Hotărârea nr. 404/2009

HOTARAREnr. 404 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE CASA CESIANU" SE MODIFICA ANEXA PRIN HCGMB NR. 151/2010


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și al Direcției Managementul Creditelor Externe;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere avizul Consiliului tehnico - economic al Primăriei Municipiului București nr. 95/10.12.2009;

în baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007,

în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 5 „Dezvoltarea regională și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum , și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente

»    i

investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici (documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru proiectul “Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu”, în vederea finanțării investiției prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea regionala și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzute la art. 1 se va asigura din fonduri alocate de la bugetul local al Municipiului București, din fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională) și de la bugetul de stat.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Muzeul Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

B-du! Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www. b u cu rest j-jjjim a ria.ro    Pag 2

/ sh

,4 n

\n

Anexa 1Anexa Ia H.C.G.M.B nr.

Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul '''Consolidare, restaurare și conservare Casa Cesianu'

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totala a investiției, in preturile din data de 29.09.2009, Ia cursul de schimb valutar 1

EUR = 4,1851 LEI, este de:

8.107.875,91 LEI, inclusiv TVA, echivalentul 1.937.319,52 Euro, din care:

5.680.421,27 LEI, inclusiv TVA construcții-montaj, echivalentul a 1.357.296,43 Euro.

2. Durata de realizare (luni) - 30 luni

Durata de realizare a investiției este de 30 luni.

3. Capacități (în unități fizice și valorice)

Nr.

Crt.

Indicator

Valoare pe categorii de lucrări fără

T.V.A.

LEI

Euro

1

2

3

4

1

Lucrări structura

631.613,43

150.919,55

2

Lucrări șarpanta + amenajare mansarda

402.932,54

96.277,88

3

Lucrări arhitectura clădire

1.904.880,58

455.157,72

4

Lucrări Iapidarium

643.575,94

153.777,91

5

Restaurare împrejmuire

162.793,88

38.898,44

6

Instalații electrice

560.797,39

133.998,56

7

Instalații sanitare

55.044,79

13.152,56

8

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio TV intranet

45.872,64

10.960,94

• Cursul de schimb considerat este 1 euro = 4,1851 lei din data de 29.09.2009