Hotărârea nr. 62/2009

HOTARAREnr. 62 din 2009-02-27 PRIVIND COOPERAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 PRIN DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6 CU FUNDATIA ESTUAR IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN SI A FINANTARII PROIECTULUI "SISTEM INTEGRAT DE SERVICII COMUNITARE DESTINATE ADULTILOR CU PROBLEME DE SANATATE MINTALA DIN SECTORUL 6"


Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Fundația Estuar în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Sistem integrat de servicii comunitare destinate adulților cu probleme de sănătate mintală din sectorul 6”

Având în vedere expunerea.de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ~af .Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția învățământ;- -,

Văzând raportul Comisiei de sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile -Legii nr. 47/2006 privind sistemul național de asistență socială;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), art; 8.1 alin. (2) lit: q) și alin. (3), precum și ale art. 45 alin. (2) litera f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască cu privire la cooperarea, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația Estuar în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului “Sistem integrat de servicii comunitare destinate adulților cu probleme de sănătate mintală din_sectorul 6

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucurestl-Drimaria.ro