Hotărârea nr. 71/2009

HOTARAREnr. 71 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR. 172-178, SECTOR 1 - REVIZUIT


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Șos. București - Ploiești nr. 172-178 , sector 1- revizuit

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;    .....

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei, juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea'Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.48/1/16/21.11.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr.239/2008;

-    Ministerul Internelor și Reformei Administrative: aviz de principiu 780067/22.12.2008;

-    Serviciul Român de Informații: aviz 5.980.304/20.11.2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresă nr.6227/626/22.12.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.784260/43/12.11.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.9048/03.06.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;


- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și cpț^pTetWfeulterioare;

' v ______

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal șos. București - Ploiești nr. 172-178, sector 1 - revizuit, pentru o suprafață studiată de S= 29011,76 mp., proprietate persoană juridică.

încadrare în PUZ- Șos. București - Ploiești nr. 172-178, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr.232/2005: birouri: POTmax = 30%; CUTmax = 1,5; Rmaxh = S+P+ 4E; Hmax = 20 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea aprobată: birouri, V5;

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=35%; CUTmax=2,5; Rmaxh=S+P+5E+ et. tehnic; Hmaxcornișă=24.5m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE    VBucurești, 27.02.2009 Nr. 71

' SECRETAR GENERAL : Al^MUNlCIPIULUI BUCUREȘTI 1 __ TudorToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare,

9    9

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


UKAS

Stic «Itot ISO =031: 2CC3
SWlMrirtfcitKOHflSl: 2Mi}


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr.663391/21.11.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 48 /1 /16 / 21.11.2007 PUZ - Sos . BUCUREȘTI - PLOIEȘTI nr. 172 -178, sector 1

REVIZUIT

BENEFICIAR : S.C ACARTA CONSTRUCT SRL

ELABORATOR: SC ALPHA STUDIO SRL

SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ : S=29011,76 mp - proprietate persoana juridica

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de nord a municipiului, în arealul delimitat la vest de sos. București-Ploiesti, la sud de pădure , la nord și est de unitati speciale .

PREVEDERI PUZ- Pentru terenul ce face obiectul reglementarii s-a aprobat cu HCGMB nr.232 / 2005 un Plan Urbanistic Zonal. Prezenta documentație extinde zona edificabila și modifica indicatorii aprobați.

Indicatori urbanistici reglementați: POT max = 30%; CUT max =1,5 ; Rmaxh=S+ P+4E ; Hmax=20 m .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI S[ INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Funcțiune avizata : birouri, culoar de protecție infrastructura tehnica V 5 .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =35%; CUTmax =2,5 ; RmaxH =S+P+5E+et.tehnic ;

Hmaxcornisa=24,5 m

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz S.R.I , aviz Ministerul Internelor și Reformei Administrative alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,

ing. loan^Balaurea

ARHITECT ȘEF AL MUNipiPIULUI^By&UREȘTI


ARH. ADRIAN

fes


AVIZ CONSULTATE/ — Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritor

Dai Marin, arh. Constantin Enache, arh. Dorin Ștefan, arh. VÎ8i


FPS-21-01/6

Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. £, arh. Serban SturdzaANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Număr minim locuri de parcare =

*    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

■    H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

*    POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau • etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin


PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

■    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

■    Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale.

*    Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

■    Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabilite prin PUZ.

■■ Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

*    Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.
PI ANSA 9 1


PLAN de REGULAMENT

N


LEGENDA

limitelimita terenului ce a generat studiul (conform ridicării topografice) reglementari aliniament

aliniere

edificabile propuse    '

limita console, bovindouri, terase nod de circulație

zona mixta

zona cu destinație speciala pădure

spatii verzi pentru protecția infrastructurii de tip V5 spatii verzi aferente circulației circulație carosabila circulație pietonala retrageri (m)


acces pe amplasamei


POT max= 35%

CUT max= 2.5 Rh =S+P+5E+et. tehnic H cornisa= 24.5m S teren= 29011.76mpSCARA GRAFICA

20 0 20


40


60mzs1-1 PROFIL PROPUS CONFORM PUZ “DN 1-BUCURESTi”


ț't'r' »■!!

SC AțPHASIUplO/SRL Arhitect ura-Design-Costructii J40/10321/20(5o ISO 9001:2000/1180


Spepiqi1tâț^:XR^iT6cȚURA & URBANISM Sqftware.fGoȚelDRAWJ\\

Licehta nr*DRllCR2=iO8969-BS3


P.U.Z.

BUCUREȘTI- PLOIEȘTI 172-178 -revizuit-


Beneficiar:

SCACARTA CONSTRUCT SRL


Titlul planșei: PLAN REGULAMENT


PR.NR. 17

Data:06.200I


PL.NR. 2.1


SC. 1/1000


Verificaft ârtil'VLÂ'P CAyĂRNALI

Intbcmit urâ iRALUGA'AXANTE