Hotărârea nr. 34/2009

HOTARAREnr. 34 din 2009-02-19 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCTIILOR SUPUSE AUTORIZARII IN ZONELE PROTEJATE SI IN ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE IN SCOPUL PROTEJARII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL SI URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - ETAPA I/2005 COMPLETEAZA HCGMB 279/2000


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție ale monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al Municipiului București - etapa 1/2005

Având în vedere expunerea; de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului; .

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea te r ito r i u I u i ș i av izu I C o misie i j u r id i ce ș i ,d e d i sci p I i n ă d i n, cadru (Consiliului General al Municipiului București;    -    . ■ v

Văzând documentele emise de:

-    Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului CTUAT -DUAT a PMB: avizele de urbanism nr. 23/1/20.09.2006; nr. 33/7/21.12.2006 și nr. 34/1/20/ 22.08.2007;

-    Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor: aviz nr. 165/ 2007;

-    Ministerul Culturii și Cultelor ' - Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național a Municipiului București: avizele nr.1311/Z/15.12.2006 și nr.’822/Z/05.07.2007.

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului Urbanistic

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionali în administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

(1)    Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție ale monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București - etapa I/2005.

(2)    Regulamentul de urbanism aferent PUZ-ului se aplică asupra a douăsprezece zone urbane selectate ca zone pilot pentru caracterul identitar special, identificate ca ansambluri cu valoare arhitectural - urbanistică deosebită și definite deja ca ZONE CONSTRUITE PROTEJATE conform PUZ

-    Zone Construite Protejate aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000:

1.    Zona protejată 02 - Calea Griviței

2.    Zona protejată 12 - Lascăr Catargiu

3.    Zona protejată 40 - Icoanei

4.    Zona protejată 53 - Zona Mornand

5.    Zona protejată 04 - Bulevardul Magheru

6.    Zona protejată 38 - „Labirint”

7.    Zona protejată 46 - parcelarea Vatra Luminoasa

8.    Zona protejată 48 - parcelarea Filipescu

9.    Zona protejată 49 - parcelarea Bonaparte - Mora

10.    Zona protejată 56 - parcelarea UCB

11.    Zona protejată 73 - parcelarea Domenii

12.    Zona protejată 94 - „Căderea Bastiliei"

(3)    Regulamentul conține precizări detaliate de conservare, protecție și punere în valoare a patrimoniului, fără a conduce la modificări ale reglementărilor în vigoare cuprinse în Regulamentul Local de Urbanism - PUZ

-    Zone Construite Protejate aprobat prin HCGMB nr. 279/2000, pe care îl detaliază și completează cu următoarele elemente:

1.    Analiza clădirilor din fiecare zonă protejată din punct de vedere urbanistic, arhitectural și istoric după criteriile definite în fisele de caracterizare ale imobilelor; prin aceste fișe se asigură legătura cu sistemul de evidență al monumentelor istorice și cu sistemul de reglementare PUZ - ZCP;

2.    Analiza caracteristicy^^Vbanistice, arhitecturale si istorice ale fiecărei zone si prezentarea sintewâ^Tnfdrmaîiilor în fisa de caracterizare a zonei protejate;

___-ș»»_

B-dul Regina Elisabeta 47\sector 5, BucurelîMomâniaftei::+4O2ÎJsO5 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

3. Fișa de reglementare a zonei istorice în care sunt prezentate sintetic datele referitoare la clădirile și spațiile protejate și la modul de construire permis pentru imobilele în care dezvoltarea este permisă.

Art.2 Primăriile sectoarelor Municipiului București vor înscrie în mod obligatoriu în conținutul certificatului de urbanism și al autorizației de construire mențiunea încadrării construcției din punct de vedere al gradului de protecție, într-una din cele patru categorii, după cum urmează:

1.    Clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie (pentru imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice);

2.    Clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie (pentru clădirile cu valoare deosebită identificate conform planului de reglementare);

3.    Clădiri cu grad mediu de protecție - intervenții posibile;

4.    Clădiri fără grad de protecție - desființare posibilă.

Art.3 Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art.4 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.5 Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 10 ani.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 19.02.2009.


Murg Calin V/


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


București, 19.02.200 Nr. 34    \


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3

\n

Anexa 1DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro


V

UKAS

QfiMUTV

uaSuAEMCNr

stej

V

UKAS

tKVIKONMI'WAI.

001

001

SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat IS014D01:2004


Primăria Municipiului București

Nr. 574667/2006


PUZ - DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCțlILOR SUPUSE AUTORIZĂRII IN ZONELE PROTEJATE SI IN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE IN SCOPUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL SI URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ETAPA 1/2005.

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT:    UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU"

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING TERITORIUL STUDIAT: teritoriul administrativ al municipiului București.

DELIMITARE STUDIU: Etapa I se aplică asupra a patru zone urbane selectate ca zone pilot pentru caracterul identitar special, identificate ca ansambluri cu valoare arhitectural - urbanistică deosebită și definite deja ca ZONE CONSTRUITE PROTEJATE conform PUZ-ZCP aprobat prin HCGMB nr. 279/2000:

1.    ZONA PROTEJATĂ 02 - CALEA GRIVITEI

2.    ZONA PROTEJATĂ 12 - LASCĂR CATÂRGIU

3.    ZONA PROTEJATĂ 40 - ICOANEI

4.    ZONA PROTEJATĂ 53 - ZONA MORNAND

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCȚIILOR SUPUSE AUTORIZĂRII IN ZONELE PROTEJATE SI IN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE IN SCOPUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL SI URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ETAPA I/2005.

OBIECTUL STUDIULUI: Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție a monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București. Documentația cuprinde identificarea clădirilor cu valoare culturală, precum și zonele verzi, scuarurile și parcurile care necesită regim de protecție - zone cu regim juridic public sau privat, în relație funcțională sau vizuală cu spațiul public sau privat, cum ar fi curțile interioare cu spații verzi amenajate cu valoare stilistică.

OBIECTIVELE STUDIULUI:

•    evidențierea valorilor istorice, arhitecturale și urbanistice ale zonelor protejate studiate, stabilirea restricțiilor și permisivităților de intervenție;

•    definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele studiate și în zonele de protecție ale monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București;

•    stabilirea unui mod de construire și de amenajare adecvat zonei, consecvent cu păstrarea valorilor și a continuității etapelor anterioare de dezvoltare prin evidențierea factorilor evolutivi specifici zonei;

•    constituirea unei baze de date istorice cuprinzând elementele cu valoare culturală din zona protejată (clădiri, parcuri, străzi și piețe) în vederea utilizării acesteia pentru informarea și responsabilizarea populației.

•    Analiza clădirilor din fiecare zonă protejată din punct de vedere urbanistic, arhitectural și istoric după criteriile definite în FISELE DE CARACTERIZARE ALE IMOBILELOR. Prin aceste fișe se asigură legătura cu sistemul de evidență al monumentelor istorice și cu sistemul de reglementare PUZ-ZCP;

•    Analiza caracteristicilor urbanistice, arhitecturale si istorice ale fiecărei zone si prezentarea sintetica a informațiilor in FISA DE CARACTERIZARE A ZONEI PROTEJATE.

•    FISA DE REGLEMENTARE A ZONEI ISTORICE în care sunt prezentate sintetic datele referitoare la clădirile și spațiile protejate și la modul de construire permis pentru imobilele în care dezvoltarea este permisă se va realiza în etapa următoare a studiului.

REGIMUL DE AVIZARE / APROBARE A DOCUMENTAȚIILOR DE ARHITECTURA SI URBANISM:

Studiul definește 4 categorii de încadrare a construcțiilor existente din zona protejată:

1.    monument istoric - pentru imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice;

2.    imobil protejat;

3.    imobil neprotejat;

4.    construcție demolabilă (fără valoare)

In conținutul Certificatului de Urbanism este obligatorie mențiunea încadrării construcției într-una din aceste categorii.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBAREA PREZENTULUI P.U.Z.: Avizul M.T.C.T., Avizul M.C.C.-D.C.C.P.C.N.-M.B.

