Proces-verbal

încheiat in ședința extraordinara a Consiliului General al Municipiului București din data de 24 februarie, orele 15.00

Ședința a avut loc in sala de consiliu de la etajul III din clădiiea Primariei Municipiului București, la care au participat 42 de consilieri din cei 55 de consilieri generali.

La ședinta au participat urmatorii: domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu, domnul Toma Tudor Secretar General al Municipiului București, domnul Ion Tincu Prefectul Municipiului București.

Au fost invitati sa participe urmatorii: directorii aparatului propriu al Primariei Municipiului București, presa și televiziunea.

La ședinta au fost prezenti 41 de consilieri generali.

La ședinta au fost absenti urmatorii: Alexe Florin Alexandru, Berbecaru Alin Dumitru, Campurean Mariana, Boaja Minica, Florescu Dragoș, Meran Dan, Nitu Robert Daniel, Grigorescu Robert, Tanase Ion Gabriel, Poterașu Cornel Constantin, Purcarea Sorin , Scarlat Horia, Stan Nicușor,

Domnul Secretar General Tudor Toma

Prin adresa nr. 806993/18.02.2009 inr^e^i^^r^^^a la OATJ sub nr. 556/23.02.2009 doamna Dimir Cristina solicita Consiliului General al Municipiului București sa nu aprobe Planul Urbanistic Zonal Str. Aleea Teișani - Str. Pădurea Pusnicu nr. 224-226 , sector 1.

Aceasta precizeaza ca terenurile care au generat PUZ-ul sunt situate intre strazile Aleea Teișani și Drumul Padurea Pusnicu, tara ca acestea sa se regaseasca in suprafata studiata a PUZ-ului.

De asemenea se stipuleaza ca:

-    retragerile nu respecta prevederile PUG referitoare la retragerile fata de limitele lateraIe ale parcelei care trebuie sa fie min. H/2 din malțimea clădiriii

-    Planul Urbanistic Zonal prezintă in planșa de reglementari, strazi propuse a fi publice care se suprapun peste alte proprietari care nu fac obiectul PUZ-ului.

Prin adresa 808504/23.02.2009 inregistrata la Directia Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 587/24.02.2009, Asociația Salvati Bucureștiul solicita Consiliului General al Municipiului București sa nu aprobe Planul Urbanistic Zonal B-dul Poligrafiei 49-51, sector 1 pentru urmatoarele motive: PUZ-ul este ilegal deoarece se bazeaza pe un aviz PUZ-ul contravine OUG nr. 195/2005 privind exista avizul de la S.C. Apa Nova S.A., densitatea

de urbani prote
prevăzută în proiect este mult prea mare, având consecință asupra traficului.

Prin adresa nr. 25465/1.1/18.02.2009 înregistrata la Directa Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 555/03.20.2229 domnul consilier juridic, Ivancu Ionel, din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al C.G.M.B. ne inștiinteaza ca, prin Decizia civila nr. 4/41/2.02.0029 irevocabila a Curtii de Apel București, pronuntata in dosarul nr. 25465/3/2227, instanta anuleaza in parte HCGMB nr. 262/29./8.2225, in privinta PUZ - ului Str. Uranus nr. 844, sector 5 - pozița 8 din anexa.

Dosarul sus mentonat a avut ca parte recurent - reclamanta S.C. Naturstein S.R.L., recurent - parat S.C. Hisparom Imobiliare S.R.L.

Prin adresa nr. 827485//9.22.2229, ^registrata la Directa Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. cu nr. 563/03.20.0229, domnul Melian lulian a depus plangere prealabila împotrivă Hotarârea C.G.M.B. nr. /4/2229 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificare P.U.Z. - Str. Bradetului nr. 24, sector 4 și Hotarârea C.G.M.B. nr. 359/2227 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. Bradetului nr. 24, sector 4.

în motivele plangerii se mențoneaza ca prin Planul Urbanistic Zonal - Str. Bradetului nr. 24, sector 4, se creeaza un drum de acces spre proprietatea S.C. Apolodor Consult S.R.L. care nu este de utilitate publica și a carui existenta nu se justifica. Contestatarul solicita ^locuirea Avizului de urbanism nr. 321//9//8./0.2206 cu Avizul de urbanism nr. /0////810028.

Avand in vedere cele mai sus-mențonate, contestatarul solicita indreptarea erorilor din Hotarârea C.G.M.B. nr. /4/0229 șiHotarârea C.G.M.B. nr. 359/0227, int^u^^t:îca;^l^ă dreptul sau de proprietate.

Prin adresa nr. 826985//8.00.0209    ^registrata la Directa

Asistența Tehnica și Juridica a C.G.M.B. sub nr. 567/23.20.2029 sCa Tuca Zbarcea & Asociații ne informeaza ca doamna Dana - Maria Razboiu (Enoiu), in calitate de titulara a cererii de revocare a actului administrativ unilateral inr^egi^ltr^^t la Primaria sectorului / București sub nr. 44722//7./^.2’C^C^8 renunta definitiv și irevocabil la dreptul pretins vatamat prin plangerea prealabila formulata impotriva Autorizației de construire nr. 784// 2/J//9408/13.28.0027 și Planului Urbanistic Zonal pentru strada Jiului nr. /43, aprobat prin Hotarârea C.G.M.B. nr. /361/9.26.0227.

Prin adresa nr. 196//6.22.0209 ^registrata la Cabinet Secretar General sub nr. 642/610029 și la DATJ sub nr. 554/0209, Curtea de Conturi a Romaniei ne transmita înconformitate cu pîevederlle art. 8ș alin 2jS~j-'ț^~~:^T^^/1992 privindorganizarea și functlonarea CuTțîTJe“ Corâ^șmomâhiei, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare,

Raportul anual privind finanțele publice locale ale Municipiului București, urmare controlului efectuat în anul 2008 pentru exercițiul bugetar 2007.

în vederea imbun^'^^^irn cadrului de raportare Consiliul General al Municipiului București poate prezenta eventuale sugestii și propuneri.

Toate materialele care stau la baza notelor pe care vi le-am prezentat, stau la dispozitia dumneavoastra domnilor consilieri la Directia Asistenta Tehnica și Juridica a C.G.M.B.

in sala sunt prezenti 41 de consilieri generali.

Va supun la vot procesul verbal incheiat in ședinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului București din data de 19 februarie, orele 15.00.

Cine este pentru?majoritate de voturi, impotriva? 0 voturi, abtineri? o voturi.

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Buna ziua, bine ati venit la ședinta extraordinara a Consiliului General din data de 24.02.2009.

Dupa cum vedeti, va propunem o ordine de zi cu un singur punct deocamdată, privitor la pasajul Rutier Denivelat Superior Basarab.

Aș vrea să știu daca sunt amendamente sau completari la ordinea de zi?

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai

Buna ziua doamnelor și domnilor consilieri, buna zlua domnule Primar General, domnule Prefect.

in urma analizelor și verificarilor facute in comisia de mediere pentru a stabili care sunt proiectele de hotarâre privind exproprierile ce pot fi promovate in ședinta de astazi, pe langa proiectul Gara Basarab, va propun introducerea pe ordinea de zi și a urmatorului proiect privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarâri privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobilele ramase de expropriat, precum și suma globala estimata a despagubirilor, in vederea continuarii și finalizării lucrarii de interes public local „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești - Berzei - Vasile Parvan - B.P. Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei".

Și al doilea proiect pe care vi-l propun sa il introducem este privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarari privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobilele ramase de expropriat, precum și suma globala estimata a despagubirilor, in vederea continuarii și finalizarii lucrarii de interes public local „Supralargire Str. Gheorghe lones'cusȘișești ~ Bd. Ion lonescu de la Brad".

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Vă mulțumesc. Mai sunt alte amendamente la ordinea de zi?

Nu mai sunt.

Am sa va supun la vot primul amendament, practic sunt doua amendamente, doua completari pentru ordinea de zi. Daca sunteti de acord cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotar are privind solicttarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarari privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imobilele ramase de expropriat, precum și suma globala estimata a despagubirilor, in vederea continuării și finalizării lucrârii de interes public local „Dut)^^^^a Diametralei N-S pe tronsonul Buzești -Berzei - Vasile Parvan - B.P. Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei”

Cine este pentru ca acest punct sa fie introdus pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împptnvv? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Va supun la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectul de hotarâre privind solk:t^^^^a catre Guvernul Romaniei de emitere a unei Hotarari privind aprobarea procedurii de expropriere pentru imoblle! ramase de expropriat, precum și suma globala estimata a desp?gubiriior, in vederea continuării și finalizării lucrârii de interes public local „Supraiă^gire Str. Gheorghe lonescu Sisești - Bd. Ion lonescu de la Brad”

Cine este pentru ca acest punct s? fie introdus pe ordinea de zi? majoritate de voturi, împpttivV? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest punct a fost introdus pe ordinea de zi.

Va supun la vot ordinea de zi în integralitatea ei, așa cum a fost completata și amendata.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împot^vă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi,

Ordinea de zi a fost votata.

Trecem la primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privmd solicftarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari privmd aprobarea procedurii de expropriere pentru imobile! ramase de expropriat precum și suma globala estimata a desp?gubiriior, in vederea continuării și finalizării lucrârii de interes public local „ Pasaj Rutier Denivelat Superior Basarab”.

Domnul consilier general Giugula Doru Mihai    j

Așa cum am stabilit în comisia de mediere, am hotOrOt penteu a evita orice dubiu și suspiciune cu privire ia legalitatea acestei hotarâri, așa cum prevede și Legea nr. 184/2008, așa cum prevede Legea nr. 33 privind declararea de exproprieri și declararea de utilitate publica, voi tace doua amendamente in ceea ce privește din punct de vedere al legalitatii actului juridic, in așa tel incat va trebui sa mentionam numarul imobilelor care urmeaza a fi expropriate și faptul ca aceste imobile se incadreaza și se identifica in conformitate cu pianul anexa care tace parte integranta din prezenta hotarare. Panul anexa ii aveti atișat acolo, urmeaza sa tie micșorat și introdus așa cum il votați doamnelor și domnilor consilieri pentru a nu maiexista erori in ceea ce privește tratarea exproprierilor.

De asemenea in ceea ce privește numarul, la acest proiect sunt un numar de 16 imobile, astfel ca hotararea art. 1 va suna astfel:" se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari de Guvern privind aprobarea procedurii de expropriere pentru 16 imobile ramase de expropriat, in vederea continuarii și finalizarii lucrarilor de interes public local Pasaj Denivelat Superior Basarab care se incadreaza și se identitica contorm planului anexa ce tace parte integranta din prezenta hotarare precum și suma globala estimata a despagubirilor in cuantum de 104.720 lei. Celelalte articole raman neschimbate.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Practic este un amendament acesta pe care I-ați citit? Alte puncte de vedere?

Rog sa se depuna planul acum ca sa poata ti luat in considerare.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Domnilor consilieri, daca imi permiteti, ca sa putem lua in considerare acel plan anexa trebuie sa existe in acest moment sau sO il depuneti dumneavoastrâ sau directia care La intoc^mii^ Este ștampilat și de directie, I-au vazut comisiile și toata lumea I-a agreat? Ok.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Vroiam doar sa raspund la cateva intrebari care au tost ridicate data trecuta in ședinta privind exproprierile și in același timp sO punctam pe scurt care sa tie pierderile, sigur cuantificate pana in momentul de tata daca cumva lucrurile nu vor ti intr-un deplin consens.

Total supratata expropriata 10.000 mp. Total suprafata construita expropriata, 4113 mp. despagubiri acordate de Municipiul București și comisia pentru soluționarea intampinarllor plus instantele de judecată,

total 75 milioane RON, echivalent euro 19.352iO^;kȚiih Qws mediu de 3.90.    ' .\

Municipiul București, raport de evaluare oO^^^pare ați întrebat data trecuta domnul consilier generai, 2.261.4^Comisia pentru soiutionare a întampinărilor, 11.142.000 euro, iar instanteie de judecata au dat 5.948.000, totai 19.352.000.

Ca pierderi vaioarea totaia a proiectuiui este de 469 miiioane de RON, preturi ofertate fara TVA. Vaioarea iucrariior executate oi piatite pana in acest moment, sunt de 133 miiioane RON. Vaioarea iucrariior executate dar nepiatite in acest moment 16.582.000, actui aditionai este in curs de semnare. Vaioare rest de executat 319 miiioane RON. Vaioarea iucrariior ce nu se pot executa in iipsa exproprierilor 195 miiioane. Vaioarea iucrariior posibii de executat in iipsa exproprierilor 123 miiioane. Vaioarea iucrariior de deviere retele gaze executata pâna in preoent 5 rniljoane de _RON, â^lâ^^r^^a iucrariior de devieri reteie eiectrice ramase de executaf 8 miIi06ne de RON. estimarea costuriior socio-economice aie intreruperilor iucrariior ia Pasajui Basarab. Pierderi datorita risipei de timp a popuiatiei 31.720.000 euro/an. Pierderi datorate costuriior de operare a vehicuieior 6 miiioane de euro/an. Pierderi datorate intreruperii circuiatiei tramvaielor 101 miiioane euro/an. Costuri supiimentare pentru jnțrețlne^ea drumuriior adiacente 1.581.000 euro/an. Costui poiuarii 378 miiioane. Pagube economice datorita reducerii activitatii agentiior economici riverani 100 miiioane/an, din impozite. Autoturisme 65-75.000 de autoturisme/zi, circuiatia care acum se face pe ia piciorui poduiui. Doua iinii majore de tramvai, un inei principai oi afectate Giuieoti oi Dinicu Goiescu. în momentui acesta pius Banu Manta, capatui iuiBanu Manta dupa unirea cu Tituiescu. Totai pierderi estimate 139 miiioane de euro/an. Asta spre informarea dumneavoastra tocmai pentru a avea o imagine foarte ciara de ce exista dorința de a continua acest pasaj oi de a termina cu ceea ce este de terminat acoio. Ne expunem fata de cetatenii Bucureotiuiui ia ceva ce ie-a fost promis, ceva ce a fost admis dupa iupte interminabiie oi rugamintea mea este de ...Oi poate apas acest buton, insa îl apas cu toata onestitatea, sa existe conotiinta oameniior care voteaza pentru Bucureoti O nicidecum o hotarare poiitica.

Domnui președinte de sedinta Murg Caiin

Am sa supun ia vot amendamentul domnuiui Giuguia.

Cine este in favoarea acestui amendament? majoritate de voturi, impotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Va supun acum ia vot proiectui in integraiitatea iui.

Cine este pentru? 41 de voturi, împotri voturi.

Acest proiect de hotărâre a fost adoptat.


Domnul Primar General Sorin Mircea Opresc u

Urmează un mare discurs Va mulțumesc.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere â unei Hotărâri privind aprobarea procedurii de expr^c^p)re;e pentru imobilete râmase de expropriat, precum și suma globală estimata â despăgubirilor, in vederea continuării și fin^li^ârru lucrâr-ii de interes public locăl „Dublărea Diâmetraiei N-S pe tronsonul Buzești -Berzei - Vâsle Pârvăn - B.P. Hâșdeu - Urânus - Căleâ Râhovei”

Daca sunt amendamente.

Domnul consiiier general Giugula Doru Mihai

Doamneloe ș» domnilor censilieti, voi--face aeeeașipeeciaare cu

privire ia acest punct în sensul ca vom preciza numărul de imobile și faptul ca acestea sunt, se încadreaza și identificate ș se identifică conform planului anexat. Deci articolul 1 va avea urmatoarea formulare:„ se solicita Guvernul României emiterea unei Hotarâri de Guvern privind aprobarea procedurii de expropriere pentru 83 imobile ramase de expropriat, în vederea continuării și finalizării lucrârilor de interes public local „Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzești - Berzei - Vaslle Parvan - B.P. Hașdeu - Uranus - Calea Rahovei care se încadreaza și identifică conform planuri anexa care face parte integrantă din prezenta hotarâre precum și suma globala estimată a despagubîrilor în cuantum de un miliard șaizeci și doua de milioane cinci sute de mii de RON". Celelalte articole ramân neschimbate.

Domnul președinte de ședința Murg Calin

Alte amendamente? Nu sunt:.

Am sa supun la vot amendamentul domnu^i Giugula.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri?

0 voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Va supun acum la vot proiectul de hotarâre așa cum a fost el amendat.

Cine este pentru? 41 de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hatarâre a fast adaptat.Trecem la următorul proiect de hotărâre |~lorc~^^dd z. proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvern^,emitere a unei Hotărâri privind aprobarea procedurii cfcQ^Tqp~^re pentru imobilele rămase de expropriat, precum și sumagîotrâfa estimata a despăgubirilor, in vederea continuării și finalizării lucrării de interes public local „Sup^ă^^e Str. Gheorghe lonescu Sisești - Bd. Ion lonescu de la Brad”

Dacă sunt amendamenee?

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Deci toate aceste proiecte fac parte din proiectul inițial și de

dezvoitare. a dramei stradale Ti București și voi face același amendament și aici cu precizarea numar^i^k^i de imobile și a faptului ca trebuie sa existe o anexa care sa faca parte integranta din prezentul proiect de hotarâre astfel: articolul 1 va avea urmatoarea formulare: „se solicîta Guver^r^uu^i României emiterea unei Hotărari de Guvern privind aprobarea procedurii de expropriere pentru un numar de 134 de imobile ramase de expropriat, în vederea continuării și finali^^rn lucrarilor de interes public local supralărgire Str. Gheorghe lmescu Sisești - Bd. Ion ionescu de la Brad care se încadreaza și identifica conform planuri anexa care face parte integrală din prezenta hotarare precum și suma globala estimată a despagubîrilor în cuantum de 85.000.000 RDN. Oel^^^tre articole raman neschimbare.

Domnul președmre de sedinta Murg Calin Mihai

Alte amendamenee? Nu sunt.

Am sa supun la vot ămerldamenlul domn^ui Doru Giugula.

Cine este pentru? majoritare de voturi, împotriva? 0 voturi, abtineri?

a voturi.

Acest amendament a fost adoptat.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Chestiunea pe care mulți nu o îrneleg, noi o știm foarte bine. Multi

nu înneleg, este ca noi facem niște estimări de sume la nivelul zilei de astazi și noi cerem Guvern^ui ca sa ne permuta sa cheltuim din banii noștri estimat earn atat. Nu știu daca am înțeles greșit îmi cer scuze, dar nu cred ca este bine chestia aceea cu limita.....

Domnul consliier general Giugula Doru

Așa ati scris-o dumneavoasUă.

L-

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

...eu nu am scns-o ca daca o scriam eu nu greșeam, nu greșesc

niciodată, deci a scris-o vreun neuron din greșeală, îmi închipui și știi de ce spun asta? Pentru simplul motiv că este clar ca, cu cat se poate mai puțin cu atat se piatește ca nu pacaiim nimeni pe nimeri, dar asta este așa spre informare, eu nu cred ca ma atinge cu nimic, dar am auzit chestia cu limita.......

în sfarșit nu cred ca este cazul sa ne pierdem in asta.

Domnul consliier general Giugute Doru Mihai

Suma global estimate, aici nu am schimbat nimic.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Așa, suma globală estimată, am ințeles ca plafon.

Domnul consliier general Giugula Doru Mihai

Suma globala estimată a despagubirilor in cuantum de. Nu este

nicio limita.

Domnul presedinte de ședința Murg Calin

Va supun acum la vot proiectul de hotarare așa cum a fost el amendat și completei

Cine este pentru? 41 de voturi, impornvă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarâre a fost adoptat.


întocmit M. Anghel F. Cotrobaș A. Preoteasa


Verfic^att Șef Birou


Redactare Hotarâri C.G.M.B Perșunaru Mariana

9