Hotărârea nr. 365/2009

HOTARAREnr. 365 din 2009-11-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMENAJARE PARC GHENCEA"
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare Parc Ghencea”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Protecția Mediului și Educație Eco-Civică și al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București nr. 68/06.10.2009;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de el/aborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Amenajare Parc Ghencea” prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate din bugetul local al Municipiului București și din fonduri structurale nerambursabile de la Administrația Fondului pentru Mediu.


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.11.2009.

■dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; te!.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria

.

Pag 2

\n

Anexa 1Anexă la HCGMB nr. 3^3

Indicatorii tehnico-economici aferenti

s

studiului de fezabilitate pentru obiectivul

“Amenajare Parc Ghencea”

-Valoarea totală a obiectivului de investiție: 40.083.626,91 lei, inclusiv TVA, din care:

Faza I: 2.459.246,82 lei, inclusiv TVA

Faza II: 37.624.380,09 lei, inclusiv TVA

-Construcții-montaj: 36.698.257,02 lei, inclusiv TVA, din care :

Faza I: 2.149.828,24 lei, inclusiv TVA

Fazal: 34.548.428,78 lei, inclusiv TVA

-Durata de realizare este de aproximativ:

Faza I: 9 luni;

Faza II: 19 luni.

-Suprafața amenajată total 80.000 mp Fazal: 8.200 mp Faza II: 71.800 mp

-Spatii verzi amenajate total 41.026,81 mp Fazal: 6.116,36 mp Faza II: 34.910,45 mp

5