Hotărârea nr. 377/2009

HOTARAREnr. 377 din 2009-12-16 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 328/2009 PRIVIND APROBAREA "PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU ANUL 2009" COMPLETEAZA HCGMB NR. 328/2009


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 328/2009 privind aprobarea "Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2009"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Operațiuni - Direcția Apărare, Protecție Civilă;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (1) din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul' Ministerului Administrației și Internelor nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a structurii -cadru a Planului de analiza și acoperire a riscurilor;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 8 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 328/2009 privind aprobarea "Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2009" se completează cu capitolul VII - „Concluzii”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

i < U

_șs_i    _Art.ll Secțiunea “Concluzii în urma analizării riscurilor existente la nivelul Municipiului București” din anexa XI la “Planul de Analiză si Acoperire a Riscurilor pentru anul 2009” se abrogă.

Art.lII Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 328/2009 rămân neschimbate.

Art.VI Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de16.12.2009.

PREȘEDINTE DE^ȘEDINȚĂ, Murg Călin ■    ~

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI țy Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-prirnaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1CAPITOLUL VII

deconcentrării și descentralizării responsabilității, corelării cerințelor și resurselor, cooperării și solidarității.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „DEALU SPIRII” al Municipiului București este structura abilitată în managementul și gestionarea situațiilor de urgență și desfășoară activități de identificare, monitorizare și gestionare a factorilor de risc și intervenție în localități, la operatori economici, în instituții publice, la persoane fizice și juridice indiferent de forma de proprietate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „DEALU SPIRII” al Municipiului București, are ca zonă de competență teritoriul administrativ al municipiului București, care este împărțit în 6 sectoare, acestea fiind repartizate celor cinci structuri de intervenție din componența inspectoratului.

Ținând cont de faptul că Municipiul București reprezintă cea mai mare aglomerare urbană din România, având o populație de aproximativ 2.100.000, concentrând 9% din întreaga populație a României, cu o densitate medie de 8074,6 locuitori /km2 și de procesul de transfonnare și modernizare al acestuia, manifestat în urbanism, infrastructură, industrie, se impune necesitatea adaptării la noile cerințe și concepte de abordare și evaluare a problematicilor specifice diferitelor domenii, inclusiv a celui care privește concepția și ansamblul măsurilor de prevenire, intervenție operativă și refacere a capacității de intervenție, față de riscurile și amenințările la adresa vieții oamenilor, bunurilor materiale și mediului.

Un aspect relevant îl constituie faptul că în afară de intervențiile specifice pe care le executa până la momentul constituirii Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București (stingerea incendiilor, participarea la operațiuni de descarcerare, iluminat în zonele afectate, salvări de persoane, acordare prim-ajutor medical de urgență), au apărut o serie de alte tipuri de intervenții (la care până în acel moment se participa ca personal auxiliar), cum ar fi cele în zonele

de vedere calitativ și cantitativ, cu materiale, utilaje, accesorii și tehnică de intervenție performantă, care să asigure o bună interoperabilitate în asigurarea unor intervenții prompte, cu eficiență maximă și încadrate în timpii de răspuns stabiliți la nivel național.

Deși plaja tipurilor de intervenții specifice s-a lărgit, dimensionarea inspectoratului cât și completarea parcului auto cu tehnică de luptă și mijloace de intervenție sunt mult deficitare, nerespectându-se integral prevederile Ordinul M.A.I. nr. 360 din 2004 „pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență”, conform căruia dotarea subunităților de intervenție se face astfel:

•    cel puțin 1 (una) autospeciala pentru lucrul cu apă și spumă să revină de regulă, la

10.000 - 12.000 de locuitori din raionul de intervenție. în cazul în care raionul de intervenție al subunității nu sunt organizate servicii publice private sau voluntare pentru situații de urgență care dispun de autospeciale de intervenție, la dotarea acestora se va avea în vedere ca o autospecială pentru lucru cu apă și spumă să revină la 4.500 - 5.QP0^ddbcuitori; ----------------------------------------------1

5^ tȚ V * 2 ir f f (S V gj    'Qk*- î

•    cel puțin 1 (una) autospeciala de dpăcârcefare și cercetațe^de’sp'eciâîitâțe la nivelul

»,» f, .’ •' £ '    |    v -'•■ie A « \ î i |

fiecărei subunități;    ----

Analizând situația operativă din zona de competență se poate concluziona că, la nivelul

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „DEALU SPERII” al Municipiului București, serviciile specializate se confruntă cu o serie de deficiențe în ceea ce privește criteriile de performanță și dotarea cu echipamente specifice, cele mai importante dintre acestea fiind:


Nr.

Crt

Criteriul de performanță

Valoarea stabilită conform legii

Valoare în prezent

Ținta 2010

Ținta 2015

1

Timpul de alertare

1-3 minute

1-3 minute

-

-

2

Timpul de răspuns în

localitățile în care

sunt dislocate

permanent unități și

subunități

»

5-25 minute

5-25 minute

max. 14 min

max. 8 min

3

Timpul de răspuns în localitățile din raionul de intervenție în care

i

nu se află unități sau subunități

15-35 minute

10-45 minute

max. 21 min

max. 12

4

Raza raionului de intervenție

9

15 km (medie)/

30 km (maxim)

17 km (medie)/

40 km (maxim)

15-30

-

5

Viteza medie de deplasare a autospecialelor

60 km/h

50 km/h

' -

60

-

6

Autospecialele pentru lucru cu apă și spumă -cel puțin 1 (una)    \

pentru fiecare 4500-5000

511

V    \

necesar !L|    existent

xyf pi?

85

autospeofșlSQ

c

85

ItlAA    ■ ,

' X

A

(' t

\<y

Astfel conform ordinului Ordinul M.A.I. nr. 360 din 2004, la nivelul municipiului București ar trebui să existe aproximativ 511 autospeciale de lucru cu apă și spumă, în prezent existând un număr de 74 autospeciale reprezentând 83% din norma de înzestrare și aproximativ 14 % din necesarul prevăzut în actele normative care reglementează criteriile privind dotarea serviciilor profesioniste pentru situații de urgență.

Menționăm faptul că autospecialele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dealu Spirii” al Municipiului București sunt uzate moral și îmbătrânite, în proporție de 87% au o vechime în exploatare de peste 10 ani și 41% dintre acestea au rulaje de peste 100.000 km. echivalenți.

Un alt aspect ce se impune a fi subliniat este acela că populația aflată Ia un moment dat pe teritoriul municipiului este fluctuantă în limite destul de largi, în general decât populația stabilă înregistrată, situație generată de:    ,------------- - ” UȚ7'

-    deplasarea persoanelor cu domiciliul stabiLție teritoriul județelor nmiffoîe la locurilețde

muncă din municipiul București;    U

V. ,4.    ' .    ,

-    numărul mare de persoane aflate în tranzit’țîe-căil^aCT^Qmunicații rutiere, feroviare, aeriene.

Conform „Planului de Intervenție Contuhăîntre Inspectoratul pentru Situații de

Urgență „ Codrii Vlăsiei” al județului Ilfov și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București asigură intervenția în situații de urgență cu forțe și mijloace din 8 subunități de intervenție proprii, pe teritoriul județului Ilfov, acoperind în proporție de 45% intervenția din zona de competență a județului Ilfov.

Datorită distanțelor mari dintre subunitățile de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București și localitățile din județul Ilfov, se impune achiziționarea unor autospeciale performante care să asigure o deplasare rapidă la locul intervenției, micșorând astfel timpul de răspuns în situații de urgență.

