Hotărârea nr. 350/2009

HOTARAREnr. 350 din 2009-10-22 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL -DRUMUL PODUL DAMBOVITEI NR. 32 SI NR. 71-73, SECTOR 6


Consiliul General al Municipii

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Drumul Podul Dâmboviței nr. 32 și nr. 71-73, sector 6

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului si Urbanism CTATU -DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.26/1/1/14.10.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței: aviz nr. 162/2009;

-    Agenția Regională pentru Protecția Mediului București: decizia nr.3325/278/2009;

-Comisia de coordonare a PMB: aviz nr. 763575/33/05.09.2008, -Comisia Tehnică de Circulație: acord de principiu nr.12237/28.07.2008;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr.350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare.

Cu resDectarea orevederilor Leaii nr. 52/2003 orivind

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5)ffiț(^arw5 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrfiia    locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare. v c'G*<e £

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE•

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Drumul Podul Dâmboviței nr. 32 și nr. 71-73, sector 6, pentru o suprafața studiata de S = 1529,6 mp., proprietate privată persoană juridică.

Conform regulamentului PUZ - coordonator sector 6 aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2005, terenul se încadrează în subzona L1a -locuințe individuale și colective mici;

Indicatori urbanistici reglementați: CUTmax=1,3; Rmaxh = P+2E.

Condiții de construire aprobate:

Funcțiune aprobată: Institut de cercetare - dezvoltare ( sediul INCD -ECOIND ).’

Indicatori urbanistici aprobați: POTmax=60%; CUTmax=3; Rmaxh= D+P + 5E; Hmax=24 m.

Art.2 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 5(cinci) ani.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.


SECRETAR GENERAL L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor Toma


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro

w

V

UI»

„sas»

«51

SL4C    ISO    : M

$1

«SAS .


Direcția Urbanișrr^ ș,i ^menajarea Teritoriului _____________

Nr. 863672/2009


IcdijFORMCil

V C.G.M.B.

si .a


AViZ DE URBANISM Qrr<26/1/1/54.10.2009 PUZ - DRUMUL PODUL DÂMBOVITEI nr. 32 și nr. 71-73 , sector 6

BENEFICIAR: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala - INCD-ECOIND

ELABORATOR: BIA - arh. RALUCA MORARIU

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: S=1529,60mp - proprietate privata persoana juridică

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: amplasamentul studiat se afla în cartierul Giulești Sârbi, cu accesibilitate din calea Giulești și Drumul Sabareni.

PREVEDERI PUG/PUZ : Terenul care a făcut obiectul reglementarii PUZ se încadrează conform regulamentului PUZ -coordonator sector 6 aprobat cu HCGMB nr. 213/2005 în subzona L1a - locuințe individuale și colective mici.

Indicatori urbanistici reglementați: Rmaxh=P+2E ; CUT max =1,3 .

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SHNDICATOR1I URBANISTICI CONFORMPLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNE AVIZATĂ: Institut de Cercetare - Dezvoltare ( sediul INCD - ECOIND ).

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax =60%; CUTmax = 3 ; RmaxH =D+P+5E , Hmax=24 m .

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: aviz Comisia de coordonare rețele -PMB, aviz de mediu, aviz Comisia Tehnică de Circulație - PMB, aviz MDRL , alte avize conform legislației în vigoare.

In conformitate cu adresa nr. 2/15.01.2009 emisa de Comisia Juridica si de Disciplina - C.G.M.B : Extras de Carte Funciara ia zi pentru imobilul ce a generat PUZ; Declarație Notariala din care sa rezulte ca proprietarii imobilelor cuprinse in aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobata in C.G.M.B., si ca acesta isi asuma orice consecințe juridice ce ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat Ia baza emiterii avizului.

Prezentul aviz modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

s'

/Șef serviciu, ing,.lo^Qa Balaurea

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPltfLWb<UCUREȘTI ARH. GHEORÎGHR rMrASCUq direcția <5, urbanism i?»

TERITORiUt^ /


FPS-21-01/7

CONFO
S8S888


LIMITE

LIMITA PUZ |    Hă

LIMITA TEREN^E^3ENeWpuF LIMITA TEREN

DOPA SUPRALARGIRE DRUMUL PODUL DAMBOVITEI

LIMITA ZONE FUNCȚIONALE LIMITA DE PROPRIETATE

ZONE FUNCȚIONALE

SUBZONA SERVICII PUBL


CUDRUMUL PODUL DAMBOVITEI

profil existent    profil propusSECȚIUNE B-B


DRUMUL PODUL PITARULUI

DRUMUL PODUL URSULUI

DRUMUL PODUL CRISTINUS


profil existent


O amulștar y sl mânam


tiiSECȚIUNE C - CLANȚ TERITORIAL

IMOBIL Ds+P+5E

INSTITUT CERCETARE - DEZVOLTARE

1037,42 mp 492,18 mp 1529,60 mp


:N NR.71-73 :N NR.32-PARCAJ :N TOTAL str. if.

a

max. max.


x.


cca 480,0 mp cca 3110,0 mp cca 1900,0 mp 60%

3,0mp/ADC (2,5+0,5)

24,Om


|Ja subzonelor funcționale se va realiza laterale si posterioare ale^parcelelor.


SUBZONA LOCUINȚE - L1Î SUBZONA MIXTA - M3a

CONF. PUZ COORDONATOR SECTOR 6 - HCGMB


SUBZONA MIXTA - M3a - PROPUNERE

CIRCULAȚII

IW3—I CAROSABIL, PIETONAL EXISTENTE

CAROSABIL, PIETONAL PROPUSE

PRIN PUZ COORDONATOR SECTOR 6 - HCGMB nr.213/29.09.2005; PUZ "LIMITA ADMINISTRATIVA SECT. 6 STR.CARIEREI - SOS.GIULESTI" - HCL S6 nr .68/24.03,2005

REGLEMENTARI

ALINIERE PRINCIPALA

LIMITA EDIFICABIL PROPUS IMOBIL Ds + P+5E

PROIECȚIE CONDUCTOR ELECTRIC LEA110KV

k\\\l CULOAR MINIM DE SIGURANȚA LEA 110KVM3

POl =max.60% pentru Hmax.=P+4E POT=max.75% pentru Hmax.=8,0m CUT=max.2,5

LI a

POT=max.4!

CUT=max.

Hmax.=P+


4

1 '