Hotărârea nr. 5/2009

HOTARAREnr. 05 din 2009-01-28 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI A TERENURILOR PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCTII PROVIZORII ALE REGIEI IN TERMINALUL MULTIMODAL SFANTA VINERI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport București a terenurilor pe care sunt amplasate construcții provizorii ale regiei în terminalul multimodal Sfânta Vineri

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul, de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii ,-P-ublice—.- Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației. .

’    i •    >

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Suprafețele de teren aparținând domeniului public al Municipiului București, prevăzute în anexele 1 și 2, se dau în administrarea Regiei Autonome de Transport București, în vederea amplasării de chioșcuri pentru vânzarea biletelor, cartelelor magnetice și legitimațiilor de călătorie, amplasării sălilor de așteptare, a cabinelor cap de linie, precum și pentru serviciile proprii ale regiei.

Art.2 Desfășurarea altor acte de comerț decât cele stabilite prin obiectul de activitate al Regiei Autonome de Transport București, atrage după sine revocarea dreptului de administrare.

Art.3 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


(: leL\4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.roArt.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 28.01.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

Murg Călin


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Tudor TomaB-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Terenuri pe care sunt amplasate construcții provizorii apartinad RATB, in terminalul multimodal Sfanta Vineri


Str. Sfanta Vineri..................cabina cap linie RATB - 60 mp

Str. Sfanta Vineri...................cabina vanzare titluri de călătorie RATB - 5 mp

Bd. Corneliu Coposu...............cabina vanzare titluri de călătorie RATB - 6 mpcnVIA PROIECTĂ.R.L


Director ‘mg. S. Brateanu


Proiectant specialitate - Linie tramvai:

URBAN PROIECT GRUP


i/ÎA


OBIECT 1-DRUyURI^

IKTEXNU vJ£șu>


Verificat: ing. Andreia BRAȚ


Proiect Nr. 22/2007 / Faza :P.T.Denumire:    _»v-z

AMENAJARE TERMINAL.' MULTIMODAL


PIAȚA SFANTA VINERI


Plan situație amplasare cabine RAT.B.

   Planșa nr. 8.1


Revizia nr.: 0 / Data:15.11.2007 / Specialitatea: Drumui