Hotărârea nr. 363/2009

HOTARAREnr. 363 din 2009-11-03 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI CHESTOR DE POLITIE GURAN LUCIAN CA MEMBRU DE DREPT IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 313/2008 SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 94/2011


CONFORM CU ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind validarea domnului chestor de poliție Guran Lucian ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic, Contencios, Legislație;

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7 și alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică iocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează domnul chestor de poliție Guran Lucian, director general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București, în locul domnului Călinescu Mihai.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 313/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 03.11.2009.

PREȘEDINTE'DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

'•    • \    AL MUNICIPIUL UI BUCUREȘTI

Murg CălinrÂ-v \ - ''    ... '    -T\ Tudor Toma

■ ” Ă TA—

București, 03.1 1.2009 T" . ȚT

Nr. 363    G/

B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5. București, România: tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro