Hotărârea nr. 364/2009

HOTARAREnr. 364 din 2009-11-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "SISTEM ADMINISTRARE ELECTRONIC (E-ADMINISTRARE A.L.P.A.B.)"


sCONFORM CU

1 ORIGINALUL


Consiliul General 1 A '- -' - * *    j-'-


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Sistem administrare electronic (e-administrare Â.L.P.A.B.)”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Protecția Mediului și Educație Eco-Civică și al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București;    .

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico Economic al Primăriei Municipiului București nr. 74/16.10.2009;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum1 și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Sistem administrare electronic (e-adminstrare A.L.P.A.B.)”, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va face din fonduri alocate din bugetul local al Municipiului București și din fonduri structurale nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 -Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC),

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera! al Municipiului București și Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

/;

.A

/

\n

Anexa 1Indicatorii tehnico-economici aferenti )

studiului de fezabilitate pentru obiectivul

“Sistem administrare electronic (e-administrare A.L.P.A.B.)”

1.    Valoarea totală a obiectivului de investiție: 6.426.000 lei, inclusiv TVA, din care:

construcții-montaj (C+M): 509.930 RON

2.    eșalonarea investiției (INV/C+M): anul I = 6.426.000/509.930 lei

3.    Durata de realizare 12 luni

4.    Capacități (în unități fizice):

-    2 conexiuni internet broadband;

-    10 sisteme Digital Signage (DSC) de exterior cu protecție de mediu, construcție antivandal, temperatura de funcționare -40C la +55 C, timp de viață mai mare de 5,6 ani opțiune pentru touch screen;

-    1 aplicație software portal, 1 aplicație software control și management DSC;

-    20 sisteme de contorizare trafic de persoane cu camere video;

-    1 stație autonomă de analiză a apei și a calității aerului;

-    1 cameră digitală panoramică TCP-IP.