Proces-vertaal

încheiat în ședința ordinnrâ a Consilii!

General al Muciaipiului Bacureșîi din daîa de 13 aurilie 2009, orele 13,00

Ședințș a avuî loc în sala de consiliu de la etajul îl din clădihee Primăriei Muniaipiuiui Bacureșîi, la care au uarticiaut 53 de consilieri din cei 55 de consililri gen^i^^li

La ședință au ua^ticiaut următorii: domul Primar General Sorin Micea Ourescu, donul Atanăsoaei Mihai Cristian - Prefectul Muniaipiuiui București domul Toma Tudor - Secretar General al Mnnlhlpiului Bacureșîi

Au fost ianitați si uarticiau următoai diiectorii din cadrul auaratului de suecialitată al Pr^^^nk^i General uresa și televiaihunai

La ședință au fost absenți următoai: Cruceanu Elenna, Poîerașu Cornel Constanta.

Dornul Secretar General Tudor Toma

Prin adresa nr. 2273/6/08.04.2009. înregihtrată la Dii-ecCia Asistemă TeeniaC și JuriliC a C.G.M.B cu nr, 1177/10.04.2009. dornul consiliu juridia Ivannu lond din cadrul Auara^ll Permnacnt al C.G.M.B ne aduce la cnnoștiațC ca ue rolul Curții de Auel Bncnreșth secția a VHI-^ contennios administrativ și fiasC se afll dosarul nr. 4651/3/2008, în care recurenții Centrul de Resurse JurihlihUi Terra Millei! Ill și Bozdoc Valeria solaCa iantaățci de Jndecată în contradihtorith cu intimatul C.G.M.B sa dispunn "susu^ndarea și ănulutea HotătâNi C.G.M.B. nr. 150/06.07.2006 urlhihn aurobarea PUZ Traseu Pasaj Danihelat Suurateran Băsarab'’. Prin sentihlțn 1646/21.05.2008 ir■mtaățn de Judacată a rasulnn ca nemtemeiate arbeele cereri, de susuendare și ănulure. împotriva acesîal soluții recurenții-reclamaățl au formlat recurs, cerere care are ca îermnn de Judecată 04 05.2009 - Complet! 1 Recurs, ihlnopCăn următoerele motive de neleaalitatel ăurpbarea de către C G.MB a documcnrsriel PUZ Pasaj Rutier Danlhelat Basarab în liass avize^ oblih|atorll urevazle de lege, avizele depuse l dosar nu au foss em^^e uentru docue■mntatiă PUZ contestata și erau expirate l data adoptării Horărârh C.G.M.B nr. 150/2006. recurenta a lrmvpur axcepSla de neleaalitate a PUG-ului Mnnlhipiuiui Bhcureștl aurobat um Hotărârăa C.G.M.B nr. 260/2000

Prin adresa nr. 821340/08 04.2009, înregihtratâ la Dnelia Asisseimș TeedaC și JuridicC a C . G .M B cu nr. 1178/10.04.2009. Adrian Mug^el Tapdorescu, în căiitare de Diielor General al S C PLASȚIRUUM SRL suuuna sure aîenția C.G.MB nrmâtaa^ele

- Administrația Străzilor București, prin reprezentantul sau legal d-na Alimn Romnn (Director General a refuzat să respecte da^|^(^^mțmi Deciziei ciula nr. 2197/13.10.2008 ems^e de catre Curtea de Apel București - Secția a Vlll-a Contenrnos Adm^n^istratn/ și Fiaccl în dosarul nr 7552/2007 Conform d^^)^<^^ața^ț Deciziei c^^il^ nr. 2197/13.10.2008 rn^nt^a^^ de judecată a constatat nn priviuța conr^r^(^tt3lc^r de achiziie public priaiad gesționareă și întretișurea semăalizării orizontal și verticale aOlte pe strazile din adrninistrarea Primaiei Muniiipipiui București următoarele: n^llg^l^^^t^a documentațillor de atribuiie și a procedurller de achiziie derulate, în priv/ița pachetelor de la 1 la 5 și 7, ănuletea documantațlel de atribuiire, ănuletea întree» procedui de achiziție derulate, reluarea procedurii de achiziie publicc în priviața pachetului 6. Administrăria Strazilor București nu a dispus niiic msuură priaiaa respectarea dispoziriiler hotarârii judecătoreși' sus-manrionate. Reprezentantul legal al Admlnistrarlel Sl^i^^^i^^ir București este pasibii de savarșiea iefrocțiuuiiar prevazute de art. 246, 240 și 2401 din Codul penal, coroborate cu art. 145 și 146 din Codul penal

Contestetarul manrionaăză ca, în aceste condiiț societetea pe care o reprezintă este obliiatâ sa apeleze din nou la iantaăța de judecate în vederea racupel'£^l^ll prejudiciulm pe care l-a suferi, suportand suplimentar atat taxe judiclute cat și onoram de ăvocări și de experti.

Prin adresa nr. 020308/06.04.0099, înreaiutrată la Direcțiu Asistente Tehnic și Ju^iUiuC a C.G.M.B. cu nr 1162/00.04.2009, Nablea lon și Badulescu Flnn au depus o noriUoure tmporUva proiectului de hotarâre priuiua aprobarea PUZ - Zona de Nord, sector 1, București (Șos. Odai - Șos. București PIoieaȘ - Str-. Jaaaarmerlel - Șos. T lonaacu Sisești - Șos. București Tărgoviște)_

Contestatarii manțlonaaza ca prin acest proiect de hotarâre se îrlnclăe dreptul Id de proprietate asupra terenului siuat pe str. Drumul Piucul Lung nr 61-63 și le sun produse prejudicii materiale. întrucâf nu rarn pot edifica niii^ coastructiu pe acel teren.

Avand în vedere cele mii sus-manrioaăte, contestetarii soliiite sa nu Ou supus aprobarii proiectel de hotarâre priwia aprobarea PUZ -Zona de Nord, sector 1, București (Șos Odai - Șos. București Ploiieși -Str. Jarnarmenei - Șos. T Ionaacu Siseștt - Șos. București Targovișra) în forma prezentata de executantul S.C LORA CONSTRUCT S.R.L.

Prin adresa nr 010920/31 03 2099, rnrealittrte la Direcția Asisteațș Tehnic și Juriiiic a C.GM.B cu nr 1073/01 04.2009. S.C. AUTOGARA MILITARI S.R.L. a depus o ^^^0^^ rmpotrlva proiecte! de hotarâre pentru mdUiflcareă Hotărrlril CG.M.B nr 21/^/f2^^05 prlviia aprobarea unor Plannri Urbănlutiue Zonal.

Contestatara menționează că prin acest proiect de hotărâre se încalcă dreptul său de proprietate asupra terenului situat pe B-dul luliu Maniu cr. 141

Având Je vedere bele mu sus-mențincate, aontestatarul soliuitU să se organizeze 0    publiut cu privire la acest proiect, sa se facă

publiu aeunțnl ți sa fu notiticut la sediul sau au pruvre ta data nedinței îu care se va de^t^^^ acest proiect de hotărâre

Va aducem la cucoștiuțe as prin adresele înregiuttate la Direcția Asu^tt^i^țn TehniuC ți JuriUiuă a C.G.M.B. sub nr 1102/03.04.2009 ți nr, 1168/09.04 2009 Innstuția Prefecturi Municipiului Buaurenti a sesizarea Asoaațiul de Proprietari bl 54 au sediul în Bucurentu str. Drumul Murgului nr 40, bloc 54, sector 3 ni sesizarea domuilor Podaru Dan Nluataăl Desconu AlexanCru, Manesau Domuica Daniela ni Cimbala Constantin au privire la Hoteserăa C.G.M.B ^67/27.02.2009 priviun aprobarea Ptannlul Urbanitic Zonal S^r^ Drurnul Murguri ^^.4OA. sector 3.

Contestatarii menționează as prin H<ț^te^te^^^a C.G.M.B. nr, 67/27.02.2009 sunt înnălcate prevederile O.U.G nr. 195/2005 pru^iun proteanu reeUialui, cu mdUificările ni completările ulreriute. n^trt^c^C^t terecul ae face obiectul Hotererii C.GMB. are destlnetin de spanu verde, motiv pentru care soliuitU revocarea Hcaerâ^i C.G.M.B nr 67/27.02.2009.

Re^^riUt^o la sesizarila adresate PrUr^ăn^i Muniuipiuiui Bucurenti n Consiliului General al Muciuipiuiui Buaurenti, ueuiue doculemntnUa de urbanium „PUZ - str. Drurnul Murguri nr. 40A. sector 3" Direcția Urbanium ni Ameaaja^ăa TerUt^rruU^i face următoerele precizaru

„Amatasarnentul ae face obiectul doaumentntiiiat de urbanium sus menționetă. se înncareaza confctm Plandui Urbaciutic General al Muniuipidui Buaurenti aprobat prin Hetere^ăa CG.M.B. nr 269/2000, în Zona L4a - zona destindă 10011^^ au P+5-P+10 niuerri uituate în ansamaiuri preponderent rezidențialii caracterizată de următorii ^08110 urbaciutic^ POTmax455%; CUTmax=1,3;„

„Prun Avizul de urbsnium nr 16/1/25/21.05.2088 s-a avizat din punct de vedere tehniu documentnUa de urbanitmi PUZ - str. Drurnul Murgului nr 40A, sector 3, au următorii lunicatări urbsniutici: POTmax355%; CUTmax=4, RmaxX=P+10P-P2l2E

Confotm prevedel'llot legale în vigoare, în vederea demarUui procedurllot de aprobare s doculelentntiei de urbanitm în Consiliat General al Muniuipidui Buaurențu s-au sotuăut în aomaletel■ăa documentntiel Avize de la urmetoasele lnnSțuții : Mininter'd De2^\^<tltsil^H. LuarărUut Public și Locuințelet (Aviz nr 237/2008) Agenția Regionali pentru Protecția Mediului Buaurenti (Aviz nr 5925/604/2009), Comiuiă de

Coordonare - PMB (Aviz n, 793182/2008) și Comisia Tehnică de Circulație - P M.B (Aviz nr 17199/2008).

Având în vedere faptul ca prim Avizele sus-mneȘionate s-au avizat favorabil ir^dd^^tai^u urbanistici reglemențati prin Avizul de urbanism n 16/1/25/21.05.2088, s-au dematat procedurile legale de înnintnta spre dezbatere în Consiiiaiui General al Muniiipipiui Buturești a Proiectatei de hotarâre primn doăumdnțeția de urbanim " PUZ - str. Drumul Murt^uk^i nr. 40A. settor 3"

Proiectul de hotarâre a fost supus dezbarerii pubaiă, conform prevededor Lmgiitrânsparenței nr 52/2003, timp în care se putea contesta soluția urbanistică avizata și în curs de aprobare.'

Urbanim și AmdâaJurâa Teritoriitei, prin adresa u^r^^^^st^t^ la Direcția AsisfențȘ TehniC și JuriSisC a CGMB sub nr, 1099/03.04-.2009 ne tradsmite sesizariie Societațilil SALAM INTERNATIONAL TRADîNG S.R.L și ABU DHABI TRADîNG CO S.R.L prisisd âmdâurea dezbarerii și aprobam în Consiliui General al Muniiptaiui București, a documdnțșSmi de urbanim .PUZ - Str. Sarnuil Vulcan nr. 12 - Calea 13 Septemine nr 183. sector 5". cu precizarea ca în urma readallzății sol^^^^i urbadisSce propusa în docureldnțeSâ de urbanim PUZ - Str. Sarnuil Vulcan w. 12-Calea 13 Septemine nr 183. sector 5. avizată din pund de vedere tehnii (codomn Aviz de urbanim nr 45/1/16/31.10.07/R/24 1).88) și în curs de aprobare la Consilia General al Muniiipipiui București, s-a conssatet fappul ca, o parte a terenului    în Str. Progresași nr. 98-100/102-108 (identificat codomn

schitelor cadastrale anexate la cerere) proprietate a SC ABU DHABI TRADîNG CO SRL și SC SALAM INTERNAȚONAL TRADîNG SRL, este afectata de cituulații propuse și spașiier^i de protecșii.

Prin adresa nr. 819482/02.04.209Btnreglstrată la Direcda Asistenș Tehnic și Juriiiic a C.G.MB sub nr 1101/03.04.2009 S.C. Friioexpres S.A. a fc^r^^a^^t plânnere prealabilea prin care soliici Consiiiaiui General al Muniiipipiui București următoerele;

rooiificarea Hoțurârii C.G.M.B. nr. 134/2004 privisn ăitculatle âstovehiăulelor destinde transportului de mărtai și a utiiajelor cu msaă totala raxmmă autorizata rarn mare de 5 tone Ti Muniiipipi București T sensul abrogdii art. 8 alii 1.

- posibilitatea astovmhicslelor care transporta mărtai, cu msaa raxiimă autorizata rarn mare de 5 tone, de a citucla cu o autorizații emisă de Primâtia Muniiipipiui București prin DirecLa Transporturi, Drumin și Slstematlaurâa Cttculațler „în alb" - în baza prezentarii Ordinului de plată care atesta achitarea codtavalonlcutorizaȘcl

Facem precizarea că solicitarea nu se încadrează prevederilor Legii cr. 554/2004 a eoctenciosululadmicistrariv.

Doarneelor ș domelor eocsilieri vă sapac la vot proeesal verbal înceeeat în ședința ordincră a C.G.MB. dai data de 30.03.2009. orele 13,00

Cme este pentru"? mj^jr^r’i^^^ de votari, împotrivă? 0 votari, ăbțlacri'r 0 votari

Va raeltumesc.

Dorcail presedinte de sedintă Marg Calic

în sală sac prezecți 52 de cpcsiiieri gc^cei^^li.

Bacă ziaa. Birc aț vecii ta ședința ordincar a C.G.M.B. din data de 13.04.2009.

încinte de a dezb^e ord^^^^ de zi, am eateva eereri de lL^^n de eavarn.

Dragi eolegi. va rog sa luați ioc.

Avem rarn ralKe eereri de luări de eavarn, prima de la doicael Drdglrici neodor Sergia, a fost depasa în data de 09.aprille. Damceelui dorește sa i eavactul pe teme gecerale. De ăsemecea, avem o eerere din partea doarnei Bareea Decicia ALcc depasa în data de 10 apriiie. Mai avem o eerere de l^^r^ de eavact din partea dpămcm CapatinC Steluțș, depasă în data de 13 apriiie. Și o eerere din partea doamcci Petrișor Cane^^ depasa în 13 apriiie.

Va propac ea dacșii sa se poata exprima în fațș Cocsielai Gecerăl II sfârșiM ședinței

Mai vreaa sa șt'i daea doicnel Drăghlci Sergia este în sală? Na este în sala Atacci am sa tree mrn departe

Cinc este pectru ea dpămaa Bareea Dacluia ALcc sI poata lua eavemul în fațș plen^ui Cocsiiieiui Geceral dapă alLimai paccL le sfârșiM ședințeî?

Cinc este pectru? maJO^ițete de votari, împotrlvă? 0 voturi. ăbțiceri? 0 votari.

Doma Bareea Daciuia ALcc va patea sa ic eavactul în fate plenclui Cocsiiieiui Geceral dopa nlLimai pacct

Doma CapatinC Stelațș este în sala'? Este în sala

Cinc este pectru? maJO^|țate de votari. împotrivă? 0 vptnra ăbȘumCr 0 votari.

Srimeță doarmă, pateș lua cnvactui la sfârșlruiședințel

Mai avem 0 cerere, daca doamna Petrișor Carmen este în sală9 Este în sala.

Cine este pemtu9 maroritate de voturi, îmootrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Doamna Petrișor Cnrrnmn va putea lua cuvantul la sfârșii! ședinței

Daca    de ordinea de zi pe care 0 aveți în față, ordinea de zi

propusa există amenar^me^^ sau completări?

- la ora 13.50 a vemi domul consilier Alexe Flonn Alexaeeru -

Domul Primar Ganernl Sorin Micea Oprescu

Domule preșeninta de ședință, doamnlor și domilor ăoesiliori genernli. stimai imitiți v-aș propuee pe ordi^e^^ suplimantnra de astazi cateva din proiectell care s-nu coeturat și reverilcat în așa fel îneca sn mj mii urmeze dupn aceea moiificăn.

Um^l ar f proiectul de hotarare prime moiificaren am^:^ei la I^(ț^t£^r£^r^a C.G.M.B. m 308/2008 priv/vie constiruirea mei comisii de repartizare n locuiițeler peetru personnele expropriate pemru cauză de uțra?țn publiiă și abrogarea Hotătâ^ii C.G.M.B. ^383/2008, prin plecarea nomuall ăoesilior genernl Atnnăsoaei în funeția de prefert

Al doiloa proiel pe care vil propm este proiell de hotarare pri?i?n aderarea Mueiiipipiui București la Umin^a Capiralolor din Uimea Europ^^^ea.

Aî țraiioa proieec este proieccul de hotarare prlii?n tra^^mi^^^^a mui taran npartlnnne domn?lului priiat al Mmnipilui București în nnministraraa Consilialui leal al sectorului 2, în scopul realiiârii de locuiite sociale, asțe vorba de 1200 mp.

Aî patrulea proiel și ultimul, proiectel de hotarare url^i?e aprobarea Planelui Comitaralui Mmiiipilui Bicureșl pemru sit^^^ii de urc^^e^^, uantru asigurarea resurselor umnae. materiale și funciare (necesare c^^^io^^rri uiuatiil?r de urgențn pe ael 2009.

De asaramaea am sn va rog, în ceea ce priiește ordonaraa proiectell!, la numâral 8 este m proiel de hotarare pri?iln atri^ui^^^ în follsințe nn^^^il^n n mui teran în suprafața de 4000 mp., uentru înființiren mui    muulman și abrogarea Hată^â^r C.G.M.B m 416/2008. Pe

Uma suta de reeil, ndică ml precii în urmă cu o ora, aproape o sutn și cevn de mei pe schite desanatn fac parte dintr-o proprietate    în

momenll ncestn se lucrează la repozlțlonnrea ncastui taren în nșa fel îneCa sn eu fii eici m fel de dubiu. Daca eu nr f fosf o presiune externa justificata și nm sn mă exprim imediat, este vorba despre faptul cn primul mieisti'U al Turcieii înemte de vizite în Rorrmiia, dorește sn nibă ue răspuns definitiv in ceea ce privește cimitirul musu_^^ pentru că la reciprocitate, dumnanvass^i știi că la Istantul există un cnr^itn ortodox în suprafață de 4000 mp.

în acest proiel de hotarâre vetr veCea ca nom itmtitnî și răspunsul la dorința de a efectea și împrejmlrea acestui teren, adică exact așa cum a foss predat și la    Va rag sa aneti ămunilitătna sa I lăsăm

pe ordinee de zi la ultimul puml înmiate de discutii PUZ-urilor, tocmii pentru a putea sa rezolve aceasta ineăue-tență Va mutțumesc.

Domul presedinte de ședință Murg Calm

Dornuale Primar, ca sa rncăpitulaz, int^oOuueti patru puncte pe ordinne de zi și rularea punctijlai 8 pe poziții de dineintea PUZ-uilor pe poziții 20.

Daca rai sunt alte amedăamente pe ordinm de zi propusa?

Domul consiliai general Dinnc Dumiruu

Propun fiterpelăh li ordlnne de zi.

Domul presedinte de sedintă a C.G.M.B. Calm Murg

La înnea!l ședinței. Mai sunt și ale ămedăamante la ordlnne de zi propusa? Nu rai sunt.

Am sa supun Ii nat propunerile pe rând, așa cum au foss formllate.

Domul Primar General ne-a propus introduuerea pe ordinm de zi a patru puncte. Va supun l nat introduuerea acestor puncte pe ordinea de zi.

Cinm este pemti^'i m^Jor'it£^^ de noturi, împorina? 0 noturi mUtine-i? 0 noturi.

Aceste patru puncte au foss iitroouue pe ordinen de zi.

De ăsemenăa, domul Primar General dorește rularea punctulai 8 în poziții20 și noi cii ia momentel respectiv cu numerele schimbate

Cin este pemti^ui majoritate de noturi, împorina? 0 noturi, aUtinetl? 0 noturi.

De ăsameama, domul Dinnc propune introduuerea pe ordi^^^ de zi l punctel numărnl 1, l îrmeauJI ședințeln puectulai interpelă^i.

Cum este pentru? maJoritate de noturi, împotina? 1 nat (Mihâilescc u ), aUtlnetl? 1 nat (popescu A.).

Aenst puni a foss lntroduu pe ordinma de zi.

Domul eonsiiier general Dinnc Dumiruu

Domul! președinte, domul! Primar General, domilor colegi eoesiileri. dupa cum știi înneaPăn cu 7 aprilie 2009 în RepuNiic

Moldova au avut loc niște evenimente care din punctul meu de vedere, nu pot sa ne lase ișdifșrenți. Ce s-a întâmplat acolo și pentru ce s-a întâmplat poate fi judecat și poate fi apreciat de catre oamnși în msuură sa r^(^^ acest luccu Ceea ce pe mite personal și bănuinnc ca și pe dumnevoosîn^i v-a ișdigndt a rost mdc^i^lm care puterea comnșista de la Chișintu o înțeles sa fiacâ justiții. A luat copii din școli a luat minori de pe stradă, i-a maităatat, i-a dus în înncisori. i-a supus unei opresiuni pe care Rpmdșla ca stat european, ca stat ciiilizat și ca parte o tuturor tratatelor și convenilor prlșișd respectarea drepturilor și lilertătilnt fiJnddmentols ale cetațenilor, cred ca nu este de acord cu asemdsoa practici și cu assmdnaa metode de a se race Jestlțiș într^ țăra care nu ne este ișdifșrerrtm Cei de acolo trebuie sa știi cO sunt romnii ca și noi ișdifșrent tă își spun moldvsdni. ișdiferent că ei spun că ou o oltă limbă, limba moldvsdneacăă. Noi avem obli-afiș morală, stimați colegi, domeule președinte și domeale primar, avem obli|aril morală de a race o dec^^r^^ți^ prii care să condamnăm rotniera în care o    puterea

comnnistă de la Chișlșdu că trebuie să racă dreptate, 0 declarate care să fii transmisă prin lștermedlel Primănei Memșiplului Bșcereșțl....

Domeal presedinte de sedintă Călii Murg

Este innămisilil ce se întâmplă. Docă do^^^t să părticiipă ia ședință, tu avem nimic împoirivă, dor în tăcere

Domeal consiliaț g^ter'^l DintC Dumitra

După cum bint oti observat nu cer nimic niii pentru rine, niii pentru cinnta de oicc cer să oveti decenta dacă este posibil să înțeleneț că oamdșli oceia din Moldova, cop-Iics^^ ou nevoii de sptițildl 1-105^0 moral. Noi trebuie printr-o declarații pe cara 0 va elabora Consi-li General ol Muninipiuiui București și aprobată de către Primadl General să o transn-rtem Primă-iei Mudișipiului Chișintu cara Iu rândul ei să transn-rtă ptgadnlpt ^șdtlțliCe Iii ninel guve^rlamdntal core să condamne ceea cs s-a întâmplat și mdu^^ cum au procedat. Aș soliiCi ca în acer declarații pe care o vom elabora, docă sunteț de acord să cerem nr^^diot puterea în liledate o țuțurp^ minori-Dr pentu că această este practică ce tu se obișnuiește în țOt-u dsmooraCne, în țat-a care respectă drepturill șl lilerîătiin ti^r^^£^r^(^n^r^le ale cetOțsdllor AvOtd în vedere acest luccu, vreau să spun că prin Convenți Europeana a Drapturilar Omllii ex^ă și ut protocol corn sțipuiasăă clar drepturile midp^iiur și mdeul în care aceștia trebuie să fii t^alt^^i. Avănd în veders că demnoapoanrrâ cei corn senteti în solă. oti înțeles corn ssts rseoujul ps care om întcrcct să î țradsmit vă muuumcsc șl dem^oapoantră și dpmeaiui primar șl dpmuuiul președinte.

Domnul consilier general Doru Giuqula

Doamnelor și domnilor colegi susțin deeien^U domnului DinnC cn areenaamentul cC cei care se mumecc ca 0 alta limba decât limba mmmeasca^ sud iiumai comnucatori din Republic Moldova In Republic Moldova este rn regim terorist, rn regim coirmins^t care mu a reuși sa se înneiancs și mu dorește și din aceasta cauză pemru propriul utere. al familiii prezidenținle înmeercc sa menrina 0 stare de teroare în Moldova, ceea ce se întâmplă acolo este lnedmlslnil lr Moldova m este o tara dem^cra^. este 0 tara cu o c^ducem îrmapiata, este o tara cu c^ducem depașită de timp, este 0 tara cu 0 c^ducem care mu rai are ce cauta în 1^00!

în al doie^ rCm la iiterpelăOie domule primar, v-am rugat data trecuta sa m spumeți și mouă în ce baza domud director lordachn de la Direcții JurininC U permit sa snmnzze codracte cu fmre de avocatura. Așa cum și colegii moștti au medionct în data de 28 maiiie domud lordcchn a semcet m comr^î^^^ cu 0 fimnC de avocatura care reprezimtă mmnicipid în fața inntacțeiet de judecată. VC rugăm sa m spumeți și riouă rnmnid legal în care domud loodache îșî permiîe sa folesenscă semoețuta dumnoaeosstră sau împuîemici^in nuenoaeoastră pemru a cngajc firre de avocatura în afara cendiriilor legale

Domul consilier gemerol Flerensu Drcgoș

Eu aș vrea sa fac 0 prepunnre vCzând mnntii aceștia de hCrtie care rCmen rerdeauna dupa finncre ședință, cred ca este caz! și moi Consilid Gemeral, Primarei Gennrcl, Secretarei Gnnercl sa cod^iuie i^ protnctia mnnidui sa inntaleze 0 retna wireless în sala de consiliu, putem vem cu laptopurilei practic sa avnm ordinm dn zi pe laptop. nste mult mii efrnienî,mdt mii rnîtin și cred ca a sosi momedul sa iitrâm în secold 21. Va mdțumcsc.

Domul censilier gemercl Fucii Damei

Domule Primar Gnneral, mă adresez dumnoaeoastrâ susrlnnloen-l pe domul conslller gemercl Giugula. cC v-am rugat acum doua ședințe st me taceîî 0 prezelori cu priiire la cauzele care sum în iietacțe cu privire la Censilid Gemeral dor și la Muniiipiel București Am ofllt cC sud doi cvoccti 0 docmca și m domn dupO iiterpeiaren pn care cm făcl-o docmca cvocct a vemi toarte supCrctC sC vadC ciim simt. probabil cC mu rcă cumoaște. mii eu mu 0 cumosc. cvem timp sc me cumoaștem împreună mi s-c atras crenții de cCtrn domul președu^te Murg sC m 0 rcii lnterpelen cC se supCrc și așc este pu^tint prost sau puțin pnmru ceec ce tace. O rog sC m rcii suporte ccecstC batjocura și umilință de c f cpCratoarea Consilidul Gnmercl pn bcm putini și sC stec cccsC. rnr pn numnoaeoastră cu respect vC rog ca pC^^ dctc vlltoere sC

J rugați, sâ aveți bunătatea, că văd că altfel nu avem cum mei noi, nici durmneavo£3S^ poate schimbăm ort^^nefi^^^a și atunci se schimăă și lucrurile, sa J rugați pe donul director prim și adjunct de la Dicecția JuriCieă sa facă aceasta chestiune, acest raport nominal pentru eeec^^ dintre cel 55 de consiliert cu cauzele pe care Consiliul General le are în desfașurare în justiție. Asta pentru donul Primar General și e mulțumesc.

Pe de altă parte stimați colegi dat fiiedfaptul câ ostâzi avem 4 puncte, primele 4 puncte pe ordinm de zi, vă rog să iitrăm în deplinn legolitete în confermitote cu Ordonanța nr 35 core reglerernntează codrul de organizare și desfășurare ol consiliilii locall și cu regulamenrul de organizare și funnțiocore ol Consiiillui General și îi rog pe președințu de comisie o căror puncte sunt pe ordinm de zi, în roport cu aspectele comisiiiur pe care le conduc să își intre în rol și să își susțice puncte! de vedere cu privire la dezbaterea pe care o ovem astăzi, icelusis buc^^Utl, tcnluuiv chestiuni! not^moniale, ienlueis chestiuni! eore tin de PUZ-uri. în coz contrar daco această chestim nu se va întâmpla șă onun de pe ocum că voi vota îmoothvă la fieeere puncc după ordinm de zi Vă mulțumesc

Dornnl coesii!r general Alexe FIuoIc Alexancdru

Drogi colegi, a fost gând l gând cu bucurie, s0pt0meoa trecută om fâcl demerscti! pentru obțicerea vizei pentru Republic Moldova, așo câ dacă exissâ o rezoli! sou un pun! de vedere al Consililui General al Mnnieipiuiui București sunt bucuros de o-î transmite personal, împrennă cu un ol europorlomenta^ ol PNL-ului cu care voi meege în Moldova. Vă mlșumesc.

Dornulpresedinte de neeleta COUc Murg

Mai sunt alte iiterpelări'r Nu. Aș dori să îi dou un scurt răspuns dornului Fucii vis-a-vii de problema cu avocotul Luchiann Vlad care ne reprezintă în ientaoțe am spus doar, este unul dintre cei doi apărători pe cate î avem în lcntaate din eetenclre avem foarte mite procese, avem foarte mite couze și proctii ovem doi apărători doornoa Luchiann Vlad și donul îvannc lonel Am spus că înteadevăr sunt preo pliii pentru câte cauze sunt la oro oceosto pe rol Au foss mi mite iiterpelărl, dornule primar dacă dorliiO răspundetii

Domul Primar General Sorin Micea Oprescu

Și ca să repunem adevărul în dreptull lui iiteriie dornule consilili general Fucii donul președinte de ședință consiliu general a riiiict această problemă câ l un mornent dat consilii este afllt în siluația de o f apârat de către oomeil care fac porte din executiv și sunt plătiți de către Primarul General, în funcția de ordonator de credite. Față de acest luccu penttu ca să mr se întâmple în continuare Ici fel și să cu existe uni un fel de suspicinnc am recorncnăat reprezentanților consiliului de a-și alege firmele care an fosS abilitată și care nu an ninî nn fel de cauză în primărie în acest moment pentru a putea f apărați în aceste... Mi se pare 0 chestiunc normală și mi se pare 0 chestiune de esență de ă nu f apărat de un om care este totuși angajat. Cum foarte bine spune domnul consiliut general asta este legea, dar să înncrccm să dăm corectitudinc unui act de genul acesta. în legătură cu ce ătl soteCet dumzăanaactră vor primi toti cei 55 de consilieri, vor primi raportul directorului general ăl Dlrectiel Juridine în legătură cu cauzele care sunt pe rol în legătură cu procesele care au avut loc în ultimii an și cu rezultatul acestora bifă poziția sau negativ, adică au fosS căștigate sau ău fosS pieedure.

în legătură cu organigraaia sunt absolut de acord cu dumzăavaactră că va reprezenta un moment de ordonare cel putin san așa speram. de ordonare a strncturiior care funccionecză în primărie tocmai penttir ă putea să le facem căt rad efacac și vă rog să vă aduceți aminte și cu am să repet întregul discurs legat de acest luccu vorbind despre patrimoniu mcnlcipiaiui București, vorbind despre pat^nr^<^r^iul primăriei în sensul că dorim să strângem ceea ce este de strâns Ui un loc și să exisSe un control riguros nu faecre cănd are vreo idee și dorește să sustind pe circea sau are vreun interee patrimuniăl să poată să șal ducă la bum sfârșit acest intereZi Cu ce pret? Cu pretul dispariției și disoturiei patrimoniului Mnnieipiuiui Bncureștr

Mă întrcbaă de doămăa Tasăl probabil nu? Aș vrea să vă spun că ăfoăă în prim proces de expropriere, după ce se termină șl probabil că în acest moment din puncC de vedere juridia, dat puncC de vedere al procedurii care se face în acest sens lucrurile sunt terminate, sunt terminato încă teoretic nu practic, sigur că după ședința de buget se pot acorda acele despănuaiți și așa mai departe dorim să aducem în primărie printr-o selecte de oferte mai mutee case de exproprieri în așa fel încCă să nu mei existo nieinc fel de dubiu asupra mdnuinl în care au fosS efecCuate exproprierile de dincinte sau exproprierile de acum Mi se pare o chestiune de onoare de a repară ăczstz Iuccci^i^i fe ele și că imgeice, pentru că pănă în momentul de faăă nu an avut o plânuere directă adresată pentru acest lucrn

în legătură cu declarătia cu cele spuse de domul consiliut general DinnC este, cred și eu cu tărie, este absolut necesar, dumzăavăactră veti hotărt înns și aș îndrăzni să vă propun ca pănă Io sfârșitul ședințee nn colectiv de oameni ăi consiliului, consiliul generali să redacteze un proiecC pe care să î citim, să îmbunătățim aid după care să fe semntt și transmis în sumele Consiliului General și al Primăriei Municipiului București Mulțumesc

Domul ureședinte de ședință Murg Calc

Profil de interpularee dornului Dragoș Flurescu să va readuc nn atenție uroblema cu laptopunlee e-au distriCuit vreo 30, suntem 55 de consiliul uroblema ar uutea fi rezolvată cat de curând și atunci consumul de hartie ar scădea.

Domul Primar General Sorin Micea Oureecu

După cate știii orice cheltuidă din acsastă justificată, în    eigur

asta eete euuer justifiedă cu restul de laptopuri nu cred că este 0 problemă, dar nu rai putea fi efeduată această ch-IUdă uănă la ședința de buget. Duuă aprobarea bugetull vom repara acest lucru însS revin iari am avut d^^c^u^ii rrucruoăss le-aș suune eu, cu toți, cu cei care au uărticicut, în majoritate președinții de comisii, am găsit că uănă la mutarea noastră sărs Ui^^se să devind iminentă a mrntte 0 stație wireless, odată cu mutarea noastră veți găsi această stație și posibiiitățile ^81^, Unde ne mutăm7 Undeva în București Veți lua susoștlcțS imediat ce perfectem toate lucrutile ăssstsa și o să vă spuneți părerea dumsevsoaetrâ făcând o excursie tematiăă împreună tocmii

pentru a vedea cum s-a gândit.....locul    actiondsaă Consilii

General, sălle de ședință și locul direcriiiet pentru a vă spune părerea dinsinte pentru că dacă este ceva de reparat să se poată repara Ut așa fel îndStea îrrncaâ toată lmea,    pentru arhivă și așa rad departe.

Vă ruuUumesc.

Dornul sossiiiur general Purcărea Sorin

Am rn^n^ai o întreSute pl^c^^r^d de la soutatea afldă de la dornul Primar General acum. sunt foarte bucuros ci probabil ne vom muta între un loc Ui care vom avea cordiiil rarn bune de lucru dar re^^r^lCer l acest lucru vreau să pun următoarea întreSbre: domul Prioteasa vă aduceți aminte întrtuus din ședințele consiiilui trecut s-au aprobat 1.500.000 de euro pentru repararea acestei săli Ui care consiiiui ÎU desfășoară asțlvlrates. întree executivul prin cicssv care ne poate răspunde dacă acești bas s-au follsil. au fost chsltulC sau au fost mutați între» altt destindăie și așa mi departeă Mltumssc

Domul Primar General Sorit Minea Oprescu

Nu, acești bam mu au fost folsei psstru repararea săli din urmâtosrele motive problema cu îndcel! consolidării acsstsi clădim este ca să n spun așa U    de 8 am de zil, su am să rarn re^^u

povestirea acestui lucnj La miee^l lunii 1011-11x16 2008 s-au înse-l discuțiile și adunarea de oferte, referindu-mâ l chiriile clădirilor pe care posibilam f putut sâ le ocupam luu^^i^r^i care vâ stau la dispoziție și puteȘ sâ le consumați în orice moment, în sfaâr'^iO a fost n^e^i^dfn^^tc o clădire cu un preș de cost al chino mit sub ceea ce d se cereau pentru clădiri peste 12. 000 mp , în așa felîanctsa putem sa înncppm cu foȘo a apărut pe ultima suta de meOrii o iOee ș anume ideea de leasion operăȘlondl pentru ca acea clădire sa rămdnă în patrimoniul nos^u dupa ce ne vom mufa în sediul în care suntem acum dar de data aceasta consollddf și ămdaajat ca sa corespunda din punct de vedere fundțioool. Mullșmesc

Domul presedinte de sedință Calm Murg

Domul Fucii, do^^^j sa supun la vot? Este un amdnaament. aceasta propunere ca înmln ee fmea^^ puni pteședd^ții comisiiia^ sa își exprime.........Bun, sunt avizele la dosar ....

Mai sunt ale ămdnaameete la ordinne de zi? Nu mii sunt.

Va supun la vot ordinne de zi așa cum a foss ea ămdnaată șî comaletată.

Cin este pentru7 majoraate de voturi, voturi împotriva? 0 voturi. abșiodrl? a voturi.

Trecem la primul puni pe ordlnne de zi, proiect de hotărâre privinn aprobarea situățiilorfinarciare centralizate ale Municipiului Bucurecti,ăctivitatăa proprie, pe anul 2)008.

Daca sunt punle de vedere la acest puni? Nu sunt.

Cinn este pentru? ra£^jr^irl^^ de voturi, voturi îmoothvă? a voturi, abșiodrl'T 3 voturi Bădlescu A., Fucii D., Valentin M.).

Acest proiel de hotarare a foss adoptat

Trecem la următorul puni pe ordlnne de zi, proiel de hotărâi-e privind aprobarea contolui de înnChiere a exerâițiulni bufetra pe anul -00)08.

Daca sunt punle de vedere? Nu sunt

Cin este pentru? majoritare de voturi. voturi îmootnvă? a voturi, abȘlOdrl? 3 voturi Badulescu A., Fucii D., Vălentio M.).

Acest proiel de hotărăre a fosS adopta).

Trecem la puni! trei pe ordlnne de zi, proinet de hotorâre privinn aprobarea bugetălui propriu al 4111^^111 Bucureeti pn anul -00)09.

Domul consiiilr general Popa Grigore loan

Domuale Primar General, doi^tul^ Prefect stimați colegi. în urma

adalizel pe care am    săptamnolle trecute în comisiiil de specialitate dar și la întâlam cu durmneavosis^ și cu directorii de specialitate, PD-L - ul și-a conturat punctul de vedere asupra formai de buget pe care J aa susțin astOzi Chiar dace este un buget în an de criză, proiecția înnlnrntă de administrați Muniiipipiui București prevede la veniiuri 0 sumă aproximațv egala cu cea de anul trecut Este evident un buget mc n raport cu ^^t^^r^i^^ă^^ reale ale orașului și în prinnpal datorita mr^p^r^^lbrkatr susțirn^ii iuturor proieccelco de infrasrruutură înneepUe în anii antenri Cu toate acestea la cop-oIcu RATB am mențlner cotele veio^țe ale subvenției acordetO de Consiiici General la valoarea de anul trecut 465 de milioane de RON, adică 0^0x1111117 14% din amei-urite prognozate de catre Primărie Capial^ii Am alocat fonnuN pentru modernizarea tromoaielor, pentru fițelizarea achizitei de autobuze noi 0^0X11103-^ 173 milioane RON, precum și achizițț de tsoleiauze noi. Dorința noastră este de o men1rne în contiinare programul de schimbate o fldei de vchicute Uestlnntă transportului publii înnecpU în menOarcl domuclul Videanu în scopul de o crește în coetileare orractivirarec utilizării acestui mijloc Uc transport în Uețrlmenru! utilizării mațieii personale. La RADET subvenții susțiintă la bugercl local sc va ciiic orn^l occsta Iz 326 milioane RON, adică oproxlmatlv 10% din buget. Vom pune accent anul aceste în prinnipal pe reebilitț^ee rețelelor de dist^țuriț- lată oșadar cO pc compecentete RADET și RATB efortul bugetar ol Primaiei Muniiipiuiui București sc S-Uic la zproepe 25% din bugeUul totel. Unul din prolectelz cele mii importante susține dc PD-L cste pasajul Bzszrzb. Pentru ca acest proiecc sO se țmsmine în paramarii dc timp prevOzuț în cnnttactul iintel, adică rcrmeezl dc 2010 am zlocat Iz capțoizi construcții mrnO^j 170 mCioane de RON arn^l acesta pentru a ramece în graficul propus imțiil.. Am propus de esemecaa cz Primăța Meeițiplului București sO suplimenteze foneucte alocate StzUioeuici Naținnl de Iz voloaree propuse iiițițl dc 40 milloane dc RON Iz valoarea dc 170 milioane de RON eUlcâ aprnximativ 5% din begerul PMB Ne propunem dc asemecea co prin asigurarea acestor fonnun sO fim în grafic cu fițelizarea acestui proiect Acest proiecc în accepțiuna noastră dO un plus de ițentitțțe orașului și realiiarea lzi căt mii rapidă rn^^cm^^a înecarea ecestei stadion împreuna cu nroșul București pc cțsuitui marilor puncte dc interec sportiv ale Europei De asmmecaa, în aono Izccărilor Uc lțfrasr^JCturâ otOt pc directia dc transporturi în bugetol adi'^n^istroț^^i străzilor cOt și pc Direcți dc Transporturi din codrul PMB om alocat sume importante ce depășesc 300 m^lioane de RON Se vor cnetilna dezvoltăriic pc uee^^i^^^ii, străpungei Timișoara - 1 Moi-Psmlungirea Ghceceo , Besaei - Uronus, așa cum am spus 300 milloane de RON suma alocată.

Cultura a e^î^t de asemenea un domeniu care a primit un sprijin important din partea comisiiloo de specialitnta, subvenții susținută de municipalitate în acest an rininCenu-se la valoareade90 milioane de RON pentru susținerea teatrelor

Susținem de asemnnaa accelerarea programuiui de reabilitare a școlilot dar și de reeiinarea a noi grădinițe. în cadrul acestui nou capitol suntem de acord cu alocarea a 11 milioann de RON propunere de cofinnntare pe programul BEI pentru mimarea de noi grădinite. Am conservat valorii bugetele administratei Gradinii Zoologice. Administratei FonUulol Imobiltar, Admlrnstratiel Parcuriior precum și Adirninistraței Cimittelor Io valori sensiiil ogaln cu cele de anul trecut, suma globala pe aceste edministreți se riOină la peste 225 milioann RON. Credem noi ca acneste sumă poate acoperi necesarul de funnțonalitate și de irwentitii penttu acest an Domnule Primar un efort important nou a apari în cadrul acestui buget, î constiuie snsțnerea a 18 spialo de catre PMB. Propunerea bucg^^^ra de 114 milioann RON ce va susținn cheltulile de utiiteț, iheltuinliletnnnționale| nheltuteli curente precum și lucrărî de consolidare și reparați capitali o sa ne-o dam cu o condiie evidentă: ca direcțiii de specialitate sa urmărească cu exigenta chnOuiten acestor sume și mii ales sa supravehneze celiteten actului mnnggeeol în spitalole preluate de catre noii    a mii itra în

amnnijnte de ordin tehnii unde am sa îl rog pe preșndintelo comisiei de buget, domul Becaințae sa va prezinte amnneamăntnle cnlor spuse mii devreme. repet în cateva cuvinte ceea ce PD-L - ui susțnn prin aprobarea acestui buget. Continaree și    marilor O^t^r£^^i de

dezvoltam ale orașului, construcțn de parcari subterane. snstinerea ceUtrrel transportului publii, a înnătâmantnlui școllr și preșcolar a culturii și a calității meniuiui înnoajnrnrer. Mnltumesc.

Domul consiiili general Bacaintea temie Gabriel

Domule Primar General, domule Prefect doannulor și dorniilor propunem nrmătontele amnnaamente

La Pasajul Basarab valoarea totală pentru anul 2009 este de 210 milioann lei din care propunem pentru execute plus consulteață 170 milioanni tar penru exproprieri 40 milioann tei

Reabilitare și roonernieare Stadionul Lii ManUu se va aloca suplimentar suma de 130 milioann lei penttu anul 2009, rezltand o valoare totala de 170 milioann.

Pentru Pasajl Damneăi se va aloca suma de 10 mUn)lar^e tei

Pentru ansamll erhit^c^tul^^l al Patriarhul Rornnne se va aloca suiaa de 8 milioann Un

La Parohia    Bravu din jurisdicția Arhiepiscopiei Bucureștilor

pentru lucoare de constituire clopoOnite hangar capela ce va aloca cuma de 800 rec lei

Pentru Muzeul Creștinismului Rornin Dionisic Exigul. Palatul NCoo pentru trimesrrol 3 ce va aloca turna de 7 ^Oc^^i^^ leL

Pentru ansamOlul arhCt^c^ți^i^ial al Catedralei Mantuici Neamule ce va aloca cuma de 5 milioane lei pe trimestrol 3

Pentru S.C. Lurtac SA ce acorda curaa de 1 400.000 lei Ct vederea ^^^irii din colvental

Amendamente Io Admi^ldrațic Strazilorr

La ledicaOdrr.r 20.02 reparații curente ce va ajucta minuc de la 165 milioane la 125 milioane lei

La lsnlnetatul 04.02.03.0 alte cheltuicli ccimilate icneditiiloi ce va dJmcta it mmuc de Io 259.881.000 lei io 229.881.000 lei

La Anminictraac Str'az^iO^r la capeoloi reparații curente recpectiv 20.02 de la 165 milioane lei ce va djmctd în mmuc 125 milioane leL

Revin, la Adminictraac Clmltltelor și CremotcSilor Ume^ 0 codul 20.01.09 materiale și prectar^i cervicii cu caracter fundiacoi ca va ajucta in mmuc de Io 22,5 milioane lei ia 13 milioane leL

De la cdpSoloi 20.02 reparații curente de la 9,260 milioane lei ce va ajucta Ct rcinuc la 760 mii leL

La codul 20.05 30 alte obiede de icneeter de la 2.485.000 lei ce va ajucta Io 485.000 Ier

La capitolau 71.01.30 alte dctice Ocx de la 5.000.000 lei ce va ajucta la 4.500.000 lei

Adminictrațic Câinilco fără Stapan la capitoloi 20.01.30 alte bueun și cervicii pemnu intrețacre și fundiacore de la 244 000 lei ce va ajusta la 194.000 Oi

De la capitolau 71.01.01 condructii de Io 3 milioane lei ce va ajuda la 500.000 lei

La 71.03 reparați capCalo aferent acrlvelor Ocx de la 400.000 ce va ajucta la 150.000 Ier

La Admi^sctrdțic Lacuri Parcuri și Agrement la ieeicaOdrul 20.01.09 materiale și predari cervicii cu caracter funnOasoi ce va ajucta in plus de la 28 500.000 la 33.500.000 Ier

La mdlccțdrul 20.02 reparații curente ce va ajuda ci plus de la 25 milioane lei ia 30 milioane lei

La 71.03 reparați capCalo aferente doriselor Ocx de la 38. 444 000 lei ce va ajuda ct minuc Oi 26.468.000 lei

La Palatul Națioel ai Copiiiot ce va ajuda in minuc de Io 6 184.000 lei ia O

La PoiiCa Comnclra^â Oi lsmlcațdrul 20 13 pregătil'n profesiconia de la 190 ce va ajucta in mmuc la 160

La 20 15 mnmție. furnitnri și arinam^t de la 500.000 lei se va ajusta la 250 000 lei . ...... , se va ajusta în minus la 150 mii lei

La ineicatorul 57 02.04 3 169.000 lei se va ajusta în mmus la 1 969.000 lei

Școala Populară de Artă, la înnicatotul 71 01 1 000 000 lei reprezentând construcții ne va ajusta în mmus adică la 0

La Teatrul Micc la înnicatorul 20.02 reparații curente 490.000 lei se va ajusta în plus la 496.000 lei. La lcmicatorul 20.30.30 reprezentând ale chelt^ieh nu luccări și servicii in sumă de 2.160.000 lei se va ajusta în plus la 2.800 000 lei

La Teatrul Masca, la lnnicatorul 20.02 valoarea 520.000 lei se va ajusta Ti mnus la 400.000 leii reprezentând alLe bunun și servicii pentru întreținerer La lenlcntorul 20.05 30 obiele de înneetnr valoare de 850.000 lei se va ajusta Ti mmus la 610.000 leii înnicatorul 71.01.01 -cunstructii 3.300.000 lei se va ajusta în mmus la 2.100.000 lei lnnicatorul 71.01.02 - mșnini, echipamente și mijloace de transport în valoare de 292.000 lei se va ajusta în mmus la 242.000 lei La ineicatorul 71.01.03 - mbnilier, aparatură, beotieC valoare de 891 000 lei se va ajusta în mmus la 641.000 l^i.

La Teatrul Metropolin, la ineicatorul 20.01.03 reprezentând materiale cu caracter funnțional se va ajusta Ti plus de L 250.000 lei ia 346.000 lei La lenlcntarul 20 01.04 reprezentând înndait, luminat și fortâ moirică se va ajusta Ti plus de la 36 la 43.000 lei Innicatorul20.01.05 -apa, canal solubricate se va ajusta Ti plus de la 20.000 lei i^ 40.000 Ier lnnlcato^ul 20. 01.06 - carburanți și lubretianțisa va ajusta Ti plus de la 4.000 lei ia 12.000 lei Ineicatoru! 20.01.08 - poștă, relecomnnlcarii se va ajusta Ti plus de la 45.000 lei la 48.000 lei lnnicato^ul 20.01.09 -materiale și servicii cu caracter funnconal de la 200.000 lei se va ajusta Ti plus ia 370.000 lei Innk^^^^ruu 20.30 30 - alLe chelLuiii cu bunuri și servicii de la 1.400.000 se va ajusta nr plus la 3.000.000 lneicatorul 71 01.02 - manini. echipamente și mijloace de transport de la 389 000 lei se va ajusta Ti plus la 688.000 lei

La Palatell Brancoveneati de la Portile BucureștiullJi la ineicatorul 20.02 - alLe bunuri și servicii pentru întrețnere ei funeConara se vor ajusta nr minus de la 410.000 lei i^ 360.000 lei La ineicatorul 20.30.30 -alLe chelLuiiii cu bunuri și sarvlciina la 500.000 lei se va ajusta nr mmus la 400 000 lei

Teatrul C.l Nortam. la lnnicatarul L0.02 - reparație curentă, de L 200.000 lei se va ajusta nr mmus la 150 000 lei La lcmicatorul 20.0601 -deplasara, detașăr, tronsfeturi se va ajustâ de la 90.000 lei în mmus la 15 000 lei La lnnicatorul 20.06.02 - deplasari nr strainntate se va ajusta de la 10.000 lei la 5.000 Ier La lenlcatorul 20.30.0O - alLe chiHuiiii cu bunuri și servicii de la 950 000 lei se va ajusta T minus la 800.000 lei La indicatorul 71 01.01 - construcții de la 270.000 lei se va ajusta la 220.000 lei La indicatorul 71.01.02 - roanidi, echn^J^rennte și mijloace de transport în valoare de 496 se va ajusta în rnnus la 396 000 leL La indicatarul 71.01.03 - mohilier, aparatura, birotinc în suma de 207.000 lei se va ajusta în minus la 157 000 lei

La Teatrul de Comdnie. ll tndlcato^ui 20.01.01 reprezentând furnitnri de birou de la surna de 20.000 lei se va ajusta în rnnus la 15 000 leL La iedicatorul 20.01.08 - poșta, telecomdnlcotil, radio- TV, !nternnt de la 30 000 lei se va ajusta la 25 000 lei La innicatorul 20.01.09 - materiale și prestam servicii cu caracter funnConnl în valoare de 175.000 lei se va ajusta în rnnus la 135.000 lei La 11^103^0! 20.02 -alte bunuri și servicii pentru u^tre^țnere în surna de 148.000 lei se va ajusta la 138.000 lei lndicatorui 20.30 30 ale chelulei cu bunuri și serviciiîn surna de 1.765 mii lei se va ajusta în rnnus la valoare de 1.565 mii leii

La Centrul de Conservare și Valonncm o Tradiciei și Creației Populare, la indicatorul 20.01.08 - poșta ș relecomnnicarii și intemnide la surna de 40 mii lei se va ajusta la 30 mii lei La iedicatorui 20.06.01 -deplasari interne și transCeuri se va ajusta de la 10 mii lei ia 5 mii leL La mdicatorul 20.30.30 - ale cheltuieii nu bunun și servicii în valoare de 3.465 mii lei se va ajusta la valoare de 2.050 mii lei

Bielltfoca Metropolitană Bucrnaștrla innicatorul 71.01.01 -co^^tl^i^<^^li de la valoare de 2.600 mii lei se va ajusta la 2.100 mii lei, La iedicatorui 71.01.^3 - mbeilier, aparatură. OirotieC de la valoare de 1 100 mi lei se va ajusta la 860 mii Ier La innicatorul 71.01.30 reprezentand ale chșltuieȘ alte active fine de la valoare de 760 mii lei se va reduce la o leL

Adelnlsrratla Munumdnrelor și Patrimoniului Turistiei la iedicatorui 71.03 - moeilier, aparatură, biroUnc și ale actine corporale se va ajusta de la valoare de 7 800 000 la 5.729 000 La anexa 2.21 Linsell Oblectievior de îînvestii pe ae^i 2009 cu Cndnan^o inteirall. sau partiall de la buget Adeinlsrratia Monumdnrelur ș Patrimoniului Turiștii la coplColai bugetar 71.01.03 din linta de 'investii de la capitol Proie^e 2009 se fac următoștele mdeiflcârll se scot din lintă Mo^^mmt Regenesis în valoare de un milion lei Monument Henry Coanda In valoarea de un milion lei și se mdiifică Munumdnt Lascar Catargu 600 mii lei cu Monumdnt Lascar Coro^glu 529 mii lei

La Teatrul de Animaie Tandărinc, la ienlcata^ui 71 01 02 - ma^nr șchipamenre și mi|oocș de transport se ajustează în plus de la suma de zece mii lei la surna de 3.169 000 leii Anexat Linsa Obiectinvior de investii pe anuu 2009 cu finnntdro inteirall sau partiall de la bugetul de stat va avea următoarea formă: ale chșltuieli de investii 3.227 dotari nddșeșddștd 3.179, ale cheltuieli asimilate cedvșstiiler 48 ale chșltuiell de investiții 3 227, dotOri din care OotOn 3 179, mijloace echipamente ș mijloace de traesport 3.169, moinijier, aparatura, binotinC și alte active corporale 10, alte cheltuieli asimilate lnnveStiiler 48, alte active fie 48.

Bugetul propriu ai Murniipiplui Bicurești, la neicatorl 20.01.30 -reprezent0n0 burn^ir ș servicii peetru    și funețooere se

ajustează de la suma de 2.340.000 lei la 1.340.000 lei. InVicatoi’Ui 20.30.04 - chirii de la șase milioane lei ia doua milioane lei InVicatofui 20.01.09 - ale chelluiiii cu bueuri și servicii de la 14.972.000 la 4.572.000. Ineicatoruu 84.06 - studii consuHa^ă, parcari subteraee și suprateme se ea ajusta suma peetru parcari suprateme cu cirnC milioane lei deci se ea ajusta de la 18.910.000 la 13.910.000. Codul meicator 70.06.06 - achizin imobile se ea reduce cu suma de douăzen milioane leii reprezențand sursa de la bug^^u^l locai suma ce ea f re0ist^ebită, adică la achizIHIe de imobile se ea reduce eoloare de la patruzeci milioane la douăzeci milioane. Cod innicator 71.01.01 -consuitanță. studii moee^niaate, sediu rnou, consuitanță1 asistență teheiC și ale cl^eltuieii asimilate se vo ajusta în meus de la 2.700.000 lei la O La codul iiieicator 71.01.01 ce reprezmtă coesolldare sediu Primaia Mueiiipipiui București în valoare de zece milioane lei se va ajusta la 0 lei Cod iemicato^ 67.02.05.03 - reoOiaero și modemiaare Stociion Lii MovoI de la valoare de patruzeci milioane lei se va ajusta în plus, așa cum am sus îneă de la îrrneeuu la 170 miiioane iii InnicatOfuia7.02.50 - studiu de fezabilitm Arma Bucureștilat în valoare de 2.020.000 lei se va ajusta în meus la douăzeci mi lei Cod ineicator 74 02 03 - harta acustică patru sute mi lei se va ajusta ia 0 lei Cod iiieicator 74.02.03 - cadastru verde de ue milion lei se ea ajusta la 0 lei

La Directln Generolâ de Atlstentă Socială, de la copirolai 55 - oile transferu^ surna de trei sute mi lei va f impățnțo ostfeli îneăloit, llaminnr și forlă moirică 3.000 leii piese de schimb 3 000 leii poșta, telecomunicatiii radio, TV, iiiteeret 7.000 leii materiale și prestori de servicii cu caracter funeționel 6.000 leii ale bunuri și servicii pmtru întreȘnere și funețonaro I5.000 leii reparații curente 7.000 leii 0unuri de imatura obiectelat de irieveter 2.000 leii OeplosOri, OetoșOri. țro^sfetlJti 34 000 lei și i ale cheltuieii 213.000 lei

Acesta este omenaameutul pe core n propueem v0 maltumcsc.

Domul președinte de ședința Murg COlm

Ts rog sâ predai ue eeemplar din acest ammOi^i^^^l la

Secret aiat

Acesta este ammn0amentul fâcuu de giupul PD-L, OacO ee^a și oile 01^001^^^ ole guupuiior poliice?

Domnul consilier general Purcârea Sorin

Dragi colegi, la poziția 90.60.90 va propun și eu o suplimentare de le 0 la un milion pe considerentul ca ce este fruross d place și lui Dumnezeu Acum, Ilsânn Iu o parte g^lure^^le, vreau sa va spun ca mi-am petrecut mutre eil înceeccnd sa corelez datele din bugetul care ne-a fost prezentat. De asemcnna, uni dintre colegii    a particldP- la

întâlnlrile Iu care a fost chemat și acest amcnaament foarte stufos, di partea g^pului PD-L, cu ne-a fosS adus Iu cunoștin în timp utd. în același timp mie îmi este foarte greu s- corelez acum pe genunchi datele acestea și sâ vâd unde se ajunge de Iu bugetel pe care l-am avut prezentat, la ceea ce reeulta. Mi se pare c- o abordare rad pro^^îsid^r^^^rS nr f putut f chiar cu o mică rntâ-eidre publidcre pe site a noi prevederi buge-are Din ceen ce nm inteleu de Iu colegul nostru Popa, acesta este proiectul de buget pe care guupul PD-L - va propune. Pentru cm nouă nu ne este foarte clan ne este greu s- ne mrn^^d^^m suportul pentru noua prevedere de buget. Mlțșmesc.

Domul presedinte de sedintă Murg C—lid

Totuși domul Purc-rea mă vnd nevoii s- v- spun c- urmmaza s--cord-Ș un vot pe cldceni și patru de mii de miliarde de lei vechi și bncuiens c- la o așn de importantă sumă, mc-ar unul dintre dumneavaacrră nr f trebuii sn fie pceeent cel puți la o comisin. la vreo comisie, la vreoda-a când s-n făcut acenstâ anallză- Mi se pare pușe nedrept s- v- exprimșd pe un buget a c-rui valoare niei rnc-ar cu o

Domul consiliur general Purcarea Sorin

Vâ referrti l mine personal

Domul presedinte de sedintă Murg C-lie

Nu, la guupul PNL.

Domul consiliur general Purc-rea Sonn

Bum atunci am s- lus și pe cniluSlșelegi ai mei dac- este cneul, sâ va caspnmGs, pentru moment v-am spus pudctul mrni de vedere Cu stât rsei mit cu cât îmi dau seama de câș bam este vorba în aănst buget îmi mmen punctel de vedere câ ar fi putut f rmd biet prezentat- sceastâ modificare. Vâ mulțumesc.

Domul președinte de sedintă Murg C-lie

Bugetel a fosS prezentat pe site. ati putu sâ - anallza-im fost în dezbatere publiec.

Domnul consilier general Scarlat Hona

Dragi colegi, acesta este bngenul Primăriei, care a suferii nn număr de aremna<^me^^ inmxpliencil ntata timp cât înnintm cn cateva minute Unerul de gnup al PD-L-ulni folesse nrmătoerea eppresie „noi PD-Li am alocat, puncte, puncte, noi PD-L-ul am făcuL, am avut grija de ca și cum acest buget nu ar f bugeLul Pnmănxi Generale a Mumnipiuiui București ca și cum acest buget nu este un buget pentru bucnreștxnii care ne-au votat ci este un buget pentru diverse firme și gupni de 116X6X6, ca tot va place aceasta eppresie, a PD-L-ului. Aș vrea doar atat, dragi colegi ca va vad atata 116X110-111 prinire și atata cunoaștere, daca unul din gnupul de Iu PD poate sa îmi spună ce amedar^ment s-a făcui le poziția 71.01.01, sau despre ce xstx vorba le aceasta poziție-Haa^ nu avxț și știi de ce habar nu aveți Pentru ca pană acum nu aț aut timp eni mca^ dumxâvsâsuțră sa analizați acest pachet enorm de 10X101811116 și aceasta bătaie dx joc pe care o avxț față de toț 1.0x1 carx au particinaț la fosmurâa acestui buget Va urez succes și aș vrea sa înțelxe ca votul pe care îl veț da va fi o asumare diredă a eșecului și a deassLrelui care nx așteapta în următorul an înPrimuria General a Muninipipiui Bncurești

Domul prxsxdinte dx sedlnte Murg Calin

Sunteți xpprxsia lugruba a superfinialițurli. pot sa va informez ca câptâmeaa trecuta au fost întâluiri cn pueședinți de comisii, au fost cinmi înteluiri|eu aț pauticinaț Iu einitna.

Domul consilien general Bacâlnțaâ Inmie Gabriel

Vreau sa va spun ca noii comisia economică, am înne-l sa analizăm bugeLul cu pestx o lunm și jumatxte în urmă Ne-am întâlnm nu toate subunirețle, cu cele mari dx patru, 0X11 ori. cum ar f RADET-ui, Cimitirele, Strazile. Colegul nosttu. binm nu este economist și mu vreau sa îi dau un raspuns ca atare, ce 1016X17111 esnul    xtc. Așa sx

face un buget, așa sx face un 11X^11^1^^^, practic vii și arați ce mdnifieărl vrei sa facL Fiind un buget așa de voluminos, bim înțeleuca a trebui sa facem mni mut-e 11X101807616. adică un pachet mare de 11X^1x11^^^. Nu putxam sa venim sI schimbăm o snrpria suiaă dintr-un loc în mirul și gata ^1^8X7 bugeLul Primăriei. Practic a fost foarte bim anallzea acest buget și noi am venit cu âexst 11X1011^1^^1 în cunoștInțe dx cauză Va mulțumesc.

Domul Primar General Sorin Mircea Oprxscu

Domnul președinte dx ședință, doamxulor și domnilor consiiieri c^^^^ir^li va rag sa îmi permiteți sa va spun doar cateva cuvinte despre cum s-a născuL âexst buget ca sa fin claa pentru tsâtâ lumea și sa

discutam în cum^s^tintâ de cauza Pe lântă faptul ca, Consiliul General a luat în discuții nnprun^â cu toti dinectorii din executiv acest buget al Primăriei pentru 2009, al administrațiilor Cominia de buget din care am fâcuu parte, re^^i^mnuu-ia la domul director Buzdg—ă, ca diîecto^ al Buc^^uuIl^i și la ceilalți consiliu ai mii cu specialitate economică, împreună cu catina reprezentanți legali ai dumneavoaptră, am avut și noi aceleași discuțH cu focare direcbo și odministratie în parte, nu o data ci de ram muie orî Am rcprioriîiza- bugetel Munioipipiui București renunță-t l o serie întreega de proiecte noi. tocmoi peltu ca cele care veneau dm urmă apasau cu importanța lor și cu    de a le

termina Am consiOdrpt c0 este fairplay sa chemam alături de noi Iu sfârșiîl acestor discubi și de o porte șl de alta. sO innitam președințit comisliiur pentru a diseca o serie întreaga de omuuaamente, pentru a vedea ceeo ce se dorește, pentru o vedea care sunt iOeile m plus, bune sau proaste. Pe cele proaste sO le dOm deoparte fio cO tinuco de executiv, de Primarei General, fio cO tinuco de Consilii General. Ceeo ce s-o întâmplat ostOzi oich prin discursul sustinl de președinteli coms^iel economice, dornnl consiliur general, vreau sO vO spun cO dupO p—rcrca moa este untair. Și este untam pentru cO trei ședințe a cOte șose, șapte ore am O^U^^C^^O mereu și nu ou existat decOt tren sou patru omuuaamente pa corc le-am gândit împreună da unde sO luăm bauî, da unde tomot-ăm acolo docO asta nevoio sO tomouoăm, penttu a nu dcz^^c^h^ilOr^ un buget și așa d^z^^c^f^ilOr^t io cauza cr^^<ci prin corc traccm Ca o fosS greșit stimab colegi da a intra într-o ședință da buget cu toata formatiunilo poltîice. core alcătuiocc Consiliul General și o rapcta omudOamentele pa care om cOzut da acord cu totii c— trebuie fâcuUe? Ce era greșit în dorința de o avea un buget pentru București și nu al dezechiliOre în aceasta ședință— Tot timpul, domule consiliur gencrol președinte al aomisiel economica roi-aO pus o între-bre peiorativ peste care cu am înna-ptt sO trec cu toata întele-erea față dc vOrsta dumcoa^r^ar^^i tOnărO și cu tot respectul de alttel. Accea cu, dornice le lâsa^ s— facem bugetal? Nu bugetel îl facem împreunâ Ceeo ce —ti facuU dumTOvsocptrâ oină, oti folosit a serie între-g— de oitiuu0£^i^^^ care nu pot f urmările dc uioitnul Uintre colegii prezell în sală și uh de executiv. Dorii sO vO Ite-î la fata transpus- a do^(^t^^rl^lltn de Buget7 Am sO mă explnc vorbeai la un    dot. nu am rebnut

cOrele pentru cO v-am spus de la bun înuaTut rm sc porc untai- ceco ce -ti făcl dnmcoasoap-^ă, despre tapH cO luăm de l Administraba Str-zilor de la capitoll ^-0^ str-zi Și ce sO domule consiliur generol. ce sO le cxpln bucureșteniloOr CO str-do Viitoruiu^ -nltă în continnare ror-n-e cu șanțurile 1^30^0'? CO artera Doarnoa Ghica -Chișintu ramUTe cu un pod de trei ani l jur—^^,0 core nu d-p-șcște Iioiu ferata dec—t cu 20 m și c— ram lioscTC 400 m pentru — putea s—

termm pătrunderea spre Pantelimon? Ce să le expiic, domnule consiiin’ general că la întreținerea de străzi sunt contracte care se derulează între 2005 - 2010? Ce sa le vorbesc despre faptul ca sunt contracte înnCeiaha în 2006 pe vrernea domueu^i Primar General Videanu, șase contracte pe șase sectoare care daca se moCificâ o cihfâ acolo eu nu pot sa acopar și sa orn^r^^ contractele de întreanere care sunt Ui derulare? Sa va vorbesc de punerea Ui siguranță a barajului Cerncca Poate pentru 0nlmaeavăasțrâ nu este iite-eaat poate pentru București este iite-eaaăn pentru restul bucureșteniior ca sa nu li se întâmple ceva Și tot așa aș putea sa perorez, 0omuele consiliu general nu va fac nicio vină, va atrag ătaățlc și atrag ătaățic Ui sensul responsabil al cuvantului, ca votănd un buget pe piccor în baie dat fiind faptei ca ăti refuzat domuele consiiin general sa discutăm aceste amănăamaate împreuna cu președinți de comisii care erau acolo cu Oicectorul de Buget din icătircrie| cu noi de față și mi-ati spus ca    domuele Pm^^r că o sa

vedem noi ce ămăoăamante mii -vem”. Am crezut, domuete consiiin general că acum patru zile ne-am înțeles cu toți în sensui bun ăl cuvăntulei ne-am înțeles. Penttu că atunci aveam o altă Uicc, aveam Uicc persoanei neauterliate de a înțelege un buget, suspectand colegii consiiiei g^ner^^li cumăa că cicăav nu a citit bugetel de pe sie și nn poate să facă o propunere ad-goc, care să dezechiliCreae bugetel. M-am înțetet Nu aici este problema respectivă, problema respectivă se raduca la aceea de ă ictrodouo cel putin oicmioccl de amăoaameate nedlcsctațe care dau ăeslcuranta contiinăni pe acest buget a o serie întreaăă de e^t^r^l^il Atunci cănd tCoaJi 0nmaăavăasrrâ a luat cuvăntul și ă spus, am făcuu și am dres, Ui gândul muu, pemi^u prima dată am sperat că putem să disecăm ca mite oamăci ră^tr^r^u Ca niite oamăCl căre ne referim ll viate buouraștenilor. Flcao-e cifră se repercuta asupra lor Am avut bunul simț de a pune pe primul plan continarea luccărilor mari, de față cu dumaăvrăasțră am ajustat cifrele ca să ne ajungă. Ce vreti să Uni spuneți domuete consiliu general că ădăugaraa de patru ori și tempăra-ea acțiunii' Guvernului căre trebuie să dea 160.000.000 pemru stadion, exonerarea de răspundere ă Guvernului prim propunerea dumaăvvăasțrâ și înăărcorea cu mite bani către stadion nu ăfeecează viate bucuraștenilor pe calelelte capCt^lea Ba da domuele consiliu general, o ăfeecează și dacă dorința dumaăvrassrră și înnă merg pe pre^irn^^i de ăevllăvătie morala domuirn consiiii general, vă spume că ăcest număr de ămăoaameate nednsctete fairplay înținte Uiteleg că ă existat dorința ca ăcest buget să nn fii votat Eu declar cu teătă răspunderea că în candiine te căre majorăatea oaiemiilor, mă refer la domiii și doămaele consiiiui generali mu au înțelescă voterul umji buget săăcționnt de amăoăamantele dumaăvrăasțră reprezintă numai dorința 0nmaăarăasțră Nu reprezintă dorința unui Consiiiu, Uar tot ce se va

întâmpla de acum înmiite veți -ft-responsabili dumneavoastră și-ceilalți daca dinșii vvr anta Eu am crezut ca există o înțelecfce    pentru

lucrurile buae din București, ce vrem pentru București. Mi-a spus ua lider al dcrenaapaasrră, pe careîl stimez, ca vbiecricele dumnaeva^^^ suet ș pbiecricele reale. Nu cxisSă p^ecn-ele lui Oprescu, eu exisSă vaiccn-ele dumcaevaasrră, cxisSă cvmanaa svciaia care este acvpei^^^a de dvrinta noastă a tuturor Daca au luăm amiate la aceasta treaba și au facem altceva decat sa eadem în aceasta capcaaă pe care recuaosc, fără lbiiitcte ati întins-s. eu apiauale cpasliia- general ea declar ca, dupa pacccca reia acest lucrn este făcut cu ua scvp și acela de a dispuse vaie supvrt fidenciaracetru ceea ce se ea întâmpla de acum înainte -n București. Știu ca exisSă cpraanaa generali, dpmuale cpasiiiaî geaeral de a au îl lăsa pe Opccscu sa facă nimic. Daca aceasta este prvblema numnaevlasrrâ pcrbpeala, dpmuale cpasilia- general ea spun ca Oprcbcu eu pnate sa facă decat îmsrcană cu dumnlevlasrtă, nr daca nulmnaavaasrră și eu ereau sa aduc atin-ere celorialrl cvlegi ai dumnaevatlsrm. dar daca dumnlevlastră în caliîare de președlnta al cvmisiei ecvaomice vO luatt rcsppasabllitdtaa eptar^i umji buget pe pinor în baie din cauza valulal de amenlamente pe care au ati dprii si le în discutliid pe care le-am avut cu tvtiii scblicidc aceasta se cheamă tdPb de fairplay, ca sa au o cataloghez altfel. De ce trebuie si cataloghez? Pentru ci eu sud acela, îmsrcană cu executivul care execut vvtul numnlevlasrră pe ua buget, care daci eu este bine structurat aduce atin-ere cetltnaiior acestei Capirala și dvresc ca lumea si cuaoască acest luern. Vi maltumesc și daca vvr fi aelamurlri) vvi fi gata si rlspuad la absvlut tvt ceea ce îmsrcană cu președințu de cvmisii am alcătuii îi- acest buget.

Dpimul cvasliiar general Giugula Mihai Dvru

Dpamnalor și nvmdilvr cvlegi vvi înaeep cu o prvpuaere în

caiirarec rcia de cvaslliar reprezentând gropul PSD, în temdial Legii 215/2001 Primarol Cip-;^I^i prvpuae bugetul. Tvt în temcial acestei legi evasliiari fac prvpuaeri Prvpuaerca m^^^tr^ă este următoarea supunetila vvt dvmuale președinte bugetul așa cum a fosS prvpus dc ccl cebpvasabii și îndhtuU prin lege si facă aeeasta prvpuaerc, adică bugetal care ne-a fosS prezentat și prvpus de executiv ir dupl aecea evm vvIi. daci evr trece aeesre amenlamente bugetel prvpus de epasiiiarii care au faed aceste amedlamente Fac aceasta prvpunerc pentru crmătoe^ele cvnsldnrsnte| am fosS aleși aici și am jur^t si apirlm legea și    bucurcște-tior. Din cite cvasSat s-au lat bani dn la

npmdcii carc reprezintă și are afectează icterensl nirecr al cctateanului din Muaidpiui București S-au luat bam dc la cvpiii dc la Șcvala de nrti dn la teatre de la siguranța cntltea-uluii de la loculcțdlc ivciate. dn la construcțiile utilitare, de la Administrația Străzilor, de la cultura, s-a luat bani de la cultuua și s-a dat la anumite teatre nu faceți comu^ie și lăsatii mă sa vorbesc în acest sens constat ca toti acești ban au fost direcțieontl catre un obiecta, sau în mare parte, care înrtaăuuăr se află pe teritoriil Mutiiipipiui București dar este un obiecti natiennl- Se întclal legea, prii acest transă de ban deoarece între Consiliăi General al Mutiiipipiui Bacurușri și Guvernul Românei, ladlfefunț care este acela ux^^s^ un contact ca Stadionul Nationnl sa Ui fiâlizat cu fonnurî de la Guvern și 0 cota parte alocată de la bugetll Consilii! General al Muâialpiuiul București. Curătutll din București au fost de acord sa cottriibie l acest obiecti cu 0 ăturntă sumă Aceasta sumă este pruvazlâ în buc^^b^l nostm. suiaa care lipsete este suiaa pe care trebuie, prii conttart și prin lege, sa o acorde Guvernul Româeiei. Nu consiaur necesar și nu suntem de acord ca locultorii din București sa poata sa fiaântâze un obiecti âatienâl și care tu poate f suportat de bucureșten astazi. Cu am avut și ce am putu sa suportăm am trecut în acest proiert de buget. Orice sumă pe care o luăm din buget și o mutăm la ale capioll afoneaza atat buna desfașurare la condițit minime de ducuia a ăctinitătii în București. Se afe^eaza obiectiiele care sun în curs de fiitlizare și a caror fiitlizare ue oprește, cum a mâniotăt și donul Primar sun penetrările în București, pe arterele prinnipalel Se afoneaza cumaârarea de locuilm socialle asigurarea fonâulăl de locuiițâ sociall pentru persoanele evacuate, sau persoanele fără adapost din București și facem un stadion pe care din cand în cand se va juca cate o competiie de ntereu tarienâl li ne vom bucura pentru doua ore. Intereusl Bucureștill este mii mare decat o comuetițe sportivă și vedem ca cei care au propus acest stadion au înâeuur deja sa Ui arestați. Du ăselemuăa, se iiu ban de la cultura și spun acest ă^r^t^r pentru ca utell teatre au fost fintntâtă. nu înțeleg pe ce crieni și de la alele s-au lat Se nu toti bani de la reăbi^li^ea Palatin Copiiior, unde sa mara^ acești copii și sa su dezvolte?

Domul Primar General Sorin Micea Oprescu

Domul consiiili iertari-mă vroiam sa va spun ca Pălatl Copiilor

dupa cum știi duputaii și sunătorii tu au fost du acord cu trecerea lui ia toi și atunci estu vorba doar de recuperare

Domul consiliu general Glgula Mihai Doru

Școala Populara du Arta

Domul Primar General Sorit Micea Oprescu

Aceasta ustu la toi

Domnul consilier general Giuqula Mihai Doru

Avem tot felul de obiective pe care nu le mai finnnanm din anumite capricii Grupul PSD nu ea vata aceste areediamente.

Domul președinte de ședință Murg Călin

Totuși simt nevoia sa ea spun ca Palate Copiilor a ramss la mininter, iar în ceea ce privește cultura și sanătatea. de exemplu s-au făcl mișcări în cadrul aceiuiaai capitol Va rog sa urmăriri cu atenția amenaamenUul propus. Practic pe cutora nu s-au luat banii sau făcut anumite rooaificări în cadrul capitollui cuUt^u^^

Dornul consiiiua general Meran Dan

Vorbea despre aceasta snuatla dornul Primar General, ca este 0 Snuarin unfaire, vreau sa spun ca este deliaat când spune aceasta înninte de a va face doua propuneri, vreau sa repunem adevarul la locul lu Am părticiapt la cateva dintre aceste întâlnirii a-a negociat, s-a discoua! bugeul ș dupa cum știi de aid au reieșitciani umeoUameste pe care le neqociasera și pe care am discutat ca trebuie sa fa admise Aici dumsuevuastră ati fac! aproape o recta^f^^r^ de buget. Propunerea guupului PNL este, prima sa votam astazi bugeuul așa cum este. Onmsuevuasrră urmnod s_ propuneți aceasta rsctiricnrăi pentru ca despre o rectaicare de buget este vorba. într-o ședință viitoare și sa o Oiscunăm atunci pe căptole și cred ca ar fi foarte inteliuant sa facem acest lucrn și am calm lcnurile și a doua propunere este ca amedUamentul Onresăevăastră1 ca și bugetal sa î votam nominal. Va mlțumesc.

Domul m-esedinte de sedință Murg Calia

Deci ati propus ca bugeuul sa fa votat nominal, da. Dornul Meran. îmi cer scuze am murtlciamr la acele și am urmărit cu atențta. așa a fosS vorba ca ameoaamentele care se fac în acele ședințe, pemtru ca bugeuul era deja pus în dezbatere publlne pe sie sa se facă pubhne în ședința Consiliului General. Am urmărit l captolel Asistențe Sociall care au fosS ămeoăamentele colegului Baeaințaa și sunt exact cele disecate în comisia pemtu analiza bugeului, m-emqțgătoare ședinței

Dornul eonsiiier general Stan Ion

Stimta colegi, am ascutot și prezentarea făcuuă de dornul Primar, colegul nos^u de l PSD, domul Giugula a spus care este poziția noastra oeaielă Eu aș vrea sa spun doua lucnjrî care a-a scapat și domului Primar și colegitor ea-e au vorbii înnlnte. Dornul Primar cred ca la bugeul pe care î-ațî propus durnsuevuastră v-a scapat. sau cu exp^er^L^l Oumsuevuasrră cu fața. așa cum spuneați dulmsuevuastră,

transpusa nu ați lăsat un fond disponibil pentru situați de urgență, sau situații neprevăzute care pot aptrea oricânn în cadrul Munibipipiui București Nu ați ținnt con de resursa umnnâ abC mă refer la tot ce m^^em^^ salarioți care sun plătit de catre Murnbc^^iaa^^, RATB. salarioți din Primărie de la RADET și de la ale iontitotii ble Mudibipalițătli care au avut 0 ^^cfoc^^i^^ de salam al se^^5^lb.ti anului 2008, respectiv octombrie și se    pe tot anul 2009, nu am văzut-o Ti buget prinnă.

Nu, nu are nici o legătură cu înnl"'^^ salanilor, are legătură cu o lege care spune ca, cont^c^t^l^ colectiie de mirncâ și un drept câștigat este un drept care se aplică Și nu Ti ultimul rând, vrol-am sa ea spun ca, cred ca bugetul pe care l-ati prezentat, daca tb^nti con și de aceste propuneri pe care le-am făcuu eu sa le adauăăm este un buget care de data aceăsta.daca se va vota așa cum a spus și colegul nostru gtupul PSD sustim varianta propusa de dnmdaevăaattă, ar trebui sa va dea dumnăevăasțră, sau sa ne dati dnmdăevăaatră o gațadție ca veti executa acest buget De ce spun chestia aceasta? Pentru ca a m vazut emisiune la televicor m care s-a spus ca, consilieril sunt frânnri Dect ca sa nu moi fim consibeeati frânări vă dăm posibiiiUatea să trecem acest buget pe care n l-ati propus și în același timp cu o perioadă de execuție m care să avem siguranța că el se execută așa cum - votăm. Aceasta este o comuletare, nu o adauaa-e.

Domul Primar General Sorin Mitcea Oprescu

Domnule consiliul general, dornuule președinte de ședință vă rog st îmi permi-eti să răspund Iu problemele pertinante ribiccte de donul consiliul It negaturl cu, Contractul Colectio de Muncă vreau să vt spun că am prevăzut acolo toate sărbătorile, toate ticheeele de vaca^^^ care iotă, au primit îrrnă o ealibdțe Iu aceasta rectificora de buget făcaua de..., ramane ca, coafc-m metodologici să le acordăm. Ti același tcip Tină ramane să reacordăm, rai precic să dispară Ti se^^ul că st reducem o serie Titreaaă de drepturi pe rectCicc^aa făcuta de guvern, raâ refer la ifmdmnlzațiile de conducere, nu mă refer la celelalte dreptul salariile care nu sun atinne de această Ordonanță de Guvern, etc. Unul dintre li0e-ll de sindicat este prezert ăicî în sală și poate să vă confirme că au avut loc aceste discuți T legătură cu salaricțl Pror^^ti^l. Ti negaturl cu discuitile purtate cu directorul RATC-nlui și cu directorul RADET-ului. tocmoi pentru a diminua, atente numai după lege ceea ce este de diminuat și de a nu ne atinde de celelulte drepturi care o datt căștigate se ran^i^^i^^ă, intră în efectieitote

T negatora cu situatiile de urgentă, după cum Inn știfi avem la dispoziție nn de 37 milioand pe care l-am acordat și l-am pus Ti buget mei mit decăt attt la sorncoraa expresă aș putea spune, a Statelor Unit ale Amerlbll zile acestea este plecat un rdprdzențadt al

Primăriei, care se întoarce cu susținere financiară pentru acest plan de urgență în caz de calamitați, care vine sa campleeeze sumele puse aice Ați abservat ca am cerut de came acard cu damupl prefect, am admis sa intre pe ardinea de zi snuarirn de urgența dat fiind di^c^^uiăm din ultimul timp. Aș vrea sa va spun ca am prevazut taate acele sume, sunt trecute ît buget, sigur paăța la un ninel nesatinfăăCtor dar există țaăta aceste forturi prevazute. Aici va rag sa stati linlatit pentru ca taate aceste lucruri s-au prevazut. Va mtuumesc

Damul președinte de ședință Murg Calii

Mie îmi este plin neclpa A foss pus un buget pus pe sie caruia Cammia făcut penttu analiza bugetlui i-a adus anumite mdnlficări care fac parte din ămeuăamentl expus de darnupl Băcălnțaă. Așa ea Uamnpl Stan axptnari-ne, ce veti vata? Variatt pusa pe site, pe care primarnl nu 0 mii dar^^^'t^. varianta ămeuăată de Uamnpl primar în Uiscuțiiln eamnne în cadrul camisiiiao sau o altă variantăa Ca nu este clar ce veti vata.

Dornnpl caasliipr general Stan Ion

Avand în vedere ea dumaăaoăaetră prlneper' mii greu domule prașaUinte de ședință. gropul PSD prin vacea dareuplui Giugula a supus ea va vata proiectul propus de eatre damnl primar

Domupl presedinte de sedintă Murg Calii

Cu Palatul Cop-Ioi’i innleprc

Damul eoasillpr general Stan îon

Avand în vedere ea dumaăaoăaetra priceperi rarn greu și aveti darul acesta de a va eantraziie vatam proiectul propus de damul primar și daca ati fost atent la nuanță și l ce am spus eu, în același timp solinCnm ea damual primar Opreseu sa avem gaaanția ea executa acest buget propus de dansul, sa ne și prezinte snuarii ca executa bugetel așa cum î-am vorăr noi Varianta domualui Opreseu o vatam a sups-a și Uomnal Giugula.

Damul praseUlate de sedinta Murg Calm

Damul Stan, va rnformez eu respect ea varianta pusa pe sie a foss mdnlflcată chiar de damml primar și eu va -ntrea urmează sa Uumaăaoăaetră ămenăameatele respective, daca tat șunteți aici paate le

Uumaăaoăaetrâ

Domnul consilier general Stan Ion

Mă v_d obliiat sa va răspuns. în primul rând așa cum a spus și domnk Glugula nu putem fi de acord sa alocăm ngt^ ban pentru Stadionul Naționnl. mă ascultați domul care zâmbii. Decr sumele pe care le-a propus dornul primar Dprescu. dupa discuțiilr pe care le-a avut cu toti îldni de grupuri, este banuirsc. varianta pe care a propus-o astazi în ședință, variai-nt figniai Eu am înțeles ca aceasta este varianta pe care dansul o susține în luare de cuvânt și pe aceasta o susținem și noiiPoate nu am înțelee biț donul primar.

Domni Primar General Sorin Micea Dprescu

Dati-mi voie sa mă expiii ca sa îrțelegg-i în acea comisie, daca vreti nu de negociere ci de punere de acord, am cazut de acord cu doua sau trei amenaamentel de aceea spunea ca nu este bugetel asemțaător în întregime. Este asemțaător cu o sințură observai-, s-a făcl acolo un amedaamant pentru snstine-ea unui aeumit teatru, nu are sens sa disclăm acum și am spus da sa intre mi mllt decât atat l vrernaa respectivă donul consiiiui Gat a dat sub semaarera dansului a dat și pozițiili de unde sa se ii ban și de unde sa se adauge Poziții pe care noi propuse aiii în urma celor patru amțnaamente, dar nu ciine-c și trei de amenaamante care nu fac altceva dmcăt sa distruga toate capiolele așezate în buget Deci amenaamentele de care am    cu tetii au

fost s-a pus amenaamentul făcuu de donul preșddlntadd ședință a foss rezolvat urmnnd sa fi pus în opera ag^i, ca așa se procedează, adică sa se recitească amenaamantul făcuu în comisie. Urma al doiled amenaamant făcuu de donul coesiiler Voicu în legătură cu mutarea unor sume în cadrul aceluigai capitel l teatre și a mi mxisSat vrdne amenaamant nomuel?

Domnul presedinte de smdință Murg Căti

Au fosS n^^<3urii iunți pe siruațig de l Lii Manollu, pe siruarii de l pasaj, s-a făcl o analiză

Domnul Primar General Sorin Micea Qprescu

Pe slruatig de la Lii Mațoliu am cazut de acord cu toții ca procedăm în fell următor, patruzeci milioanț suma de cheltuii anul acesta dcte de doua sute milioanț RDN punem patruzeci miiioanț de RDN care reprezintă lunn mi și imie, lgpre-ig daca aceia lucreaza de doua zeci milioanț. Eu va spun ca nu lucreaza de doua zeci milioanț ca am    ludărilor. dar sa spunem ca lucceaza de doua zeci. Ei în

contract au trecut foarte claa ca timp de trei luni cnctin cu proprii ban lucrarea respectivă. Ce facem noi peste doua, trei luni daca coestatăm ca Guvernul nu vinț sa partidie Iui aceasta sumă? Facem o rdctlricgra -mdrcrpotm sume necheltuite către Lia Manoliu, nu această situație a fost la observația de la Basarab. La Basarab s-a acordat U^dtreaia sumă pentru ca sa nu mei avem friaooan ca nu se termină Basarabul. Acestea au fost toate chestiunile discutate în acea comisie La întreearee domuului președinte de ședință. este buge^l pus pe site cu aceste doua amnnaamente. Spun doua pentru ca restul le-am lâmunt, mă refer la pasajul Basarab și la Lia ManoUu, reergdnd pe a previziunn cat mei apropiată de realitate, nu pe previziuni care sa ne blocheze bani între serie întreegă de lucrări care sunt deja rn^^euut și pe care nu avem cum sa nu le contarăm. Despre aceasta este vorba și așteptam acele dmdndamente. în lc^cc de cele doua ămnnaamepte esențiale ne-am trezit cu cieneei și ceva de amnndameete care atinn toate capitollle și destructureada bugetel.

Domul consililt eeneral Stan lon

Practic era vorba despre același ludu pe care î-am înțeles și eu. Proieccul făcuu de catre prrnr^^r și postat pe sie împreuna cu aparatul din primărie și același Iuccu l-a spus și coleeul Giueula ca proieccul pe care l-aț propus dumpdeoaoctră și l-aț postat pe site cu amdnaamentele care le-ațî nltanțat acum, n votam Bun și ce nu înțelesesem? Vroiam sa n raspund totuși domualul președinte, noi daca vrem lt^n^^J^e^i le cerem de la domul urinrar penttu ca dânsul este raspunzator de execuția acestui buget și noi 1 susta^nm sa u aprobăm acest buget și în același timp dorim sa vedem cum executa acest buget pe parcursul dnulal 2009, sa nu ram avem dcueaaile acelea de frânnn, de dceed a sa și votam în aceste condițiL

Domul vmepnmar Raicu Mece^^ Crlstied

Ce ram este de spus, suntem în sauatia unui buget de subzistența,

suntem în situata de a aleee dintre proiecte care sunt înnepute ........,

Din puncC de vedere fiannciar anul acesta am fi f<^^^ în ală situate poate pregătim acum ani 2010.Ce a vrut sa spună colegul nosdu, de fapt sunt doar doua amdndamente noi cu toți am hotarât ca avem doua obiectae p^orltarei unul este pasajul Basdrdb pe care trebuia deja sa îl terminam -n maiie anul acesta și dat diverse motive lacrârile au trenat și suntem în situațle în care suntem astazi. La pasajul Basarab ram sunt de lnneptit t00 milioann de euro Prin propunerea de buget care este faculă acum avem a alocate de 20 milioann de euro 25 milioant de euro mai precis. Este clar ca nu avem cum sa terminam pasajul pană în 2010 atunci cand ne-am propus ș, daca înnee a lanepSLe din puncC de vedere economic eel mai biad este sa a susți și sa a termini în eel mei scurt timp alttel ea se lunneȘte. trenedeă1 se consuma bam ianuL nervi și așa mai departe, nu trebuie sa v_ mai spun care este importanța Pasajului

Basarab.

Stadionul Lia Manoliu este 0 lanestitie a rum^lca^c^lk^^n. este adevarat ca Guvernul Tăriccanu s-a angajat sa einn cu ni|te ban la acest obiecția. Dai pacate Guvernul actual nu are posibilitatea fiannciara și nu trebuie sa va mai spun eu de ce nu. sa vinn cu ban la acest obiecta La Stadionul Lia Manollu de asemusea avem alocată suma de 10 miiioann de euro Pentru anul acesta am avea nevoie tot de 50 milioann de euro ca sa ternriăm în 2010 când Bucureștii în 2011 sau 2012 este angajat sa primeasâă 0 corneetiție laternuțloaalude prestigiu Ce^^la^^^ amunaamente1 muetudinua pe care colegul meu le-a ciit de fapt sun rezultatul a unei iuni de discutn au toate segmestele de iautiteți și s-a capit de la    din aceste capioll sume ienlgnifiențe nare sa

viiî sa acopere aceste doua obiecție. Ele nu sun de natură sa afecteze echiiibrul bugetlui în nai an caz și cred ca este cea mai bună soluți pe care putem sa 0 adoptăm în acest monent. Mulțumesc.

Domul președinte de ședință Murg Călia

Par foarte m^lte amuuâameste și pentru ca daca la un âm^mit caplrol s-a adaugat 0 anumitâ suma s-a aratat și îmâăei^ea surn^n pe subcapitol și de aceea poate par atat de maSe.

Domul Primar General Sorin Micea Oprescu

Dornailor ca sa repunem adevărul în dreptule lui leto^aS| be^^tal așa cum îl veți găsi pe sie este buc^^u^l care respecta prlorirățiie noastrm. Prlonâtiie 11035^6 sun pasajul Basârâb și Stadionl Lia Manollu. Pasajul de la Basarab primește 210 milioanu de RON. Va ianuu în eroare momaețai în care se exprimă în euro sau în RON, primește 210 mllioanu de RON din care 54 sun exproprierile care în mornenul âcmstâ, dupa povestea pe care nu 0 rai reiau sâ 0 știm cu toți sun gaaa de a fi plătiei danșii au executat lactărl în trecut de 100 milloanu de RON iar noi pentru eele 7 luni cat au rai ram^ din anjl âcestâ 8 luni ca sa fim . , de luccu am pus de-o parte 165 mllioanu de RONdeci am acoperi aceasta lauestiriei Nu este problemă de a renunt la nimic din cmmâ ce âvmam în sontauare pentru ca v-am spus înnc 0 data toate proiectell mlle și rog sa fa scuzat cuvantul mlle, nu este llese de rndSee-le și nu metm nimic, le-am iatroduu în posibiiitatea de a obțnu fonUu^ muropmnm. întetee ca sunt an și pgntru a mă bate pentru a putea sa fac rost de aceste fondui europene și majoraatea proiectellr noi sun trecute sub respousabllaate directă a m^ de a le obtim deci nu am lăsatde 0 parte nimic

în legatura cu Stadionl Lia ManUu doresc sa fac următoarea precizare-nu înțeleg ca la obllaațe luate de donul Primar General al vremalor respective, Adriean Videanu ca l obligatia luata de Guvern

să ma bazez numai pe banii Primăriei Este un k^Utns^s. național și înțeiei să primeasaă ajutorul pe care a fost promis Refuz sm cred cm domnul Primar Generai de la vremma respectivă a eiudat adevărul cand a spus în stenogramă care reprezintă pentru mne baza drn^^<^t,a a negocierii, negocierii va rog sa o luați intre ghilimele, cu Guvernul. 20% participp Primăna Mueiiipiull București ca acestea ne sunt posibiiitățile, 80% participa Guvernul Că Guvernul Tăriceann în anul trecut pe ultlma suta de meiri a acordat partea Iui, că a    cu întârziere- a făcut-o. Ca

Primării Munipipiulp^ București Consiiiui Generai au acoperii suinele Guvernului până Iu momeulul aceia este cu totui mlceva. Am e^<3L^r^o din bună înțeieiere. din bună știință ătțpd ca pană la urmă Guvernul va particippl în acest mornent și am explică reprezentanțilot președinților de com^^ie, ar f o mieciune din partea mma sa va spun ca totui este rezolvat la Guvern, Nu este nimic razolvmt stimai colegi, dar v-am explică care este posibilitatea noastă de a susti^^ daca cumma Guvernui nu participPl Refuz înnS sa cred avămC în vedere înțelegerea primului mieisiru și m caloriili miniștri ca vor vaduvi Romăna n generai

da un stadion eațlpnel iantru ca..... și de aid pot curge toate celelulțe

exemple Ceea ca spunea domul președinte de șadinră| îmi cer scuze, dar nu este conform cu raăiițațea ca par miC-e aramnăamente dar de fapt astea sunt două. Nu domule președinte respectuos a fosS vorba da ractițicarăa a cătorvm sume la nterveația domuului consiiiii general Voicu aprobata da dumrmvvoarțră pentru TeăCrui Metropolii pentru proiede cuU^i^^I^. cu care am fosS toți da acord ca trebuie suplimentată Ti mSuura pe care putem să o facem și raiiu donul consiiin generai Găf ne-a dmt capitolile da unde Ti cadrul ăceiuiiăi capioli da unde putem lua căCavm suim ca să sătistoăem această problemă A fosS obiecta ridiiață da dumrmvvoarțră care la fel m primit girul celor prazeeti acolo da m rezolva problema la Asistențp Sociali cu cătava sume le-aș spuee ilnignifipoțe, ir, restul de disculii priiiiă pasajul și priviiă stadionul au fosS puse li pund de comen mcord cu CoCii spumară cum procedăm dacă este scananil 1 smu scenarii 2, legat da Manoliu Ua pasajul Basarab din punrtul muu da vedere, din purecul m^^tci.l de vedere eu esta mii ie fel de problemă smu mr exisSâ r^^s;L^I da m eu f fnențătiVă muirumasc

Domul prasadiete de sedintă Murg Căli

Simt nevoii să alaripfpm Um cai 210 milioane da la pasajul Basmrab vă aduc aminte că prima estimare a fosS 265 milioane făcuLa da domul Dumitru    bănuii-s că vă iiterersrză acesCr cire

domul Buzduțâ vă rog să vă exprimei.

Domnul director Buzdugă Dumitru

S-au spus foarte multe aici, ce vteau sa spun însă sa fie .și nici nu tepe( ce a spus domuul ptimar, ce s-a d^^t^uuia^ în zilolo camd s-a dicccuat cu reprezentanții Consiliul!, ce s-a ICmurit șe ce aresdaamente s-au discute! atunci Ceea ce s-a adauaat astazi nu este un amnnaament, în afara de faptul ca dupa o saptam^n^ de discuții au apatut dintr-o data acestea.nu este un amedaarnent ci sunt cate sunt ele, 50 - 60, sa fie un amnnaament dupa cum înțeleu eu legea și regulamentl Consiliului trebuie pus în discute poziție cu poziții și cel cate î spune sa î jus^C^h^^. De ce trebuie sa optim de exemplu nicte lucrări de extindei în cuts contractate în ttecut la extinneeea unor bidioioci și ptocesul de informatiare al bibliotecii sa alocăm zeci de mllieane Ua unirăți de cult și pe acelea le sptijicim și le-am spniicin dar de ce acum și de ce cu acele sume7 și așa cu fiieant în parte. Acolo sunt zeci de ameeaameete cate at ttebui discutete poziție cu poziție și Justificata ca atare de cel rate le propune. Cin dintre cei din sala daca î întreebm la ....eomulle ești de aco^e Nu știi despre ce este votba Sa fe discutete ca procedură, în test mă abții sa repet ce a spus un domn consiliu ca nu este nevom.

Domul consiliu eenetal Giugula Dotu

Voi f foarte concm între a alege a construi locuilm sociall și a construi un loc de Joaca penttu 11 babuini din cate 2 sunt atestați, prefer sa fac 1001^ ăociclOl înn'e? a face sttazi în București și a face un loc de joaca pentru gujpurile de iriteree ale Federațid Romn^ de Fotbal prefer sa facem strâzi. între a face și a ficențe cullura. școala Populara de Arta și a face un loc unde sa se Joace icte-eeăle unor. nu aș vtea sa le spun icnuUa dat suspecți de dle^^^ ^80^™ nterer sa ficentem cultura în București. între a face ficnnreri ci pti\/ire la ajutoarele sociall și la a î ajuta pe cei în nevoii și a face un stadion pe cate Federații Rornnaa de Fotbal vtea sa î    prefer sa fac locd de joaca pentru copii, iir

Fedetafia Rora^n^ de Fotbal daca este atat de iltereeăte de acest proiect sa vinn sa pună testul de ban.

Domul consiliu g^nef^^l Pop Romeo

Am sa raa tefer doar la bugem pentru cultură domule Ptimar General pentru ca este o siuaaie cate s-a ral repetat și în ranndatul trecut. Din pacate la o^ganlgtama actuală a Ptimâriei Mumcipipiui București la atriburiiie DirecfillCe Cu^^t^i^^ s-aomis attibuficuee de buget Deci s-a discutet de buget la Direcția Cultura. în aceste condiCi întreg bugetul culturii se    la domul Buzduaâ. și în ramat^m ttecut au

inteeteeit dlereețe și disclti cu icntitctiHe de spectacole și cu alte ienStcții de cuUt^i^^ pentcu ca între oportuniretea eiscutata la Direcfic de

Cultură și cirele economice în acest amalgam pe care domnul Buzdugă J are întotddeann au existat diveruențș iar noi am treent i'ntotddeann eu aeest buget și pe l Direcția Cutt^r^^ Ce vreau sa va spun aiaii Aeeste muie mdlificări l Directia Cuti^r^^. l bugetul eulturii au apărut datorita acestui mess al luceurilor, iar aetualelu moaificâri eu le-aș susȘae și aș putea sa le susȘa bueata eu bueata aș spune de exemplu ea am putea sa mai oprim în perioada de eriză această nouă sală la Șeoala Populara de Arta și sa dăm bgml în alta parte. Aș vrea sa spun ea nu s-a opri daua^l^^^^^e la ba^lit^aot^^ și ianeetița șa bibliotecă în confiatara eu aeeste mdaificăra Aș vrea sa spun ea sustia majorarea buc^^uau^i la Teatrul Metropola la capitell 20.30 pentru ea aeest teatru este un teatru de proiecte, nu mai are îngaja^ți, face o eeonoraie de 15 miliarde la personal și trebuie comcesgat eu 20.30 pentru ea ei luceeaza numai și numai eu eo^^t^<^r^^-^ori și aș putea sa . Poate ea nu sunt de aeord ehiar eu toate poate trebuia sa facem și mai multe mdaificăn legat de autobaza pe care o facem noi la circ și trebuie sa vedem ee facem eu autobaza circ! unde s-au lat 20 de eamioane se mai iau 20 de eamioane de 20 de tone aeum și este...| nu știu ee vom face noi eu 40 de cgmioaee de 20 de tone Iu eirc, asta este o ala problemă, tu știa de ee la o a0minlStratla sunt 100.000 euro pentru cîlătorii în sțrainerate și mai putem sa facem și alte mdaificăn la Dî(^c^-^^ Culte ră la capiîolul cnUută, dar eu va spun ea a da 3 miliarde la Tandăriae pentru a mări turnăul de spectacole într-uu cort pentru eopa ianlcsiv în perioada de vara vî spun sunt argumecte miaple prin care eu vreau sa va spun ea buc^^u^l ^^ai^iat de dnmngagîaarră nu este ehiar eel ma bun iar moaifică^ile sa spunem cî întearce sa mai întreete eate eeva. Mulțșmesc.

Domul Primar General Sorin Micea Oprescu

Dornule coasillar general vî rou sî îmi permitea sa va răspund

pe scurt. De data aceasta tu au discuuat numai cu domul Buzdugă. au discutat t patru iate-ogatorii. vă rou să luațș iate-ogatoriila cu da^<^-orii uniîăriior de eulteuă Ti sensul bun al euvăntull 0 dată cu cgmisiila Consililui General, o dată cu dornul Buzdugă asissat de absolut toată forrașaunea de asamblare a bugetelui. Vreau sî vă spun respectuos cî am foss de acord l propunerea dornului consiiin general de a mări mrgiec-ele cuUi^i^î^I^ la Teatrul Metropola, înnă tu de a le mări l 0lmaasinaea pe care au prezentat-o ei ea cerere ș am sî mă explia. Cred cî este lat să terrninăm ceea ce este de tearninat și ceea ce este rn^epu și ceea ce funn-ișagacă gentau că am facuu o verificară vî spun ludurile acestea. laaesStla pe care o facem pentru Teatrul Masca După eăte știi acea clăîire| ei ar f vrut sî întroOuue și acea clădue în egasollda^edia Bucureștii Noi Nu se poate. în an de eaiaă tu se poate.

Asta este și a fost foarte clar pentru noi Mergând mai departe, cred ca este corect sa dam formă funnționnrii în sfârșit a Teatrului Excelsiar și cred ca nmern de aiai nu are Mai malt decat atat. ne-am dus la toate deplasâriia în străinătate, am suparat pe mați, mâ refer la repre^^nt^t^^^i^^ae^^ noastă făcută în Podișul Tiaet în Amecaa de Sud și așa mai departe, am ramas în Alaska pentru ca era o imitație și în Alaska Am terass cu o sinnură ianitatie și cu o sinnură repr^^^r^^^ava^t^ anul acesta în Suedia. Ca este einăi ca este rau. nu știa sa va raspund S-o mai creada danșii ca rai au 75 vreau s_ v_ spun un luccu Vieau sa va spun ca acest euget va mai f rectificac pe aceste dlmănsiuăl de care vorlit dnnșăavăaotră și am s_ mă explic imediat în hotararile de astazi exista și aceea de a permite protocolul cu Patriarhia. Patriarhia în limita surnelor pe care le vom avea disponiiile scrie în protocol, o s_ vedeți daca nu ati luat cunoștlcțn de el va trelui sa particicăm și noi ia o serie între-ga de lucrări de i^^^șoș ^-1^ creștinășa și așa mai departe Deci din mornentul acela pentru control chmttuiclii eanilordespre care vorlea donul consilili general Stan de exeip^l^^ o dimensiune, nouă n s-au cerut în fiașcre an lan de clopotarta x, clopornac v. lumâăărarul din... și așa mai departe. Nu vreau sa aduc în derizoriu. Pentru prima data în urma acestui protocol toate cereriil făcute de catre uăitatila eicericești vor ajunge la Patriarhia și Patriarhia va hotarl care sa fa prioriCzareș acordarii unor sume Deci ele sun trecute sul aceasta formă în luget dar niiic cheluialâ nu se va face decat cu acceptul Patriarhie. Așa mi se pare normli. Deci asta am vrut s_ înțeleee-l ca nu le-am taiat dupa cum am dormit seara ci din conUă, am înăe-oat sa discutam cu dânșii ș sa dam la o parte ceea ce este de dat la o parte.

Dormi consiiili general Pop Rornoo

Dar lucRurile sun cuprins în euget, lucțurile pe care mi Il-ați spus dunșăvvăaotră nu a-an luat domnie primar, aș spune ca Patr^^ri^lc toate lucțările pe care le facem cu Patriarhia ar trelui sa se supuna unor reguli......

Domni Primar General Sori Micea Cprescu

Nu le facem, le fac mi

Dormi consilili general Pop Rorneo

Dar cum î fac mi? Ar trelui sa facă un studiu de fezălilltete. ar trelui sa facă un proiect

Dormi Primar General Sori Micea Qprmscu

Tocmai despre asta istm vorla

Domnul președinte de ședință Calin Murg

Aveți posn^intc^t(^a sa discute^ la punctul respectiv.

Domnul consiiiun generai Pop Romoo

Domnule consiiiut Giugnia, vâ spun este importnnt sa lun^m 10 miiinrde de la Școala Populara de Arta sa dam la Teatrul ȚandăriC. în

afară de asta va spun .....dignalizaree) Bimioieca municipali este

binliotecă remUsmccââ prezenta pe harta Europei au bani

pentru digitalizare| au ban pentru construcții de biblioIoGi

Domul consiiiui generai Stan Ion

Daca am putea totuși ar trebui domuule primar, probabil ca va gândiți k rectificare, vreau sa va spun ca în perioada 2000 - 2004 noi am dat posibiiitatea Patriarhiie sa cousttulemsC în București 49 de b^^^r^irn între blocurii din lemn....le-au făcut danșii, le-am dat doar vârIanta și posibiiitatea sa .... terenurile respective, dar banuiesc ca suma este destul de mică pentru ca daca ne uiăm Iu cat am alocat la alte capitele putem sa avem în vedere ca Iu recteicerâ sa dam mm mult Pât^arhiel. pentru biee-leC.

Domul presedinte de sedință Murg Calm

Au foss mii mite propuneri aicc a foss propuusreâ domului Glugula de a face întâi votul pe buget așa cum a foss propus ca nlterier s. mrgn^^n pe âmunâamente1 mi se pare în afara U^gei vom vota mmunâamentul, dmcâ trece biim dacâ nu trece, nu trece. Așa mi se pmre mie.

A foss o propunere a domulll Dan Meram aș propus vot nominal pe buget nu pe âlemnâamsnt7

Domul consiiiui geusrml Meran Dan

Aiemdâamentele la buget trebuie sâ fievetste și elenumlnul Apoi bngeruiîn a^^j^r'nUb dacâ vreș sâ îl votam nommâU . Vâ fac înnc o dmtâ sugesii. dmcâ se poate pemt^u câ este foarte stufoasa, toate âmunâamestele dnmsmaemaetră sunt în jur de 50 sau 60 și aproape câ înucsmuâ, de fapt înncsmnâ o rectieicerm a bugetelui, fac propunerea sâ votăm bugetel mșa cum este și mpoi într-o vlltoere ședință sâ îl rsctelcăm ș sm negociem innc o dmtâ temte luccurile pentru câ m foss o ^^egoc^^r^. mu putem sâ acuzăm pârtile câ nu și-ou șint cuvântul, poate este chestie doar formulă și de ne-etelegers și de âcsem putem face luccul acesta și dacâ domul primar âchieseazâ la mcsmstm propunere cred câ am putea sâ facem și sâ dâm satletacțle pentru câ unete din mmunmamsste sunt și ale dumsmveâaețrȘși ale celegilec din sală și sunt îndrituite. Am putea săptămâna viitoare eventual s_ facem o rectificare în sensul acesta. Mulțumesc

Damuul președinte de sedintă Murg Călie

Deci vat nominal la amddăament vat normul la buget Sau nominal ~i la buget?

Damul Primar General Sorin Mecea Oprescu

Damuale cansiliai general, fațu de ceea ce aU prapus dumamaaoacrtă, me mi se pare pertindnt avand în vedere ca mdeificările prapuse în întâlnirile acestea, cele patru despre care varbeam, trei în si^r^if care sunt, pat fi executate ți prezentate într-o ședință de rectificam ~ când sa fie acea uedință de rectificem? Vreau sa va spun ca la 6 luni, au trecut deja patru, mi este o lunn ți jumatate dupa o lunn ți jumatate la țase luni va vam prezenta radului de execuție a bugetului, urmddd ca pentru perioada de 6 luni sa intrăm cu rectificarea acalo unde nu avem certifudinda ca lucrele Ctnnriunonaa ața cum trebuie sa funnriunoda. Va mllțumesc.

Danul cansiiili q^n^r^^l Ge^<^u^la Daru

Domuale prețadintem--ati spus ca prapuneren m^ nu este legală Pe ce va baz^^țet

Damul prasedlnte de sedlntă Murg Calin

Deci am sa supun la vat ămddaameuțul calegului Gabi Bacamțan. canfcam legii

Damul cansiili aenaral Giugula Daru

Nu este nevoie. Eu ce v-am spus este legal pentru ca în perioada mmrat^talnl 2004-2008 cand am făcuu mmddnameate la buget, daca țe minte dumamavmacț^ă sau daam^ Casrna care era preuedh^te de iedili a spus în febl următor ți v-am captat cuvintele din procesul verbl, este prapuneran Prlmatalul Genernl cam își nsumă propunerea pe buget ți n fost propunerea lunci cm am făcuu amdnaameate sa vatam înmâi varianta propusa de primar ți am vatat-a ți dupn ncaen nu am mrn disecat amdnaameațele. Deci va rag sn respectați proceduril stabile da-ă lundul timplui pe cam le-am apliil ți în mdnăatel trecut.

Damul presedinte de sedu^t^ Murg Calm

Scrie foarte cil în Legea m 215 cn în timpul țedinței Conslilalui Gaderal constllefll au dreptul sa facă nmdnaardeate la feecm pun! de pe ordlnda de zi motiv pentru cam vai supune la vat întâi propunerea domnului Dan Meran de a avea vot nominal pentru amendamentul propus de grupul PD-L

Cinn este pentru ca acest dlTmddament sa fie votat cu vot nominal 26 voturi, împotnvâ9 23 voturi (BdCdințad G., Budulan P., Cheie M. Cosma R., DinnC D. Duta N., Gaf-Deac 2, Ivașcu T., Mircea V., Neagu M., Nemeș C., Parvu C , Pop R., Popa G. Prioteasa D , Raicu M., Radoi S , Toma V., Țiea H., Untaru V., Vlădan F. Voicu M., Murg C ), dbțineri? 2 voturi (Gorodea T., loviei T.).

Nu va fi vot nominali aea reia comneicat Secretarul General. Trebuia sa avem maJorltatda de 28. Am înțeles ca este cu majoritetda soleCeta aerni^u proiectul de hotarare.

Domul consiliu general Giugula Doru Mihai

Cand se stdbileste votul nominal sau nu este cu jumatatea den cei prezente nu din cei aflați pe lietăl Cand votam amcndamentul este cu jumatete plus 1 den cei aflați în funcție.

Domul Secretar General Tudor Toma

Majoritatea din cei prezenti astazi u^ne^c^n^na 27 nu 26. Majoritatea simpla a celor prezent astăzi în sală confomn prezentei comneicate de searetarlar este de 52, asta îrmeemnd 27.

Domul presedinte de selnta Calie Murg

Deci a fost comnnicata la Tineell emisei o prezența de 52, motiv pentru care jumatete îrlnesmna 26, ier 27 este votul cdetigator.Mal mult cu un vot peste jumatete.

Domul Secretar General Tudor Toma

Alexe Filon Alexandru - prezent Anton Mihaell - prezent BdCdințaa Inene Gabriel - prezent Badulescu Aurelien - prezent Berbecam Ale Dureitm - prezent Boaja Minică - prezent Budulan Pom^liu - prezent Cheîe Mariana - prezent Cosma Roxama Maria - prezent Crrcsanu Elenn - absent Dinnc Dumituu - prezent Draghici Aurele Gratiel - prezent Duta Niilm Lucian - prezent Flateecu Dragoș - prezent Fucie Ddnlel - prezent

Gâf-Deac loan - prezent Giugula Doru Mihai - prezent Gorodea Tibenu Siiviu loan - prezent Grugoi^e^s^c^uiRoeet-t-fDe^z^^ lonnscc RoOert Constanții - prezent loviui Teodor Victor - prezent Ivașcu Tiberiu - prezent Meran Ștefan Dan - prezent Mihăilescu Ion Bogdan - prezent Mircea Valentin - prezent Murg CaVu - prezent Neaga Mihai - prezent Nedelcu Coctel - prezent Nernșș Carm-n lon-la - prezent Nbti RoOert Dâ—bl - prezent Nicorescu Virgil - prezent Paduraru Alexandru - prezent Parvu Cocmin GaOrie! - prezent Pop Roierno Teodor - prezent Popa Grigore loan - prezent Popa Maria - prezent Popeccu Coctin Adrian - prezent Poterașu Cornel - Consta-bu - aOte-;

Prîoteasa Doru - prezent Purcarea Sorin - prezent Raicu Micea Crisbua - prezent Radoi Siiliu Georse - prezent Rizorn Minea - prezent Roșeti Georse Adrian - prezent Scarl^^ Horia - prezent Sibaru Ja—n-Mirell - prezent Stan Ion - prezent Stan Nibbușr - prezent Tanase Ion GaOriel - prezent Toma Vera^ni^c - prezent Tapardel Ana - Claudim - prezent Tirna Horabu Fl-in - prezent Untaru Virgil - prezent Vlădan Fllnn Laurenbu - prezent Voicu Mibai - prezent

Co—om'i n■umărărorii cu— 53 de co—CUvUi âOcenb fiind Cruceâ-u Elenn și P—srașu Constanbu

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Jumătate este 27 Iu 54, cum 27 de voturi erău necesare nu vă f vot nominal

Domuul consiiiur general Scarlat Horia

Vă rog sa supuneți din nou la vot propunerea colegului nostru Dan Meran, întruuct s-a numărat greșit. Au fost, am verificat adunarilu și pentru propunerea dornniei sale au votat 28 de persoane, nu 26, au votat 28, nu facefi poliica li Lenin în acest consilili nu conteaza cine votează, conteaza cim euntătă.

Domul presedinte de sedintă Murg Calii

A propus dornul Dan Meran vot nominal la proieccul de buget

Cin este pentru ca votul la proiectul de buget sa fii nominal? Cin este pentru? 27 voturi împotiva? 26 voturi (Bacaințan G., Budulan P , Chirii M.i Cosma R., Dinnc D., Duță N., Gaf-Deac J. Ivașcu T, Micea V., Neagu M., Nemeș C., Parvu C., Pop R., Popa G., Prioteasa D., Raicu M., Radoi S., Toma V., Tic H., Untaru V., Vlădan F . Voicu M., Murg C., Gorodea T., Badulescu A., lomnc R.), ăbȘieri 3 voturi (loviuT., Stan N., RoșeȘ G.).

Cim a votat de doua ori?

Domul consiiin general Scarlat Hoia

Domule președinte, a fosS foarte clar, s-au eumătat prima data 27

de voturi pentru aceasta..........mi se pare ir^năn'^lsit^il sa imă l numătat

mi mlți consiiili decat suntem în sala asta

Domul presedinte de sedința Calm Murg

CI^isv a votat de doua ori? 27, 26, 3 deci mu va fi vot nominal. Vom verifica tnresintrates Ș cred ca duesăavăaotră sunteți vinevvr de acest vot dublu

Domiii consiiili' general Pr^pasa Doru

Ar trebui sa verificăm Domul Scarlat a votat cu doua mini. este peniiili asta chir este o copiiHe.

Domul președinte, daca domul Scarlat mi are aceasta ătnudine mi ales treaba cu votul cu doua miiei. va rog sa J daȘ a^^i^^ di sala pentru ea nu s-a întâmplat pană amm așa eeva Acesta este un ifanail care s-a nimerii sa J pună aia pe lin^^l

Domul eonsiiili general Ssărlat Horn

Domnule președinte, este inadmisibil, 53 de com^iheri prezenți în sală mmns 27 de vofori pentru Dan Meraa cât mni rămân restul inaifnrent cnm ar vota ei?

Domn! președinte de sedintă Mnrg Calin

Votnl a fosi numărat, consemnat, este șl înreeintrat, va rog sa mergem rai depate

Domne consilier general Stan Ion

Domne! președinte trebnie sa îeeim din acest impas și propnnerea mas este nna constrrțctină1 J rngăm pe domne Secretar General al Mnninipieui Bncnrești sa racă prezenta nominal șl rlbecre sa spnnă votează penttu san contta șl âtnaci avem evident clară.

Domnul presedinte de sedințt Calin Mnrg

Asta n^nsearna vot nominal.

Domnl consiliu general Dnta Lncian

Domnee președintt v-a atenținnae, așa ne-a fonatea domne Giugnla întotdeeâna. De dona ori ati declarat pe banda ca âmadâamentul propns de domnl Meran a cazut. De dona orb haideți ca snntem penibilim totb Domnl Giugea, ne-ațî ^8^ ca o data declarat mul, râmnee pe banda așa.

Domnl consililr general Giugea Dorn

Domnilor șl doamnlor colegi, tare mie teamă ca vom cadea în penibil la o chestiunm foarte serioasă. Haideb sa dam dovadă de maturitate șl sa ne tacem treaba pentru care am fosi aleși și sa lăsăm aceste discuțîi steriil. Snnt 55 de consililri în ri^i^c^țe, snnt 53 prezenti, snmt 27 de votnri pentru, deci acest âmanaament a trece. 27 șicn 26 tac 53 și cn 3 de care spaneți dnmeâavâasrră tac 56 înaeemaâ ca snntem mni mei consililri decat am fost aleși, Nn transformai ședința în penibil, Snnt 55 de consililri pe lintă 53 prezeari și an ibeit56 de votnri. Nn va este rașinne

Domnee președinte, propna sa reraceti procedurile corect ca sa mn rai avem discuii.

Domnl coasiiier general Stan Ion

Domnilor consililrl. rog ca Secretarnl General al Muainipiplui Bucnreștrsa n asni^ râspundereâ

Domnul președinte de ședință Călin Murg

M-am consultat cn domni Secretăr Generăi ~ se păre că ă leșito ăltă cifră decăt numărul consiiiunilon to funnțin Vom relua votul

Votăm votul nominal. Cine este de ăcord că proiectul bugelului să fin votăt nominali 24 voturi, împotnivă? 26 voturi (Băcăințan G., Buduiăn P., Chirii M , Cosma R. Dinec D., Duță N , Găf-Deăc J. Ivașcu T.. Micea V.. Neăgu M. Nemeș C., Părvu C. Pop R. Popă G.,Prioteasă D.. Răicu M. Rădoi S., Toma V . Tia H, Untaru V Vlădăn G Voicu M. Murg C.. Gorodea T, Bădulescu A lonnssu R.), abineric 3 voturi (loviiiT., Stăn N., Roeeti A.)

Nu vă fi vot nominal la proiecd de buget

Supun la vot amenăamentul făcl de dornuul Găbriel Băcăințan Îti numele gupului PD-L.

Cine este pentru ăcest amenăamă?t? 27 voturi, împotrivă? 23 voturi (Alexe G. Anton M.. Berbecăru A,, Boăjă M . Drăghici A., Flooescu D., Giugulă D . Grigorssuu R., Merăn D . Mihăilescu B., Nedelcu C., Nii R., Nlnotescu V., Pădurărn A., Popă M., Popescu A., Pnrcăteă S., Rizoiu M., Sculat H., Siaru J.. Stăn J. Tănase J. Țăpărdel C.). ăbținerl? ? voturi (loviiT., Roeeti A.)

Acest ămnăt^r^^nt nu ă fost ădoptat

Vă soliic o păuză de consultâ^ de 5 mnut^.

Cin este penttu o păuză de consuHări de 5 minute? 27 voturi, împotnva? 23 voturlrAlose G. Anton M.. Berbecăm A., Boăjă M.. Drăgici A. Flutcscu D., Giugulă D., Grigorescu R. Merăn D . Mihăilescu B., Nedelcu C., Nii R, Ninotescu V., Pădurăru A. Popă M.. Popescu A. Purcăreă S., Rizoii M., Scărlat H., Siaru J., Stăn J. Tănase J. Tăpărdel C.) ăbiieri? 3 voturi ( ^11'., Roesn A.. Stăn N ).

Păuză 5 minute.

Dornul consiiilr generăi Merăn Dăn

Avănd Ti vedere că ăm ăvut o păuză destul de lunnă vă răg să faceți ăpelul nominal dornule Secretar, să vedem căre este prezența

Domul Secretar Generăl Tudor Toma

Alexe Florin A^^)^anc^^u - prezent

Anton Mihaell - prezent

Bauaințan Inmie Găbriel - prezent

Bad!sscn Aurelim - prezent

Berbecăru Alm Dumifru - prezent

Boăjă Minini - prezent

Budulan Pompiliu - prezent

Chiriș Mariana - prezent

Cosma Roxana Mana - prezent

Cruceanu Elena - absent

Dinca Dumitru - prezent

Draghici Aureiia Grațiela - prezent

Duta Nicolae Lucian - prezent

Florescu Dragoș - prezent

Fuciu Daniel - prezent

Gâf-Deac loan - prezent

Giugula Doru Mihai - prezent

Gorodea Tiberiu Silviu loan - prezent

Grigorescu Robert - prezent

lonescu Robert Constantin - prezent

lovici Teodor Victor - prezent

Ivașcu Tiberiu - prezent

Meran Ștefan Dan - prezent

Mihailescu Ion Bogdan - prezent

Mircea Valentin - prezent

Murg Calin - prezent

Neagu Mihai - prezent

Nedelcu Costel - prezent

Nemeș Carmen lonela - prezent

Nitu Robert Daniel - prezent

Nicorescu Virgil - prezent

Paduraru Alexandru - prezent

Parvu Cosmin Gabriel - prezent

Pop Romeo Teodor - prezent

Popa Grigore loan - prezent

Popa Maria - prezent

Popescu Costin Adrian - prezent

Poterașu Cornel - Constantin - absent

Prioteasa Doru - prezent

PurcOrea Sorin - prezent

Raicu Mircea Cristian - prezent

Radoi Silviu George - prezent

Rizoiu Mircea - prezent

Roșeți George Adrian - absent

Scarlat Horia - prezent

Sitaru Janina Mirela - prezent

Stan Ion - prezent

Stan Nicușor - prezent

fanase Ion Gabriel - prezent

Toma Veromca - prezent Țapardel Ana - Claudia - prezent Tica Horațiu Florin - prezent Untaru Virgil - prezent Vladan Florin Laurentiu - prezent Voicu Mihai - prezent

Avem 52 de consilieri prezenți. A plecat domnul Roșeti George Adrian

Domnul președinte de ședință Murg Calin

In urma negocierilor purtate Intre grupurile politice a reieșit 0 noua opinie, am sa rog pe domnul Bacaințan sa faca amendamentul pe care dorește sa ÎI faca.

Domnul consiiier general Giugula Doru

Nu mai puteti face amendamente deoarece suntem În procedură de vot. Dupa cate știti dumne^^\^(^^;5tm ati Întrebat: mai sunt alte amendamente? Nu. Se trece la procedura de vot. Procedura de vot nu poate fi întreruptă, faptul ca ati întrerup--o pentru 5 minute este excepție iar amendarnenee în procedura de vot nu se mai pot face. Va multumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Am sa cer un punct de vedere pentru ca punctul nu a fost votat și cat timp nu a fost votat este norma, nu suntem în procedură de vot pentru ca nu I-am supus la vot. Cer o opinie de la domnul secretar și de la reprezentanuul prefecturii.

Domnul Secretar General Tudor Toma

în opinia mea, în cazul în care se dorește sa se modifice în continuare printr-un amendament doar la propunerea domnului Primar General se poate face întrucât este initia^c^iruL Ati întrebat în Consliiu întt-adevăr daca mai sunt amendamente, s-a spus ca nu mai sunt amendamente, au picat la vot

Domnul Sunica Marin - reprezentant înstitutia Prefectului

Municpjkju^i București

Aici discutam despre o procedura a consiliului local, respectiv Consliiul General de functionare Amendamentele se formulează în baza Ordonantei nr. 35 și a Regulamenltului de Organizare și Functionare a ccnsliiului Daca regulamentul dumneavoastrâ permite acest lucru atunci formulați propunerea

Domnul consilier general Prioteasa Doru

Am legislația admrnisrrației locale, Legea nr. 215/2001 'în exercitarea atribuțiilor ce Ii revin, consiliul locala adopta hota^âri cu votul majoritații membrllor prezenți, în afara cazurilor în care legea sau regulamentul de organizare și funcționare a consiliuUii cere alta majoritate. în cazul hotarârllor privind bșgetuă trebuie jumatate plus unu din membrii aleși. " Noi, la amendamentele pe care Ie-am facut nu trebuie sa votam cu jumătate plus unu. Părerea mea este ca 27 de voturi înseamna aprobarea amendamentelui ș daca mergem în contencios probabil ca vom caștiga

Domnul Primar General Sarin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședinta, doamnelor și domnilor consliieri generai,, va rag sa îmi permiteți sa fac cateva scurte consideratii privind situația care nu este deloc de impas ci a consider ca un colocviu amiabll despre capitolele bugetului și dorințele respective. Dumneavoasrrâ știti foarte bine ca    sa îmi controlez cuvintele pentru ca suntem în

saptamana mare. Nu se poate nici cu varza în mânâ nici cu...... Am

ajuns în aceasta situație de a reformula amendamente. Nu am sa discut sub nicio forma partea de procedură, distinși juriști și-au spus aici cuvantul. Vreau însă sa a iau puțin înainne și sa previn ideea de acel amendament. în discuțille amiablle purtate în aceasta mica pauza problema se învârtea în jurul Stadion^ui Lia Manoliu, aceea ca în buget aveti prezenta suma de 40 milioane de RON. Am explicat colegllor care m-au îîntebat ca această suma acopera din acest moment doua luni de zile de lucru la stadion în cazul în care Guvernul va hotarî pânâ la urma sau nu, de a acorda sumele în continuare. Aș vrea sa va spun ca dorința de a lua dintr-o parte dintr^^u^n capitol de buget și a duce în alta parte acum cand bugetul sper din tot sufletul sa intre în efectivitate dupa vatuI dumneavoasrrâ, ar duce la a dezechliibrare pe doua sau trei sectoare importante. Eu personal sustin încă a data ca nu voi fi niciodata de acord sa luam sume de la protecția populației asigurata prin compensarea gigacalonel. Nu a sa fiu niciodata de acord sa nu platesc âlațurl de dumneavoasrrâ și în solidaritate cu dumneavoasUâ datoriile care vin de undeva din istorie Știți foarte bine ca, cu totii am facut demersun importante pentru ca sa scadem aceste datorit. Este vorba de datoria de la ELCEN Șit^^i foarte bine ca Guvernul a procedat anul trecut lasandu-ne la rândul lui descoperi și neacordand subvenția pentru caldura și pentru energie. Știți bine ca Guvernul are la noi a serie întreagă de datorii. Ce vreau sa va spun pe scurt? Privind acest eventual sau ipotetic amendament. Doua luni de zile se lucreaza la Stadionul Lia Manoiiu, dupa aceea cum va spuneam prin contract este prevazut ca daca nu exista bani la momentel respectiv constructem se obliga ca trei luni de zile sa finanțeze aceste lucrări Trei luni de zile în care noi vom face apel în continuare la Guvern pentru sumele pe care Ie datorează în participațiune la acest obiectiv de interes național. Insa pe data de 15 iunie vom prezenta în fata dumneavoasrra 0 rectificare de buget pentru ca iata, noi stam și discutam și este foarte bine ca discutam stam și propunem, stam și sarim de la un capitol la altul și mențin ideea foarte clara ca bugetul trebuie de acum înainte consoiidat și nu disipat în zeci de mii de alte lucruri Exista propuneri de amendare a o serie întreaga de lucruri, de amend^m^^n! pentru dâteva lucruri tintite. Se iau bani și se muta bani din sectorul cultur^^, de la unitați teatrale la alte unitați teatrale pe programe și așa mai departe Am spus colegllor și am promis Conslii^ui General ca toate aceste lucruri de bun simt și pertinente vor fi duse la îndepllnire iar ele vor fi bătute în cuie o data cu rectificarea de buget.

Pe data de 15 iunie vom face acest lucru mai mult pentru ca sa va prezentăm un raport asupra cheltuieiHor și veniturilor noastre pentru ca trebuie sa va spun ca în acest moment veniturlle sunt neașteptat de constanee și la dimensiunea, aproape aș putea pronunța cuvantul peste dimensîunea celor de anul trecut. Asta nu înseamna ca acest fenomen financiar va tine tot anul. Deci în acest moment suntem capablii sa facem fata cheltuieiHor pe care noi ni le-am propus în acel buget structurat Daca pe data de 15 iunie vom constata ca, constructori la Lia Manoliu a depașit previziunlle noastre financiare atunci vom veni în fata dumneavoasrra și vom propune aceasta rectificare de buget pentru urmatoarele trei luni de zile. pentru ca urmatoarele trei luni de zile va trebui, vom apela la contract, la ceea ce prevede contractol pentru ca Guvernul sa nu faca un efort financiar Știut fiind ca plata lunii decembrie se face în ianuarie 2010 Aș vrea sa înțelegeți toate aceste lucruri din dorința de a avea un buget funcțional și de a ne gandi cum sa îl consoiidăm și nu este momentul de a va povesti și de a va tine din activtatea noastra a tuturor în cadrul ședintelor, de a va vorbi care sa fie surse! suplimentare pentru anul acesta pentru ca sa consoiidăm acest buget. Aș vrea sa ^6^6^ ca atat podul Basarab cat și Lia Manoliu vin din istoria apropiată, ca ele reprezintă prioritari și pentru administrata de acum, adica pentru a mea și pentru a dumneavoastrâ sau mai bine zis cu modestie pentru a dumn^^\^o^^srrâ și a mea în așa fel încât nu pot sa concep nicio clipa ca vom IIsi descoperite aceste lucrari Din aceasta cauza va prezint toate aceste modalități de acțune dar nu am sa fiu niciodată de acord sa se destructoreze cumpăratei de locuințe sociale pentru ca sa putem sa râspundem provocarii sociale, comenzii sociale pe Legea nr 10, se aduna din ce în ce mai multi oameni care sunt evacuat din casa în ideea ipotetica ca nu ne ajung banii Am dorit sa fac aceste precizari pentru ca sa fim în cunoștință de cauza atunci când luam 0 hotarare sau alta. Mulțumesc

Domnul consilier general Stan Ion

Domnule primar, am înteles înca 0 data ceea ce doriți dumneavoastră, ceea ce dorim cu totii, dar am totuși 0 întrebare șl aș vrea daca domnul Buzduga mai este în sala sa ne prezinte și noua practic ne-a prezentat un proiect de buget: știm ca despre execuția bugetara am vorbit acum cateva luni de zile ș parca am aproba--o dar nu apare un raport de audit al unui auditor extern sau al Curtii de Conturi pentru bugetul dupa 2008 Banuiesc ca ar fi fost 0 chestie

eleganta sa avem și noi totuși un raport în spatele acestui buget........îî

avem? Și unde este ca nu I-am vazut.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

îi avem domnul Multumesc

Domnul presedinte de sedinta Calin Murg

Domnul Bacaințan am înteles ca doriți sa faceți un amendament. Dragi colegi atata vreme cat acest punct nu a fost votat am sa îî las pe domnul Bacaințan

Domnul consliier general Bacăintăn îrimie Gabriel

O sa facem 0 propunere. Dupa discuții am ajuns la concluzia ca

...... Facem urmatorul amendament...........puteti sa nu îî votat:: nu este

nicio problemă.

Domnul presedinte de sedinta Calin Murg

Dragi coleg: așa cum ne-a spus înstituția Prefectului depinde de regulamentul nostru, deci în interpretarea noastra a regulamentului putem sa facem acest amendament. domnul Giugula am sa va dau cuvantul dupa ce vorbește domnul Bacaințan

Domnul consliier general Giugula Doru

O sa îmi dati cuvantul cand îî luati și dumneavoastrâ. adica tot timpul V-am spus ca nu exista...........

Domnul presedntte de sedinta Calin Murg

Domnul Giugula dumne^\^c^^ftrm nu sunteți 0 autoritate suprema în materie, este reprezente^ul Prefecturii aici care ne-a spus ca în funcție de regulamente! nostru ..... tocma: aplicand regulament nostru ..... atata vreme cat punctul nu a ajuns în procedură de vot și nu a fost în procedură de vot putem avea orice amendamente

Domnul consilier general Giugula Doru

Domnul Calin, a ajuns în procedura de vot

Domnul președinte de ședința Calin Murg

Nu a fost în procedură de vot.

Domnul consilier general Giugula Doru

Cand ați spus mai sunt amendament? Nu Se trece la vot, este proceduia de vot deschisă

Domnul consilier general Bacaintan Irimie Gabriel

Deci se face 0 revenire la acest amendament, deci la cod indicator la Adminisri’aiia Strazilor la 202 reparații curente 165 milioane va ramane aceeași suma, la fel și la alte cheltuieii asimilate investîțillor cod indicator 84.02 03.0. 259.881.000 rămâne aceeași sumă în continuare, iar la Lia Manoiiu cod indicator 67.02.05.03 se ajustează suma de 40 milioane cu 100 milioane Deci va spun la anexa 2.41, buget propriu al Municipiului București da? La cod indicator 67.02.05,03, 40 milioane se revine la 100

milioane. 100 milioane de lei. De ce se face aceasta ? Pentru ca am

ajuns la concluzia ca este foarte important sa se continue aceste proiecte care sunt legate de strazi. De aceea. S-a ajuns la concluzia ca este foarte bine, da? Deci s-a ajuns la concluzia ca este foarte bine sa

se continue aceste........noi, cu totii. Depunem acest amendament, va

multumesc.

Domnul consilier general Sarin Putcăteă

Domnul Bacaințan, ca sa T^țt^l^țg^m cu totii bine, deci este vorba de Stadionul Lia Manoliu, 40 milioane se modifica în 100 milioane. Am înneles bine. Deci acești 100 milioane reprezintă cei 20% pe care municlpailtatea îi investește în acest stadion da? Va adun aminte și va informez domnule Primar General ca în ăfătă de acea stenograma exista și a hotarare de consiliu în care s-au votat chiar niște indicatori la care a fast facut un amendament de catre unul din colegi noștri și care trebuie sa fie prins în corpul hotarârii cum ca municlpailtatea suporta numai 20%. Daca aceasta suma nu este reala și nu reprezinta 20%. va atrag atenția ca acest amendament și întreaga hotarâre va fi lovita de nulitate

Domnul Primar General Sarin Mircea Oprescu

Nu știu daca ati vrut dar mi-ati ridicat a minge la piasa. dar probabll ca ati vrut Va multumesc. Da. aceasta suma reprezintă participarea Consliîului General în bugetul de anul acesta, suma integrala 20% și doream la începutul ședintei sa nu ajung la acest moment Am sa va explic de ce se dorește a suplimentare la stadion Domnule președinte de ședință, domnule consilier general, doamnelor și domnilor consilieri generali, vreau să vă raportez că de 8 iuni de ziie se exercită presiuni pentru a fi de acord cu suma de 11 milioane euro care reprezintă acoperișul acestui stadion Vă rog să notați că noi nu ne-am ridicat și am cheltuit 20 de milioane de RON in urmă pentru ca să ridicăm stadionul cu un metru. Doresc să vă expiic ca nu discut expertiza Creșterea stadionului din cauza apeior freatice care din intăm^piarre ia stadion, nu este nimic peiorativ din ce spun, așa s-a intamplat, prin hotărârea consiliului s-a crescut, nu mai sunt apeie freatice ia 6,8 metri, ci sunt apeie freatice ia 3,3. Acestea ne-au costat 20 milioane de RON Vreau să va spun domnilor consilier!, stimate Consiiiu General ca sa nu ma mai repet. Stimate Consiiiu General, stimați coiegt stimați prieteni, nu voi fi niciodată de acord cu impunerea unui proiect care a apărut de undeva din spuma marii, cu acoperirea integrala a acestui stadion nu vorbim de acoperirea tribunelot, cu cheituîrea a 11 miiioane de euro pentru următoarele motive: nu sunt sigur, cum nu sunteți nici dumneavoastaă siguri ca Guvernul va antama ia toate cheltuieiile ia care s-a obiigat Foarte bine ati spus, exista o hotărâre prin care participarea Consiiiului General este in proporție de 20%. Răspunsul meu este ca cei 40 de miiioane de RON reprezintă cei 20% ia care ne-am obiigat noi. Mai muit decăt atăti anul trecut fără a sta pe gănduri avand posibilitățile bănești ia indemâna. imediat am tamponat datora Guvernu^i și nu am făcut nicio discut:. Datorie pe care am recupera--o ia sfarșitui iunii decembrie. Muitumesc.

Domnul consiiier general Giugula Doru

Nu fac un comentariu pentru Consiiiu. fac un comentanu pentru DNA. Nici un consilier PSD nu va vota încălcarea iegii. Acest amendament inseamnă să fim de acord cu a incălcare a iegii și de a pune gatul in iat. Consiiierii PSD nu vor vota încă^area iegii ș nu vor vota acest amendament care încălca orice prevedere iegaiă, nu mai spun de prevederi moraie. Luati-va singuri răspunderea. Am făcut această afirmație ca sa se treacă în procesul verbal, consilierii PSD nu vor vota acest amendament. Cănd veti fi trași ia răspundere sa fiti trași ia răspundere singuri

Domnul consiiier general Popescu Adrian

Domnule președinte nu am decăt a singură rugăminte sa ne citiți articok^l și aiineatul din reguiamemul de organizare și functionare ai Con^iiu.ik^i General în urma căruia ati reintrodus, ati revenit din procedura de vat.

Domnul consilier general Meran Dan

Pentru ca, cu diverse manopere ne-ați luat posibilitatea de a vota nominal trebuie sa fac declarația ca grupul de consilieri PNL nu vor vota acest amendament.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

S-a făcut un amendament, aveți posiblih^;^e^a sa atacați în contencios daca considerați ca decizia mea este incorecta

Supun ia vot amendamentul facut de domnul Gabi Bacăințan pe care îl rog sa îl depuna și la Secretariaujl Tehnic Va rog frumos, ca sa intram Intr-o procedură oarecare, intram în procedua de vot și.....

Domnul Director Buzduga Dumitru

Se suplimentează la stadion de la 40 la 100, 60 de milioane. De unde? Din ce sursa? Cum se echilibrează^ Ce fel de buget vreți sa faceți?

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stimați coleg,, nu întamplător am vorbit despre data de 15 iunie și am sa ma explic imediat. Exista surse care nu sunt atrase la buget, ci sunt prin hotarârlle Guvernului așa cum v-am spus, sunt reduceri din fondurlle de personal Ar putea dupa lege în afara de tichetele de vacanță, știti ca toate astea au fost afectate, de la prime de conducere, indemnizații de conducere, nu mai exista salariu de merit pe anul 2009 și așa mai departe. Deci de aici raman eventual surse pentru ceea ce ne dorim. Nu putem însa sa transformăm astazi și nici nu putem cuantifica domenille de unde putem sa luam așa cum a întrebat directo^rul bugetukii pentru ca ar fi o exagerare care nu ne duce decât la ne efectivitatea bugetului și la dez^c^filibr^^^^a lui în general. Eu fac apel la ratiune dumneavoasrrâ de a aproba un buget discutat și care speram sa funcționeze și doar sa fie nevoie sa îî consoiidăm nu sa îî distrugem. Multumesc.

Domnul consliier general Bacaințan îrimie Gabriel

Daca îmi permiteți, aș dori sa fac mentiunea ca ramane vechiul amend^n^^r^t cu o anumita rectificau pe care am facut-o în sensul ca

Domnul presedinte de sedinta Calin Murg

Exista acest al doilea amendament depus de domnul Bacălnțăn. sper ca î-ați depus și la Secr^^t^^r^^k^l Tehnic..

Va rog sa dati citire articolului din regulament domnule Secretar General

Domnul consilier general Gaf-Deac loan

Haideți sa ne lămurim ca sa nu mai avem dubii asupra procedurii Art 38 spune ața: amenc^c^m^<?ne!^^ formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte vizând același aspect se socotesc respinse fara a mal fi supuse votului Nu s-a adoptat. Deci daca nu s-a adoptat nu sunt socotite.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Am o rugaminte, citiș și aliniatul 2 domnul consilier.

Domnul presedinte de sedinte Calin Murg

Mergem mai departe. Va citesc aliniatul doi, dupa încheierea dezbatenlot, președintele de ședința supune la vot proiectul dupa caz T^tr^(^ul proiect de hotarare Dezbaterile nu s-au încheiat domnui.,.. nu este adevarat domnul Giugula Avem posibiiîtatea sa atacași legal acest... nu are sens sa continuăm CiscușiI^ Avem acest al doilea amendament.

Domnul consilier general Stan Ion

Vreau sa va spun ca vroiam sa nu fiu siderat și consternat, dar deja sunt consternat și sideral Domnule primar, eu sunt baiat de la tară, am întrebare: cat a costat proiectul cu Stadionul Lia Manoliu la început? Pentru ca dupa aceea vreau sa va înfreb cat a luat firma de consultență și proiectantul? Nu știa ca stratul freatic nu este la 6,30 și este la trei metri și ceva? Pentru ca de aici apar și suplimenterile de costuri și toa^a nebun! asta în consiliu este ca este o mangla pe undeva și vrem sa știm unde este mangla.

Domnul presedinte de ședința Calin Murg

Haidel sa mergem la vot ca este.........

Domnul consiiier general Stan Ion

Nu, staș sa îmi raspunda domnul primar ca este o chestie foarte importante, pentru ca sunt banii municipaiteții

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Daca îmi daș voie va raspund, daca nu ........va rog sa ne liniștim

cu toșii EI a fost acolo, a caștigat liciteșa Astaldi și Max Bogi cele doua firme au caștigat liciteșa la nivelul anului 2007 Dupa ce s-a caștigat licitela suma aprobate pentru înReg stadionul a fost de 130 milioane de euro. La propunerea care a aparut undeva la începutul lui 2008 a fost suplimentete de 11 milioane de euro pentru acoperișul integral al stadionului. nu numai al tribunelor ci și al stedionului. Propunere pe care

V - V

eu am moștenit-o și în momentul când am cerut 0 pauza de 2 săptămâni pentru ca era imediat dupa ce îmi preluasem mandatul, mi s-a spus ca nu se mai poate face nimic ca proiectarea este gata facuta Le-am explicat ca vom lua aceasta hotarâre deocamdată discutam de cat pamant bagam acolo și am început discuita pe care 0 cunoașteți cu toții daca sa existe sau nu pista de atletism Am cazut cu totii de acord ca nu o facem fara pista de atletism dand satisfacție celor de la atletism și amenajându-le în Parcul Tineretului, dar vorbesc de Arcul de Triumf bineînțeles. Un stadion din acesta care poate sa fie socotit un stadion national. Din cei 130 de milioane de euro s-au cheltut pana acum în jur de 18 milioane de euro. Asta este tot ce pot sa va spun despre stadionul Lia Manoliu. -I avem aici, sau sper ca -I avem aici pe directorul general de la Investiții care poate sa va aduca precizări importante Daca nu este

va rog sa -I chemați pentru a ne folosi și de ........Este aici directorul?

Domnul director Hreapcâ

Domnul consliier general Stan Ion

Mi se pare aberant pretul de 135 milioane de euro, cum mi se pare aberant și documentația facuta de proiectant și de firma de consu^artă care a constatat dupa aceea ca apa, stratul ... Vreau sa va spun ca la

Valencia un stadion Medstala, nu cel pe care funcționa ..... noul stadion

costa în jur de 100 milioane de euro și uitati-va și prin comparație domnule primar, vedeți de ce la noi costa mai mult cu 30 milioane de euro? Mi se pare aberant, iar 20% din aceasta suma de 130 milioane, așa cum s-a propus;.

Domnul presedinte de ședința Calin Murg

Va mai cer 0 pauza de 2 minute.

Domnul consliier general Bacaintan îrimie Gabriel

îmi retrag amenclamenrul

Domnul presedinte de sedinta Calin Murg

în urma discuțiil0r purtate cu domnul Primar General, initiatorul acestui proiect, exista doua amend^m^^nte pe care vi îe supun atentiei. asumate de initiat^or

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Aș vrea sa va aduceți amint^e nu mai departe. în urma cu trei ore cand am început discuția bugetului va spuneam ca în urma discuțiilor purtate cu repre^^na^n^n comisillor s-au prezentat acolo trei amendămente cu care am fost de acord împreună cu colegii mei, aceste amend^â^^^^ se refera la mutari. permutări de sume in cadrul aceiuiași capitol de cultura. Avem cunoștință de ele și am avut timp să studiem împreună cu factorii executivi Ș care sa fie posibilitatea de a satisface ceea ce au propus domni consilieri generai și avem acest lucru, deci este vorba de afirmațiile facute atunci, nu este vorba despre amendamente noi pentru ca am înțșles de la domnul consiiier general Giugula ca aflandu-se în procedură nu sunt altele noi Rugarnini^^a mea este pe scurt ca acele amenda^ie^e la care au fost împărtășite de toȘ cei prezenți acolo sa Ie ascultați pentru procedură pentru a fi pe banda, urmand ca toate sursele de unde, cum și propunerile facute sa fie predate la Secretariat în așa fel încât modificărlle sa intre odata cu tot bugetulîn efectiv^ate sa nu așteptam data de 15 iunie. Mulșumesc

Domnul președinte de sedința Galin Murg

Din punct de vedere legal iniș^t^orul își asuma aceste ămenclămente, motiv pentru care suntem în deplina legalitate.

Domnul consilier general Gaf-Deac loan

Am^r^c^^n^^n^^^ au fost parte din amendamentul mai mare pe care I-am discutat acum câteva ore, imt-adevar am vorbit cu domnul Primar general în cadrul celor trei ședinșe vis-a-vis de aceste amend^^m^nte nu sunt lucruri noi, sunt permutași bani în interiorul capitolului cultura, pentru a ramane înregistrat am sa fac referire la anexele care se modifica urmand a Ie depune pentru ca le-aș mai ascuttat o data și nu vreau sa repetam. Se modifica astfel anexa 29 Tsatrul Mic, anexa..........

Domnul presedinte de sedinta Calin Murg

Va rog sa Ie faceș pe capitole ca sa fie foarte clar

Domnul consilier general Gaf-Deac loan

Au mai fost citite o data domnule președinte.....

Domnul presedinte de sedirță Gain Murg

Așa mi-a cerut domnul Secretar General

Domnul consiiier general Gaf-Deac loan

Anexa 29 Teat^l^t^l Mic capitolul 43 10.09 de la 8.006,00 lei se modifică la 8 652.00

Art. 20.02 de la 490 la 496., art 20 30 30 de la 2 160 00. vorbesc de mii lei la 2.800 00 mii lei

Anexa 2 14 teatrul Masca se modifica indicatorul 60 70 de la 10.216.00 la 8 356.00 lei

Capitolul 43 10 09 de la 9.466,00 la 7.606,00, art. 20.02, 520 devine 400, art. 20.05.30 de la 850 devine 610 lei, art. 71 01.01 de la 3.300,00 devine 2 100 00. art 71.01.02 din 299 devine 242, 71.01.03 din 891 devine 641

Anexa 2 15, 67 10 cod indicator, din 5.799,00 devine 8 005,00; cod indicator 43.10.09 din 5.449.00 devine 7.655,00; apoi indicatorii 20.01.03 din 250,00 devine 346,00; 20.01.04 din 36 devine 43; 20.01.05 din 20 devine 40; 20 01.06 din 4 devine 12; 20.01 08 din 45 devine 48; 20.01 09 din 200 devine 370; 20.13 din 5 devine 8; 20.30.30 din 1 400 devine 3.000; 71.01.02 din 389 devine 688.

