Hotărârea nr. 398/2009

HOTARAREnr. 398 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "CONSOLIDARE, RESTAURARE SI CONSERVARE ARCUL DE TRIUMF"CONFORM CU ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană și Direcției Generale Economice - Direcția Managementul Creditelor Externe;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

Având în vedere avizul Consiliului tehnico - economic al Primăriei Municipiului București nr. 93/10.12.2009;

în baza Programului Operațional Regional 2007-2013 (POR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007;

în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 „Dezvoltarea regională și promovarea turismului”, Domeniu! major de intervenție 5.1 „Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;

în baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea

continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente 1 1

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțel^ publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică (documentația de avizare a lucrărilor de intervenție) pentru proiectul “Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf’, în vederea finanțării investiției prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea regionala și promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenție 5.1 “Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”, ai cărei indicatori tehnico-economici sunt prezentați în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzute la art.1 se va asigura din fonduri alocate de la bugetul local al Municipiului București, din fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională) și de la bugetul de stat.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

\    z>    AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Murg Călin

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

J

$

\n

Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B nr.OJV./.î55S..

Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul “Consolidare, restaurare și conservare Arcul de Triumf”

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

Valoarea totala a investiției, în preturile din data de 29.09.2009, la cursul de schimb valutar 1 EUR 4,1851 LEI, este de:

35.783.404,52 LEI, inclusiv TVA, echivalentul a 8.550.191,04 Euro, din care:

29.102.669,75 LEI, inclusiv TVA constructii-montaj, echivalentul a 6.953.876,79 Euro.

2.    Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investiției este de 30 luni.

3.    Capacități (în unităti fizice și valorice)

Principalele rezultate ale proiectului propus spre realizare sunt următoarele:

Nr.

Crt.

Indicator

Valoare pe categorii de lucrări fără T.V.A.

LEI

Euro

1

2

3

4

1

Lucrări de rezistenta

12.522.562,91

2.992.177,70

2

Arhitectura

314.973,48

75.260,68

n

Lucrări schela

660.170,24

157.743,00

4

Conservare restaurare decorații

9.510.598,70

2.272.490,19

5

Execuție si montare basorelief

131.148,90

31.337,10

6

Montaj placaj placi marmura

29.600,79

7.072,90

7

Sculptura text pe placaj marmura

151.051,93

36.092,79

8

Instalații electrice

988.147,39

236.110,82

9

Instalații sanitare

14.489,99

3.462,28


CONFORM CU ORIGINALUL