Hotărârea nr. 406/2009

HOTARAREnr. 406 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA PLAFONULUI PREVAZUT DE ARTICOLUL 178 DIN ORDONANTA GUVERNULUI ROMANIEI NR. 92/2003, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE MODIFICA HCGMB NR. 106/2001


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea plafonului prevăzut de articolul nr. 178 din

Ordonanța Guvernului României nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 40 și art. 41 din Legea nr. 50/1991 cu modificările și completările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul art. 36 alin.(2) lit. c), alin. (5) lit. b) și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă plafonul anual al creanțelor bugetare care pot fi anulate în limita stabilită de art.178 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Au dreptul la reducerea taxei de concesiune cu 95% persoanele fizice și juridice care datorează debite cu o valoare de până la plafonul prevăzut de art.178 alin.(2) din Ordonanța


^cu modificările și completările lețsiune derivate din contractele

de asociere încheiate în baza Hotărârii Guvernului nr. 441/1991 cu persoane fizice și juridice proprietare ale apartamentelor cu destinație de locuințe.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea C.G.M.B. nr. 106/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEOiNȚĂ,

Murg CălinSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


București, 16.12.2009 Nr. 406B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2