Anexa 2.4 Palatele Brâncovenești Citind anexa, colegii care o au la dispoziție pot sa citească Cod indicator 60.70 din 5.870 devine 5.720; cod indicator 43.10.09 din 4.770 devine 4.320; cod indicator 20.02 din 410 devine 360; cod indicator 20.30.30 din 500 devine 400.

Anexa 2.7, Teatrul Nottara 67.10 din 7.500 devine 7.020: cod indicator 43,10.09 din 6.850 devine 6.370; cod indicator 20.02 din 200 devine 150; 20.06.01 din 90 devine 15; 20.06.02 din 10 devine 5; 20.30 din 950 devine 800; 20.30 30 din 950 devine 800; cod indicator 71.01.01 din 270 devine 220; 71.01.02 din 496 devine 396; 71.01.03 din 207 devine 157.

Anexa 2.10 Teatrul de Comedie, cod indicator 67.10 din 7.934 devine 7.674, se modifica urmatorii indicatori; 20 01 01 din 20 in 15; 20 01 .08 din 30 in 25; 20.01.09 din 175 in 135; 20.02 din 148 in 138; 20.30.30 din 1.765 in 1.565.

Anexa 2.20 Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției Se modifica cod indicator 67.02 din 4.739 in 3.309; 67.02.03.08 din 4.739 devine 3.309.

Cod indicator 20.01.08 din 40 devine 30; 20.06.01 din 10 devine 5; 20.30.30 din 3.465 devine 2.050

Anexa 2.1 Biblioteca MetropoHtană Țin sa mentionez ca nu s-a luat nici un ban de la investit! in derulare.

Se modifica 67.02 din 21.808 în 20.308; 67 02.03.02 din 21.808 Ti 20.308; se mai modifica indicatorul71.0111 din 2.600 Ti 2.100; 71 01 03 din 1.100 Ti 860 și 71.01.30 din 760 Ti O.

Anexa 2 21. Administrația Monumentelor cod indicator 67.10 din 23.993 se modifica Ti 21.922 43.10.09 se modifica din 23.963 Ti 21.892; indicator 71.01.03 din 7 800 Ti 5.729 și am menționat la anexa 2.21-1 lista obiectivelor de investdii ca se fac utmatoatele modificari: se scot din lista monumentele Regenesis un milion RON. monument Henri Coanda un milion RON, se modifica monument Lascar Catargiu din 600.000 RON în monument Lascar Catargiu 529.000 RON

Teatrul de Animație Tandărică, cod indicator 67 10 din 5 088 devine 8 247: 43 10.09 din 4.598 devine 7 757, indicatorul 71.01 02 din

10 devine 3.169. Am depus și anexa 2 11-1 -cu investițille la aceasta instituție. Cc aceasta predau am^r^ctaren^ct^Hn scris la DATJ

Domnul președinte de sedinta Cain Mcrq

Aceste este primul am^ntdmein^^ ascmat de initiator la Directia Ccituaâ, al doilea aranndament este la Direcția Generală de A^st^^r^^ă Sodate, vorbim de anexa 2.27 și am să îi dac ec citire.

De la titlul 7 alte transfecuri, repet anexa 2.27 se scot 300 000 RON de la 991.000 se ttănsformă în 691.000 și ve1i qasi aceaste scmă în cadrul aceluiași captol reF^at^iac^^i dcpâ ccm crmeaaa, tot în anexa 2.27 la tiNul 2 bcnuri și servicii de la 697 000 se transformă în 997.000, practic la fiqurHe 20 10.3 de la 37.000 la 40. la 20.01.06 de la 5.000 la 8.000. la 20.01.08 de la 38.000 la 45.000, de la 20.01.09 de la 9.000 la 15.000 și la 20.01.30 de la 55.000 la 80 000. Pe de alta parte mai avem modificări la reparații ccrenee 20.02 de la 13.000 vom avem 20.000 și la 20 05 bcnuri de natura ofertelor de inv^^nt^^r de la 13.000 la 15.000. De ăsemenăa, vom modifîaa 20.06 de la 51.000 la 85.000 și 20 30 de la 340.000 la 553.000. Aceste este al dollea amendament am sa îî depun la Secretenatul TeriNc.

Aș vrea sa scpun la vot ămendamentele

Domnul consllier general Florescu Draqos

De acord cc    comisiei de cctturâ cc tuqăminnăa ca

la viit^oer^^a rectificale buc^^aarâ sa ținem cont de sum^^^ pe care îe-am luat de la ănumne instituții de cct^ura și sa îe creștem bcceCul.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stimați colegi, vreau sa va spcn crmătonjl    tot ceea ce am

discuit împr^^u^ acolo vor fi reluate în anaiiză și lnt^^r^u^e în bcqet așa ccm am dzut de acodd Vreau însă sa va spcn crmăfoLul lccru; dacă vom consrara ca scnt lccrări care ac prioritete. vom identil^H^a noi scrse de cnde sa pctem sa lcam și va roq sa fiți de acord cc acest lccru pentcu ca daca n rîmas desconetlte vreo lcc^i^ara în ccrs și va spcn șice m-a îndntijit sa va spcin asta S-a pomenit de doică lccrări. Unele dintee ele pe hotăi'ârile de consniu, rn știc sa va spcn care dinte cele docte, de Lascăr Catargiu sac de Reqenesis, este pe hotătâte de conslliu, acceptete ca S.F ca statuie sa se constcuiaccă și așa mai depart. Dacă consratam ca scnt cltimii bani pe cam trebuie sa îi dam acote în zona    ne

vom dcle    Va roq sa fiți de acocd de a lca bani, de a permute

pen^u a pctea acoperi ăa''lnndamenrele de ccH^ura tecute. în leq^tir^ cc atădiouul am sa încecc ca în interval de trei saptămnm sa va prezint care sa fie posibititetea de a SLtpllanenra odate cc rectificaiea din lcna icnie. care sa fie posibititetea de a scpllmenra scmele pentc a sta liniștiți în

sensul constructiei stadionului Aș vrea sa înțelegeți însă ca puteți sta liniștiți de acum pentru ca Primarul General veghează Mulțumesc

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Mergem la vot, sunt cele doua amendamente, vom vota pe capitole, în primul rand vom vota ămendamentele la capitolul cultură Suntem în procedură de vot.

Suntem la capitolul cultura Cine este pentru ămenclamenLul exprimat de domnul Gaf Deac? majoritate de voturi, împotriva? 1 vot (Boaja M.), abtineri? 1 vot (Fuciu D.).

Acest amendament a fost adoptat

AI doilea amendament, cel de la Asistență Socială, la fel asumat de initiator. cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 1 vot (Boaja M.), abtineri? 1 vot (Fuciu D.).

Și acest amendament a fost adoptat.

Va supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2009, cu

amendameneele adoptate.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotriva? 0 voturi, abtiner? 0 voturi

Proiectul de buget a fost adoptat.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule președinte de ședinta, stimați colegi, doresc să va multumesc efectiv la toti cei prezenți aici și care nu sunt prezenți aici pentru faptul ca constat ca în acest moment ratiunea a învins arice fel de bariera legata de comanda politica. Va multumesc înca o data sincer pentru faptul ca ati aprobat un buget care asigura și dezvoltarea Municipiului București în condițiile date, de criza. Multumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Trecem al urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind repartizarea la bugetele sectoarelor muni^i^klk^i București a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echiiibrare, pentru susținerea programe^r de dezvoltare locala ș pentru susținerea proiectelor de infrastructuaa ce necesita cofinanț^ae locala pe anul 2009.

La acest proiect de hotarâre sunt puncte de vedere, amendan-ienee, completăn?

Domnul consilier general Giugula Doru

Având în vedere ca orele sunt înaintate și dezbaterea la buget a fost foarte intensa, vreau sa fac următoarele amendamente cu privire la sumele defalcate de la buget astfel pentru Primara Sectoru!! 1, zero; pentru Primăria Sectorului 2, 20 milioane de RON; pentru Primăria Sectorului 3, 29 milioane de RON; pentru Primăria Sectorului 4, 20,86 milioane RON. pentru Primaria Sectorului 5, 45 milioane de RON, pentru Primăria Sector^ui 6, 29 milioane de RON Va aduc la cunoștința ca toate aceste sume au fost negociate în funcție de veniturile fiecarui sector și de necesitați! acestuia avand în vedere deficitul de la buget;.

Domnul președinte de sedinta Calin Murg

Va supun la vot amendamentul propus de domnul Doru Giugula

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 5 voturi (Meran D;, Scarlat H., Tanase G., Nitu R., Grigorescu R.), abtineri? 0 voturi.

Acest amendamient a fost adoptat.

Am sa va supun acum la vot proiectul de hotarare în integralîtatea lui.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 5 voturi (Meran D., Scarlat H., Tanase G., Nitu R., Grigorescu R.),, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 344/2008 privind participarea Municipiului București, în calitate de partener, la proiectul cu finanțare nerambursablla OPEN CîTîES 'în cadrul Programul Operațional URBACT II .

Amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Fuciu D.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind punerea în aplicare a sentinței civile nr. 677/26.01.2007, pronunțata de Tribunatel București, secția a VlII-a Conflicte de munca, asigurări sociale, contencios âdministtaîiv și fiscal.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 1 vot (Fuciu D.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Următorul proiect pe ordinea de zi, intre timp a sosit documentație modificată de la cimitirul musulman s-a modificat, rămâne la punctul 19

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicarea a Hotărârii C.G.M.B. nr. 252/2008 privind amplasarea în subteran a echipamentelor ș rețelelor de comunicații electronice pe teritoriul Municipiului București.

Sunt puncte de vedere?

Domnul consilier qenerallovici Teodor

Avem de la Direcția de Utilitați, avem sesizari de la Consiiiul Concurenței, propun sa ÎI amânam pentru ședinta următoare sa mai stam odata in dialog cu cei care se ocupa de retele

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Chestiunea sta în felul următor: aș vrea sa va raspund la prima problema ridicata. Consiiiul Concurentei a spus așa, a adresat scrisoare și Primarului General ș Consliiului General al Municipiul București prin care se exprima spunand ,, ar fi posibil sa intre in concurență, s-ar putea .... noi credem caDeci acesta este un limbaj diplomatic facut sub presiunea diverse^r interese care este clar ca sunt opozablle hotarârii pe care dumne^^\^o^^;tră ati luat-o și procesuăi care sa desfașurat la Bruxelles legat de acest contract Daca noi nu vom veni și vom spune ca trebuie sa respecte aceste masuri șiin parte de contract noi nu vom face altceva decât sa interziem Eu știu ca am deranjat multe interese private care privesc sarmele care stau pe copaci și pe stelpii respectivi, eu știu ca pana acum s-au adunat 56 de telefoane pe care ie-am inmatriculat tocmai pentru ca sa imi aduc aminte ca putini se opun și multi iși doresc sa dispara aceste firme, dar nu am sa cedez interesului privat in dauna interesului generai Deci chestiunea legata de Consliiul Concurentei este caducă, mergand mai departe eu am invitat Consliiul Concurentei sa actioneze daca considera ca o parte din contract este neconformă cu legislația românească sa ne dea in judecarâ fiind un semn ca exista posibliitatea sa nu respectam legea. Danșii nu au facut-o pana acum, au trecut trei luni de zile, aș vrea sa va asigur ca totul acolo este transparent și fiecare intarziere nu face altceva decat sa nu putem sa coboram nenorodtele alea de cozi de fire care stau agatate in tot orașul. Multumesc

Domnul consilier general Mircea Valentin

Domnule Primar Generai, doamnelor și domnilor, intr^ac^^'^^^r acest proiect de fibra optica este in curs de desfașurare și am fost și no martori la comisia juridică la dezbateri extrem de vii pe aceasta temei, credeam ca le-am lamurit. Ne-am pomenit dupa aceea chemați la Agenția Națională de Comunicații, la Ministerul Comunicațiilor, acum și Consiliul Concurentei deja se plimba unii pe la toate autoritățile publice și nu înteleg de ce? Fiindca proiectul se mișca în continuare și trebuie sa se miștei altfel nu vom da aceste cabluri domnule primar, nu jos de pe stalpi, de pe emblema orașului, ele sunt pe emblema orașului, ele și câinii vagabonzi Ce spune un strain cand vine la Bucuf'^ștti? Ce a vazut el și i-a atras atentia? Casa Poporului în fine, dupa care cabluri multe pe stalpi și cîini vagabonzi. Deci nu este în regula. Ca atare am vazut ca au venit la comisia juridică, i-am lamurit. i-am conciiiat. am venit cu propuneri de modificare, au mers și la alta comisie, vor merge și la comisia de DNG-uri probabll în final și tot vor încerca sa amane. Eu mi-am permis unele observații apropo facute și de Consiiiul Concurentei și de ANC și chiar de operatori. Sunt întemeiate. Drice proiect de asemenea amploare poate avea și scapari pentru ca este fara precedent în Romama. în consecință eu v-aș propune, am formulat 0 serie de amendamente în completarea acestui proiect, mi-am permis sa îe discut și cu cei din executiv, domnule Primar General și cu cei de la operatornl acestei retele, în plus am vorbit și cu cei de la ANC pe aceasta temă, miau spus ca ei nu au obiecțiuni în sensul de a opri acest proiect. De altfel suntem la norme de aplicare iarași repet, nu oprim nici un proiect aici, dar este necesar ca ele sa fie emise tocmai pentru a atenua eventualete puncte slabe, riscuri ale proiec^t^uuiL Deci daca sunteți de acord eu v-aș propune aceste amendamente ca sa îe putem introduce în proiectul de hotarare și ca atare am sa îe dau citire.

La art. 1 .........bun, atunci am sa spun și domnutei lovici la

comisie despre aceste amendamente...........

Domnul presedinte de ședința Murg Calin

Va aduc aminte ca amanarea se poate face la initiativa initiatorului.

Domnul consilier general Mircea Valentin

Eu zic sa dam un termen pana la care mal amanam, macar sa știm, mai amanam pana ...........

Domnul Primar General Sorin Mircea Qprescu

Stimați coleg, tot discursul meu și discun^L^I domnutei consiiier.

fiindca ele seamană, au fost cu rugamintea de a nu mai amâna nimic pentru ca este a treia sau a patra oara cand eu te întorc aceste expuneri de motive, te întorc celui care are de executat pentru simplul motiv ca asta creeaza prejudicii daca vreti ale noastre Suntem parte în acest

proiect stimați colegi, suntem parte. Ne-am luat obligația mai precis și - a luat-o domnul Primar General Videanu, obligație de onoare pe care eu înțelee sa 0 duc la bun sfârșit, primaria ca încadrare într-un timp acceptabil pentru toata lumea Orice întârziers nu va face altceva decat sa creeze discuții în pius

Domnul consilier general Stan Ion

Daca am înneles eu bine, vrem sa scapam de cablurlle astea de pe stâlpi. Nicaien în lume nu este așa și ar fi bine sa o facem V-aș propune domnule primar sa puneți executivul la munca și sa creeze un proiect, un program pentru taxa de acces pentru tot ce tranzitează rersnurlle primăriei. Ma refer la cablurlle de la ENEL, țeviie de la DisUigaz. de la Apa Nova sa își mai diminueze profitul care II externaitzează oricum și sa ramana și ceva la municipahtate îaxa de acces, așa sa se numească hotararea.

Domnul consiiier general Mircea Valentin

înțeles ca exista și avizul comisiei de utilitați în aceasta tema, eu am sa dau citire amsndamentelor daca nu sunt acceptabHe nu Ie votați evident.

La art. 1 alin -, lit. b) dln normei modifica dupa cum urmează: în cazul rețelelor as-lsne/ suprateme și/sau a schipamenteie aferente

instalate ............. pe cheltuială proprie cu respectarea prevederilor

legale în domeniul construcțiilor. Acesta este primul amendament, de fapt daca vreți este un amendament cu mai multe subpuncte ca sa putem vota dintr-odatâ. La art. 1 alin. 1 lit. c) se elimina ultima fraza și dau ciri-s acestei pați acre se elimina și anume „pe cheltuiala propria, fara însă a îngreuna sau a aduce prejudicii contractului de concesiune de lucrași publice în sistem parteneriat public - privat pentru realizarea „Rețelei mstropoiitane de fibra optica a municipi^ui București pentru telecomunicații - NETCITY”.

La art. 2 alin 3 din norme se adauga o fraza la final, deci dupa închids-sa acestui alineat „în acest caz comunicarea se va face cu cel puțin șapte zile înaite de începerea lucrarilor.”

La art. 3 alin. 6 „Concesionarul va asigura acces nediscriminatouu în subteran la csre-sa tuturor dsținătorllo/tadminlstratorilor de retele de telecomunicații actuali și viitori, aplicand principiul nediscriminării, transparenței egalitarii de tratament și respectării liberei concurențe'

La art.4 alin. 3 din norme fraza finala unde se vorbește de avizul executatului proie^^^u^i Netcity se adauga după această fraza „evsntuaiul aviz negativ va trebui sa fie argumentat exclusiv pe motive tehnice."

6h

La art. 5 se adaugă un nou alineat, alin. 4 care va prevedea ca .Toate proiectele de modernizare și reabilitare strazi inițiate și executale de catre PMB primarille de sector sau de instituțiie și societațile din subordinea acestora vor cuprinde și canalizata necesara rețelei Netcity. conform specificațiilor tehnice ale acestuia”, adica ale executantului rețelei în ideea de a nu sparge strazile de fiecare data când se executa și Netcity. Este un principiu instalat mai demult cu privire la rețelele de utilitaț în București

Domnul Secretar General Tudor Toma

Domnul consiiier îmi cer scuze, la art.5 se adauga alin. 4?

Domnul consliier general Mircea Valentin

Alin. 3” da și un alin. 4, ca avem și un alin. 4, de asemenea „toate proiectele de modernizare și de reabiHtare strazi vor cuprinde și tubulaturi de su^^vensa^ la intersecții Aceste tubulatun vor fi dimensionale în funcție de dezvoltarea zonala a consumatorilor de utilitaț și vor fi amplasate inclusiv în intersecția unei strazi principale cu strada secundară" Este același principiu de a nu face lucrari inutile de doua ori. Va mulțumesc.

Domnul Secretar General Tudor Toma

Rugamintea este sa depuneți aceste amendamente la secretaua.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Stimați colegi, cateva dintre amendăn^^nte sunt absolut pertinente și sunt de acord Am sa va spun cele care nu pot fi facute, în sensul ca nu pot fi acceptate pentru ca cateva dintre ele nu înseamnă decat frana pentru partea de Netcity și am sa ma refer la amendamentel care vorbește despre cei care au cablurile întinse acum, au dreptul la opțiune. Aș vrea sa va fac atenț ca au dreptul la opțiune, înseamnă sa nu mearga pe aceasta canalizare a municip)ujujL Faptul ca își dezvotta ei este o promisiune care va fi sau nu țin^ă și parerea mea este ca nu va fi ținută niciodată, pentru ca prețuriie de cost sunt super ridicate. Gandți-va ca ei au firele întinse în toate cartier ele pe stalpi de unde pleaca legaturile cu blocuri. A crede ca 4.256 de alei în sectorul principal îe vor face vreodata ar fi sa ne ia de fraieri. V-aș ruga respectuos sa renunțam la acest amendament, cu au opțunea Nu ei pe canalizărlle principale ale primariei platese taxa și intra, altfel diseuția aceasta este de doi ani de zile. Pe eheltuiaia proprie, atenție la cuvinte, niciodata ei nu au cheltutt propriu niei macar sa aiba bunul simț sa retraga firele de pe stalp^i deși proeesul s-a terminat în favoarea lui Netcity și a primarie. Mergem mai departe comuniearea cu șaptezeci de zilc.Pană acum îe-am notificat de doua ori câte patruzeci de zile. a fost o bătaie de joc In aceste condiții poate ca este mai bine sa ÎI amanam tocmai pentru a nu face greșeli și sa ÎI bagam în ședința urmatoare

Domnul Secretar General Tudor Toma

Daca îmi permiteți, nu putem sa II amanam pentru ca s-a votat ordinea de zi deci acest proiect va trece sau va pica.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Va rag sa fiȘ de acord ca daca acest proiect și așa suntem în întârziere. este cu normele metodologice pe care Ie votam astazi ele sa primească amendarea, în bine sau in rau în funcșie de cum se desfașoară acest lucru. Altfel pierdem timpul

Domnul presedinte de sedinta Murg Galin

Sunt mai multe variante de amendamente, pentru ca domnul primar are alta opinie

Domnul consilier general Mircea Valentin

Domnul primar renunș eu la cele doua modificări de care aș vorbit, deși sunt venite tot din executiv, dar renunș eu la ele ca sa fie toata lumea împăcata.

Domnul presedinte de sedinta Murg Galin

Domnul Mircea Valentin, renunșați ia toate âmendamentele9

Domnul consiiier general Mircea Valentin

Sa se consemneze ca primele doua puncte citite de mine, fiindca domnul primar la acelea se refera, nu?

Domnul președinte de sedinta Murg Galin

Domnul Valentin Mircea, haideș sa Ie clarificăm.

Domnul consilier general Mircea Valentin

Renunțam la primele doua punte.

Domnul președinte de ședința Murg Galin

Va rog sa Ie citiș pe cele doua

Domnul consiiier general Mircea Valentin

Renunș la acest amendament

Domnul președinte de ședință Murg Calin

Supun la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea normelor de aplicarea a HCGMB nr.252/2008 privind amplasarea în subteran a echipamente^ și rețelelor de comunicaiii electronice pe teritoriul Municipiului București.

Cine este pentru? 0 voturi, împotriva? 1 vot (Duță L ), abțineri? majoritate de voturi

Acest proiect de hotarare nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, Proiect de hotarare pentru modificata Hotararii C.G.M.B. nr. 227/2008 privind stabilirea nivelurilor impozit^or și taxelor locale in Municipiul București, pentru anul 2009.

Amendament?? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotrivă? 1 vot (Duta L.), abtineri? 1 vot (Badulescu A.).

Acest proiect de hotarare a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind darea in administrata Regiei Autonome de Transport București a terenuri de 40 mp. pe care va fi amplasată cabina cap linie RATB - str. Sf. Gheorghe.

Amendamenee? Nu sunt.

Cine este pentru? unanimitate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 0 voturi.

Acest proiect de hotarare a fost adoptat în unanimitate.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționat ale Politiei Comunitare a Municip)kjh^i București.

Amendamenee?

Domnul consliier general Giugula Mihai Doru

Acest proiect trebuia sa fie prezentat și în cadrul ATOP-ului pentru

a ști daca îî putem coordona cu celelate activitati de ordine publica de pe teritoriul municipiului București Deoarece domnul colonel Bolboaca nu ne-a prezentat acest raport și nu noi am avut ATOP-ul acum doua zile cand putea sa ne prezinte acest raport, v-aș ruga sa nu vo^s^m pana nu ne prezinta în cadrul ATOP-ului ca sa ne spunem o parere avizată cu privire la acesta Va multumesc.

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Dacă nu mai sunt alte observații supun ăl vot proiectul de hotărâre

Cine este pentru? 1 vot, împotrivă7 0 voturi, abțineri? major^e de voturi

Acest proiect de hotărăre nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Evidența a Persoanelor a MunicipiuM București.

Amendamente? Nu sunt.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă^ 0 votun, abțineri? 2 voturi (Fuciu D., Bădulescu A.).

Acest proiect de hotărăre a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea indicatorHor tehnico-economici aferenți obiectivul de investiții al Teatrului Excelsior - Amenaja! interioară sala de spectacol Teatrul Excelsior.

Dacă sunt puncte de vedere?

Domnul consiiier general Voicu Mihai

Nefiind dosarul complet, amănarea nu o putem propune, are aviz negativ

Domnul președinte de sedintă Murg Călin

Repet, numai inițiatorul are capacitatea de a scoate de pe ordinea

de zi.

Domnul consilier general Giugulă Mihăi Doru

Și la ședința trecută am discutat acest punct, este vorba de un

investitor care s-ă angajat să construiască acest teatru primăriei și să vi-I dea în funcțiune. Acum dorește să fie împrumuăat de primărie cu patru sute de mii de euro, sau să facă acest teatru și primăria să îi dea banii în timp. Trebuie să își respecte contractul să ne facă teatru și să ni-I dea în primire conform ăngăjamentelor atunci cănd i s-ă dat terenul Nu votăm acest proiect

Domnul presedinte de sedintă Murg Călin

Cred că este o confuzie nu intrăm în detăii, nu dorește să fie împrurnuăat cu patru sute de mii, dorește să împrum^e primăria

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Dumneavoastră știți foarte bine ca de multe ori s-a întâmplat așa cand a fost vorba de o participare la un contract cand au zis ca iau, au luat cand au zis ca dau, au zi. Acum nu sunt de acord cu aceea de a fi ei împrumuteți, nu a ramas aceeași propunere ca pentru amenajarea teatrului el este ridicat la roșu, ca sa terminăm, conformobligatiilor contractuale Etajul doi, etajul trei, cu birouri pentru teatru date aproape la cheie. Au ramas în discuție patru sute de mii de euro pe care ei doresc sa îi dea și sa împrumute primaria pentru terminarea acestui teatru. Aici s-au oprit discușiie pentru ca nu se poate ș atunci am rugat ca, comisia de consilieri generaii aplecandu-se asupra acestui proiect sa îi dam rezolvare pentru a face ca acest teatru sa funcșioneze, pentru ca este gata la cheie. Este un contract care prevede exact ceea ce v-am spus și eu î-am moștenit din istorie și vine în felul acesta

Domnul președinte de sedinta Murg Calin

Voi supune la vot proiectul de hotârâre.

Cine este pentru? 1 vot, împotrivă? 1 vot, abșnen'? 47 voturi

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatornor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ai Bibliotecii Metropoiitane Bucur^^^lti Extindere parter - Fiiiaia Gheorghe Lazar.

Daca sunt puncte de vedere? Nu sunt.

Cine este pentru? 5 voturi (Meran D., Scarlat H , Grigorescu R,. Nikj R,, Tanase G.), împotriva? 0 voturi, abșneri? 45 voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiuM de fezabiiîtate pentru obiectivul de investiții ai Bibliotecii Metropolitane București Consolidaee, restaurare, rcfuncșionalizare -Casa Anton Pann.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? 7 voturi (Meran D., Scadat H., Grigorescu R., Nrtu R,, Tanase G., lovici T., Stan N.), împotrivă? 0 voturi abșnerii? 41 voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea indicatorHor tehnico - economici aferenș studiuH de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ai Bibliotecii

Metropolitane    București    -Extindere    parter-Filiala    George

Topârceanu.

Domnul consilier general Scarlat Horia

Dragi colegi, va recomand din toata inima sa va concentrați asupra acestor puncte, pe care cel putin grupul PNL Ie considera ca fiind una din promisiunile electorale ale dumneavoasUă. Luati aminte ce ati promis In urma cu un an In campania electorală și veti constat acum că vă încaicați înca o data promisiunile electorale. Sa votați împotriva construiri unei biblioteci mi se pare inadmisibil, mi se pare o dorința din partea majorității prezente aici de a lasa oamenii fara cultura, fara drept de informare, fara posibilitatea de a vedea lucrurile altfel.

Domnul presedinte de ședința Murg Calin

Alte punte de vedere? Nu mai sunt.

Supun la vot acest proiect de hotarare

Cine este pentru? 7 voturi (Meran D., Scarlat H., Grigorescu R., Nitu R.i Tanase G., lovici T., Stan N.),, împotrîva? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotăeâne privind aprobanea bugetului Agenției de Re^k^nnan^r^^ a Niveielor de Servicii Apt - Ceaal a Mnnicîplului București (ARBAC) pe aaul

2009

Sunt puncte de vedere?

Domnul consiiier general Fuciu Daniel

Domnule Primar General al studiat documenteția cu pnvlre la această agenție și am constat ca dintr-un un milion noua sute lei bugetul prevazut pentru acest an domnille lor și cu acordul celor doi colegi care și I-au asumat, ma refer la doamna Cruceam și la domnul lovici, vreun milion o suta îi folosesc pentru personal Mi se pare prea mult ca într-un an de criza sa folosim atatia bani pentru cheltuieii de persona. Opinia mea este ca aceste agenții, aceasta și ceălăită. ar trebui sa treaca printr-un control riguros al Consiliului General dat fiind faptul ca observ o anumite lejeritate cu privire la cheltuirea banilor fara sa existe metodologie cu privire la strategille pe care și Ie propun pe anul în curs. Drept urmare rog pe colegi sa ia în discuție și sa voteze împotrivă

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnule consiiier generai, ma bucur ca avem aceeași parere despre acest lucru, mi-am exprimat-o cu ședinta cu lideri de grup și într-un fel sau altul cuvintele seamănă foarte mult. M-au asigurat câ. liderii de grup cunosc aceasta chestiune, nu comportă nici un fel de discuție cu privire la funcționarea ARBAC-ului. Este pentru a doua oara cand ma întainesc cu aceasta situație și aș vrea în acest fel sa fac 0 scurta declarație. aceea ca nu știu de unde sa aleg referindu-mă la parerile care sunt exprimate acolo. Probabll, ca pe viitor eu personal o sa am mai multa grija legat de acest lucru. Pregedintele comisiei știe de acest lucru, a fost de acord liderii de grup au fost de acord și nu înteleg, înca o data nu am nici cel mai mic interes spunandu-vă clar ca am avut aceeași pozitie. Cred ca aceste lucruri vor trebui reglate pe viitor, tocmai pentru ca sa nu ne întalnim cu chestiuni de acest gen. Va multumesc.

Domnul consiiier general Stan Ion

Domnul Primar, contractuî cu APA NOVA atat de pacatos cu este el, sau mai putin pacatos, ARBAC-ul este singura instituie care reglementează și sancționează APA NOVA cand face anumtte erori, cand sunt canalele înfundate, rigolele colmatate. Din acest punct de vedere dumreâvoastră probabll ca ar trebui sa știți mai bine, ori sancționăm APA NOVA ca nu a respectat nici într-un fel contractul și din cei cinzeci și ceva de kilometrii de magistrala principala de aprovizionare cu apa potabllă, alta decat cea cu rame și cu viermișon, nu a facut nimic. Atunci putem sa îi mai taiem din suma, eventual.

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

îmi permiteți sa va raspund? Ei intra în discuții cu APA NOVA ca

nu au cu cine altcineva și aș vrea sa va atrag atentia respectuos ca una este parereași altele sunt faptele. ARBAC-ul se autofinanțează Va multumesc.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Mai sunt alte puncte de vedere7 Nu.

Supun la vot acest proiect de hotarare.

Cine este pentru? majoritate de voturi împotriva7 1 vot (Fuciu D.), abtiner? a voturi.

Acest proiect a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului intre Municipiul București și Arhiepiscopia Bucureștilor.

Cine este pentru? majontate de votun, împotrivă7 0 votun abtineri? 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat

•A'

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea componenței comisiilor de speciaiitate ale Consiliului General al Municipiului Bucureștii

Domnuiconsiiier qeneralGiuuTlaMihai Doru

Vă propun să votăm acest punct data viitoare, în prima ședință pentru ca trebuie sa votam nominal

Domnul președinte de sedinta Muru Calin

Daca îmi permiteți, am sa dau citire propunerilor. Am aici centraiizatorul cu propunerile grupurilor politice pe care am sa Ie fac, sa rog secretariat tehnic sa noteze. La Comisia juridică și de discipiină în locul domnului Atănasoaei Mihai Cristian, domnul Fuciu Daniel și în locul doamnei Campurean Mariana, doamna Sitaru Janina. La Comisia pentru credite externe și monitorizarea derularii acestora în locul domnul Becheanu Mihai Bogdan, domnul Dinca Dumitru La Comisia economică, buget, finațe în locul domnului Bogdan Georgescu, domnul Popescu Adrian La Comisia de urbanism și amenajarea teritoriuti îî locul domnului Fuciu Daniel, domnul Pop Romeo. La Comisia patrimoniu în locul doamnei Câmpurean Mariana, doamna Sitaru Janina. La Comisia transporturi și infrastrucrură urbana în locul domnul Becheanu Mihai Bogdan, domnul Badulescu Aureiian și în locul domn^ui Georgescu Bogdan, domnul Popescu Adrian La Comisia de ecologie și protecția mediuuL^i în locul domnu^i Becheanu Mihai Bogdan, domnul Badulescu Aureiian.

Deocamdată la comisia de ONG-uri nu s-a completat locul, 0 sa se completeze în ședința urmatoare

O sa va rog sa faceți buletinele de vot, procedura de vot este aceeași va rog sa barați cu 0 linie.........

Va propun ca, Comisia de validare sa fie aceeași cu Comisia de numarare.

Cine este pentru? majotitate de voturi împotrivă? 1 vot, abtineri? 0

voturi

Pănă cand Secr^^^^r^^u^l Tehnic va întocmi buletine de vot va propun sa mergem mai departe

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind atribuirea in folosința gratuita catre Uniunea Democrată Turca din Romania și Uniunea Democratica a Tatarlor Turco-Musulmani din Romania a unui teren in suprafața de 4000mp., pentru înființarea unui cimitir musulman și abrogarea Hotararii CGMB nr. 416/2008.

Cine este pentru? 47 voturi    0 voturi, abțineri? 1 vot

(Bâcăințan G.).

Acest proiect a fost adoptai:

Domnul Primar General Sorin Mircea Oprescu

Domnilor consilier generali domnule președinte de ședinta o sa va cer permisiunea. în acest moment se afia în audit Banca Mondiala pentru proiectul BEi 1 care se desfașoară. Cunoașteți toate aceste lucruri am auut prima.întaimre de ppoappe doua ore dimineață, se trag primele concluzii, vineri speram sa se termine acest audit pe care o sa vi-I raportam în funcție de hctărăreă Bancii Mondiale, de a completa sau nu de a continua iucrârile în zonele pe care Ie știti Va muitumesc.

Domnul presedinte de ședința Murg Caiin

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotăaâre privîdd ap^c^l^^r^a planului urbanistic zonal modifiăare PUZ $os. Petricani-CF Consțanța, sector 2, extind^e PUZ Șos. Petricani-CF Consțauța-Str. Valea Saulei, aprobat prin HCGMB nr.321/2007.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 2 voturi (Cuciu D., Baduiescu A.).

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotățâre privmd aprobarea pianu^i ur^t^c^nî^^ zonal Șos. Oitenitei nr.208, sector 4.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abtineri? 2 voturi (Cuciu D., Baduiescu A.).

Acest proiect a fost adoptat

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotățâre privînd aprobarea pian^ui upbănistic zonal Str. Vulturitor nr.95A-97-99/Str. Voiniuului nr.1-5-7-9i sector 3.

Cine este pentru? 0 voturi împotrivă? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotățâre privîdd aplrc^k^^r^a pian^ui urbamstic zonal Str. Ion Garbea nr. 26, sector 5.

Cine este pentru? 0 voturi împotrivă? 0 voturi, abtineri? majoritate de voturi

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi.proiect de hot^ar^aie privind aprobarea planului urbanistic zonal Str. Petre Ispirescu nr. 91, sector 5.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 3 voturi (Popescu AFuciu D., Badulescu A.).

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privind aprobarea planuri urbanistic zonal Str. Dobrogeanu Gherea nr.59A-61-Str. Avrameni nr.2B, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, Tr^po^^ă? 0 voturi, abțineri? 1 vot (Badulescu A.).

Acest proiect a fost adoptat

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privmd aprobarea planuri urbamstic zonal Drumul Manastirea Govora nr.24-28, sector 6.

Cine este pentru? 1 vot, împotirvă? 0 voturi, abțineri? majoritate de

voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privmd aprobarea planuri urbanistic zonal Str. Povestei nr. 6, 8, 10, 10A, 12A - Inrrarea Beldugatele nr. 2,4,6, 8,10, 14, 14, sector 4.

Cine este pentru? 0 voturi, împaU^ă? 1 vot (Popescu A.), abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem ia urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarâre privmd aprobarea planuri urbamstic zonal B-dul Policja^i^^^i nr. 4951, sector 1.

Cine este pentru? 0 voturi, împotrivă? 1 vot, abțineri? majoritate de voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planuri urbamstic zonal str. Sergent Nutu Ion nr. 8-12, sector 5.

Cine este pentru? 1 vot, împotriva? 5 voturi, abțineri? majoritate de

voturi.

Acest proiect nu a fost adoptat

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal Aleea Teișani-Str. Pădurea Pustnicu nr. 214-216, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrivă? 0 voturi abțineri? 2 voturi (Sadulescu A., Fuciu D.).

Acest prorect a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Șos. București-Târgoviște nr. 11B, 11C, 11E, 11D, sector 1.

Cine este pentru? majoritate de voturi, rmpotrivă? 0 voturi, abtineri? 2 voturi (Stan N., Fuciu D.).

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la urmatorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal Bd. lancu de Hunedoara nr. 48, sector 1.

Cine este pentru? 1 vot, împotrivâ? 2 voturi, abtineri? majoritate de

voturi,

Acest proiect nu a fost adoptat.

Vreau sa știu daca buletine de vot sunt gata? Secretariatul Tehnic, doamna Zamfir, domnul Marius sunt gata buletinele de vot? PȘnă se repartizează buletinele de vot intram pe ordinea de zi suplimentară

Trecem la primul punct pe ordinea de zi suplim^^rt^^a^, proiect de hotarare pentru modificarea anexei la Hotarârea C.G.M.B. nr. 308/2008 privind constituirea unei comisii de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauza de utilitate publica și abrogarea Hotarârii C.G.M.B. nr. 383/2008.

O sa va rog sa faceți propunerlle, domnul Mihai Atanasoaei a plecat din aceasta comisie și va trebui înlocuit cu un consilier general

Avem o propunere, domnul Dan Neaga din partea grupului PD-L

Va rog sa luati loc ca sa putem vota.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aderarea Municipiului București la Uniunea Capitalelor din Uniunea Europeană.

Cine este pentru? majoritate de voturi, impotrivă? 0 voturi,, abtinen? 0 voturi

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la punct trei pe ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren apartinând domeniului privat al Municipiului București, în adminisitrajn^a ConsiiujU^i Local al Sectorului 2, în scopul realizarii de locuințe sociale.

Exista din partea Consiiiului Local Sector 2, e nepoiiticos doamna consilier Albanii așteapta de șase ore sa va adreseze un cuvânt, cred ca este normal sa îi acordam acest drept

Doamna Albanii Laura - lider consilieri locali PD-L Consliiul Local Sector 2

Buna seara, daca am avut rabdare sa va aștept atatea ore va rog sa ma ascultați și pe mine, exact doua minute Ma numesc Laura Albanii, sunt liderul consilierilor locali PD-L sector 2, astăzi vin în calitate de consilier local PD-L, dar și de reprezentant al Conslii^ui Local sector 2. Vad în sala cașva consilieri care au fost consiiieri locali, știu problemele cu care ne canfruntam. De șase ani tot fac apeluri pentru a se construi niște locuinșe sociale, nu avem teren. Nu va mai reșin pentru ca știu ca sunteș obosiți, vreau doar sa va spun atat, la ora actuala sunt șapte mii trei sute de cereri. Cereri nu înseamnă persoane, ci înseamnă famliii. Anul acesta nu am reușit sa mai bagam pe listele de consiiieri locali decît 1.773 de cereri, pentru ca între timp acești oameni nu mai au nici buletine pentru ca tot îi amânam și nu avem ce sa le dam. Din aceste 1.351 sunt cereri de locuințe sociale. Va rog foarte mult sa ne acordași un teren pentru construirea acestor locuinșe sociale, iar cum l-am auzit pe domnul Giugula mai înainte, ca ar vrea sa faca acest lucru pentru ceta^^ni va rog sa îî votași

Domnul consilier general Stan Nicusor

Avem toata deschiderea, am de facut un singur amendament daca se va schimba destin^șia acestor locuinșe

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Este menșionat în proiectul de hotarare

Domnul consilier general Stan îon

Avand în vedere ca este proiectul domn^ui primar Onșanu de la sectorul 2, nu putem decat sa susșinem proiectui.

Domnul consilier general Scarlat Haria

PNL-uL întrucât are viceprimar în sectorul 2 susșne acest proiect

Domnul consilier general Giugula Mihai Doru

In sfârșit faceți un lucru serios, dar nu puteți vota mai muți decât sunteti pe liste.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Supun la votacest proiect de hotarâre.

Cine este pentru? 43 voturi, împotrivă? 0 voturi, abțineri? 0 voturi

Acest proiect a fost adoptat.

Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Planului Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența pentru asigurarea resurselor umane, materiali și financ;aie necesare gestionării situațiHor de urgența pe anul2009.

Amendamente?

Cine este pentru? majoritate de voturi, împotrlvă? 0 voturi, abți'^^i^î^ 0 voturi.

Acest proiect a fost adoptat

Vreau sa va rog am promis la mceputul ședinței unor cetațeni ca Ie vom da cuvantui, sigur i-aț sfatui dat fiind gradul de oboseală sa teprogrămăm. Nu, doriți sa vorbiți OK.

Domnul consliier general Mircea Valentin

Proces verbal al Comisie de validare incheiat astazi 13.04.2009, orele 19.00 privind rezultatul votului pentru Comisna juridică ți de discipiina a C.GMB, votur^i exprimate 52, nici un vot anulat Pentru domnul Fuciu Daniel 52 de voturi pentru, niciunul impotrivă. Pentru doamna Sitaru Janina Mirela voturi pentru 52, niciunuiîmpotrivă.

Se declara aleți urmatorii consiiieri generaii: Fuciu Daniel ți Sitaru Janina Mirela, in Comisia juridica

Proces verbal al Comisie de validare incheiat astazi 13.04 2009. orele 19.00 privind rezult:atul votului pentru Comisia economică, buget, finanțe a C G.MB, voturi exprimate 52, voturi anulate niciunul Pentru domnul Popescu Adrian Costm, voturi pentru 52, voturi impotrivă niciunul

Proces verbal al Comisie de validare incheiat astazi 13.04.2009. orele 19 00 privind rezultatul votului pentru Comisia de urbanism ți amenajarea teritoriului a C.G M.E,, voturi exprimate 52, voturi anulate niciunu. Pentru domnul Pop Romeo Teodor, voturi pentru 52, voturi i'mpotrivă niciunul

Se decalară ales domnul consilier general Pop Romeo Teodor

Proces verbal al Comisie de validare încheiat astăzi 13 04.2009 orele 19 00 privind rezultatul votului pentru Comisia de patrimoniu a C.G M.B s-au exprimat 52 de voturi, voturi anulate niciunul. Pentru doamna Sitaru Janina Mirela, 52 de voturi pentru.

Se declara aleasa doamna Sitaru Janina Mirela in Comisia de patrimoniu a C.G M.B

Proces verbal al Comisie de validare incheiat astazi 13.04 2009 orele 19.00 privind rezultatul votului pentru Comisia transporturi și infra^t^i^i^cuj^ urbana a C.G.M.B, s-au exprimat 52 de voturi, voturi anulate niciunul Pentru domnul Badulescu Aureiian, voturi pentru 52, voturi impotevă niciunul Pentru domnul Popescu Adrian Costin, voturi pentru 52, votur^i împoCrlva niciunul.

Se declara aleși urmatorii consilieri generaii: domnul Badulescu Aureiian și domnul Popescu Adrian Costin.

Proces verbal al Comisie de validare incheiat astazi 13.04.2009, orele 19.00 privind rezultatul votului pentru Comisia de ecologe și protecția mediu! a C.G.M.Bi, s-au exprimat 52 de voturi voturi anulate niciunul Pentru domnul Badulescu Aureiian. voturi pentru 52, voturi împotriva n'iciunul

Se declara ales domnul Badulescu Aureiian ca membr^u in Comisia de ecologie și protecția mediu! a C.G.M.B.

Proces verbal al Comisie de validare încheiat astazi 13.04.2009, orele 19.05 privind desemnarea unui reprezentant al Consliiu! General al Municipiukn București in Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauza de utilitate publica, constituiaă prin Hotarârea C.G M.B nr. 308/2008, s-au exprimat 52 de voturi, voturi anulate niciunu. Pentru domnul Neagu Mihai, voturi pentru 52, voturi impotevă niciunul

Se desemnează ca reprezentant al Consliiului General al Municpiklu^i București in Comisia de repartizare a locuințelor pentru persoanele expropriate pentru cauza de utilitate publica domnul Neagu Mihai.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Urmeaza luânle de cuvant, aș vrea sa știu daca doamna Burcea Daniela Alina mai este in sala? Nu mai este.

Doamna Căpătină Steluța mai este Ti sala? Doamna Capatim votul a fost dat și ați Putea sa luaț cuvantul Ti ședința urmatoare. Cred

ca ar fi mai bine întrucât suntem foarte obosiți la aceasta ora Va mulțumesc

Doamna Petrișor Carmen este în sala? Ar vrea sa știu daca vrea sa ia cuvantul acum sau data viitoare?

Doamna Petrisor Carmen

Buna seara. îmi cer scuze ca va rețin dar problema pe care 0 am nu mai poate aștepta în anul 1992 mama mea a cumparat o casa naționalizata dupa art. 112. am plătit cinci ani rata. mama mea fiind necasăl^oria cu doi copii minori. Dupa cinci ani s-a încheiat actul de vanzare - cumparare între SC ROM VIAL și mama mea, Buriceanu Stana versus Anton, pentru ca s-a casătorit în 2003 au venit proprietari, moștenitorii care și-au cerut drepturile. Sentința a fost definttivă și irevocabilă în care noi nu am avut nici un caștig în momentul de față suntem dați afara și nu avem o locuință unde sa ne ducem. Domnul primar Chiliman nu este de gasit prin primarie și ne spune sa ne așteptam rândul iar noi nu mai putem sa stam cu copii minori în stradă, care sunt bolnavii au handicapul etc. Aș dori sa se soluționeze aceasta problema care este foarte grava.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Poate ca cel mai bine ar fi sa veniți la comisille ConsliiuM. așa se procedează de obicei, daca vreți va aștept maine dupa ora 12.

Doamna Petrisor Carmen

Și înca ceva domnule președinte este o fata în sala. care este la Centrul de Plasament Odaii, are cinci copii minori dintre care unul are handicap de gradul unu avansat.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Ar trebui sa mearga la Direcția Generala de Asistența Socială, dar ar fi mai bine sa vina întai la Consiliul General în audiența sa vedem despre ce este vorba.

Mai este în sala și doamna Căpățână, are o problema foarte urgentă, i-au dat afara deja.

Doamna Capătană Steluța

Reprezint zece familii care au fost repartizate de catre Primaria Sector 5 în blocul V53 din Calea 13 Septembne. dupa ce a fost semnat protocouul între domnul primar de atunci Basescu și Ministerul Justiției. Primaria Sector 5 a trimis o notificare catre Primaria Capitalei cerând sa fie pus la dispoziția sector uuii 5 un numar de apartamente Ulterior s-a schimbat destinația, deci au pus la dispoziție. la un an și jumatate dupa a fost schimbată destinația în apartamente de necesitate Primara Capitalei ne-a dat în judecată, ne-am judecat cinci ani, bine înțeles ca nu am caștigat procesul iar acum suntem evacuați.

Domnul președinte de sedinta Murg Călin

Cine va evacuează? Primăria va evacuează?

Doamna Căpătănă Steluta

Primăriă Capitalei. Sunt evacuate trei famiiii, sunt cu lucruri! pe hol, cu mobila din apărtămente, nu au unde sa se duca, s-au nascut acolo copii    Din ceea ce știu eu, famliille despre care este vorba

au intrat fraudulos în apartămente. nu au avut repartiție de la Primăria Sectorului 5, ba mai mult, am avut un proces, Primaria a avut un proces în care s-a dovedt ca a fost falsificată semnatura domnuă'i primar Vangheiie.......

Domnul presedinte de sedinta Calin Murg

Cunosc situația dar oamenii au venit cu niște dovezi prin care existau repartiții semnate de domnul Vangheiie Ma rog, daca au fost false asta este.

Doamna Căpătănă Steluta

S-a facut expertiza ți la poliție, ulterior domnul Vangheiia ți-a retras păngerea de la polițe spunand ca ți-a pierdut țlamFiila ți parafa cu doiani-în urmă, însaeu uCăcăatuncicând e'zrzi așa ceva dai la

Monitorul Oficia. Nu suntem infractori cum ..........domnul Vangheiie a

spus ca suntem nițte infractori care am intrat fraudulos. Poliția a facut expertiză la uțil la încuietor! uților ți s-a demonsrrat ca nu suntem infractori, suntem profesori, soțul meu este profesor, mai este profesoară, este un ziarist, nu cred cI un infractor trebuie sa fie unul sau doi dar nu suntem 10 famiiii care am fost infractori.

Domnul presedinte de sedinta Murg Calin

Nu puteau fi 10 cu fals, este discutabllă

Doamna Capatana Steluța

Domnul Hreapca Bogdan ne-a spus ca niciodata nu s-a pus problema la capitala ca ar fi false sau ca am fi infractori sa intram fraL^c^uk^^

■t

Domnul președinte de ședință Murg Călin

Din păcate după cum știții Primăria Capitalei nu are locuințe sociale, doar locuințe de necesitate, iar dumneavoastrâ nu vă încadrați înaceastăaatggoriL..

Doamna Căpățană Steluta

Suntem tot evacuați, suntem profesori........dorim o amănare de

măcar un an de zile ca să putem să ne strângem bani să ne închidem ceva Stăm în stradă cu lucrurile.

Domnul presedinte de sedintă Călin Murg

Revenii la mine să vedem dacă......ce putem face și dacă nu, ne

vom adresa din nou Consiliului General. La comisia juridică joi.

Cu aceasta declar închise lucr^ăr'le ședinței ordinare a Consli^ui General din data de 13i04i2009.

Ședința s-a încheiat la orele 19.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Toma Tudor


CONSILIERI

Verificat Șef Birou

Redacta! Hotărăr^i CGMB Perțunaru Mariana

întocmit Anghel Mirela Preoteasa Antonela

77