Hotărârea nr. 40/2009

HOTARAREnr. 40 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA GHEORGHE IONESCU SISESTI NR. 2, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Gheorghe lonescu Sisești nr. 2, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportuLde specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; :

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisieit juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;,

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de;Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T a P.M.B. : aviz de urbanism nr. 3/1/ 8/ 30.01.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 82/ 2008;

-Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 1270/128/27.05.2008;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 8533/ 685/ 02.09.2008;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 734442/ 23.05.2008; -Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 1347/ 5365/ 20.03.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterîoăre;

■    ș

_ ' ''

i Y •    ~ ’i    i-

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    j

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 2, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată de S=7000 mp., din care S=5000 mp. proprietate publică a statului, în administrarea Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor conform Hotărârii Guvernului nr. 1155/ 29.09.2005 și S=1000 mp. proprietate privată persoană fizică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune: birouri și laborator testare, funcțiuni mixte pentru subzona

M2.


Indicatori urbanistici aprobați:

Pentru subzona CB1 POTmax = 32,5%; CUTmax = 1,45; RmaxH = P+2E și P+6E.

Pentru subzona M2 POTmax = 52%; CUTmax = 3,65; RmaxH = P+6E. Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu

dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBucurești, 19.02.2009 Nr. 40


Pag 2

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; ter.t+4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

\n

Anexa 1001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbana

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.roDirecția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 684034/2008


AVIZ DE URBANISM nr. 3/1/ 8/ 30.01.2008    '<
PUZ - Șos. Gheorghe lonescu Sisești nr. 2, Sectorl

X'

BENEFICIAR:    Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară și d-nul Bulată Adrian '

ELABORATOR: B.I.A. C.M.K. CISER

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S = 7000 mp din care S = 5000 mp teren ce a generat PUZ - proprietate publică a statului, în administrarea Agenției Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor conform HG nr. 1155/ 29.09.2005 și S = 1000mp proprietate privată persoană fizică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: - Zona studiată prin PUZ se află în partea de nord a municipiului București, având la sud șos. Ghe. lonescu Sisești, la nord Institutul de Cercetări Horticole și la est ROMATSA.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: terenul este cuprins in subzona CB 1 - subzona serviciilor publice dispersate în afara zonelor protejate.

Indicatori urbanistici reglementați sunt: POT max = 50%; CUT max = 2,4.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI Șl INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: birouri și laborator testare, funcțiuni mixte pentru subzona M2

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: pentru subzona CB1 POTmax = 32,5%; CUTmax = 1,45; RmaxH = P+2E și P+6E.

pentru subzona M2 POTmax = 52%; CUTmax = 3,65; RmaxH = P+6E

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.    '    ’

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele-PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație-PMB, aviz Autoritatea Aeronautică Română, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.
*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

Ing. Ioana Balaurea
ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI* BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD ;    "

A '

COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA 1 ERITORtULUIFPS-21-01/6


arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh.Viorel Hurduc


ANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

Număr minim locuri de parcare =

Se .interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.    -

H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine). ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circulabile acoperite sau etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.    •

Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale. .

Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT. Autorizarea împrejmuiriloi este permisă numai pe noiie aliniamente stabilite prin PUZ. Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


REGLEMENTARE / PROPUNERE


40%


m Wutsyeygggg'

c- «ÎVtbj iJSIVi i£j[ 1 ■ \

a-t^wta^4,c.n *iLiruivliiiiTLUl

^ifll |Î2AF SF'F N£3i^«ăs

W«ya av;z'eTEBI__L„/ZZ,j

-//■Q.i.. z cHn../• <2®    7j00m x


LEGENDA

Limite „.,    «

Limita P.U.2.

Limita lotului de referința Limita unitate teritoriala de referința

Unitati teritoriale

de referi nta I Utilizarea terenurilor

Cb1 - subzona servieiftor publice dispersate

V4 - spațiu verde de protecție ia rțțalul lacului

M2 - zp'na'rnoda maxim P+13 „.locuire / servicii. t

LIc - locuire individuala P*2 in enclave noi

■ Carosabil Trotuâr,

' Acces carosabil'

Evacuare deșeuri cu pericol de contaminare Spațiu verde aliniament

Edificabil

Alinierea edificabilului spre Domeniul Public


ș,>

tV

,z ■>


P+13, LC

HOTEL 80?90

LOCURI

-    1

icra% ®    •

J 88

52%’< f

ț    *■'.

18%:

ia%-1 r

-V «

spa

car»

1 tq^parcaifer

i ■ fi

TW»

3 canwni haW


Zona edificabila

Distanta obligatorie fata de limita de lot Accent volumetricarhitectural

Interdicții!    fiȘ,

circulația terenurilor

Interdicție de consViuire pentru interes public I . optimizare traseu rutier

Temere din Domeniul Privat in Domeniul PublicCOEFICIENT! URBANISTICI COEFICIENȚI URBANISTICI SEECIELCk^MZXZONAAilLXTA SPECIFICI - Cb1 l ANSVSA / IISPV P.O.T. - 52 %

C.U.T. = 3-65

R.M.H. = P+6E — ------------


COEFICIENT! URBANISTICI SPECIFICI - L1c / locuire INDIVIDUALA IM ENCLAVE NOI P.O.T. = 45%

C.U.T. =1

R.M.H. = P+2E


P.O.T. = 32.5 %

C.U.T. =1.45 R.M.H,=f+6

VStDMecWÎJTKUir LA5CSCAUA GfSE.KJKSSCtf-SÎSESTI    t

AUTCRITATâA NATICMA&A. SAMITAftA ‘JETiSRîNAAA 5» PSNTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

= P+2

LASCftATOR TESTARE AMPLASAT SPRE SPATELE LCTI&AII

INSTITUTUL DE IGIENA SI SANATATE PUBLXA •/£T5R1NA?JSbere zic i r :

INSTITUTUL CE IGIENA SI

SANATATE PUBLICA VETERINARA

P r c    ta t

arh. 7. Z- 4-i

Csser.at

arb. C.    <

verificat