Hotărârea nr. 83/2009

HOTARAREnr. 83 din 2009-03-06 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 151/2004 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 150/2009 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 49/2010 SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 95/2010 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 6/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 206/2011 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 151/2012


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 151/2004

Având în vedere expundrea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei de transport și infrastructură urbană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    .T

în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HO.TĂRĂȘT E:

Art.1 Se aprobă numirea persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca reprezentați ai Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București.

Art.2 Persoanele numite conform art. 1 vor acționa în numele și pentru Consiliul General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București, în conformitate cu Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliile de Administrație și vor prezenta anual C.G.M.B. un raport privind activitatea depusă în această calitate.

Regulamentul privind atribuțiile și responsabilitățile reprezentanților C.G.M.B. în Adunarea Generală a Acționarilor și în Consiliile de Administrație va fi aprobat în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Hotărâre C.G.M.B. nr. 151/23.09.2004 se abrogă.

Art.4 Direcțiile din cadru aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoanele numite conform art. 1 și R.A.T.B., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 06.03.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBucurești, 06.03.20C Nr. 83

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

/

\n

Anexa 1Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 83/06.03.2009

Reprezentanții Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Transport București:

1.    Stancu Sotir

2.    Militaru Cătălin

3.    Sabarez Costel

4.    Vlad Gabriel

5.    Crit Adrian

6.    Aron Gheorghe

7.    Radu Dumitru

8.    Popescu Adrian