în urma analizării situațiilor de urgență care s-au produs pe teritoriul municipiul București, precum și a misiunilor și activităților desfășurate pentru rezolvarea acestora, s-au constatat o serie de greutăți și disfuncționalități, cauzate în principal de:

• subdimensionarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealu Spirii” al Municipiului București în calitate sa de serviciu profesionist pentru z    intervenția în situații de urgență din punct de vedere al numărului de

i «ț f -s-A \    1

i    -A subunități" specializate, datorită procesului de transform^_șjrnodemizare al


X1


7] -f


municipiului București, manifestat în urbanism, infri

A.’
lucru ducând la creșterea timpilor de răspuns în situații de urgență și deci la neândeplinirea criteriilor de performanță;

•    număr insuficient de echipaje mobile (autospeciale echipate si accesorii) moderne, care să asigure intervenția rapidă și eficientă în condiții de maximă performanță tehnică și operativă în funcție de tipurile de risc;

•    număr foarte mic de autospeciale complexe de intervenție (de medie capacitate, descarcerare și acordarea primului ajutor), care sunt foarte utile în cazul unor situații de urgență tipice în aglomerările urbane și care pot asigura performanțe ridicate de lucru și o deplasare rapidă;

•    insuficiente autospeciale medicale dispersate în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București, cele utilizate în prezent asigurând deosebit de greu afluxul de posibili pacienți din zonele urbane aglomerate și nu numai;•    numărul redus de autospeciale pentru intervenție la descarcerări grele - în condițiile în care orașul se dezvoltă în ritm accelerat iar densitatea de populație în clădiri și pe căile de transport este în continuă creștere;

’    • număr insuficient de autospeciale de cercetare nuclear-chimic-biologic - în

i

î    condițiile în care la nivel mondial se înregistrează o accelerare a fenomenului

terorist în activitatea economică și de tranzit, iar riscurile de evenimente ad-

| ^znoc supt în continuă creștere, autospeciala de cercetare existentă la nivelul 4 Afl'1' z'"-

Ml - -Capitalei dovedindu-se insuficientă în cazul producerii unor evenimente

; \ C».    5

grave simultane sau de mare anvergură;

\\ ■ //

număr insuficient de autospeciale de decontaminare personal si/sau public, acestea deservind, în cazuri critice, personalul aflat la intervenție si/sau

A.

cetățenii posibili afectați. In cazul unor evenimente simultane sau imediat succesive, autospecialele aflate în dotare în prezent se dovedesc a fi insuficiente pentru asigurarea unei acțiuni eficiente;

insuficiente materiale, utilaje, accesorii de prima necesitate la intervenție care să asigure atât eficiență și rapiditate cât și securitatea servanților. In plus, în unele cazuri dotările existente prezintă deficiente majore în ceea ce privește adul de interoperabilitate cu alte sisteme, soluții de comunicații relativ


X'^vech^te și capacitate ori autonomie redusă,© Insuficiența echipamentelor de telecomunicații și tehnică de calcul, necesare funcționării eficiente a serviciilor de intervenție la urgențe pentru cercetarea, coordonarea și conducerea eficientă a activității în teren

în concluzie, modalitățile de îndeplinire a criteriilor de performanță precum și de eficientizare a activității, avute în vedere și la proiectarea principalelor direcții de acțiune pentru următoarea perioadă, vizează, în esență, aspecte legate de:

înnoirea parcului auto și creșterea numerica a acestuia; a ,

■ li


înființarea a 2 subunități de intervenție:    I    -----------

4- pe raza Sectorului 4, fiind o zonă foarte aglomerată a

capitalei, unde domiciliază aproximativ 350.000-de locuitori (din totalul de 2.100.000), cu o densitatea de 13.000 de locuitori pe km2, toate căile de circulație rutieră ce deservesc zona fiind permanent aglomerate, cu intersecții care se blochează frecvent, distanțele de la subunitățile de raion la oricare punct din această zonă sunt mari, factori care determină creșterea timpilor de răspuns și scăderea operativității intervențiilor;

în zona Centrului Istoric având în vedere clădirile monument

istoric, valorile arhitecturale și de patrimoniu ce trebuiesc conservate în această zonă, scopul acesteia fiind micșorarea timpului de intervenție și înlăturarea încă din prima fază a situațiilor de urgență ce s-ar putea genera, de către echipajele ce vor deservi

această zonă.

Nr.crt

Tip

Necesar respectare criterii de performanță - la nivelul anului 2009

Obs.

înlocuire

tehnică

Suplimentare

tehnică

Total

1

Autospecială pentru lucru cu apă și spumă

61

24

85

2

Autospeciale de intervenție la accidente colective și pentru salvări urbane

0

1

1

3

Autospeciale de cercetare NBRC

0

1

1

4

Autospeciale pentru descarcerări grele

0

5

5

5

Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea primului ajutor

0

4

4

6

Ambulanțe de prim ajutor

3

3

7

Ambulanțe de reanimare    /\

3

8

Centru de comandă și control    /

echipament de comunicații aferentef g {

 1

3-—

1

-ca n

-—

Nr.crt

Tip

Total tehnică necesară pentru respectarea criteriilor de performanță

Obs.

2010

2015

1

Autospecială pentru lucru cu apă și spumă

85

autospeciale

85

autospeciale

2

Autospeciale de intervenție la accidente colective și pentru salvări urbane

1

1

3

Autospeciale de cercetare N.B.R.C.

1

1

4

Autospeciale pentru descarcerări grele

5

ifew

5

Autospeciale complexe de intervenție, descarcerare și acordarea primului ajutor

A 4    U

1 "" *"*

j

» î ? ■ -. 1 ’V V § ? î I

6

Ambulanțe de prim ajutor

C'

> /    3

7

Ambulanțe de reanimare

V" 3

V    3

8

Centru de comandă și control echipament de comunicații aferente

1

1

Astfel pentru îmbunătățirea eficienței și a gradului de operativitate, precum și a nivelelor de performanță a acțiunilor de intervenție în cazul situațiilor de urgentă, o creștere a gradului de înzestrare cu tehnică de luptă la nivelul municipiului București, ar duce la:

■    îmbunătățirea calității serviciilor de urgență pentru populație și îmbunătățirea eficienței serviciilor de intervenție la urgentă;

■    reducerea timpilor de răspuns din momentul alarmării până la locul intervenției de la 30-45 min./rural și 20 min./urban, la 21 minute în zonele rurale, respectiv 14 minute în zonele urbane în 2010 și progresiv până la sfârșitul anului 2015 la 12 minute în zonele rurale și respectiv 8 minute în cele urbane prin distribuirea echilibrată în teritoriu a autospecialelor;

■    creșterea capacității operative la intervenție - prin achiziționarea autospecialelor se va completa parcul actual de autospeciale, capacitatea operativă va crește astfel cu 10%;

■    eficientizarea modului de intervenție și asigurarea unui grad mai ridicat de protecție a cetățenilor - prin mobilizarea în scurt timp la locul evenimentului a unui număr mai mare de autospeciale (cu 1-2 autospeciale nou achiziționate), funcție de natura evenimentului și locul producerii acestuia, scurtând astfel timpul de intervenție cu 1-2 minute;


eficientizarea și creșterea calității actului medical la situațiile de urgență, prin posibilitatea restrângerii raioanelor de intervenție ale ambulantelor existente.,

reducându-se astfel timpul'de răspuns cu 2- 3 minute.

6 o

Ci    o?


s îmbunătățirea eficientei si calității intervențiilor - având în vedere performanțele noilor autospeciale de intervenție;

B scăderea costurilor de funcționare si întreținere cu peste 14% - având în vedere că autospecialele noi nu necesită costuri mari de întreținere (pentru cele vechi piesele de schimb fiind greu de procurat și costisitoare).

Obiectivul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Municipiului București este axat pe creșterea performanțelor instituției, prin realizarea măsurilor de prevenire și eficientizarea continuă a acțiunilor de intervenție pe tipurile de risc existente în situații de urgență, în scopul alinierii la standardele impuse de statutul de țară membră a Uniunii Europene.

250