Hotărârea nr. 64/2009

HOTARAREnr. 64 din 2009-02-27 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU FUNDATIA CRUCEA ALB GALBENA IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN SI A FINANTARII PROIECTULUI "SPRIJIN LA BATRANETE"


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Fundația Crucea Alb Galbenă în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Sprijin la bătrânețe”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate,.al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția învățământ;

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială; . ...    .    -    , s

în temeiul ârt. 36 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. q), alin? (3) și art.45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască cu privire la cooperarea; prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația Crucea Alb Galbenă, în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Sprijin la bătrânețe”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL


MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro