Hotărârea nr. 384/2009

HOTARAREnr. 384 din 2009-12-16 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MANSARDARE CORP CLADIRE E - SPITALUL DE BOLI CRONICE SF. LUCA"


coiwORy cuConsiliul General al Municipiului București


HOTAR ARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Mansardare corp clădire E - Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca“

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 88/10.12.2009;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Mansardare corp clădire E - Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca“, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

SECRETAR GENERAL --Ml^lțJNICIPIULUI BUCUREȘTI


PREȘEDINTE QE Murg Călin


rtOT. M VMî


București, 16.12.2009 Nr. 384

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

\n

Anexa 1ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B NR.3f4/^U’


COWrORB CU I C^CCCCICL


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


Ai investiției

Servicii de proiectare, execuție lucrări si achiziționare dotări Spitalicești pentru MANSARDARE CORP CLĂDIRE E - SPITALUL DE BOLI CRONICE “SF. LUCA”

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII LEI: VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO: VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII LEI:

VALOAREA TOTALA A LUCRĂRII EURO:

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ:

VALOARE CONSTRUCTII+MONTAJ:

VALOARE DOTĂRI:

VALOARE DOTĂRI:

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE

CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAȚII CHELTUIELI PENTRU AVIZE SI AUTORIZAȚII CHELTUIELI CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA CHELTUIELI CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA

4.052.638 RON fara TVA 943.198 EURO fara TVA

4.822.639 RON cu TVA

1.122405 EURO cu TVA


2.705.080 RON fara TVA 629.572 EURO fara TVA 499.676 RON fara TVA 116.293 Euro fara TVA 226.000 RON fara TVA

52.599 Euro fara TVA 18.100 RON fara TVA

4.213 EURO fara TVA 136.000 RON fara TVA

31.652 EURO fara TVA


DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI    12 LUNI

EȘALONAREA INVESTIȚIEI:

PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA RON fara TVA

C+M

RON fara TVA

DOTĂRI

RON fara TVA

TOTAL INVESTIȚIE RON fara TVA

ANUL 1

362.00

2.705.080

499.676

4.052.638