Hotărârea nr. 56/2009

HOTARAREnr. 56 din 2009-02-27 PRIVIND APROBAREA MASURILOR DE RESTAURARE A RISCURILOR SI RASPUNDERILOR LEGATE DE MEDIUL INCONJURATOR, IN APLICAREA CLAUZEI 16 "MEDIUL INCONJURATOR" DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea măsurilor de Restaurare a Riscurilor și Răspunderilor legate de Mediul înconjurător, în aplicarea clauzei 16 „Mediul înconjurător” din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raporturde specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza clauzei 16 „Mediul înconjurător” din Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București încheiat de Municipiul București, în calitate de Concedent, cu S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar;

Ținând cont de concluziile Auditului de mediu al serviciilor de

»

alimentare cu apă și de canalizare realizat, conform clauzei 16.1 din Contractul de Concesiune, de societatea Harza Engineering Co. Internațional L.P. în colaborare cu AUDITECO S.R.L., Institutul pentru Cercetare și Ingineria Mediului (I.C.I.M.) din România și cu firma Mott McDonalds din Marea Britanie precum și de Riscurile/Răspunderile suplimentare legate de Mediul înconjurător identificate de Concesionar și transmise Concedentului conform clauzei 16.1.5 din Contractul de Concesiune;

Văzând și Raportul Comisiei de experți internaționali ai Concesiunii din data de 10.04.2008 cu privire la Auditul de mediu;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă măsurile de Restaurare a Riscurilor și Răspunderilor legate de Mediul înconjurător prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Repartizarea finanțării lucrărilor de Restaurare, prevăzute în anexă, se va realiza în conformitate cu prevederile Clauzei 16.3 din Contractul de Concesiune încheiat între Municipiul București și S.C. Apa Nova București S.A.

Art.3 Lucrările în sarcina Concesionarului prevăzute în Tabelul 2 din anexă vor fi finanțate prin ajustarea extraordinară a tarifului (ExTA), calculată și aprobată conform prevederilor Părții IV - Tarife a Contractului de Concesiune, la finalizarea lucrărilor.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 27.Ș2f2yO9 Nr. 56    \\

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Anexa la HCGMB nr/^un

Tabel 1: Masuri realizate si finanțate de către ANB in tariful ofertat in cadrul limitei de 500.000 Euro. CC -Clauza 16.3.1
Nr.

Nr.

poziție lista ANB

Masuri 2005

Valoare (Euro) in 2005

Prioritate in funcție de planificare

Finanțat de

1

2

Frontul de puțuri Arcuda

18,000

Realizat deja de ANB

ANB

2

4

Frontul de puțuri Bragadiru

62,000

Realizat deja de ANB

ANB

3

8

Statia de tratare Roșu

72,000

Realizat deja de ANB

ANB

4

13

Puțuri - de mica, medie si mare adâncime & izolate

70,000

Realizat deja de ANB

ANB

5

14

Apeducte - apa potabila & nepotabila

89,000

Realizat deja de ANB

ANB

6

22

Elemente privind managementul protecției muncii & sanatatii

193,000

Realizat deja de ANB

ANB

TOTAL

504,000

Tabel 2: Masuri ce vor fi finanțate prin ExTA in limita de 500.000 Euro, conform CC Clauza 16.3.2

Nr.

Nr.

poziție lista ANB

Masuri 2005

Valoare (Euro) in 2005

Prioritate in funcție de planificare

Finanțat de

1

3

Statia de asfalt

77,000

Realizat deja de ANB

ANB-ExTA

2

9

Statia Pilot Roșu

2,000

Realizat deja de ANB

ANB-ExTA

3

15

Statii de Pompare a Apei

2,000

Realizat deja de ANB

ANB-ExTA

4

16

Statii de Repompare a Apei

29,000

Realizat deja de ANB

ANB-ExTA

5

17

Hid rotoare

53,000

Realizat deja de ANB

ANB-ExTA

6

5

Priza Brezoaiele

5,000

Realizat deja de ANB

ANB-ExTA

7

11

Frontul de puțuri Ulmi

22,000

Realizat deja de ANB

ANB-ExTA

8

19

Statii pompare apa uzata

14,000

Realizat deja de ANB

ANB-ExTA

9

6

Depozit Bujoeni

8.000*

Scăzută

ANB-ExTA

10

7

Priza & Cariera Crivina

23.000 *

Scăzută

ANB-ExTA

11

10

Garaj Serban Vodă

37.000*

Scăzută

ANB-ExTA

12

12

Garaj Vitan

91.000*

Scăzută

ANB-ExTA

13

18

Sistem de colectare apa uzata

66.000 *

Scăzută

ANB-ExTA

14

20

Sistem de pompare & distribuție apa industriala

22.000 *

Scăzută

ANB-ExTA

TOTAL    451.000*

Anexa la HCGMB nr. din ,1 I

Tabel 3: Masuri suplimentare finanțate de ANB din tariful ofertat

Nr.

Nr.

poziție lista ANB

Masuri 2005

Valoare estimata (Euro) in 2005

Prioritate in funcție de planificare

Finanțat de

1

25d)

Curatare colector - Prelungire Ghencea

90,000

Medie

ANB (după ce se semnează cu

PMB un protocol de transfer)

TOTAL

90,000

NOTA:

Conform prevederilor Legii 241/2006 art. 36, a Contractului de Concesiune - Caietul de Sarcini - Partea a lll-a (Nivelul de Serviciu B2) și a Raportului Comisiei Internationale de Experți din aprilie 2008, extinderile sistemului de canalizare se vor finanța și realiza astfel:

-    de către Concesionar în limita obligațiilor Contractului de Concesiune

-    de către Concedent în cadrul obligației de dezvoltare a infrastructurii edilitare a orașului