Hotărârea nr. 39/2009

HOTARAREnr. 39 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ANTIAERIANA NR. 38, SECTOR 5


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Antiaeriană nr. 38, sector 5

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul^de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportulGomisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei; juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism CTATU - DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 51/1/16/12.12.2007/R/10.12.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 227/2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 692/67/24.11.2008;

-    Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 784270/2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr. 16820/2007;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. Antiaeriană nr. 38, sector 5, pentru o suprafață studiată S = 144821 mp., proprietate de stat în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Conform PUG-ului Municipiului București, terenul se încadrează în subzona S1 - destinație specială cu caracter urban.

Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax = 50%; CUTmax = 1,8;

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată:

Subzona L1a: locuințe;

Subzona L3a: locuințe colective;

Subzona M2: funcțiuni mixte;

Subzona M3: funcțiuni complementare ansamblului de locuințe - dotări

Indicatori urbanistici aprobați:

Subzona L1a: POTmax=45%; CUTmax=1,9; Rmaxh=P-P+2E+M; Hmax=13 m; Subzona L3a: POTmax=45%; CUTmax = 2,5; Rmaxh = P-P+4E; Hmax = 17m; Subzona M2: POTmax = 60%; CUTmax = 3; Hmax = 35 m;

Subzona M3: POTmax = 60%; CUTmax = 2; Hmax = 15 m;

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


\n

Anexa 1Primăria Municipiului București


Direcția Generală de Dezvoltare,

9    9

Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


SUC «tfcal se «Bt:»»

«Atilin.WAKWStt

9CH

SUUcrtfeci&O 54001 : 2MS4


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 685256/12.12.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 51/1/16/12.12.2007/R/10.12.2008
PUZ - Str. ANTIAERIANA nr. 38 , sector 5

Prezentul aviz modifica și înlocuiește Avizul de urbanism nr. 51/1/16/12.12.2007

BENEFICIAR : S.C IZORAST TECHNOLOGY S.A ; S.C ROTARY CONSTRUCȚII S.R.L

ELABORATOR: S.C AVIZ SPRINT S.R.L

SUPRAFAȚA STUDIATA PRIN PUZ : S= 144821 mp - proprietate de stat în administrarea Ministerului Apărării AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în zona de sud a municipiului, în arealul delimitat la nord de bd. Ghencea , la est de str. Antiaeriana .

PREVEDERI PUG - Terenul se încadrează în subzona S1- destinație speciala cu caracter urban - unitati militare Indicatori urbanistici reglementați: recomandabil POT max = 50%; CUT max =1,8 .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATORIl URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Funcțiune avizata : complex locuințe

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚl': Subzona L1a - locuințe: POTmax =45%; CUTmax = 1,9 ; Rmaxh=P-P+2E+M; Hmax=13m .

Subzona L3a - locuințe colective: POTmax=45%; CUTmax=2,5; Rmaxb=P-P+4E; Hmax=17m .

Subzona M2-funcțiuni mixte : POTmax=60%; CUTmax=3 ;Hmax=35m .

Subzona M3-funcțiuni complementare ansamblului de locuințe - dotări: POTmax=60%;CUTmax=2; Hmax=15m . CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz M.D.L.P.L., aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu,

ing. Ioana Balaurea

TEREN CU DESTINAȚIE SPECIALA CE URMEAZA A FI TRECUT LA DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI S=17734 MP


ZONA M3 - DOTĂRI SOCIAL CULTURALE 4775.46 MP

COTE RETRAGERI, GABARITE, ALINIAMENTE

LOTURI LOCUINȚE INDIVIDUALE 25,409.88 MP LOTURI CU BLOCURI 76546MP

GARAJ ETAJAT SI PARCAJE PRIVATE=7,625.11MP

W" -K IT$$>

HA ^’Shzr) T
TOTAL PARCELABIL=109598 Ml TOTAL CIRCULAȚII SI DOTĂRI SOCIAL CULTURALE =5.2957HA

TEREN CU DESTINAȚIE SPECIALA CE URINATA A FI TRECUT LA DOMENIUL PRIVAT AL STATULUI S=17734 MP A TEREN=144821MP

S VREROE 43446MP    ,,

W O 4fPOT SI CUT ADMIȘI TERITORIALE DE


cut=2;h=15m;pot

(LS®°L@©IUIBINlTE S+P+4E

cut=2.5;h=17m;pot 45%

U HaL@©MTE IP+^E+fi^

cut=1.9;h=13m;pot 45%OftDWUtAKHlTfcCMifc/t DIN ROMÂNIA


l SEF DE PREOIECT COMPLEX: ARH ZAMFIR SACHELARESCU


Zamfir SACHELARESCU

Arhllwl cudwpJ dwfca&Mfffl

BENEFICIARI: ISORAST TECHNOLOGY SA SI ROTARY CONSTRUCȚII SRL    ' <

PROIECTANT:

BIA SACHELARESCU ZAMFIR

Sz££î

SEF PROIECT

MI SACHELARESCU * $A, l fV/

PROIECTAT

Arh. 2 SACHELARESCU

COORDONARE

ARH. FIUMON DAN    ,    |

Scara

,1/1000

Data

NOV/2007

MAN -CAZARMA 320

r SOS ANTIAERIANA NR 38; BUCUREȘTI S6 f PROPUNERE RECONVERSIE IN

COMPLEX LOCUINȚE.766/97 eate(C)/


PLAN REGLEMENTARI PUZ PROPUNERE


PROIECT

P4/2007


FAZA:

PUZ

Planșa

UA01