Hotărârea nr. 38/2009

HOTARAREnr. 38 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. ECATERINA TEODOROIU NR. 9, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 9, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare 'raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. -D.U.A.T. a P.M.B.:aviz de urbanism nr. 48/ 1/ 10/ 21.11.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței : aviz nr. 34/ 2008;

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural National a Municipiului București: aviz nr. 87/ Z/ 06.02.2008;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa nr. 591/ 56/21.04.2008;

-    Comisia de Coordonare a P.M.B.: aviz nr. 696920/ 24.01.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație : aviz nr. 1585/29.01.2008;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și co^^^^^Bțtterioare;

R-rinl Rpgina Flisahgta 47, sfintnr S, Bkr.urpști. Roftnânla: t&-t-4Q213O5 55»0OrwWW?tiircarestj»Prima^ia.ro

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor, art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legii nr. 215 /2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Ecaterina Teodoroiu nr. 9, sector 1, pentru o suprafață de teren studiată S = 278 mp., proprietate privată persoană juridică.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune: locuințe.

t    I

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax = 65%; CUTmax = 3,5; RmaxH = S+P+3E- 4R; Hmax = 15,Om.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: http://acteinterne.pmb.ro/legis/acteinterne/AtachInt/AnexaH038_09.pdf