Hotărârea nr. 47/2009

HOTARAREnr. 47 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR. 51, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 51, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică< de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB - aviz de urbanism nr.31/2/2/05.12.2006;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 65/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 6460/280/31.03.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr.687055/18.12.2007;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr.10601/02.02.2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările; și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.51, sector 1, pentru o suprafață studiată de S = cca. 2000 mp., din care suprafața terenului care a generat documentația S=752 mp., proprietate persoană fizică/juridică.

Conform PUG-ului Municipiului București - subzona L1d - locuințe individuale mici situate în zona culoarelor plantate - POTmax=20%, CUTmax=0,7, Rmaxh=P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune: locuințe.

Indicatori urbanistici aprobați:    POTmax=55%, CUTmax=2,5,

Rmaxh=S+P+3E , Hmaxcornisa =14 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5 (cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.


București, 19.02.2009 Nr. 47

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primări

a Municipiului București


Nr. 6041 / AS/09.11.2006URB    r. 31/2/2/05.12.2006

1OBROGEANU GHEREA nr. 51, secAVIZ DE PUZ - str. CONSTANT

Beneficiar - dna .raluca sarbu, s.c lavezac s.r.l Proiectant - s.c aviz sprint s.r.l Suprafața studiata prin PUZ - S= 2000 mp- din care suprafața terenului care a generat documentația S = 752 mp proprietate persoana fizica / juridica .

Amplasare, delimitare studiu

Amplasamentul studiat prin PUZ se afla in nordul municipiului, intr-o zona preponderent rezidențiala cuprinsa intre bd. Ion Ionescu dela Brad si sos. București Ploiești. Conform PUG-MB amplasamentul se incadreaza in subzona Lld - locuințe individuale mici situate in zona culoarelor plantate, POTmax=20%, CUTmax=0,7 , P+2 E .

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare.

Funcțiunea avizata - locuințe;

Indicatori urbanistici: POTmax=55 %,CUTmax=2,5,Rmh=S+P+ 3E, Hmaxcomisa=14m Circulații,accese: parcarea, gararea se vor asigura in incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație,

aviz de mediu . aviz MTCT.


Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu Ing .Ioana BalaureaARHITECT SEF AL MUNIC PIULȚII<Wî^&TI

LECȚIA <Ș\\ URBABISMȘI C, AMENAJAREA S i TERITORIULUI $?// 2 »>/


FPS-21-01/6


Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Cristea, afhUAlexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh.

Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


PLAN URBANISTIC ZONAL-LOCUINTE S+P+3EREGLEMENTARI PROPUSE


LEGENDA


LIMITA ZONA STUDIATA


TEREN CE A GENERAT PUZ CIRCULAȚIE CAROSABILA CIRCULAȚIE PIETONALA

CONSTRUCȚII EXISTENTE


CURȚI CONSTRUCȚII

ZONA CE VA FII REGLEMENTATA ULTERIOR


|    ► 1 ACCES AUTO PROPUS

|    ACCES PIETONAL PROPUS


REGLEMENTARI PROPUSE

POTmax=55%

GUTmax=2.5 F|Hmax=S+P+3E    r'

l4max cornisa=l4 m


LOCUINȚE COLECTIVE Ș+P+3E

(jl 2 apartamente) î 15 locuri parcare in subs Steren=752mp Scladiri la sol=413mp
SC AVIZ SPRINT SRL

îENEFICIAR : Sarbu Raluca Elena,SC Lavazac S IL    !|R

OBIECT Locuințe colective    0 ;-ll5J

AMPLASARE: Str DoOrogeanu Cherea.nr.5l    f.'-EA

sector 1,București    pu'

NUMELE    SEMNAT

SCARA

PLAN PROPUS

PROIECTAT

FOXANATANAȘE

1 500

DESENAT

RCXANATANAsE    -

,L;Vc

PLANȘA NR    A-04

VERIFICAT

1,—^