viceprimar aveti cuvantul

Domnul Viceprimar lonescu Robert Constantin

în primul rand spun buna ziua și salut pe aceasta cale

Preșșdinteie de ședinta,de asemenea pe Secretarul General și nu în ultimul rând reprezentantul Prefecturii, buna ziua doamnelor și domnllor colegi, consiiieri general. înainte de a da citire ordinii de zi, aș vrea sa va aduc la cunoștinte calitatea în care stali^lîeWltâ de astazi a C.G.M.B.

Pentru aceasta, vă rog sa îmi permiteți sa dau citire Dispozîției nr. 128 din data de 23.01.2009 a primarului general Sorin Oprescu.

„AvOnd in vedere nota Direcției Juridic, Contencios și Legislație, in temeiul art. 21, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, in conf^i^rniîtal cu art. 57, alin. 2, art. 62, alin. 1 și art. 68, alin 1 din Legea administratei publice locale nr. 215/2001, republicară cu modificările și completările ulterioare, Primarul General dispune: se desemnează domnul viceprimar Robert Constantin lonescu sa îndepi^neasăă atribuțille Primăruiui General al Municipiubi București pentru perioada 26 ianuarie 2009 - 28 ianuarie 2009.

Ari. 2 Se deleagă calitatea de ordonator principal de credite o Primorubi General al Municipiubi București în ceea ce privește cheltuieille curente respectiv cheltuieii de personal și cheltuieille aferente bunurilor și servicillor și raportările de asemenea lunare catre organele financiare domnubi consiiier Mircea Octavian Constantinesuu pentru perioada 26 ianuarie 2009 - 28 ianuarie 2009.’’

in această calitate va rog sa îmi permiteți sa dau citire ordinii de zi de ostOzr

Domnul Presedmte de sedinta Murg Calin

Domnul viceprimar, daca dorici s0 prezentati sou daca considerati c0 există modîficări lo ordinea de zi propusă.

Domnul Viceprimar lonescu Robert Constantin

Nu consider că există modificări, totuși aș insista să spun cătevo

cuvinte pentru fiecare dintre proiectele de astăzi.

Cu permisiunea președintelui de ședință am să dau citire ordinii de

Zl.

Proiect de hotărăre privind incetarea mandotubi de consiiier general ol domnubi Murgeanu Gheorghe Răzvan.....

Renunț dacă fiecare dintre colegi o are lo mapă.

Domnul Președinte de sedintă Murg Călin

Alte omend^n^i^n^ lo ordinea de zi moi sunt? La ordinea de zi propusă vis - a - vis de punctele care sunt pe ordinea de zi?

Mai există olte omendr^m^^nte la ordinea de zi pe care doriți să Ie faceti, domnul viceprimar?

Domnul Viceprimar lonescu Robert Constantin

Aș dori dacă imi permitetî, în legătură cu punctele 6 și 7 ovănd in

vedere că din punctul meu de vedere    colegilor din comisiile

de speciaiîrate existe puncte de veddfe    sită lămuririi de ordin

tehnic, la momentul la care se va ajunge la aceste puncte pe ordinea de zi aș dori, acum sa fie retrase de pe ordinea de zi. Este adevarat insist și în prezentarea punctelor de vedere tehnice ale președințllor comisiilor de spe^^^iît^^^. Multumesc.

Domnul Presedinte de sedintă Murg Calin

Doriti sa scoatem de pe ordinea de zi punctele 6 și 7. Da?

Alte amendamente la ordinea de zi?

Domnul consiiier general Sorin Purcarea

Pentru ca s-a ajuns la propunerile de scoatere de pe ordinea de zi, din cate am înțeles, din ce a citit domnul Tudor Toma, s-au depus doua notificări pentru doua PUZ-uri, eu daca îe-am identificat bine sunt nr. 23 și 36 de pe ordinea de zi, daca îe-am identificat bine........

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

B-dul Expoziției și Gheorghe Manu..........

Domnul consliier general Sorin Purcarea

Avand în vedere ca s-au depus aceste notificări va propun scoaterea de pe ordinea de zi pana la lamurire.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Deci propuneți scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 23 și 36.

Domnul consliier general Sorin Purcarea

Punctele 23 și 36 pentru ca eu îe-am identificat din ce a citit domnul Toma, dar daca mai exista și altele care au notifi^ă^ri sa Ie identificăm acum și sa Ie supunem aceleiași proceduri. Va mulțumesc.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Alte amendamente la ordinea de zi?

Domnul Purcarea, ati facut vorbire de doua notificări la punctele 23 și 36. Aveți notificărlle?

Domnul consliier general Sorin Purcarea

Domnul Secretar General a citit notele prin care ne informeaza ca s-au depus aceste notificari. Personal nu îe-am vazut, dar daca ele exista atunci înseamna ca trebuie sa tinem cont de ele.

Nu mai sunt alte amendamente. Vreau eu sa va informez, sa va cer votul în același timp, la Secretarul General s-a depus cererea domnului Dumitrescu Mihai Florea din str. Popișteanu nr. 1. Cererea dansuri de a se adresa plenului a fost înregis-rară în data de 20 ianuarie anul curent. De asemenea tot la Secretarul General a rnai fost introdusa o cerere de luare de cuvant, este din partea domn^ui Bocaneț Nicolae, a fost depusă în data de 5 ianuarie 2009. Datorita faptubi ca domnul Bocaneț s-a adresat în repetate randuri plenului, îI rog sa se adreseze cornisillor de speciaiitate ale Con^liiuk^i General. In ceea ce privește cererea domnului Dumitrescu Mihai o sa va supun la vot ca dansul sa ia cuvantul in plenul ședinței, la sfarșitul ședinței Conssliujk^i General.

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Domnul Dumitrescu Mihai puteti sa va adresați Consiliului la sfar^șitL^I ședinl^^l.

Domnul viceprimar lonescu ne-a propus scoaterea de pe ordinea de zi a proiecteoor de hotarar^i nr. 6 ș 7.

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi impotrivă? 0 voturi, abtineri? 6 voturi (Meran D., Scarlat H., Purcarea S., Tanase I., Alexe F. Nitu R.).

Cele doua puncte au fost scoase de pe ordinea de zi.

Domnul Sorin Purcarea ne-a propus scoaterea punctului 23 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru?.......

Am propus punctul 23 la vot.

Domnul consliier general Atanăsoaiei Mihai

Buna ziua stimati colegi, neavand nimic persona,, este o chestiune pur procedurală, vorbim de art. 43 din Legea nr. 215/2001 care spune ca „scoaterea unui proiect de hotarâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiator^uki^ sau daca acesta nu indepiinește condițille art. 44". Deci cred ca nu putem sa scoatem noi de pe ordinea de zi T^tt-o ședința ordinară, putem doar sa respingem sau sa aprobam. Acesta este punctul meu de vedere. Ma refer la faptul ca noi ca și consilieri generaii nu putem scoate de pe ordinea de zi decat in ședința extraordinara.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Dacă Îmi permiteți, domnule consilier, domnul viceprimar care ține locul Primarului General, care este inițiator poate să propună scoaterea de pe ordinea de zia punctelor 6 și    A /vj

Domnul consilier general Atănăsoaiei Mihai

Nu mă refer ia punctele 6 și 7, mă refeream ia 23 și 24. La punctele 6 și 7 într^^cie^v^i^r Initiatc^rL^I este primarul șl ei poate sa iși retraga propunerea. Vorbeam de punctele 23 și 24 a caror retragere e propusa de un consiiier. Muitumesc.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Caiin

In aceasta situație domnul Purca^a nu pot sa spun ia vot cererea dumneavoasrră.

Domnul consiiier general Stan Ion

Aș propune un punct de interpeiari, sau macar sa ne interpelam intuire noi daca iipsește domnul primar, sau sa ii interpelam pe domnul viceprimar. Avem o probiemă Hotarârea 98 pe care am dat-o noi și era iegate de supiimenteia cu 765 de autorizații taxi, am ințeles ca nu a fost semnate de domnul secretar din n motive și ne da posibilitatea de a face o noua hotătă^e cu același conținut Danșii am inteles ca o sa ne expiice de ce nu au semnat-o, a iipsit sau au avut anumite......

Domnul Presedinte de sedinte Murg Caiin

Pot sa va dau și eu un raspuns.

Domnul consiiier general Stan Ion

Aceaste inseamnă ca într-o ședinta exțtaordinară noi trebui sa refacem acea hotarâre 98 în aceeași tenme^r^i pentru ca nu ne putem permute sa ne batem joc de oameni și pius de aceasta ar trebui sa completem eventual hotarârea cu interzicerea accesului ceior care sunt din lifov și fac taximetne in București, sunt 5600.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Caiin

Pot sa va spun ca ia mine au venit doua ncțifi^^r^ de ia Asociația Transportatorilor și de ia Camera Federativa a Taximetriștilor.

Domnul Secretar General Tudor Toma

în afara de contrasemnai care nu s-a facut din motive de iegalitate, pe care le avet puse ia dispozîție, așa cum v-am citit și in notele de ia in^^p^Lju^l ședintei și în ședintele anterioare sunt mai muite actiuni indreptoi împotriva acestei hctar'ăl^i strict pe motive de iegaiitate, in consonante cu ce am constat și eu. într-adevar hotararea poate fi modificate de dumneavoastrâ, dar nu revoteta in forma actuală, cu modificările necesare ca sa îndepiinească Condițiie de iegaiitate.

Domnul consilier general Stan Ion

în acest sens ca sa dăm posiblitatea domnului Primar, sa faca dânsul propunere pentru ca este vorba de o ședinta ordinară, noi ca și consliieri putem face aceasta numai In ședinte extraordinaee, sa punem o hotarare.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Sigur, dar nu avem în acest moment proiectul de hotarare sa vi-I prezentăm. Eu v-aș propune sa așteptam pana la urmatorul termen, executivul sa puna la punct proiectul în condițiile de legalitate necesare și poate fi votat.

Domnul consliier general Stan Ion

Și așa este în regula, ideea este ca trebuie sa facem într-un fel ca

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am Tnteles este o chestiune urgenta și eu de aceasta am insistat și v-am anunțat și pe dumneavoasfră ca avem foarte multe acțiuni pe această hotarare.

Domnul Președinte de ședinta Murg Calin

Alte amendamente? Nu mai sunt.

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea modificată, completată șiamend^a de dumne^cas^ă.

Cine este pentrue majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtinerie 3 voturi (Aeexe F., Purcarea S., Tanase I.).

Ordinea de zi a fost votată.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Murgeanu Gheorghe Razvan, ca urmare a demisiei, vacantarea unui post de consiiier din cadrul ConsUUui General al MunicipiuM București și a funcției de viceprimar al Municipiului București

Cine este pentrue majoritate de voturi, împotnvăe 0 voturi, abtinerie 0 voturi.

Trecem la punct doi pe ordinea de zi proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier general din cadrul ConsiliuM General al MunicipiuM București.

Rog Comisia de validare sa consulte actele și sa validezeDomnul consilier general Mircea Valentin

Proces verbal încheiat astăzi 28.01.2009 referitor la validarea mandatului de consiiier general al domnului Dinca Dumitru.

Avand în vedere demisia domnului Murgeanu Gheorghe Răzvan din funcția de consiiier în cadrul ConsiIiuLi General al Municjipiuluji București Anaiizând adresa PD-L nr. 6/28.01.2009 prin care se propune validarea domnu^i Dinca Dumitru pe locui rămas vacant, Comisia de validare în temernl ort. 33 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, repubiicată, cu modificările și completările ulterioare constata ca sunt întrunite conditille de legalitate pentru validarea mandatul de consliier al domnului Dinca Dumitru.

Domnul Presedinte de sedinti Murg Calin

Supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea unui mandat de consliier general din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Domnule Dinca Dumitru v0 invit sa depuneți juramântul.

Domnul consliier general Dinci Dumitru

Domnllor viitori colegi, domnllor invitați „Jur st respect Constituția ș legile tări și si fac cu buni credința tot ceea ce sto în puterile și priceperea meo pentru binele locuitorilor municip^uju^i București. Așa si îmi ojute Dumnezeu”.

Domnule președinte vi rog dati-mi voie, pentru ci om depus jui'o^mi^nu^l intr-o atmosferă care nu imi prea este favorabllă. Aș vrea ca si vi aduc lo cunoștința stimați viitori colegi, pentru ci dupi ce voi semna voi deveni colegul dumneavoastră, ci o dati cu mine a pătruns in Consiliul General ol Municipiului București spiritul Pietei Univel^s;it^a^ții, adică cinstea, onoarea, demnitatea, bunul simt și slujirea intereselor cetit^^^^uu^i Bucureștiului. Și inci ceva ce poate multi nu știu, eu nu sunt cor^^^^^lh eu nu sunt șantajabli, cine va incerca cu mine acest lucru va avea o luptă foarte duri de dus.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privind alegerea unui viceprimar al MunicipiuM București.

Domnul consilier general Popa Grigore loan

Grupul PD-L susține candidatuaa domnului Mircea Raicu pentru funcția de viceprimar al Capitalei. Va multumesc.

Domnul consiiier general Alexe Florin Alexandro

Grupul PNL susține candidatora domnului Dan Meran.

Drag i coleg i, este și presa de fața sunt și i nv itați va rog frumos sa mutam urna în spatele prezidiului și să se voteze atunci cand ieșim de sub cortina sa ne ducem sa votam in spate și nu in fata ca sa aratam voturile.

Domnul Presedinte de ședința Murg Calin

Stimate domn, este o procedură ultra transparentă, urna este in fata presei, in fata salii.

Domnul consliier general Alexe Florin Alexandro

Haideți sa Ie punem in spate ca sa nu trecem prin fata colegilor și sa Ie aratam votul ca data trecuta și de asemenea rag colegii de la PD sa ne dea carioclle sa votam cu un singur pix.

Domnul consliier general Gaf-Deac loan

Grupul PNG-CD susține candidata domnului Mircea Raicu pentru funcția de viceprimar.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Mai sunt ș alte propuneri? S-au inscris domnul Mircea Raicu și domnul Dan Meran. Alte propuneri? Nu mai sunt.

Rog Secretariatul Tehnic sa pregatească buletinele de vot.

Procedura de vot ramane aceeași, va rog sa barati cu o linie numele candidatului pe care nu II doriți.

Pana cand Secretaîiatul Tehnic va pregati buletinele de vot, va propun o scurta pauza.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Va rag sa luati loc pentru a incepe procedura de vot, Treceți pe la Secretanat și va luati buletinele de vot,

Domnul Presedime de ședinta Murg Calin

Va rog sa treceți pe la Secretariatol Tehnic ca sa va luati buletinele de vot. Cabina de vot este in spate, dupa care va rog sa introduceii buletinul in urna.
Domnul Secretar General TudorToma

Alexe Florin Alexandru

Anton Mihaela

Atănăsoaiei Mihai Cristian Băcăințan Irimie Gabriel Becheanu Mihai Bogdan Berbecaru Alin Dumitru Boajă Minică Budulan Pompiliu Câmpurean Mariana Chiriș Mariana Cosma Roxana Maria Cruceanu Elena Drăghici Aurelia Grațiela Duță Nicolae Lucian Florescu Dragoș Fuciu Daniel Gâf-Deac loan Georgescu Bogdan Cristian Giugula Doru Mihai Gorodea Tiberiu Silviu loan Grigorescu Robert lonescu Robert Constantin lovici Teodor Victor Ivașcu Tiberiu Meran Ștefan Dan Mihăilescu loan Bogdan Mircea Valentin Murg Călin Neagu Mihai Nedelcu Costel Nemeș Carmen Ionela Nițu Robert Daniel Nicorescu Virgil Păduraru Alexandru Pârvu Cosmin Gabriel Popa Grigore loan Popa Maria

Poterașu Cornel - Constantin Prioteasa Doru Purcărea SorinRizoiu Mircea Scarlat Horia Stan Ion Stan Nicușor Tanase Ion Gabriel Toma Veronica Tapardel Ana - Claudia

Tica Horatiu - Florin • »

Untaru Virgil Viadan Florin Laurențiu Voicu Mihai Dinca Dumitru

Domnul Președinte de ședința Murg Calin

Supun la vot Comisia de validare sa fie una și aceeași cu Comisia de numărare a voturilor.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Rog Comisia de validare sa numere voturi și pana atunci va propun sa luam o scurta pauza.

Domnul consliier general Mircea Valentin

Proces verbal al Comisiei de validare rncheiat astazi 28.01.2009 orele 14.30 privind alegerea viceprimarului Municipiului București.

S-au exprimat un număr de 52 buletine de vot privind alegerea viceprimanjlui general al Municipiu^i București.

Sunt doua voturi anulate, iar voturile au fost exprimate astfel:

-    domnul Raicu Mircea Cristian voturi pentru 39, impotrivă 11 voturi

-    domnul Meran Dan Ștefan voturi pentru 11, impotrivă 39 voturi Se dedară ales ca viceprimar general al Municipiuăl București

domnul Mircea Raicu.

Domnul Presedmte de sedința Murg Calin

Dragi colegi permiteți-mi sa dau citire proiectului de hotărâre „proiect de hotarare privind alegerea unui viceprimar al Municipiuăl București.

Avand Ti vedere procesul verbal al Comisiei de validare privind rezultau votului secret pentru funcța vacanta de viceprimar al Municipiului București.

nr.

organizare și


In conf^!^mii^^e cu prevederile a&^Kalm (1) și (2) din O.G 35/2002 pentru aprobarea regulai


funcționara a consiliilor locale, aprobata pnn Legea nr. (61312002 cu modificările și completerlle ulterioare

In temeiul art. 57 alin. (3) ș (7) din Legea nr. 215/2001 privind adminisrrația publica locala, repubiicate, cu modificarlle și completările ulterioare.

Consliiul General al Municipiuju^i București hotaraște: articol unic: Se declara ales în funcția de viceprimar al Municipiujk^i București domnul consliier general Mircea Raicu"

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Domnul viceprimar Raicu Mircea Cristian

Doamnelor și domnllor colegi vreau sa va multumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o prin votul dumneavoastrâ. Progresul orașului se realizează prin investiții.mai ales în vremuri de criza timpul costă bani iar Bucureștiul este un oraș care are nevoie de bani ș nu are timp. Prioritatea zero a mand^^uk^i meu de viceprimar va fi colaborarea cu dumneavoastră astfel încat Consliiul General sa reia proiectele de investiții stagnate, sa le demareze pe cele cu adevarat prioritare pentru Capitală. Pasajul Basarab trebuie finalizat, banii    în anul 2008

se întem împotriva noastra în fiecare zi, cu fiecare minut pierdut în trafic. Nu ne mai putem permite sa întârziem acest proiect. înfrastructura Capitalei trebuie sa continue ritmul de dezvoltare capatat în perioada iunie 2000 - iunie 2008. Restanțele la proiectul parcarilor subterane vor trebui recuperate, iar proiectul unda verde trebuie finalizat și extins în cel mai scurt timp. Abia dupa ce vom fi realizat aceste mari proiecte de dezvo^are a infrastructurii Capitalei ne vom putea gândi la păvăzărea orașului. Altfel vom păreă ca vrem sa fardam în culori tipatoare un chip Tml^^^rănit și gaunos. Aceste Consliiu General nu își poate permite această eroare. în final doresc ca ălățuri de dumneavoasrra sa avem colaborare fructuoasă cu Primarul General în serviciul celor peste 2 mil. de bucureștenL Va multumesc.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

7rec^e^m la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 a Hotărârii CGMB nr.289/2008 privind constituirea comisiilor de speciaiitate ale Consiliului General al Municipiului București.

Dupa cum știți au fost cateva î^lc^ccuirii au venit colegi noi care au intrat pe comisii în locul consilierHor generaii care au plecat în parlament sau în executiv. Veti primi un buletin de vot care contine practic toata


îista comisillor de speciai^ate ale Consi.ș configurate în acest moment.


Domnul Secretar General Tudor Toma

In acest moment sunt prezenți în sala 54 de consilieri.

Domnul Președinte de ședința Murg Calin

A plecat domnul Zatreanu, domnul Gherasim, doamna Burcau Doina și în locul danșilor au venit eolegi noi care trebuie sa intre în eomisille de speci^iit^e în locurile rămase vaeante, asta este tot.

Va propun sa trecem la urmatorul punet pe ordinea de zi, pana se întocmesc buletinele de vot, proiect de ho^^arre privind desemnarea unui consieer geneasl ca membru in cadrul Grupului de lucru pentru punerea in apiicare a prevederilor Legii nr\35/2007 priv'ind creșterea siguranței în unrtățee din în\^^^^r^ânt.

Rog grupurile politice sa faca propuneri.

Domnul consliier general Popa Grigore loan

Grupul PD-L - PNG îl propune pe domnul Gabriel parvu.

Domnul eonsilier general Giugula Mihai Doru

Numirea domn^uu^i Parvu în aceasta comisie este bine venita deoarece domnul Parvu este membru al ATQF^'^ukjr în cadrul analizei pe eare am facut-o în Autoritatea de D^ine Publica a Municipiul București una dintre însarcinările pe care îe-am avut și îe-am dat domauiui Parvu este supravegherea diseiplinei și ordinii în școli. Aceasta masura nu face decât sa întarim, urmând ca în proxima ședini^a a Consiliklk^i General, ATDP-ul sa va prezinte un plan de masuri de activitate și de ordine cu privire la discipiina în școli și de asemeni un plan prin care sa reușim sa finanțăm Poliția Comunitată. Am profitat de acest moment ca sa va aduc la cunoștință proiectele pe care ATDP-ul le-a discutat și urmeaza sa îe finaiizeze vineri, cand șediaîa și sa promovam un proiect de hotarâre. Va mulțumesc.

Domnul Presedinee de sedința Murg Calin

Mai sunt și alte propuneri? Nu.

O sa rog Secretariatul Tehnic sa întocmească buletinul de vot eu domnul Gabriel parvu.

- domnul consliier Giugula Mihai Doru nu participa la vot, a ieșit din sala -

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind concesioaaeaa, prin licitație publica, a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, situat în vecinătatea imc^tjie^irr din Str. Dr. lacob Felix nr. 33 - 39 și 39A, sector 1, în supr^^^^ de 207,18 mp., necesar realizarii unei cladări cu destinația de locuinee și spații comerciaie.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Mihailescu B., Scarlat H., Grigorescu R.).

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privind darea în adminisrtaeaa Regiei Autonome de Transport Bucueești a terenuriiar pe care sunt ampl^s^^te consrructii provizorii ale Regiei in terminaiul muRm^^a^ Sfanta Vinerii.

Cine este pentru? 45 voturi, impotriva? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.

- domnul consilier general Giugula Doru Mihai a revenit in sala -

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privînd s^ik^t^e^ catre Guver^r^ul Romaniei de emitere a unei Hotarâri privind aprobaeea declanșării procedurii de exproprieee pentru imobNeee ramase de expropriat, precum și suma globaaâ estmi^râ a despagubirHor, în vederea continuării și finaiizării lucr^^rii de interes pubiîc local "Străpugeree Nicolae Grigoeescu - Splai Dudescu”.

Domnul consilier general Giugula Mihai Doru

Doamnelor și domnilor colegi, avem pe ordinea de zi de la punctul

10 pana la 14 aceeași formulare a hotararilor pentru a înainte Guvernului Romaniei ș am sa va citesc exact „solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari privind aprobarea declanșarii procedurii de expropriere pentru imobilele ramase de expropriat, precum și suma globala estimata a despagubirilor, Ti vederea continuarii ș finalizarii unor lucrarii", nu spun care pentru ca sunt toate scrise aici. Din punct de vedere al Comisiei juridice am analizat aceste proiecte și sunt o serie de neconcordanțe. Ti cadrul Comisiei juridice eu Ie-am numit altfel, o serie de interese ramase nesatisfacute. De aceea vreau sa va aduc la eunoștinia ea procedura de expropriere pe toate proieetele a fast efeetuata și aprobata prin hotarari ale Consiliului General Ti urma eu eel puiin doi - patru ani. Aceasta procedura fiind in desfașurare pe baza Legii nr. 33 și pe baza procedurilor pfeMă^nte de lege. Consider ca aeeasta exprimare solieitarea continjtiârrM^fclanșarii procedurii de

expropriere ar fi 0 noua procedură de expropriere pe care noi nu 0 avem în vedere prin proiectele aprobate, dar putem sa aprobam declanșarea unei proceduri de solicitare catre Guvernul României a aprobării sumelor necesare pentru ceea ce mai avem de expropriat in baza hotarârilor deja aprobate de Consiiiul General. Daca dumneav^oa^^rra veți fi de acord sa modificam aceste hotarâri pentru ca nu cumva sa creada cineva ca ne opunem dezvoltării Bucureștiului și noi suntem cei care blocam proiectele structurale in București, v-aș propune ca sa facem urmatorul amendament pentru toate aceste hotarâri și aceste proiecte sa sune astfel: proiect de hotarâre privind soiicrit^^r^^a catre Guvernul Romaniei a emiterii a unei hotarâri privind aprobarea și aici ne oprim, sumelor necesare finalizării exproprienlor de interes public și spunem, strapungerea Nicolae Gngorescu, pasaj Basarab, Berzei - Vasile Parvan și celelatte pe care Ie avem pe ordinea de zi. Daca veț fi de acord cu această modificare a hotarârllor, noi, grupul PSD vom vota aceste hotarâri, daca nu, ne opunem.

Domnul Presedinte de sedința Murg Calin

Va mulțumesc domnul Giugula. Ca urmare a cererilc^r, domnul Prioteasa exista 0 cerere din partea liderilor grupurilor politice pentru scurta pauza de consuttări.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Doamneter și domnllor consiiieri, daca aț încheiat procedura de vot, va rog sa luați loc pentru a continua lucrarile acestei ședințe. Va mulțumesc.

Domnul Presedinte de sedința Murg Calin

Am sa va rog sa luaii loc Ti sala.

Domnul Giugula, aii facut un amendament la punctul 10. Aș vrea sa repetați amenci^n^f^nu^l ca sa fie foarte clar pentru toata lumea.

Domnul consliier general Giugula Mihai Doru

Amendamentul meu este Ti felul urmator: se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarai^i privind aprobarea sumelor necesare finalizării lucrarii de interes public local pasaj rutier denivelat superior Basarab, prevazut Ti anexa care face parte integrata.........

Domnul consilier general Giugula Mihai Doru

Tocmai de aceea am scos ,, expropriere”, v-am explicat mai devreme ea această expropriere este o chestie care nu este hotărâta de Consliiul Genera” sunt luerari care s-au facut ilegal în anumite zone și prin aeeasta hotarare se i'ncearca acoperirea acestorîlegaiități, iar noi nu ne putem face partași la niște ilegalitați.

Va mai fac o propunere: amânarea acestor hotarâr^i pana la ședința urmatoare cand Comisia juridică va analiza toate documentele și în felul acesta vom putea prezenta într-un mod , în cunoștința de cauza.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Care din cele doua propuneri? Ati facut doua propuneri: propunerea unui amendament și propunerea amanarii.

Domnul consliier general Giugula Mihai Doru

Supuneți-le domnule președinte în conformitate cu procedura. Le supuneți la vot” daca nu tree asta este, grupul PSD nu va vota aceste hotarâri.

Domnul consiiier general Stan îon

De ce aceste propuneri și propunerea de amanare? Pentru ca în momentul de fata poate știți și dumneavoastrâ sunt 311 procese în care Consîiiul General este activat în instanța și din multe cazuri Consiliul General chiar a pierdut și s-a dat dreptate petențîlor pentru ca nu a fost reprezentată. Ne punem într^e^t^^r^a ce a facut Prefectura și secretariatul general. Executivul a propus aceste proiecte de hotarâri și nu a verificat veridicîtatea doeumente^”, deci în aceste condiții ne vedem nevoiti sa ne uitam de 10 ori pana votam o data.

Domnul consiiier general Putcarea Sorin

Pentru ca sunt în discuție chiar aceste proiecte privind exproprierea, ba chiar suplimenterea sumelor, aș vrea sa va readuc în atenție urmatorul aspect și ma voi referi doar la Pasajul Basara”). în momentul în care el a fost aprobat prin hotarâre de consiliu s-a pornit de la un buget de 64 de milioane de euro. Prin rectificari succesive ale bugetului s-a ajuns la 267 de milioane de euro în toamna anului trecut:. Prin ceea ce avem în proiectul de hotarâre de astazi, suma necesara exproprieri este de încă aproape 30 de milioane de euro, deci aproape 300 de milioane de euro. 0 suma de cinci ori mai mare decat cea estimată la început. Poate ca este un proiect care în decursul timpuri a suferit modificări, sa îe spunem obiective. Nu contest nici oportunrtatea nici graba cu care ar trebui finaliza”, daF<31Opțtt-Jnțrebări la care aș dori care îl felicit cu aceasta ocazie pentru alegere. Referitor la Pasajul Basarab: care au fost suprafețele și ce sume s-au cheltuit pentru expropriere până în aeest moment pentru aeest proiect? Va mulțumesc.

Domnul viceprimar Mircea Raicu

Nu aș putea sa va dau un raspuns acum la întrebarea dumneavoastră, ceea ce vreau eu sa va spun este următorul lucru: aceste proiecte de hotarâi'i pentru expropriere conțin niște evaluari fâcute de executiv vis - a - vis de valoarea și suprafețele de expropriat Cand ne vom închide, ne vom închide pe niște evaluari care sunt facute de experti autorizați de Ministerul Justiției și în felul acesta se va stabili pretul real al zonei respective, deci ceea ce avem aici este doar 0 suma generică așa cum se face pe toate obiectivele care sunt inițial prinse in buget urmand ca prin licitații publice sau alte proceduri legale sa se stabllească pretul real. Ceea ce vreau eu sa va rog eele doua grupuri importante din Consliiul General este sa gasim 0 solușie de compromis în așa fel încât sa continue aceste proiecte importante pentru București, mai ales Pasajul de la Basarab. Trebuie sa gasim prin negociere solutia Ti așa fel încât sa fie acceptabllă pentru ambele pași și sa dam drumul mai departe la aceste lucrari. Va multumesc.

Domnul consiiier generallovici Victor Teodor

Domnule președinte, stimași colegi, suntem de acord ca aceste

proiecte sunt priorit^ar^, le-am votat. Avand in vedere ca DNA-ul a deschis niște anchete pentru anumlte proiecte se pare ca sunt procese pe rol cu modificări de planșe, nu știm, propun sa le amanam pe toate, cativa dintre noi sa delegam colegi sa luam legatura cu DNA-ul sa vedem care sunt proiectele efective cu procese, o luna de zile nu moare nimen,, deci aceste proiecte au fost votate acum doi ani. Propun amânarea. Va multumesc.

Domnul Secretar General Tudor Toma


Daca Tm permiteți Tnainte sa adoptați vreo masura v-aș ruga sa deschideți proiectele de hotarâri la expunerea de motive ca sa mțelegeți exact motivul pentru care s-a procedat la emiterea acestor hotarâri. Deci, procedurile de expropriere aflate Tn curs de desfașurare și care au ca scop eliberarea amplasamentelor s-au desfașurat pana în prezent în baza dispozlțillor Legii nr. 33/1994 și a Hotarar'ii C.G.MB nr. 160/2006). pcțrivit dispozițillor art. â din Legea nr. 184/2008 privind modificarea și comp^et^^^^a Legii nr. 198/2004, pentru lucrarile pentru care procedura de expropriere se afla Ti curs la data intrării Tn vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite cate o hotarâre neuitrn fiecare lucrare prin care va aproba declanșarea procedurii d


râmase de expropriat precum și suma globala estimată a despăgubirilor, deci nu putem sa scoatem din cuprinsul hotar'arii cum a propus domnul consiiier Giugula termenul de expropriere pentru ca legea s-a modificat, de aceea vreau sa va rog sa aveți in vedere.

Domnul consliier general Priotesa Doru

în primul rand la ce a intrebat domnul Purcarea pot sa ii spun ca pasajul Basarab in primul rand s-a lungit cam de trei ori, s-a lațit și s-a modificat podul de peste Dambovița și daca discutam de evaluari in 270 de milioane de euro intra exproprierile evaluate, deci la 60 de milioane erau evaluări in anul 2001 - 2002 și gânditi-va la cat au crescut preturile la terenuri și tot așa incercam și acum sa amanam. Acum chiar nu mai este pericolul acesta dar problema este ca ar vrea multa lume sa amane acest pasaj ca sa arate cu degetul, intre timp toata lumea pierde ore intreoi în trafic. Deci noi vrem sa continuam sa discutam, hai sa mai amânam o luna. Nu este nici un motiv sa îl amânam pentru ca o comis;! de exproprieri care știti ca exista are toata râspunderea stabiliri unui pret corect și are proceduri clare și nu acești bani intra în discutie sunt evaluări și o suma aproximativă, ci banii pe care ii stabilește comisia. Dri daca vreș participași in comisie, noi suntem dispuși sa va votam sa intrati in comis;! ca sa stabîiiți pretul corect, sa nu dati nici un leu mai mult, dar hai sa nu mai blocam aceste lucrari ca este chiar o bataie de joc. Acum gasim alte motive și vom gasi in continuare la fiecare ședinta cate o

........ Daca s-a produs vreun fals in vreo procedura exista organe care

pot sa faca aceste lucrui^i sa deschida dosare penale, sa î bage in pușcarie și sa terminăm povestea. Nu noi putem cerceta ilegali^^^H din dosare, este o absurd^ate ce facem. Hai sa mai amânam, asta cereți ca sa nu se faca chiar nimic.

Domnul consliier general Stan Ion

Stimați colegi cred ca nimeni nu și-a aratat interesul sa amanam dintr^-^L^n motiv nu foarte bine întemeiat. Vreau sa va anunt ca in momentul de fata noi discutam despre lucruri care pot fi posibile, dar nu avem o certitudine ca ele sunt și legale. Noi vrem sa respectam și vrem sa construim, sa dam drumul sa deblocam tot ce înseamna infrast^I^Llctturl, tot ce inseamnă proiecte ce au râmas blocate dintr-un motiv sau altul, dar sa gasim și forma legala. Atata timp cat niște abuzuri ale unor functionari ne-au pus în situația sa avem 311 procese, vreau sa va spun ca indiferent ce gandiți dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră aveti o apasare ca nu știti cum veti fi culpablii sau ce despagubiri veți da daca veș ajunge întf-o faza sa fim solicitați sa dam despagubiri. Nu avem buget. Domnul președinte ce dis^t^uavem un buget in care sa știm ce sume alocam pentru expr6p^£/t&\sume alocam pentru

investiții, ce sume alocam pentru lucrările care au fost întrerupte, nu avem nimic. Domnul primar este pe la Praga am înțeles. Deci domnul primar daca era vreo problema importantă trebuia sa vina astazi sa ne spună: domnilor trebuie sa continuam investițiile în București. Cu centrul istoric 0 lungim de ani de zilei la Pasajul Basarab, la Pasajul Marașești, la strapungerea din Nicolae Grigorescu.

Ideea este ca vrem sa facem, vrem sa sprijinim și pe domnul primar, noi am fost aleși de cetâțeni ș pentru ca cetațenii ne-au ales nu vrem sa îi afectam. Uita^i^v^a prin procesele acelea 311 sa vedeți ca în locuințele unor cetateni îi s-a dat Plan de Urbanism și dupa aceea îi s-a spus ca nu mai este valabil dupa 0 luna ca trece un drum pe acolo, vedeți ca unul a avut 0 proprietate și 0 firmă importantă din Baneasa pe terenul omului a facut un PUZ, adica nu putem sa facem ceva contra altcuiva în dezinteresul altor bucureșteni și atunci haideți sa chibzuim bine, nu spune nimeni ca suntem contra. Hai sa vedem ce buget avem, hai sa vedem daca sunt legale, hai sa gasim forma cum ati spus dumn^^\^r^^srrâ domnule viceprimar. Perfect ati spus, domnule sa gasim cadrul legal pentru ca nu putem sa ieșim în afara legii, pentru ca vreau sa va spun un lucru: și eu am 0 rugaminte, tot ce înseamnă de la executiv domnule președinte de ședinta sa aiba avizul juridic un proiect de hotarare, expunerea de motive daca este facuta de primar sa fie detaiiată și semnata ca și primar, ca sa nu mai avem problema sa nu semneze secretarul primariei ca nu este buna hotararea, sa nu valideze Prefectura, pentru ca atunci suntem niște caraghioși, venim dupa serviciu nu suntem platiti de primarie și pierdem timpul degeaba. Va multumesc.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Stan, aici avem 0 problemă. în primul rand domnul Giugula și-a exprimat 0 suspiciune privitoare la traseul Tudor Vladimirescu, între str. Cedrilor și Calea Rahovei nr. 1 și dumn^a^\^c^î^!trrâ acum ne propuneți un amendament pentru toate cele 5 puncte luate Ti discuție, și doi, domnul Stan, vorbiți de buget, pai ca sa poata fi prevazut Ti buget aceasta cheltuială trebuie sa facem aceasta cerere catre Guvern, tocmai de aceea au fost puse pe ordinea de zi. Acesta este sensul.

Domnul consiiier general Stan îon

Da, dar domnul primar și executivul din primarie nu ne-a dat 0 forma de buget cu care sa plecam sa lucram. Cum facem noi bugetul ca și consliieri domnule? Noi T aprobam și îî executam. Dar el trebuie sa ne fie trimis de executiv, de primar, de vic^^Te^de expert;, de direcții de ce vret. ^mneavoasfra.

Domnul consilier general Purcărea Sorin

Domnul Prloteasa sunt perfect de acord cu dumneavoastrâ, sunt de acord cu proiectul, doresc sa se finalizeze foarte repede și nu am nlmlc împotriva sumelor, dar înttebarea pe care vreau sa v-o pun este următoarea: ati făcut afirmația ca s-a mărit de trei ori. Unele dintre lucrările pe care le-ați mentionat de exemplu largirea podului de la Grozavești trebuia executată ca investiție separată și trecuta cu buget separat prin hotărăre de consiliu, lucru care nu s-a făcut în consiliul trecut deși eu v-am facut interpelare la momentul respectiv. Daca ea s-a inclus în costurile pasajului Băsărăb s-ar putea sa fie o ilegalitate, nu sunt eu in măsură sa judec asta, poate altcineva, dar in ceea ce privește aceste costuri am mtrebat care este suma pentru exproprieri? Tocmai pentru a avea o idee precisa despre suprafețele care trebuiau expropriate, sumele care s-au alocat pentru ca poate aceste 25 de milioane despre care noi vorbim ca suma sunt deja incluse in cele 267 din toamna. Poate ca sunt, de aceea am    care este suprafară și

care sunt sumele pentru expropriere. Sunt de acord ca atate timp cat nu avem aceste raspunsuri ne este greu sa luam o hotarâre și este păcat.

Domnul consliier general Meran Dan Ștefan

Domnllor colegi, domnule președinte inainte de sume și de

legaUtăii sau de ilegalități care se pot comite, va rog să ne spuneți, adică nu trebuie să ne spuneți, este o chestie de procedură care cred că poate debloca situația. Noi am creat o comisie formată din consiiieri prin care se studiază exact această materie și este vorbă de Comisia pentru exproprieri de utilitate publică care pănă dătă viitoare vă rog să se pronunte asupra acestor puncte, după care să luăm in cunoștință de cauză și mult mai bine, mult mai documenăat și sper că și colegii noștri să fie foarte operativi și să își facă datoria să se ^^ni^i^i^^ască căt mai repede și apoi să luăm hotărârea care este dreaptă și justă și sper că asta este opinia tuturor să continuăm aceste lucrări, dar mai Tunai pentru că am făcut această comisie ea trebuie să existe și să iși dea acordul Vă mulțumesc.

Domnul Presedinte de sedintă Murg Călin

Imi pare rău că vă dezamăgesc, domnul primar nu și-a numit repr^^e^r^ă^nțu în comisie.

Domnul consliier general Meran Dan Ștefan Asta este. Cu atăt mai mult înnărește propunerea mea și domnule președinte vă rog să o supuneți la vot și chiar trebuie să facem un

comandament din ......, un articol toță,te^^^rtant, să ii impunem

domn^ui Primar General sau execi    ■■ 5 această comisie, pentru ca înțeleg ca această comisie nu s-a constitui, nu din cauza unor consilieri care nu au participat la aceasta comisie ci pentru ca nu s-au numit reprezentanți exec^utv/ukji pâna acum și aceasta este problema executivului. Multumesc.Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Asta din nefericire este a problema valabila la multe comisii.

Domnul consliier general Gorodea Tiberiu

Domnilor colegi vad ca facem atata caz dintr-un lucru care ar fi trebuit procedural sa nu ne mai opunem. Aș ruga sa se consemneze în procesul verbal nominal cine este pentru și cine se abțne.

Domnul consliier general Fuciu Daniel

Doamnelor colegi, domnlior colegi, în calitate de președinte mandatat de Consliiul General în aceasta comisie de care facea domnul Meran vorbire, deși nu are legatura cu speta asta pentru domnul Meran, vreau sa va informez ca saptamana aceasta probabil vom avea prima ședinta. Am fast convocat de unul dintre cei trei reprezentant ai Primaru^i General în aceasta comisie saptamana trecuta pentru a înta^re în vederea extragerii celor trei persoane din partea proprieta^or. Am cerut anumite explicații legale cu privire la aceasta abordare, am amanat pentru ca așa am considerat de cuviința aceasta extragere loto - prono, urmand ca saptamana aceasta dupa data de astazi, adica de maine începand sa intram în procedura legala a funcționării acestei comisii care este nu numai de maxima importanța pentru investițiile orașului, dar este și de maxima importanta pentru relatia cu cei care sunt în situația de a fi expropriat. Pana data viitoare sa va fac o trecere în revista exacta a tuturor cauzelor care tin de aceasta comisie în care m-aț mandatat sa fiu reprezentantul dumneavoastrâ. Va multumesc.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Ca un comentariu, din nefericîre am facut multe comisii, Comisia pentru cabinetele medicale din nefer^icih^e este în aceeași situație, ne-am luptat doua luni sa o reglementam, prin mai multe hotarari și ea înca nu funcționează datorită fap^uL^i ca executîvul nu și-a numit reprezentanți, îi rog pe cei doi viceprimari sa intervina în acest sens pe langa executiv ca sa deblocam lucrurile.

Practic la ora aceasta s-au claniicat, domnul Giugula a propus un amendament, domnul Giugula și cu domnul lovici și cu domnul Meran ne-au propus amanatea proiectatai iar^oiwd Tiberiu Gorodea ne-a

Repet, cele trei propuneri se vor repeta la punctele 10, domnul Giugula a-ti faeut acest amendament pentru punctele 10, 11, 12, 13, 14 da?

Domnul Gorodea va referiți exclusiv la punetul 10 sau la toate doriti vot nominal? La toate doriti vot nominal.

Domnul eonsilier general Priotesa Doru

Domnul Atanasoaei ne-a explieat ca într-o ședinta ordinara nu putem amana proiecte. Trebuie sa trecem direct la vot, vot nominal, trec sau nu tree, daea nu data viitoare elarifieam pentru ca am discutat ca nu se pot amana din cauza ca este ședința ordinara niciunul din proiectele propuse de executiv.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Va propun la vot amendamentul domnului Giugula. Vorbim de punctul nr. 10. o sa îi dau înca o data citire: proiect de hotarâre privind soikiitar^ catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarâri privmd aprobarea declanșării procedurii de exproprirre pentru ime^tii^^^ ramase de expropriat, precum și suma globală estim^^râ a despagubirilor, în vederea continuării și finaiizării lucrării de interes pubiic local ”Sttăpugeare Nicoae Grigorescu - Splai Dudescu”.

La aeest punct domnul Giugula ne-a propus un amendament.

Cine este pentru? 15 voturi, împotriva? 21 de voturi, abtineri? 11 voturi (Meran D., Poterașu C., Purcarea S., Tanase I., Scarlat H., Grigoresc^u R., Nitu R., Alexe F., lovici T., Stan N., ...).

Acest amendament nu a trecut

Din moment ce nu putem amana aceasta hotarâre va supun la vot propunerea domnului Gorodea de a face vot nominal. De amanare nu pot sa supun la vot domnul Giugula pentru ca așa cum am vorbit este ședinta ordinara în care doar executivul poate propune amanarea. Doar cu acordul celui care a inițial. Nu avem acest acord.

Cine este pentru vot nominal? 21 de voturi, împotriva? 22 de voturi, abtineri? 0 voturi.

Bun, deci nu va fi vot nominal.

Supun la vot proiectul de hotărâre privmd solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarari privmd aprobarea dec^^r^^^iTH procedurii de expropriere pentru imoblieie ramase de expropriat, precum și suma glob^ă estimată a despagubrrilor, in vederea continurrii și finaiizării lucrării de    public local

Cine este pentru? 22 de voturi, împotriva? 15 voturi ( Giugula D., Stan I., Anton M., Campurean M., Boaja M., Nedelcu C., Țapardel C., GeOgescu B., Draghici G., Berbecaru A., Paduraru A, Florescu D., Rizoiu M., Popa M., Mihailescu B.), abțineri? 9 voturi (Meran D., Poterașu C., Purcarea S., Țanase I., Scarlat H., Nitu R, Alexe F., lovici T., Stan N).

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Urmatorul proiect de hotarâre, proiect de hotarâre privind sonciarr^ către Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarâri privmd aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imot^i^^^ ramase de expropriat, precum și suma globala estimaaă a in vederea continuării și finalizării lucrării de interes

pubhc local „Pasaj Rutier Deniveaat Superior Basarab”

Domnul Giugula renunta la amendament, daca exista alte amendamente la acest punct. Nu exista. Va supun la vot acest punct.

Cine este pentru? 23 de voturi, voturi '[□^0^^? 15 voturi (Giugula D., Stan I., Anton M., Campurean M., Boaja M., Nedelcu C., Țapardel C., Ge@gessc B., Draghici G., Berbecaru A, Paduraru A, Florescu D., Rizoiu M., Popa M., Mihailescu S.), abtineri? 8 voturi (Meran D., Poterașu C., Purcarea S., Țanase I., Scarlat H., Nițu R., Alexe F., Grigorescu R.).

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Sunt convins ca nu ati facut un bine orașului domnul Giugula în acest moment.

Proiect de hotărare privmd soliciâarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarâri privmd aprobarea declanșaiii procedurii de exprop^igre pentru imobiieie ramase de expropriat, precum și suma glob^ă estimaaă a despaeubiriior, în vederea continuării și finaiizării lucrării de interes pubhc local „DuNarea Diametral N-S pe tronsonul Buzești - Berzei - Vasile Parvan -B.P.Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei”

Amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? 22 de voturi, voturi □11^0^^? 15 voturi (Giugula D., Stan I., Anton M., Campurean M., Boaja M., Nedelcu C., Țapardel C., Geo/gescu B., Draghici G., Berbecaru A., Paduraru A, Florescu D., Rizoiu M., Popa M., Mihailescu B.), abtineri? 10 voturi (Meran D., Poterașu C., Purcarea S., Țanase I., Scarlat H., Nițu R, Alexe F., Grigorescu R,, lovici 1., Stan N


Acest proiect de hotarâre nu a

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privînd solicitaraa care Guvernul României de emitere a unei Hotărâri privind aprobarea declanșarii procedurii de expropriere pentru imob)l^^k ramase de expropriat, precum și suma globala estim^^a a despagubirilor, în vederea continuării și finalizării lucrarii de interes pubiic local „Supralărgiee Str. Gheorghe lonescu Sisești -Bd. îon lonescu de la Brad”.

Amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? 23 de voturi, voturi împotriva? 15 voturi (Giugula D., Stan I., Anton M., Campurean M., Boaja M., Nedelcu C., Tapardel C., Geugescu B., Draghici G., Berbecaru A, Paduraru A., Florescu D., Rizoiu M., Popa M., Mihailescu B.), abtineri? 10 voturi (Meran D., Poterașu C., Purcarea S., Tanase I., Scarlat H., Nițu R., Alexe F., Grigorescu R., lovici T., Stan N.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Proiect de hotar are privind solkii^^^^a catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarari privînd aprobarea declanșarii procedurii de expropriere pentru imot)l^^d ramase de expropriat, precum și suma globala estimată a despagL^tiri'Uc^^ in vederea continuării și fir^^i^^cr^u lucrării de interes public local „Regulariâarâa traseului Bd. Tudor Vlâdimirescu - între Str. Cedrilor și Calea Rahovei”

Amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? 23 de voturi, voturi impotriva?15 voturi (Giugula D., Stan I., Anton M., Campurean M., Boaja M., Nedelcu C., Tâpâcdel C., Geor/ggssu B., Draghici G., Berbecanj A, Paduraru A, Florescu D., Rizoiu M., Popa M., Mihailescu B.), abtineri? 10 voturi (Meran D., Poterașu C., Puroarea S., Tarâse I., Scarlat H., Nițu R., Alexe F., Gcigocsscu R., lovici T., Stan N.).

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea planuri urbanistic zonal -Str. Elocințeî, nr. 7072, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privmd aprobarea planuri urbanist^^^onal - șos. București-Ploiești, nr. 117, septor 1


Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privind aprobarea pianului urbanst^^ zonal - Str. Jandarmeriei, nr. 1-3 A, sector 1

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi    0 voturi,

abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privmd aprobarea planuri urbanistic zonal - Str. LujereM nr. 42, sector 6

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privmd aprobarea planuri urbamstCc zonal - B-dul. Tudor Vlad^^es^ nr. 22, sector 5

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi împotoivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privînd aprobarea planuri urbamstic zonal- Str. Mihail Sebastian nr.23E, 23F, 23 G, sector 5

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarâre privînd aprobarea planuri urbamstic zonal - Intrarea Gherghitei nr. 7A, sector 2

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Cine este pentru? majoritate de voturi, voturi împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea planului urb^^nit^^^ zonal -B-dul. Expc^/rir^îd nr. 22-30, sector 1

Amendamente? Nu sunt;.

Cine este pentru? 23 de voturi, voturi T^f^r^tri'va? 15 voturi (Giugula D., Stan I., Anton M., Campurean M., Boaja M., Nedelcu C., Tapaddel C., Gec.ț3escu S., Draghici G., Serbecaru A., Paduraru A., Florescu D., Rizoiu M., Popa M., Mihailescu B.), abtineri? 8 voturi (Meran D., Poterașu C., Putoarea S., Tanase I., Scarlat H., Alexe F., lovici T., Stan N.).

Acest proiect de hotarâre nu a fost adoptat.

Proiect de hotărâre privmd apr^c^^^^r^a plânului urbanîstic zonal - Str. Bradetului nr. 24, sector 4

Cine este pentru?

Domnul Melian Iulian

Domnilor consilieri este prevazuta o expropriere abuziva la acest PUZ,.......................

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Stimate domn, ati avut posibiiîtatea sa va adresați comlsiei și plen^Lii Va rog sa va liniștiti. Va rog sa luati loc în sala, va rog sa va liniștiți. Rog Politia ComunUa! sa ii scoata pe potent din sala.

Mergem mai departe.

O secundă domnul Giugula, va rog sa luati loc Tn sala, nu este normal sa reacționați Tn felul acesta, domnul respectiv a avut posibliîtatea sa se adreseze domnului Secretar General, așa cum am dat cuvantul tuturor petenților care I-au cerut. Atat aici Tn plen cat și la comisie și dansul putea sa urmeze aceeași cale.

Domnul consiiier general Giugula Doru

încetați cu violențele.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Este o lipsa de respect fata de plenul acestei instituțiL

Domnul consilier general Gi

încetați cu violențele.


Domnul Președinte de ședință Murg Calin

Va rag frumos sa luați loc în sală.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Sunați la salvare va rog.

Domnul Președinte de ședința Murg Calin

Hai șa șușpendăm ședința pentru trei minute va rag.

Domnul Președinte de ședința Murg Calin

Va rog frumos șa luați loc Ti șala. Dar va rog frumoș în ordine, reșpectand 0 procedură. Domnul Giugula ați ceruț cuvântul, dar înainte șa începeți, poț șa va șpun ca aceșț acț pe care urma șa ÎI voțam regia sițuația domnului care țipa în șpațele salii.

Domnul conșliier general Giugula Doru

Eșțe parerea dumneavoastrâ. Deci pe aceșț domn ÎI cheama Melian, are aceasta casa la adreșa din PUZ, unde șociețatea Apolodor i-a luaț din curțe, i-a luaț din țeren, pe baza țoț unor PUZ- uri dațe de Consliiul Genera, i-a îngrădit cașa cu consțrucțille Apolodo--ulul, i-a ameninaj^t familia, i-a blocat ințrarea în casa și ÎI țin Înțr-un sțres permanent. Asța nu de acum, de vreo țrei ani de zile pana acum. Ceea ce spune cețațeanul esțe corecț, de aceea nu vom voța aceșț PUZ pana nu ÎI vom chema și chemați-l va rag la Comisia de urbanism și la Comisia juridică sa ne spuna exacț despre ce esțe vorba.

Ne-a chemat în proces pențru anularea PUZ - urilor dațe cu netespecratea drepturi de proprietate privața.

Domnul conșliier general îica Horațiu

Domnul Giugula, în urma cu țrei ședințe noi am aprobat un PUZ pe

sțrada Bradetului în care................acel drum care afecța proprietatea

dans^uuj, esțe un PUZ rectificator 0 rog pe doamna Chiliman, care esțe aici de fața, sa ne explice exact amanuntele acesțui proiect. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședința Murg Calin

Doamna Chiliman esțe în sala? Sau domnul Arhitect șef?

Domnul conșliier general Sțan Îon

Domnul președinte Îmi dați voie sa iau cuvantul?

Domnul consilier general Stan Ion

Nu mă interesează domnul Arhitect Șef, vreau sa spun ceva. Domnul Presedinte de sedința Murg Calin

Da, dar este o lipsa de respect domnul Stan, haideți sa urmam o procedura.

Domnul consilier general Stan Ion

Domnul Arhitect Șef este plătit, eu sunt ales.

Domnul Presedinte de sedintă Murg Călin

Domnul Stan, ți daca sunteți ales trebuie sa fiți politicos. Nu exista nici un petent care sa fi vrut sa se exprime în fata plenului și sa nu poata sa o facă. Știți ca ș astazi în ședință o sa î audiem pe domnul Dumitrescu, la sfărțitul țedintei. Deci dânsul avea posibiiitatea sa se exprime în fața plenulu,, avea posibl^atea sa vina la comisie.

Domnul consliier general Stan Ion

Deci, cu acel domn cu care a fost incidentul am vorbit întâmplător ți eu afara. I-am spus care este procedura Consiliului, probați! ca dansul nu a mai avut răbdare. este normal cand unui om i se dărâmă casa nu mai are răbdare. Am o rugăminte la dumneavoastrâ, în excesul de zel pe care ÎI fac cate o data polițiștîi comunrtari ne fac deservirii, noi suntem aleți de bucurețteni sa Îi ajutam, toti indiferent de la ce partid suntem ți daca se percepe de către presa ca noi nu respectam ceea ce doresc cetățenii este un deserviciul pe care ni-I face la toți Dumneăvoasrrâ) ca prețedinte de ședința puteț sa fiți puțin mai îngăduitor cu un om care nu știe procedurile ți nu are rabdare sa se adreseze la sfărțit. În fond ce se Întampla daca spunea ca oricum nu îi votam acel PUZ, pentru ca Îi trece prin casa omului. Aceasta am vrut sa spun.

Domnul Presedinte de sedința Murg Calin

Din contra, domnul Stan, este un PUZ regularizator, care reglează ceva. Domnul Arhitect Șef vă rog să luaț cuvantul.

Domnul Arritec Sef Pătrascu Gheorqhe

În primul rănd un PUZ porte să treacă și prin curtea omului, dar aceasta este altă problemă, pentru că altfel nu o să ne mai dezvoltăm niciodată dacă PUZ-urlle nu trec prin curtea omului. În acest caz este

vorbă de fapt de o corectarea a unui PUZ anterior în care se contestă această afectarea a proprietăil, deci acest PUZ corector nu avea decăt rolul de a modifica teglemenrarea _lșettorloară, deci era clar o


teglemenrare^ in favoarea petentulufv.-todm'^ . pentru a pteîntâmpina < yț I jJLdispute în justiție și pentru a avea 0 poziție concilianta. Deci, în PUZ -ul anterior era prevazut o reglem^nt^e orientativă, nu era cu rol imperativ, nu se referea la pareela dansulu,, dar pentru ea a existat 0 aetiune in justiiic și pentru a preintampina eonfinuarea aeestei aetiuni s-a propus un PUZ corector prin care aeea afeetare a propr^i^l^^țn era eliminată. Prin âceâstă propunere s-a corectat.

Domnul Presedinte de sedința Murg Calin

Deei, s-a clarificat prin votul care urmeaza sa îl dati, este vorba de Brădetului nr. 24, se coreetează problema.

Domnul consliier general Giugula Mihai Doru

Atunci va propun sa anulam și PUZ-ul dat    care ii

incasă proprietatea, este un PUZ de aeum doi ani. De aceea haideți sa discutăm la Comisia de urbanism și la Comisia juridiea cele doua PUZ-uri, atat eel eoreetor cat și eel dat acum doi ani și prin care s-a incălcat prop^r-^^a^^^a om^ui și pentru care ne-a dat în jud^c^^a^. Acesta este, daca vreți sa știii, al treilea PUZ dat pe proprietatea omulu,, nu este singurul proees domnul președinte. Este al treilea PUZ dat eu ineaicarea proprietății acestui om, pentru ea așa a vrut APOLODOR-ul. Comisia de urbanism și Comisia juridică sa adune toate aeeste PUZ-uri sa Ie discute și dupa aceea discuta anularea aeestui PUZ.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Domnul Giugula, aii propus amânarea acestui PUZ?

Domnul consliier general Giugula Mihai Doru

Da.

Domnul Presedinte de sedința Murg Calin

știți ca este ședinta ordinară.

Doamna eonsilier general Tapardel Ana Claudia

Am rugamintea sa citeasea domnul Secretar notifiearea faeuta ea sa ne lamurim.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Sigura, de vreo șase ședințe tot citesc notifi^r^r^i referitoare la Bradetuuu,, pana aeum daea erafi inter^^^^ți puteați sa o lecturaț,, toata documentația se afla la Direcția Asistent Tehnica și Juridică.

Prin adresa nr. 7968^6>/l30l120OO^ țnregistrară la Direcția Asistență Tehnică și Juridica a CGMB m^^-ț.82/15 0^1 2QQ9 domnul Melian lulianha depus plangere impo^^aOî-tea^M B. nr . 359/2007

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Brădetului nr. 24, sector 4, deci este vorba de acel PUZ de acum doi ani, de care vorbiți dumneavoastră, pe care îl modificam astazi.

în motivele piangerii se menționeaza ca prin Planul Urbanistic Zonal - str. .râdeUlui nr. 24, sector 4, se creeaza un drum de acces spre proprietatea S.C. Apolodor Consult S.R.L. Contestateul solicita și revocarea Avizubi de urbanism nr. 10/1/18/2008, întrucât afectează dreptul sau de proprietate.

Avand în vedere cele mai sus-menționate, contestaterul solicita revocarea H.C.G.M.B. nr. 359/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Brade^ui nr. 24, sector 4 și a tuturor actelor administrative subsecvente acesteia.

Domnul consiiier general Giugula Mihai Doru

Pai, de ce nu o anulam pe 359/2007?

Domnul Secretar General Tudor Toma

Procedural nu se anulează, eventual se abroga ca suntem în Consliiu General și în al doilea rând acesta este un PUZ corector, pe care daca îl aprobam nu mai este nevoie se îl abrogam pe eel vechi.

Domnul consliier general Giugula Mihai Doru

Dupa cum constatați este o hotărâre de acum doi ani pe care cetațeanul a atacat-o in instanță, peste aceasta hotarâre s-au mai dat înca doua PUZ-uri pe care le-a atacat, acesta este al treilea PUZ, corectornl este al patrulea PUZ pe proprietatea omului..

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Acest PUZ a stat in procedură 30 de zile și facem o greșeala, ne propuneti sa facem o greșeala. îl mai rog o data pe domnul Arhitect Șef sa ne spuna ferm, daca PUZ-ul pe care ni l-a propus astazi reglementeaaă situația.

