Hotărârea nr. 36/2009

HOTARAREnr. 36 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. EMANOIL PORUMBARU NR. 41, SECTOR 1


Consiliul General al Municipiului București_

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Emanoil Porumbaru nr. 41, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerareiraportuî Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei, juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 14 /1 /18 / 07.05.2008;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 126/2008; ’

-    Ministerul Culturii și Cultelor - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: aviz nr.661/Z/ 06.06.2008. ’

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: adresa

nr. 2563/279/07.07.2008;    ’

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 732329/ 15.05.2008;

-    Comisia Tehnică de Circulație: aviz nr. 2591/ 20.02.2008;

,1 ' în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată ;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 jWțnS aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completOTî|zU'lțerioare;\

B-dul Regina Elisabeta 47, sectbr 5, București, România; teii: +4021305 55 00; www.blifcuresti-primaria.ro

\\    t \ mw® / / ~n

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Emanoil Porumbaru nr. 41, sector 1, pentru o suprafață studiată de 0,61 ha., din care suprafața parcelei care a generat documentația ST = 290,00 mp., proprietate privată persoane fizice.

Conform PUG-ului Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L2b -locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în zone protejate. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, amplasamentul este cuprins în Zona protejată 93 - parcelarea Uruguay.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 93: POTmax: 40 - 50%; CUT max: 1.8; H max: 13m, min: 10 m.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiunea: Locuințe S+P+3E+E4 retras.

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax.=    60%; CUTmax.= 3;

H max.= 17 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.

PREȘEDINTE DEțȘEDINȚĂ,"    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI \ TudorTomaBucurești, 19.02.2009 Nr. 36


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1001

001


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltate, Investiții și Planificate Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro
Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 725153/2008

AVIZ DE URBANISM nr. 14 /1Z18 / 07.05.2008 PUZ - STR. EMANOIL PORUMBARII NR. 41, SECTOR 1

BENEFICIAR:    ENESCU GUNTHER - ERICK și TOADER MARIA

ELABORATOR:    S.C. URBAN STAFF DESIGN S.R.L. BUCUREȘTI

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de cca. 0,61 Ha. din care parcela care a generat PUZ în suprafață de ST = 290,00 mp. proprietate privată a beneficiarilor.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ este cuprinsa în aria urbana definita de următoarele artere de importanta municipala: B-dul Aviatorilor; B-dul Constantin Prezan; Șoseaua Kiseleff și Str. Ion Mincu. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află în subzona L2b - locuințe individuale și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în zone protejate. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul este cuprins în Zona protejată 93 - PARCELAREA URUGUAY.

Indicatorii urbanistici reglementați ZP 93: POT max: 40 - 50%; CUT max: 1.8; H max: 13 m, min: 10 m.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Șl ANEXEI DE PE VERSO

Certificatul de urbanism se v;


FUNCȚIUNEA AVIZATA:    LOCUINȚE: S+P+3E+E4retras;

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    POTmax = 60%; CUTmax = 3; RmaxH = S+P+3E+4ER; Hmax. = 17 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz MCC-DCCPCN-MB, aviz M.D.L.P.L., aviz de mediu, aviz Comisia de coordonare rețele - PMB, aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare.

*    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

*    La nivel de A.C. se vor respecta prevederile O.M.T.C.T. nr. 1730/21.09.2006.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana BalaureaANEXA LA AVIZUL DE URBANISM

■    Număr minim locuri de parcare =

■    Se interzice ocuparea, rezervarea, închirierea locurilor de parcare sau orice altă formă de servitute în dauna domeniului public, reprezentat în principal de trotuare, străzi sau fâșii plantate.

" H max. reprezintă cota ultimului element construit sau instalat (de ex. chillere, copertine).

■    ALINIERE reprezintă perimetrul maxim al construcțiilor inclusiv balcoane, terase, bowindowuri.

• POT reprezintă suprafața proiecției construcției pe sol, inclusiv balcoane, console, etc., raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    . CUT reprezintă suma suprafeței etajelor, inclusiv balcoane, terase circula bile acoperite sau

etaje tehnice, raportată la suprafața terenului rezultată prin noile aliniamente stabilite prin PUZ., respectiv a UTR destinată construirii.

■    ETAJ RETRAS se dimensionează la max. 60% din suprafața edificabilă cu condiția unor retrageri minime pe tot perimetrul de 2 m. cu excepția calcanelor precum și cu condiția alinierii la retragerea construcției vecine adiacente. Se interzice suplimentarea suprafețelor construite pentru realizarea etajelor tehnice sau a altor funcțiuni conexe în afara celor cuprinse în calculul CUT și Hmax.

■    Se interzice amplasarea pe construiți, în incintă sau pe împrejmuiri a firmelor mai mari de 1 mp., sau a reclamelor publicitare de orice fel.

■    Se interzice montarea pe fațadele vizibile dinspre străzi sau circulațiile publice a aparatelor de climatizare, antenelor de orice fel, precum și a cablurilor aeriene pentru telecomunicații, alimentare cu energie sau transmisiei de date.

E Se interzic materialele de fațadă tâmplărie sau învelitoare colorate strident, cu excepția materialelor naturale, culorile premise fiind din gama alb, gri, bej, ocru, pentru alte combinații cromatice fiind necesară avizarea în cadrul CTUAT a studiilor de culoare speciale. .

B Se interzice mansardarea construcțiilor proiectate inițial cu acoperire în terasă, precum și modificarea pantelor acoperișurilor existente, în afara studiilor special avizate de CTUAT.

'■ Autorizarea împrejmuirilor este permisă numai pe noile aliniamente stabiiite prin PUZ.

■    Prezentul aviz este însoțit de ilustrarea de temă cuprinzând modul de conformare volumetrică, tratarea fațadelor, organizarea principalelor funcțiuni și a parcării autovehiculelor, care face parte integrantă din conținutul său.

° Nerespectarea condițiilor menționate mai sus atrage nulitatea absolută a avizului de urbanism.


A K r c


urban staff design

isrl


DENUMIREA PROIECTULUI:

"PUZ STRADA EMANOIL PORUMBARU, NR. 41, SECTOR 1, BUCUREȘTI ’ BENEFICIAR: ENESCU GUNTHER - ERICH

TOADER MARIANA


FAZA:

PUZ


SEF PROIECT | PROIECTAT ‘ 'desenat'"’ :

VERIFICAT


Urb R. BOANGAR


Urb M. BOANGAR


SCARA:

1/500


TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTARE


Urb M. BOANGAR Urb ĂJ3ĂNCAU


DATA:

2008


PLANȘA NR.: 2