Hotărârea nr. 75/2009

HOTARAREnr. 75 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. LATINA NR. 6, SECTOR 2


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Latină nr. 6, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportuJ.de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului.    < f; ;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București. .

Văzând documentele erriisp de:

-    Comisia Tehnică de. Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 18/1/14/09.05.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 1/2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr. 1126/Z/12.09.2007;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6035/494/20.12.2007;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 728232/19.05.2008;

-Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 13924/20.09.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publigă—

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Latină nr. 6, sector 2, pentru o suprafață de 250 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUZ-ului Municipiului București - Zone construite protejate, terenul se încadrează în zona protejată 39 - Armeneasca;

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax = 50%; CUTmax = 1,8; Hmax = 10 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 50%; CUTmax = 3,1; RmaxH = S + P + 4E + 5E (retras); Hmax = se va prelua cornișa casei la calcan.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Ărt.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Murg CiSECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucu resti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 609612/28.02.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 18/1/14/09.05.2007
PUZ - STR. LATINA nr.6

BENEFICIAR: S.C ZORA DOC S.R.L.

ELABORATOR: S.C. URBANEFFECT S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S - 17000,00 mp din care S-250,00 mp teren ce a generat PUZ - proprietai persoane juridice.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul ce face obiectul documentației de urbanism se află situat in zor rezidențiala tradiționala a capitalei inclusa in Zona Protejate nr. 39 - zona ARMENEASCA delimitată prin P.U.Z. „Zor protejate construite - Mun. București”, Sectorul 2, între B-dul Carol (la sud), Calea Moșilor, Piața Pache Protopopescu( est) si Piața Latina (la vest).

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: P.U.Z. „Zone protejate construite - Mun. București”, Zona Protejate n 39 - zona ARMENEASCA - tesut istoric difuz

Indicatori urbanistici reglementați: POTmax=50%; CUTmax =1,8; regimul de inaltime maxim - 10m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,
CONFIGURAȚIA EDIFICABILELOR Șl INDICATORII URBANISTICI FIIND
CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE FUNCȚIUNE AVIZATĂ: Locuire .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =50%; CUTmax =3,1; RmaxH =S+P+4E+5E(retras), Hmax- se va prelua comisa casei existente la calcan

RETRAGEI:    -1,9m fata de limita de proprietate (la nord); 2,Om fata de limita de prprietate (nord-est)

- pe limita de proprietate (calcan) la sud

-1,3m la etajul retras(5E) pe latura de vest; 1,5m la etajul retras(5E) pe latura de nord CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respect Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritorii Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMI nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de medii aviz M.D.L.P.L., aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației îi vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitate: înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani ' poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Arhitect șef al municipiuli^bucureș^l

ARH. ADRIAN BOlW ,    <,

AVIZ CC    TCT nr. 22/2007 - C
FPS-21-01/6


Ă D&URBANISM fef^MENAJAREA TERITORIULUI:


lexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. țȘoFistantin Enaebgț arh. Șerban Sturdza,

arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc” '