Domnul Arhitec Sef Patrascu Gheorghe

Am afirmat foarte clar, se scoate acea strada de pe proprietatea respectivă.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Calin

Deci, domnul Giugula, se scoate acea strada de pe proprietatea

omuujr

Domnul consilier general Giugula Mihai Doru

Scuzați-mă, ca va mai repet 0 data. cetățeanul cere abrogarea

HotararH 359/2007 In baza acestei hotârâri s-au dat vreo trei PUZ-uri, iar acum îl dam pe ai patrulea, de modificare a uitimuiui, adica ai ceiui de ai treilea.

Domnu I Președinte de sedinta Murg Ca iin

Stați putin, daca prin aceasta hotarare reg iam aceasta prob Iernă

Domnu I consi iier generaI Giugu la Mihai Doru

Această hotarare nu rezo iva prob ierna de fond a omuiu, rezo iva un drum, nu rezo iva prob Ierna proprietății omu lui.

Domnu I Secretar GeneraI Tudor Toma

Domnu I consi iier generaI în expunerea de motive i a a iin. 4 spune „documentația ce face obiectu I prezentei iniocuiește PUZ - Str. Brâdetului nr. 24 aprobat cu Hotarârea C.G.M.B. nr. 359/2007, ca urmare a modificării soiuției de circu lație, funcțiunea și indicatorii urbanistici aprobate anterior se mentin neschim^t^^iî\ Deci. exacta asta se modifică.

Domnu I consi iier generaI Popa Grigore Iflorn

Daca imi permiteii, un moment, aș vrea sa cunosc urrnatoruI i ucru din partea domnu u^i Secretar. Daca PUZ-u I aprobat initia i și-a produs deja efecte, mai putin proprietatea dâns^ui atunci o sa inca Icăm a ite drepturi i egitime. Prob Ierna omu iui ramane nerezo Ivată, adica drumu I ramane pe proprietaiea dansu kii 0 data prin aprobarea acestui PUZ rezo ivam prob ierna punctua a a petentu lui și a i doi iea i ucru nu cream ai te distorsiuni, oamenii au facut poate inveslti'^ii aco io, ne vor da in judecea^, Ie-au facut i ega i. Haideți sa nu indreptăm o eroare cu o ai ta, ca o sa se repercuteze asupra Consi iiului.

Domnu I consi iier generaI Meran Dan

Cu tot respectul și admirația pentru probitatea profesională a co iegu ai nostru Doru Guiugu la. Daca nu faceam PUZ-uri nu faceam nici o expropriere in țârâ asta, dar nu e vorba de asta. Daca s-a facut un abuz privind dreptu I de proprietate ai omu iui printr-o autorizare de construciie, sa raspundă cei de i a sectoruI 4, care i-au dat o autorizație de construciie pentru ca i a autorizația de construcție, dupa cum știi te

Domnul consilier general Giugula Mihai Doru

Au dat pe baza PUZ-uiui

Domnul consilier general Meran Dan

Nu, autorizata de construcție se da în baza unul PUZ, dar cu actele de rigoare și te întreaba dreptul de proprietate. Daca acel oameni, de ia nu știu ce societate, au facut iucrul acesta șl au reușit să 0 faca înseamnă ca au reușit 0 „manglă" ia sectorul 4, dar acum PUZ-ui rectifică. Deci nu mai trece nici 0 strada pe proprietatea omului daca ceva s-a construît pâna acum nu este treaba noastra, este a celor de ia sectorul4.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Caiin

Cred ca am dezbatut destul acest punct și va propun sa trecem ia vot.

Supun ia vot proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal - Str. Brădetului nr. 24, sector 4.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 3 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal - Str. Teodosie Rudeanu nr.36, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, T7n^otri^a? 0 voturi, abtineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr.30, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal - Str. Corbeni nr. 36 -Intr. Domnești nr. 2, sector 2.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal- Str. Cpt. Av. Alexandru Șerbanescu nr. 76-82 - Str. Nicolae Caramfil nr.76-80, sector 1, modifică PUZ-Srr. N. Caramliil^^tr Alex. Șerbanescu, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privmd aprobarea pianului urbamstic zonal - Str. Școala Floreasca nr.28, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal - Str. Barbu Delavrancea nr.19, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privînd aprobarea planuu^i urbanistic zonal - Str. ChitUei nr. 212, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotriva? 0 voturi, abiineri? 0 voturi

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privmd aprobarea planuri urbamstic zonal - Splaiul Unirii nr. 165, sector 3.

Cine este pentru? 21 voturi, impotriva? 19 voturi (Anton M., Berbecaru A., Boaja M., Campurean M., Draghici G., Florescu D., Georgescu B., Giugula D., Mihailescu B., Nedelcu C., Nicorescu V., Paduraru A., Popa M., Rizoiu M., Stan I., Tapardel C., Meran D., Tanase I., Alexe F. ), abiineri? 1 vot (Purcarea S.)

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotarare privind aprobarea planuri urbamstic zonal- Str. Traian Vuia nr. 6 -str. N. Filipescu sector 2.


Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal str. Nicolae Caramfil nr.4, nr.22, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal -Str. Smaranda Brăescu nr. 42, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal - Str. Gen. Gheorghe Mânu nr. 17, sector 1.

Cine este pentru? 20 voturi, împotrivă? 15 voturi (Anton M., Berbecaru A., Boajă M., Câmpurean M., Drăghici G., Florescu D., Georgescu B., Giugula D., Mihăilescu B., Nedelcu C., Nicorescu V., Păduraru A., Rizoiu M., Stan I., Țapardel C.), abțineri? 5 voturi (Meran D., Purcărea S., Alexe F., Tănase I., Poterașu C.)

Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal - Calea Floreasca nr. 32 - 36, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal - Str. Doina, sector 5.

Cine este pentru? 15 voturi, împotrivă? 1 vot (Ivașcu T.), abțineri? 26 voturi (Atănăsoaiei M., Băcăințan G., Becheanu M., Budulan P., Chiriș M., Cosma R., Cruceanu E., Duță N., Fuciu D., Gâf-Deac I., Gorodea T., lonescu R., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Pârvu C., Popa G., Prioteasa D., Raicu M., Rădoi S.,rTdrps<\/., Țica H., Untaru V.,


Vladan F., Voicu M., Dincă D.)Acest proiect de hotărâre nu a fost adoptat

Trecem la urmatorul puiet pe ordinea de zi proiect de hotărâre privîdd aprobarea planului urbanistic zonal -Str. Antiaerinaa nr. 38, sector 5.

Domnul consii^^r general Giuqula Mihai Doru

Doamnelor și domnilor colegi ca sa nu cadeți într-o capcana va anunț ca acest PUZ de ia Antiaeriană este pentru construcția de locuințe sociale în sectorul 5, va raq sa va iuaȘi raspunderea votului.

Domnul consliier general Popa Griqore ioan

Propunem anaiizarea în Comisia juridică a tuturor proprietăților din zonă, pentru ca suntem de acord cu acea construciie sociala din zona respectivă, dar sa verificam în comisiei.

Domnul consiiier general Giuqula Mihai Doru în Comisia juridică a primit avizul pozitiv și ia urbanism.

Domnul Presedinte de sedinta Murg Caiin

Supun ia vot proiectul de hotărâre privind apl^t^t^^r^a piar^uhji utbanistic zonal -S-r Artiaerirăă    38, sector 5.

Cine este pentru? 20 voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 20 voturi ^^^503161 Mi, Becheanu M., Buduian P., Chiriș M., Cosma R., C-uceănu E., Duta N., Fuciu D., Gaf-Deac I., Gor-odea T., ionescu R., Murg C., Neagu M., Nemeș C., Popa G., Prioteasa D., Raicu M., Tica H., Untam V., Voicu M.)

Acest proiect de horărare nu a fost adoptat.

O secundă, avem un pete^ care ne-a rugat sa T ascultam în pien și e-ăti foarte framanteți acum 5 minute, domnul Stan, va rog frumos. Eram foarte framanteți de perenrul care a vrut sa se adreseze Con^iiuikji și noi din exces de zei am rugat Poiitia Comunitar sa intervină. Așa ca va rog sa rămăneți pe ioc și sa II ascultam pe perertul Dumitrescu Mihai Flo-e^^i

Supun ia vot ca Comisia de numarare sa fie aceeași cu Comisia de vaiidare.

Cine este pentru? majoritatea de voturi, împotriva? 2 voturi (Giugula D., Stan î), abtineri? 0 voturi

Rog Comisia de vaiidare și numajai'e sa înceapa numararea voturilor pentru comisii și pentru punctul{~T~»--KKx.

Domnul consilier general Stan Ion

Cu scuzele de rigoare pentru petentul care vrea sa se adreseze Consiliului, vreau sa consemnat și în procesul - verbal al ședinței ca cer destituîrea șefuiui Poliției Comumt^re din doua motive, unu pentru incompetente în desteșurarea activității de șef al Politiei Comunitare și doi pentru sfidarea și pentru lipsa de umanitate vis-a-vis de un semen care avea 0 problemă, era o problema disperata și mi s-a parut exagerat de brutala intervenția lor și atunci pentru ca nu trebuie pedepsei cei care au executat, trebuie pedepsît domnul comandant ai Politiei Comunîtare. Va rog sa se consemneze domnilor viceprimari, ca noi cerem demisia acestuia și vrem sa se faca și o ancheta de ce a foiosît în mod brutal forta vis-a-vis de un cetețean care îșicerea un drept. Mai ascultați-mă o secundă, am vorbit cu acest domn pe holt mi-a explicat despre ce este vorba, am mai vorbt și cu alti consiiieri, este adevarat ca ieșirea dansului trebuia sa fie undeva, sau prezentarea la sfarșitul ședintei, dar pentru ca Politia Comunrtară a procedat in aceasta maniera î cer demisia. Aceasta este la latitudinea domn^ui Primar, demisia Poliției Comunîtare, nu? Nu a Consliiutei? Va rog sa il înștjințăm pe domnul Oprescu ca am cerut demisia comandantului de la Politia Comunrtară. Incompetente.

Domnul Dumirescu Mihai Florea

Domnule primar, domnule președinte de ș?dința, doamnelor și domnllor consliieri îmi pare raut ca și dumn^^\^c^^!^rte probabll ca am asistat la scena care a fost dramatica și pentru dumneavoastrâ ca cetațeni și pentru mine ca martor cetetean, o extrema de atitudine. Eu am adoptat cealat^a extrema și va multumesc c, ma ascultați. Vreau sa fiu foarte succint și de aceea îmi permit să citesc o pagină și jumătate din ceea ce am de spus. Ma adresez ca bucureștean. cu toate drepturile civile și politice, respectiv ca alegator, ca membru și împuternicit al asociației de proprietari din Str. Aviator Popișteanu nr. 1, sector 1 și in calitate de utilizator al sistemului de alimentare cu apa a municipiutei București. Fata de calitatea de reprezentant al utilizatorilor de 1975 de blocuri de locuiti în litigiu cu operatorul Apa Novat ca aceasta este problema, versus Apa Nova 1795 de c^^c^ii^î de locuit la nivelul anului 2005. Ma adresez dumndavoastră care sunteți reprezentant bucureștenHot, cei din 1975 de blocuri, reprezentând circa 10°%, adica 200.000 de bucureșteni, sa ne ajutați sa rezolvam aceasta problema litigiului cu Apa Nova. în ce consta? în privinta asociației noastre dimensiunea litigiului, sau a doleanței se exprima intr-o dauna de 450 de milioane de lei vechi, sau 45 mii de RONI, încasat de Apa Nova prin facturare abuziva și incasare de vdnitutVdricuvenite. Nu o spun eu, o

Primăria prin corespondente purtată cu Apa Nova. în perioada 2001 -2008 au circulat circa 72 de scrisori înfre factorii implicați, asociație, Apa Nova, ARBAC, ANRSC și Primara Municipiului București. în aceasta situație, dupa 0 astfel de activitate și perioada îndelungata am luat ca mode;, în final și am prezentat dumneavoasrră Consiiiului și domnului Primar Genera,, Hotararea C.G.M.B. nr. 48/2005 privind clarificarea în justiție a sta^i^^uU^i jundc ai reteielor telescopice pe care dumneavoastrâ, în mare parte, 0 cunoașteți pentru ca veniți probabil din legislatura anterioara și am redactat un proiect de hotanâte pentru ușurinta Consiiiute,, privind c^^^ifif^^l^^a în justiție a obligației și a modalității de regularizare a diferențelor rezultate în plus prin omiterea normelor paușai de catre SC Apa Nova la facturarea consumurilor de apa rece catre utilizatorii casnici și am transmis acest proiect, Direcției de Asistența îehnică și Juridică în ianuarie 2009, am transmis de asemenea Primăruiui General tot în ianuarie 2009, pentru a fi finalizat acest proiect de hotarâra sa fie prezentat și aprobat în Consliiul General ai Municipiuiui București. în acest sens am discutat și cu conducerea Direcției Utilitați Publice, domnul director Valentin Stanescu și cu conducețea ARBAC. Domnilor, în Hotararea C.G.M.B. nr. 48/2005 se cerea iamurirea, de asemenea a unui litigiu cu Apa Nova. Aceasta hotarâre a generat circa 80 de actiuni în instanța facute de primarie versus Apa Nova. Ceea ce cerem noi acum, ca prin hotararea pe care sa o luati pe baza proiectului înaintet, este ca printr-un singur proces, de această data, nu 80,nu 1000, nu 1975 de procese sa rezolvați ca reptezenranti ai celor 200.000 de bucureșteni litigiul cu Apa Nova privind încasari abuzive de catre Apa Nova pe 0 perioada destul de mare de timp, adica pana la cheltuirea și pana ia montarea cu bani publici a contoareoor așa cum s-a hotarat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 69/2006. în fapt și în drept litigiul cu Apa Nova are ca obiect neaplicarea normelor paușale ia fa^urarea consum^uu^i și în situații în care lipsește controlul de branșament. Acesta este cazul celor care au facut și obiectul Hotarârii C.G.M.B. nr. 48/2005 a dumneavoastră, aferent fiecarui utilizator așa cum 5e prevede de altfel la art. 3 din H.G. nr. 348/1993, este cea mai

veche și valabilă și astazi privind aceasta problema ...... și art. 331 din

Ordinul MLPAî din 29/1993, ca și contractul de branșare semnat de as0ciația noasta în 1995 ș art. 8 din Hotarârea 1995 și contractul de concesiune și alte teglemenrări a caror lista domnule președinte, daca considerați ca va este util 0 pot prezenta.

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Mi-ați dat un material, dacă este,șopti n ut în materialul respectiv îl am aici.    z-    o

Domnul Durnirescu Mihai Florea

......care discuta problema facturării prin paușal în condițiile în care

nu există contor de branșament, fara discuție, fără o altă alternanța. In aceste condiții îmi permit ca din cele 72 de scriso^i^i schimbate în perioada de aproape șapte ani, sa menționez cateva pe care le-am considerat. Nu am sa le citesc pentru ca poate nu mai este timp, ședinta este pe fina, rabdarea dumneavoasrrâ și oboseala poate își spune cuvântul, așa ca sunt trei scrisori plecate din primărie, doua dintre ele semnate de viceprimanjl Murgeanu care spune Apei Nova, ca ne-am însușit preter^'ța utilizatorului și ca in consecința va cerem sa stabiliți moda^ea și perioada de returnare a banilor încasati în mod abuziv. Cerere la care Apa Nova nu a dat curs, deci este ultima autoritate administratiaă la care am apelat și care a fost calcata în picioare de catre Apa Nova. Acum am zis, ca Consliiul General care este singurul semnatar al contracLuiul de concesiune va rezolva problema așa cum trebuie, nu pe cale administrativă ci prin justiție. Pe cale administrativă Apa Nova a demonstrat ca este tare, adica lucreaza așa cum s-a banuit ca o sa lucreze și cu toate masurile luate anti-monopol, lucreaza ca un monopol salbatic, pentru ca calca in picioare toate autoritătile statului și legile statului. Un monopol obișnuit îșî face niște legi în avantajul lui, dar le respectă legile.

Domnul Presedinee de sedința Murg Calin

Domnul Dumitrescu haideți sa nu deviem, nu aceasta este problema ca este monopol Apa Nova, problema este ca retelele telescopice nu..., este o problemă care nu se rezolva de ani de zile. V-aș ruga sa veniți la Comisia de Utilitați saptâmana viitoare, dezbatem pe larg problema, o întalegem mai bine și poate încercam sa o rezolvam și va rog sa veniți la camera 132, la etajul 1, va înscrieti pentru Comisia de utilități și discutam acolo împreuna.

Proces - verbal înhheiat astazi 28.01.2009 privind rezultatul votului pentru Comisia juridică și de discipiină. S-au exprimat un numar de 49 de voturi, voturi anulate O Voturi pentru doamna Nemeș Carmen lonela 49, împotriva 0 voturi. Se declara alesa doamna consiiier Nemeș Carmen lonela.

Proces - verbal înhheiat astazi 28.01.2009 privind rezultatul votului pentru Comisia de salubritate. S-au exprimat un numar de 49 de voturi, voturi anulate O Voturi pentru domnul Ninothscu Virgll 49,    0

voturi. Se declara ales domnul consiiierNicothscu Virgil în Comisia de salubritate.


*•*    *• V.

,•

1?

Proces - verbal încheiat astăzi 28.01.2009 privind rezultatul votului pentru Comisia pentru relații cu organizații neguv^errr^^n^i^ntc^te și alȘ parteneri sociali. S-au exprimat un numar de 49 de voturi, voturi anulate O Voturi pentru domnul Gorodea Tiberiu Silviu loan 49, împotriva 0 voturi. Se declara ales domnul consiiier Gorodea Tiberiu Silviu loan în Comisia pentru relaȘi cu organizații neguvemamenaale și alȘ parteneri sociaii.

Proces - verbal încheiat astazi 28.01.2009 privind rezultatul votului pentru Comisia pentru relaȘi internationale, cooperare și asociere cu alti parteneri sociali. S-au exprimat un numar de 49 de voturi, voturi anulate O Votun^i pentru domnul Gorodea Tiberiu Silviu loan 49, ^^,D<^^riva 0 voturi. Voturi pentru domnul Dincâ Dumitru 48,    1

vot. Se declara aleși domnul consiiier Gorodea Tiberiu Silviu loan și domnul consliier Dinca Dumitru Tn Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alti parteneri sociali.

Proces - verbal Tncheiat astazi 28.01.2009 privind rezultatul votului pentru Comisia de sanatate și protecție socială. S-au exprimat un numar de 49 de voturi, voturi anulate O Voturi pentru doamna Nemeș Carmen lonela 49, 'împotriva 0 voturi. Se declara alesa doamna consilier Nemeș Carmen lonela Tn Comisia de sanatate și protecție socială.

Proces - verbal Tncheiat astazi 28.01.2009 privind rezultatul votului pentru Comisia de învătȘtnnărI cultura, culte și sport. S-au exprimat un numar de 49 de voturi, voturi anulate O Voturi pentru doamna Chiriș Mariana 49, T^j^c^tri’va 0 voturi. Voturi pentru domnul Florescu Dragoș 47, ^potriva 2 votur^i Se declara aleși doamna consliier Chiiriș Mariana și domnul consliier Florescu Dragoș Tn Comisia de învățȘmnărI cultură, culte și sporii.

Proces - verbal încheiat astazi 28i01i2009 privind desemnarea unui consliier general ca membr^u Tn cadrul grupului de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr 35/2007 privind creșterea siguranței Tn unitațlle de învățămănt. S-au exprimat un numar de 49 de voturi, voturi anulate O Voturi pentru domnul consliier Parvu Cosmin Gabriel 43, voturi ^potriva 6i Se declara ales ca membru Tn cadrul grupuri de lucru pentru punerea Tn aplicare a preveclerilor Legii nr 35/2007 privind creșterea siguranței în unitașie de învățȘmnăr domnul

Domnul Președinte de ședință Murg Călin

Cu aceasta declar închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului General din data de 28.01.2009.

Ședința s-a încheiat la orele 16.30.


întocmit M. Anghel F. Cotrobaș A. Preoteasa


SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Toma Tudor


Verificat Șef Birou

Redactare Hotărâri C.G.M.B Perșunaru Mariana

44