Hotărârea nr. 84/2009

HOTARAREnr. 84 din 2009-03-06 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 142/2004 SI A HOTARARII C.G.M.B. NR. 146/2004 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 99/2013


Consiliul General al Municipiului București

H O T ĂR Â R E

privind numirea reprezentanților C.G.M.B. în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA NOVA București S.A. și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 142/2004 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 146/2004

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al S.C. APA NOVA București S.A.

Art.2 Se aprobă numirea domnului Cărbunaru Constantin ca reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA NOVA București S.A.

Art.3 Persoanele numite conform art. 1 și art. 2 vor acționa în numele și pentru Consiliul General al Municipiului București în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliile de

Administrație și vor prezenta anual Consiliului General al Municipiului București un raport privind activitatea depusă în această calitate.

Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților C.G.M.B. în Consiliile de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor va fi aprobat în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Hotărârea C.G.M.B. nr. 142/2004 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 146/2004 se abrogă.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele numite conform art. 1 și art. 2 și S.C. APA NOVA București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Caji

București, 06.03. Nr. 84SECRETAR GENERAL .AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TudorToma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 84/06.03.2009

Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al S.C. APA NOVA București S.A.:

1.    Lăzăroiu Ioana

2.    Antonie loan

Zo .....

B-dul Regina Eiisabejța 47, sector 5, București    30^
Pag 3