Hotărârea nr. 73/2009

HOTARAREnr. 73 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. VERZISORI NR. 6 SI NR. 10, SECTOR 4


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Verzișori nr. 6 și nr. 10, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportulde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 41/1/15/03.10.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 90/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1764/195/05.05.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 714184/10/14.03.2008; -Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 17239/26.11.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;Om


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Verzișori nr. 6 și nr. 10, sector 4, pentru o suprafață studiată de cca. 2,5 ha., din care suprafața terenului care a generat documentația S = 7035 mp., proprietate persoană juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată se află în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P + 2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 45%; CUTmax = 0,9 (pt. P + 1) -1,3 (pt. P + 2); Hmax = 10 m. (P + 2).

Condiții de construire aprobate:

Funcțiuni aprobate: locuințe colective: P + 5E + E6R; spatii comerciale și servicii: P + 2E.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 48%; CUTmax = 3,2.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


V

U KAS

fr\vi«i>NMrNrM

001

SMM certificat IS014001: 2004


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 644502/2007


AVIZ DE URBANISM nr. 41 Z1 Z15 Z03.10.2007 PUZ - STR. VERZISORI NR. 6 și NR. 10, SECTOR 4

BENEFICIAR:    ISTRIA DEVELOPMENT

ELABORATOR:    S.C. DECO STYLE PRODUCTION S.R.L.

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: Cea. 2,5 Ha. din care 7035 mp., proprietate persoana juridica.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Amplasamentul analizat și reglementat prin PUZ se află în partea de sud a zonei centrale a Municipiului București. Limita PUZ este definită astfel: la EST de Str. Verzișori; la NORD de Str. Bucur; la VEST de str. Cuza Vodă și la SUD de incinta fostei fabrici de incaltaminte „Pionierul".

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.

Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 45%; CUT max: 0.9 (pt. P+1) - 1.3(pt. P+2); H max: 10 m. (P+2)

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTIC» CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ:    LOCUINȚE COLECTIVE, SPATII COMERCIALE și SERVICII

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

POTmax = 48%; CUTmax'= 3,2; RmaxH COMERȚ = P+2E; RmaxH LOCUINȚE = P+5E +E6R CIRCULAȚII, ACCESE:

Parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


Referent,

arh. Stelian Constantinescu


ARHITECT ȘEF ALMuNI^RIULUI BUCUREȘTI ARH:'ADRIAN'&OLD

”    ;    .    FPS-21-01/6

AVIZ SULTATIV cf. ORDIN MTCT nr. 22/2007 - COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: arh. Doina Cristei k Alexandru Beldiman^arh.Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


PLAN URBANISTIC ZONAI

■    m.«_.STRADA verzisor

■    W !■! NR.6-10, SECTOR 4, BUCUREST


.REGLEMENTARI SC. 1/500 LEGENDALIMITE

LIMITA DE STUDIU

LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZ


EEE3 LIMITA PARCELA

CLĂDIRI EXISTENTE - URMEAZA A SE REGLEMENTA PRIN PUD / PUZ

REGLEMENTARI URBANISTICE

EDIFICABIL PROPUS


FUNCȚIUNI PROPUSE

LOCUIRE

BB ZONA MIXTA - LOCUIRE + COMERȚ

"'■■«ii COMERȚ

SPAȚIU VERDE AMENAJAT PLANTAȚIE DE ALINIAMENT


FUNCȚIUNI EXISTENTE

CULTE

CIRCULAȚII SI ACCESE

CIRCULAȚII CAROSABILE CIRCULAȚII PIETONALE


CIRCULAȚII PROPUSE IN INCINTĂ RAMPA ACCES AUTO * ACCES AUTO ACCES PIETONALINDICATORI PROPUȘI POT = 48%

CUT = 3,2

RH = S+P+5E+6R (24.oo m)

B1,B2,B3 - Ac = 1120mp B4 -Ac = 690mp B5+B6    - Ac = 1018,60mp

B7    - Ac = 377,00mp

TOTAL Ac = 3205,6mp


S.C. DECO STYLE PRODUCTION S.R.L.

J40/17331/2004, R16882794 BUCUREȘTI, SECOR 3 TEL. 0721 270 170 0743 270 170


Urb. Raluca M. BOANGAR


Urb. Deiia NISIPEANU


Urb. Ana CHISER


Urb. Olivia OPRESCU


BENEFICIAR

S.C. ISTRIA DEVELOPMENTS


DENUMIRE

PROIECT


m:


ANSAMBLU REZIDENȚIAL S+P+5E+6R


SPECIALITATE


DENUMIRE PLANȘA


DATA


URBANISM


REGLEMENTARI


46

IULIE


FA2

P.U.


NR. PL