Hotărârea nr. 49/2009

HOTARAREnr. 49 din 2009-02-19 PENTRU MODIFICAREA C.G.M.B. NR. 423/2008 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI C.G.M.B. IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA BENEFICIARI AI LEGII NR. 341/2008 MODIFICA ART. 1, PCT.1 DIN HCGMB NR. 423/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 192/2016


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 423/2008 privind desemnarea a doi reprezentanți ai C.G.M.B. în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință beneficiari ai Legii nr. 341/2004

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) precum și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I Art.1 pct. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 423/2008 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ 1. Domnul consilier C.G.M.B. Dincă Dumitru”.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 423/2008 rămân neschimbate.

Art. III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoana nominalizată la art. I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro