Hotărârea nr. 391/2009

HOTARAREnr. 391 din 2009-12-16 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI 1 LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 80/2009 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR C.G.M.B. IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SI ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA S.C. REBU S.A. SI ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 143/2004 MODIFICA HCGMB NR. 80/2009 INCETEAZA APLICABILITATEA PRIN HCGMB NR. 98/2013


Consiliul General al Municipiului București

pentru modificarea anexei 1 ia Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 privind numirea reprezentanților C.G.M.B. în Consiliul de

Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. REBU S.Â. și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 143/2004

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Utilităti Publice;

Luând în considerare raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate, raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (1), alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Anexa 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 80/2009 se modifică la pct. 1 astfel:

„1. Neicu Mihai se înlocuiește cu Mândroiu Rodica”.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Murg Călin

București, 16.12.2009 Nr. 391


SECRETAR GENERAL ^AU^IUNICIPIULUI BUCUREȘTI :Ă.'’ '\ TudorToma

/


B-dui Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tei.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro