Hotărârea nr. 346/2009

HOTARAREnr. 346 din 2009-10-22 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI CU PRIVIRE LA TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI NATIONALE "APELE ROMANE" IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A CANALULUI COLECTOR DE SUB RAUL DAMBOVITA (CASETA DE APA UZATA)


CONFORM OR^G^ALUIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri cu privire la trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române,, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliu General al Municipiului București a Canalului Colector de sub râul Dâmbovița (Caseta de Apă Uzată)

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice, raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.(1) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă trasmiterea unei solicitări către Guvernul României de emitere a unei hotărâri cu privire la trecerea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române,, în domeniul public al Municipiului București a Canalului Colector de sub râul Dâmbovița (Caseta de Apă Uzată).

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze și sătgaf^ită solicitarea prevăzută la art. 1, în numele și pentru Munici®O^âiureșfK


B-dul Regina Elisabetaj 47, sector 5, București,305^5® 00; www.bucuresti-primaria.ro


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitatea al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.10.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Murg Călin

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI TudorToma
B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2