Hotărârea nr. 78/2009

HOTARAREnr. 78 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. DOINA, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Doina, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 10/1/5/26.03.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 133/2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 11904/887/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 2190/227/02.06.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 721630/09.05.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 7694/24.04.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Doina, sector 5, pentru o suprafață de teren studiată S = 56.000 mp., proprietate privată persoane fizice și juridice.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul este cuprins în subzona A2b (subzona unităților industriale și de servicii).

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 80%; CUT volumetric maxim = 15%; Hmax = 20 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: birouri, comerț și locuințe colective.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 45%; CUTmax = 5,6; RmaxH = 2S + P + 3E - 2S + P + 30E; Hmax = 94 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTF.DE ȘEDINȚĂ.......    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 88; tel. centrală: 305 55 00 int. 1134; fax: 305 55 88

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 719389/ 2008

AVIZ DE URBANISM nr. 10/1/ 5/ 26.03.2008
PUZ - Str. Doina, Sector 5

BENEFICIAR:    SC Comatchim Internațional SA, SC Comat Flaret SA, SC Industria Iutei SA

ELABORATOR: SC Proiect București SA

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 56.000 mp teren ce a generat PUZ - proprietate privată persoane juridice și fizice AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în partea de sud a municipiului București, în sectorul 5 fiind delimitată la nord str. Progresului, la est de Spătaru Preda, la vest str. Veseliei și la sud str. Doina. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in subzona A2b (subzona unităților industriale și de servicii). Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 80%; CUT volumetric max = 15%; Hmax = 20m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUl SI INDICATOR» URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI SI ILUSTRĂRII DE ARHITECTURĂ - IMAGINI
PROPUNERE VOLUMETRICA, VIZATE SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri, comerț și locuințe colective

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 45%; CUTmax = 5,6; RmaxH = 2S+P+3E -s- 2S+P+30E.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz Autoritatea Aeronautică Română, (alte avize conform legislației în vigoare).

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21,09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADjR!<r^BOLD

£ uÎbLbisMȘ' a,-.

'rV ,,    */    FPS-21-01/6

TEHNICĂ DE URBANISM SîAMENĂJAREA TERITORIULUI:

iman, arh. Dan Marin, arh. ConStârMffinăche, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh.Viorel Hurduc


f    %■-■    .

I? t '»“!- jJ&tS/ ■'<£zZ'"-~

H..[ /    r- 's$ / A "    î-

/ .A<" VJ&V - ( 1 1    :*    >•


SUPRAFAȚA TEREN - 56.000 mp - 100%

SUPRAFAȚA CONSTRUITA - 25.320 mp - 45% Suprafața desfasurata - 313.600 mp SUPRAFAȚA SPATII VERZI - 15.680 mp - 28% SUPRAFAȚA CIRCULAȚII - 15.000 mp - 27%

PARCAJE SUBTERANE - 2 NIVELURI


INDICATORI URBANISTICI

UTR - CB 3:

POT - 45%

CUT - 5,6
Nr.crt

Nume

Semnătura

Descrierea reviziei

Data


Nume


Semnătura


Cerința


Referat / Expertiză Nr. / Data


1UCURÎSTI


S.C. PROIECT BUCUREȘTI SA R.C. J40/15/199fl;^aT^te()5 Tel: 318.53.20^3)^12.5 E-Mail: oft ~


■;#. Director General: dr. ec. Constantin DR


Șef proiect complex: arn. L. POPESCU


ompl


ȘefdepL /

arh. V. CONSTANTINESCU „

Șefproidct

arh.urb.ASTAMA

Proiectat

artuirb. A. STAMA

y,z

Desenat

arh.urb. A. STAMA

Scara:

1:1.000

Data: IUL 2007


BENEFICIAR

S.C. COMATCHIM INTERNATIONAL SA S.C. COMAT FILARET SA S.C. INDUSTRIA IUTEI SA


P.U.Z. CU ELEMENTE DE P.U.D. ANSAMBLU DE LOCUINȚE, BIROURI SI COMERȚ STRADA DOINA, SECTOR 5


REGLEMENTARI DE URBANISM


23


Proiect nr.:

26.226


Faza:

’.U^JP.U.D


Rev. I Planșa 3


A1.0


21