Hotărârea nr. 375/2009

HOTARAREnr. 375 din 2009-11-26 PENTRU MODIFICAREA ART.3 DIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 345/2009 PRIVIND APROBAREA MODALITATII DE PUNERE IN APLICARE A CLAUZEI 35.3 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 1329/29.03.2000 INCHEIAT INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI, IN CALITATE DE CONCEDENT, SI S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A., IN CALITATE DE CONCESIONAR, CU PRIVIRE LA FURNIZAREA DE SERVICII DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI MODIFICA ART.3 AL HCGMB NR. 345/2009


IcONFORM CU | ORIGINALUL


Consiliul General al Municipiului București


pentru modificarea art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr.345/2009 privind aprobarea modalității de punere în aplicare a clauzei 35.3 din Contractul de Concesiune nr. 1329/29.03.2000 încheiat între Municipiul București, în calitate de Concedent, și S.C. Apa Nova București S.A., în calitate de Concesionar, cu privire la furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice și raportul Comisiei economice, buget, finanțe din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H OTĂ'RĂȘT E ;

Art.l Art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr.345/2009 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3 Plata datoriei principale a RADET către S.C. Apa Nova București S.A. se va face cu condiția renunțării de către S.C. Apa Nova București S.A. la plata penalităților de întârziere aferente acestei datorii și la acțiunile în justiție demarate contra RADET, astfel:

-29.000 000,0 lei până la data de 31.12.2009;

-25.104.242,71 lei până la data de 30.06.2010.”

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.345/2009 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, RADET și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009.

PREȘEDINTE DE Ș^EDINȚĂ, Murg Călin Tii

București, 26.11.2009 / '

Nr. 375


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure^L, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro