Hotărârea nr. 400/2009

HOTARAREnr. 400 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "REABILITARE SI CONSOLIDARE MUZEU DR. NICOLAE MINOVICI" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PENTRU SOLICITARE FINANTARE NERAMBURSABILA PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, AXA PRIORITARA 5, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Reabilitare și consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici” și a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2007-

2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenție 5.1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generală Economică - Direcția Managementul Creditelor Externe;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/2007;

Conform prevederilor Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 „Dezvoltarea regională și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor nr. 144/2008 și al Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului" din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;


CONFORM CU ORIGINALUL


în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2548 din 25 august 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență Guvernului nr. 64/2009;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul “Reabilitare și consolidare muzeu Dr. Nicolae Minovici” în valoare de 23.325.064,03 lei (inclusiv TVA), în vederea cofinanțării prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 “Dezvoltarea regională și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe".

Art.2 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului București la finanțarea cheltuielilor eligibile pentru proiectul “Reabilitare și consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici”, în valoare de 385.838,16 lei, reprezentând 2% din costul total eligibil al proiectului.

Art.3 Se aprobă finanțarea de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile ale proiectului și a cheltuielilor suplimentare (conexe) care pot apărea în implementarea proiectului, cât și susținerea TVA-ului aferent proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a TVA aferent costurilor eligibile de la bugetul de stat.

Art.4 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului București a resurselor financiare necesare implementării proiectului “Reabilitare și consolidare Muzeu Dr. Nicolae Minovici”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale sau de la bugetul de stat.

Art.5 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București, în calitate de reprezentant legal al Municipiului București, să semneze în numele și pentru Municipiul București, toate documentele necesare finanțării și implementării proiectului.

y.Art.6 Primarul Generai al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 16.12.2009 Nr. 400

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


(CONFORM CU iLUL

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www. b u cu rest t-p rr m a ri a. ro    Pag 3

t Cn , t

/