Hotărârea nr. 361/2009

HOTARAREnr. 361 din 2009-11-03 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE ALEEA PICTOR B'ARG [ION BARBULESCU 1887-1969], UNEI ARTERE DE CIRCULATIE DIN SECTORUL 3


CONFORM CU ORIGINALULHOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de Aleea Pictor B’Arg [Ion Bărbulescu 1887-1969], unei artere de circulație din sectorul 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Evidență Imobiliară și Cadastrală;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București nr.02/24.07.2009;

în conformitate cu prevederile art. 2, lit. d), din Ordonanța Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul-pr-evederilor-art:-3-6 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se atribuie denumirea de Aleea Pictor B’Arg [Ion Bărbulescu 1887-1969], pentru o arteră de circulație din sectorul 3.

Art.2 Artera propusă începe din Bulevardul 1 Decembrie și se termină în Strada Armeniș, fiind identificată potrivit planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, următoarelor instituții: Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sectorului 3, Administrației Domeniului Public Sector 3, Companiei Naționale Poșta Română S.A., Romtelecom S.A., Oficiului National al Registrului. Comerțului, Oficiului de Cadastru și Publicitate lmobijj^>aHVlwîic]piului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost ■ adoptată în ședința extraordinară ~a Consiliului General al Municipiului București din data de 03.11.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂCONFORM CU ORIGINALULB-duI Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; wwvgbucurești-primaria.ro

\n

Anexa 1':^^ rlf! K


îMr'^jy iijo ; m,

rv^\tffjteRU ȘtH H ' i Ti i $


, ,P uV r P^w5^