Hotărârea nr. 385/2009

HOTARAREnr. 385 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "EXTINDERE SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 34/2010HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului pentru obiectivul de investiții “Extindere Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu “

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 90/10.12.2009;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Extindere Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu1', prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Murg Călin    v ț    iTudorToma

București, 16.12.2009 Nr.385


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 3€țko5 00; www.bucuresti-primaria.ro


\n

Anexa 1ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B NR...SfeZ?‘'r'î'


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


CONFORM cu


Ai investiției

Servicii de proiectare, execuție lucrări si achiziționare dotări spitalicești pentru

“EXTINDERE SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU


VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII LEI:

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO:VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ:

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ:


162.180.000,70 RON fara TVA

38.431.279,79 EURO fara TVA


VALOARE DOTĂRI:

VALOARE DOTĂRI:


12.981.526,75 RON fara TVA

3.076.191,17 Euro fara TVA


CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE


6.313.545,00 RON fara TVA

1.496.100,71 Euro fara TVA


CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAȚII

CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAȚII


105.225,75 RON fara TVA

24.935,01 EURO fara TVA


CHELTUIELI CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA 301.886,10 RON fara TVA

CHELTUIELI CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA 71.536,99 EURO fara TVA


CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE


4.527.908,58 RON fara TVA 1.072.964,12 EURO fara TVA


DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


48 LUNI


Curs schimb EURO/RON: 4,22\'-NFORFvl CL OPTIMALUL

EȘALONAREA INVESTIȚIEI:PROIECTARE SI

ASISTENTA TEHNICA

+AVIZE SI AUTORIZAȚII

C+M

+ UTILAJE +

TEHNOLOGIE

DOTĂRI

investiție!

\\v‘

XS *

ANUL 1

8.434.611,11 RON

57.499.388,89

RON

-

65.934.000 RON

fara TVA

ANUL 2

2.813.954,26 RON

27.674.092,15

RON

30.488.046.41

RON fara TVA

ANUL 3

30.488.046.41 RON

30.488.046.41

RON fara TVA

ANUL 4

46.518.473,25

RON

12.981.526,75

RON

59.500.000 fara

TVA

A

.. & O M ÎA v

h* «a®*®»*..

V V 4# X

.^-■--™-~,,.. ■•"'? x

z

■î- i

'1 //fi,    \ >" *

/,</ / ! «■

4Ctc’Wt' / I

- . \ ,    ✓    ‘/'v/    / b

\ \'- ^ V ' r


2