Este necesară continuarea studiului pe zone pilot, conform contractului, pentru următoarele 8 zone protejate.

Prezentul Aviz de Urbanism modifică, completează și detaliază prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Șef serviciu, ing. Ioana BalaureaFPS-21-01/6

COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.roV

UKAS

(Mwînv

MAMATAUNT

001


SUC certificat ISO 9001:2000


ds,

V

UKAS

tKVKUNMtNTAl

MANM2MCMT

001


SMM certificat IS014001 :2004BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT:    UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU”

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING TERITORIUL STUDIAT: teritoriul administrativ al municipiului București.

DELIMITARE STUDIU: Etapa I se aplică asupra a patru zone urbane selectate ca zone pilot pentru caracterul identitar special, identificate ca ansambluri cu valoare arhitectural - urbanistică deosebită și definite deja ca ZONE CONSTRUITE PROTEJATE conform PUZ-ZCP aprobat prin HCGMB nr. 279/2000:

1.    ZONA PROTEJATĂ 04 - BULEVARDUL MAGHERU

2.    ZONA PROTEJATĂ 38 - „LABIRINT”

3.    ZONA PROTEJATĂ 46 - PARCELAREA VATRA LUMINOASA

4.    ZONA PROTEJATĂ 48 - PARCELAREA FILIPESCU

5.    ZONA PROTEJATĂ 49 - PARCELAREA BONAPARTE - MORA

6.    ZONA PROTEJATĂ 56 - PARCELAREA UCB

7.    ZONA PROTEJATĂ 73 - PARCELAREA DOMENII

8.    ZONA PROTEJATĂ 94 - „CADEREA BASTILIEI”

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCȚIILOR SUPUSE AUTORIZĂRII IN ZONELE PROTEJATE SI IN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE IN SCOPUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL SI URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ETAPA I/2005.

OBIECTUL STUDIULUI: Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție a monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București. Documentația cuprinde identificarea clădirilor cu valoare culturală, precum și zonele verzi, scuarurile și parcurile care necesită regim de protecție - zone cu regim juridic public sau privat, în relație funcțională sau vizuală cu spațiul public sau privat, cum ar fi curțile interioare cu spații verzi amenajate cu valoare stilistică.

OBIECTIVELE STUDIULUI:

•    evidențierea valorilor istorice, arhitecturale și urbanistice ale zonelor protejate studiate, stabilirea restricțiilor și permisivităților de intervenție;

•    definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele studiate și în zonele de protecție ale monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București;

•    stabilirea unui mod de construire și de amenajare adecvat zonei, consecvent cu păstrarea valorilor și a continuității etapelor anterioare de dezvoltare prin evidențierea factorilor evolutivi specifici zonei;

•    constituirea unei baze de date istorice cuprinzând elementele cu valoare culturală din zona protejată (clădiri, parcuri, străzi și piețe) în vederea utilizării acesteia pentru informarea și responsabilizarea populației.

•    Analiza clădirilor din fiecare zonă protejată din punct de vedere urbanistic, arhitectural și istoric după criteriile definite în FISELE DE CARACTERIZARE ALE IMOBILELOR. Prin aceste fișe se asigură legătura cu sistemul de evidență al monumentelor istorice și cu sistemul de reglementare PUZ-ZCP;

•    Analiza caracteristicilor urbanistice, arhitecturale si istorice ale fiecărei zone si prezentarea sintetica a informațiilor in FISA DE CARACTERIZARE A ZONEI PROTEJATE.

•    FISA DE REGLEMENTARE A ZONEI ISTORICE în care sunt prezentate sintetic datele referitoare la clădirile și spațiile protejate și la modul de construire permis pentru imobilele în care dezvoltarea este permisă se va realiza în etapa următoare a studiului.

REGIMUL DE AVIZARE / APROBARE A DOCUMENTAȚIILOR DE ARHITECTURA SI URBANISM:

Studiul definește 4 categorii de încadrare a construcțiilor existente din zona protejată:

1.    monument istoric - pentru imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice;

2.    imobil protejat;

3.    imobil neprotejat;

4.    construcție demolabilă (fără valoare)

In conținutul Certificatului de Urbanism este obligatorie mențiunea încadrării construcției într-una din aceste categorii.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBAREA PREZENTULUI P.U.Z.: Avizul M.T.C.T., Avizul M.C.C.-D.C.C.P.C.N.-M.B.

Prezentul Aviz de Urbanism modifică, completează și detaliază prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea


Referent,

arh. Stelian Constantinescu


FPS-21-01/6

COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc


Primăria Municipiului București

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România Tel.: 305 55 20; tel. centrală: 305 55 00 int. 1125; fax: 305 55 10

http://www.bucuresti-primaria.ro


Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 648612/2007

£


AVIZ DE URBANISM nr. 34/1/ 20/ 22.08.2007    \ r*

PUZ - DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCȚIILOR SUPUSE AUTORIZĂRII IN ZONELE PROTEJATE SI IN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE IN SCOPUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL,

SI URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ETAPA I/2005 -    '

metodologie, criterii de fundamentare, identificarea tipurilor de zone protejate și a traseelor culturale, studii pilot pe tipuri de zone protejate identificate - faza a ll-a și a lll-a.

Prezentul aviz completează AVIZUL DE URBANISM NR. 23/1/20.09.2006 și AVIZUL DE URBANISM NR. 33/ 7/21.12.2006 eliberate pentru fazele anterioare ale studiului.

BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROIECTANT:    UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM „ION MINCU"

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING

REPREZENTANT AL BENEFICIARULUI PENTRU COORDONAREA Șl CONTROLUL CONFORMITĂȚII LUCRĂRII:

CENTRUL DE PLANIFICARE URBANA Șl METROPOLITANA BUCUREȘTI ♦PREZENTUL AVIZ SE EMITE CONFORM:

•    PROCESULUI VERBAL DE AVIZARE A LUCRĂRII NR.83/CTI/CPUMB/ 19.09.2006 și a

•    PROCESULUI VERBAL DE AVIZARE A LUCRĂRII NR.103/CTI/CPUMB/16.07.2007

TERITORIUL STUDIAT: teritoriul administrativ al municipiului București.

DELIMITARE STUDIU: Studiul se aplică asupra a douăsprezece zone urbane selectate ca zone pilot pentru caracterul identitar special, identificate ca ansambluri cu valoare arhitectural - urbanistică deosebită și definite deja ca ZONE CONSTRUITE PROTEJATE conform PUZ-ZCP aprobat prin HCGMB nr. 279/2000:

1.

2.

3.

4.

5.


6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.


ZONA PROTEJATĂ 02 ZONA PROTEJATĂ 12 ZONA PROTEJATĂ 40 ZONA PROTEJATĂ 53 ZONA PROTEJATĂ 04 ZONA PROTEJATĂ 38 ZONA PROTEJATĂ 46 ZONA PROTEJATĂ 48 ZONA PROTEJATĂ 49 ZONA PROTEJATĂ 56 ZONA PROTEJATĂ 73 ZONA PROTEJATĂ 94


CALEA GRIVIȚEI

LASCĂR CATARGIU

ICOANEI

ZONA MORNAND

BULEVARDUL MAGHERU „LABIRINT”

PARCELAREA VATRA LUMINOASA PARCELAREA FILIPESCU PARCELAREA BONAPARTE - MORA PARCELAREA UCB PARCELAREA DOMENII „CADEREA BASTILIEI”


SE AVIZEAZA DOCUMENTAȚIA CE COMPLETEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

DEFINIREA REGIMULUI TEHNIC AL CONSTRUCȚIILOR SUPUSE AUTORIZĂRII IN ZONELE PROTEJATE SI IN ZONELE DE PROTECȚIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE IN SCOPUL PROTEJĂRII PATRIMONIULUI ARHITECTURAL SI URBANISTIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ETAPA I/2005

OBIECTUL STUDIULUI:    Definirea regimului tehnic al construcțiilor supuse autorizării în zonele protejate și în zonele de protecție a

monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București. Documentația cuprinde identificarea clădirilor cu valoare culturală, precum și zonele verzi, scuarurile și parcurile care necesită regim de protecție - zone cu regim juridic public sau privat, în relație funcțională sau vizuală cu spațiul public sau privat, cum ar fi curțile interioare cu spații verzi amenajate cu valoare stilistică.

OBIECTIVELE STUDIULUI:

•    evidențierea valorilor istorice, arhitecturale și urbanistice ale zonelor protejate studiate, stabilirea restricțiilor și permisivităților de intervenție;

•    definirea regimului tehnic ai construcțiilor supuse autorizării în zonele studiate și în zonele de protecție ale monumentelor istorice în scopul protejării patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului București;

•    stabilirea unui mod de construire și de amenajare adecvat zonei, consecvent cu păstrarea valorilor și a continuității etapelor anterioare de dezvoltare prin evidențierea factorilor evolutivi specifici zonei;

•    constituirea unei baze de date istorice cuprinzând elementele cu valoare culturală din zona protejată (clădiri, parcuri, străzi și piețe) în vederea utilizării acesteia pentru informarea și responsabilizarea populației.

•    Analiza clădirilor din fiecare zonă protejată din punct de vedere urbanistic, arhitectural și istoric după criteriile definite în FISELE DE CARACTERIZARE ALE IMOBILELOR. Prin aceste fișe se asigură legătura cu sistemul de evidență al monumentelor istorice și cu sistemul de reglementare PUZ-ZCP;

•    Analiza caracteristicilor urbanistice, arhitecturale si istorice ale fiecărei zone si prezentarea sintetica a informațiilor in FISA DE CARACTERIZARE A ZONEI PROTEJATE.

•    FISA DE REGLEMENTARE A ZONEI ISTORICE în care sunt prezentate sintetic datele referitoare la clădirile și spațiile protejate și la modul de construire permis pentru imobilele în care dezvoltarea este permisă.

REGIMUL DE AVIZARE Z APROBARE A DOCUMENTAȚIILOR DE ARHITECTURA SI URBANISM:

Se definesc 4 categorii de încadrare a construcțiilor existente din zona protejată:

1.    monument istoric - pentru imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice;

2.    imobil protejat;

3.    imobil neprotejat;

4.    construcție demolabilă (fără valoare)

In conținutul Certificatului de Urbanism este obligatorie mențiunea încadrării construcției într-una din aceste categorii. ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBAREA PREZENTULUI P.U.Z.: Avizul M.T.C.T., Avizul M.C.C.- D.C.C.P.C.N.-M.B.

•    Elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii avizului.

Prezentul Aviz de Urbanism modifică, completează și detaliază prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Șef serviciu,    Referent,

ing. Ioana Balaurea    arh. Stelian ConstantinescuARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. ADRIAN BOLD


FPS-21-01/6

AVIZ CONSULTATIV - COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

PLAN CU DECIZIA DE EVALUARE A GRADULUI DE CONSERVARE

Zona protejata 02 Calea Grivitei
limita zonei construite protejate 02 cont. PUZZCP 1999


limita zonei construite protejate 02 rectificată - 2006! limita si indicativul subzonei construite protejate -2006

— »" limita interna unei subzone protejate - granița intre porțiuni de subzona din „i L. care una trebuie supusa reglementarilor aferente unei alte zone protejate

NOTA: Limita ansamblului Calea Grivitei coincide cu limita zonei protejate 02 Calea Grivitei

întreaga ZP 02 este cuprinsa in situl 192/B-II-S-B-17910 (LMI 2004)


mSjBH clădiri cu grad mare de protecție clasate in LMI-MB 2004 (grupa A, B)

MHBH - conservare obligatorie;


clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie - vezi memoriu PUZ

clădiri cu grad mediu de protecție - intervenții posibile -vezi memoriu PUZ


clădiri fara grad de protecție - desființare po: - vezi memoriu PUZ


clădiri inaccesibile
spatii amenajate cu grad mare de protecție - conservare obligatoriespatii plantate cu grad mare de protecție - conservare obligatorie


-----------—j plantații de aliniament de conservat/restauratUNIVERSITATE* DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU" - BUCUREȘTI

CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING

... iftOMA/VV .


Definirea regimului tehnic ai construcțiilor supuse autori^jzftoriele < k', protejate si in zonele de protecție a monumentelor, in stâpțjFprotejarii patrimoniului arhitectural si urbanistic al municipiului BuȘurestiP. ». p. E. C. Etapa II: Fundamentare teoretica (zonele Grivitei, L Calargiyj-tp^nei siMomand)


;ettM£ncwi

Pnmaria Municipiului București


I csen*iiT*TNGRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 94

NOTĂ:


LfcaSiSgt1eîrconstrucțiile realizate după 1991 (data realizării planului topografic) nu au beneficiat de ridicări topografice


limita zonei construite protejate 94 conf. PUZZCP1999 limita zonei construite protejate 94 rectificată - 2006

94 0 j limita si Indicativul subzonei construite protejate (SIR 94_01)


limita si indicativul subzonei construite protejate (SIR 94_01_4) clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie clădiri cu grad mediu de protecție spatii plantate cu grad mare de protecție - conservare obligatorie


lURBANISM "ION MINCU" - BUCUREȘTI


Vlll.3.1


GRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR

PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 73 "PARCELAREA DOMENII"□ limita zonei construite protejate 73 "Parcelarea Domenii" cont PUZ 3 ZCP 1999


! limita zonei construite protejate 73 "Parcelarea Domenii" rectificată ■ 2006


! limita pentru categoriile "ansamblu" si "sit" conform LMI-MB 2004


clădiri cu grad mare de protecție clasate in LMI-MB 2004 (grupa A, B)

- conservare obligatorie;


clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie - vezi memoriu PUZt clădiri cu grad mediu de protecție - Intervenții posibile - vezi memoriu PUZ
spatii plantate cu grad mare de protecție - conservare obligatorie


UMlVERSfTATeA DE ARHITECTURA SI URBAMISM HON MINCU" - BUCUREȘTI CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA 81 CONSULTINGcwmucT

f7N0MPMB

R2MSCCPEC


IU


Vlî.3’


PRiMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURE^

DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TEMlTORRZ

~\liZ«,SPRE)«SSCMlMBARE

Anexă, te aviz CTiO-AÎ

,od.e>7


Ro^z


ARHITECT SEF


GRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 56 "PARCELAREA U.C.B."

limita zonei construite protejate 48 conf. PlIZZCP 1999

limita zonei construite protejate 48 rectificat ă - 2006

56_01 limita și indicativul subzonei construite protejate (SIR S6_01)

limita pentru categoriile “ansamblu" și "sit" conform LMI-MB 2004

clădiri cu grad mare de protecție clasate în LMI MB 2004 (grupa B)

l - conservare obligatorie


| clădiri cu grad mare de protecție - conservarepbligatorie l - vezi memoriu PUZ


clădiri cu grad mediu de protecție - inte/xehții posibilț

- vezi memoriu PUZ    /&/.-| spații plantate cu grad mare de protecție - conservare oMggțorie


iXÂ'Xl    UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ țl URBANISM “ION Mllr.™-^

f Za) CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZĂȘl^Definirea regimului tehnic ai construc țiilor supuse autoriz arii în zonele protejate și în zonele de protecție a monumentelor, în scopul protej ăr i patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului Bucure ști Etapa iii: Siudwpibt-aplicarea metafolog^ de inventariere, evalueze și regiei arti. L. Patron

prof. dr. arh, A. Brătuleanu lect. dr.arh.V. E. Dragan arh. Irlna Popescu Criveanu arh. Ștefan Bâtei


DIRECTOR TEHNIC C.C.P.E.C.


ȘEF PROIECT COMPLEX ȘEF PROIECT SPECIALITATE PROIECTAT


VI.3CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 49


■ ■-GRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 48 "PARCELAREA FILIPESCU"

PRiMARSA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

VIZAT SPRE NESGHIM3ARE

Anexa la aviz CTU-ATlimita zonei construite protejate 46 cont. PUZ ZCP1999

limita zonei construite protejate 48 rectificat ă - 2006

limita subzonei construite protejate (SIR)

limita pentru categoriile "ansamblu" și "sit" conform LMI-MB 2004

i clădiri cu grad mare de protecție clasate în LMI MB 2004 (grupa B) ■ conservare obligatorie


[ clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie ■ vezi memoriu PUZ

clădiri cu grad mediu de protecție - ii

-    vezi memoriu PUZ


clădiri inaccesibileclădiri noi I șantier în lucru spații amenajate cu grad mare de protecție - coi spații plantate cu grad mare de protecție - consel^reDefinirea regimului tehnic el censtruc (iilor supuse auto fyȚițroi

protejate ,I In aonel. de proteo (ie a monumentelor fn a    ff^totgftrii ; pHfS^(a Municlp|u,ui Bucure șli

patrimoniului arhitectural și urbanistic al municipiului G    fegtl    H

Etapa III: Studiu pilot - aplicarea metodologiei de nvantariem,

DIRECTOR TEHNIC aCAE.cTwh. L Patron ȘEF PROIECT COMPLEXȘRECIAlfTATEA

Reglementare urbanistic â


UMI20MMIB

WI2MBCCPECTITLU PLANȘĂ

GRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPAȚIILOR AMENAJATE Șl SPAȚIILOR PLANTATE DIN ZONA

1 PROTEJATĂ 48-


IV.3GRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 46 "PARCELAREA VATRA LUMINOASA"«•»«


limita zonei construite protejate 46 "Parcelarea Vatra Luminoasa" cont. PUZ ZCP 1999____

limita zonei construite protejate 46 "Parcelarea Vatra Luminoasa" rectificată - 2006

limita si indicativul subzonei construite protejate (SIR 46_01.)

limita pentru categoriile "ansamblu" si "sit" conform LMI-MB 2004

HHB clădiri cu grad'mare de protecție clasate in LMI-MB 2004 (grupa A, B)

HbBBBI • conservare obligatorie;_

mmb clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie HHHH - vezi memoriu PUZ__

clădiri cu grad mediu de protecție - intervenții posibileGRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR

PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 38-LABIRINT

(PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ; DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Anexa la aviz CTU-ATNr;


ARHITECT SEF


| • -    •    --[ limita zonal construita protejate 3B Labirint cont. PUZ ZCP

limita zonei oonstrulte protejate 36 Labirint reotifioata - 2006

38,01 limita si indicativul subzonol oonstrulte protejate

limita pentru categoriile "ansamblu" si "sit" conform LMI-MB 20M

clădiri ou grad mare da protecție clasata In LWR-MB 2004 (grupa A, B) HHBBI * conservare obligatorie;

RHH| clădiri ou grad mare de protecție • conservare obligatorie HHm - vezi memoriu PUZ

j    | clădiri ou grad mediu de protecție - intervenții posibile

l «    | - vezi memoriu PUZ

clădiri inexistente in sftu    Zav ,/\


CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR

PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA ZPN04


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCUREȘTi DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

VIZAT SPRE

Anejo la a

iESCHIMSARE

viz CTU-AT 22.o8.o7

ARHITf

CT SEP

?-


[ limita zonei construite protejate


ZPN04


limita zonei construite protejate ZPN04
rectificată * 2006


j limita si indicativul subzonei construite protejate (SIR xy_ab)


limita pentru categoriile "ansamblu" si “sit” conform LMI-MB2004


clădiri cu grad mare de protecție clasate in L.MI-MB 2004 (grupa A, B)

■ conservare obligatorie;    


| clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie - vezi memoriu PUZ


clădiri cu grad mediu de protecție - intervenții posibile ■ vezi memoriu PUZ
UNIVERSITATEA DE ARHfTECTURA SI URBANISM “ION MINCU** - BUCUREȘTI CENTRUL OE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING

Definirea regimului tehnic al constructor supuse autorizării ai zonele    -■ jfa>*

sl in zonele de proiecte a monumentelor, in scopul prolejani

patrimoniului arhitectural si urbanistic al munic^xulw București    };


.«erO^CVA

•7 >A;

București


563» P»S Î4ÎKSCCPSC


Etapa iii: Studiu piteri- spScarea metodologiei de inventariere. eva;uare si reqietyftiȘtaie1.3


'■"Tf.WF


>/•■ \er s/ \U


111.3. GRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR,

AL SPATIILOR AMENAJATE SI AL SPATIILOR PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 53 "PARCELAREA MORNAND" (Planșa 111

\rv' A w'

*    '• jw

.VA’ ?•';    ~t h. ’E-LsTl "

■' ^i'-^-';,v,*’" -A' .'•■ i'71'”    -*’V

'■

iW";'’"' e’ cJR'-''-''‘V''.'-•

'; i.»" -Wț-*»

■*•    *-•'*'••-    4    r----j~f.j    >•

I I


'.,7 ■?*■’'    •” .

.-is7' t*V -<i\ V


" „* . 1 i;K ...’''^ »■••''    '■


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘL DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI


ARHITECT SEP


LEGENDA


Limita soiul «tudtataIȚ. "j L?2J Allwlwaa fatadaiar fata da iHrtimmul «tradal UmMa SIR S3-1-»«a razMenMaia taarbailoa UmMa SIR B3-2. atetterala U.A.K - strada Erndl tmflraMI Limita BIR 83-3-»<IU banal «l binari • Caiaa DarabantHar Ctadiri «a fratf «« da prataetla clasata ta LMLMB20B4(Bntpa R) Clădiri aa Brad mara da prataatla * «ansarvara abHjataria Clădiri «a Brad atadlw da pmlaetla * intarvaotU pesIbHe eiadiri napmtaiata-dasBiatare paslbfia clădiri aau eaastndtc / șantier in Jueru

SpatH plantata ea ștad mara da pmtaatla - eewsarvara ebBsatarte


Tj Spatii amendate cu grad mam da prvtectl» ■ eonearvara «Migato

Plantații da allnl>n^'î^~jâe~rrț^ți)pwbllc)
teptanvrloia ubenklas    ||GRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 40 "ICOANEI"

' PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORII ILUI VIZAT SPRE NESCHIM3ARE Anexa la aviz CTUĂAT

'    ARHITECT ȘEFI


-ttWkrxira»»artM>V<MU*K


-40 01


limita zonei construite protejate 48 conf. PUZZCP1999 limita zonei construite protejate 48 rectificat ă - 2006 limita subzonei construite protejate (SIR)

limita pentru categoriile "ansamblu" și "slt" conform LMI-MB 2004


clădiri cu grad mare de protecție clasate in LMI MB 2004 (grupa B) - conservare obligatorie


clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie I - vezi memoriu PUZclădiri cu grad mediu de protecție - intervenții posibile - vezi memoriu PUZ

clădiri neprotejate - desființare posibilă vezi memoriu PUZ


Definirea regimului tehnic ai construcțiilor supuse autorizadHftionele protejate si in zonele de protecție a monumentelor, in scopafjî&tejBriC, p, patrimoniului arhitectural ai urbanistic ai municipiului Buciueefi*

Etapa II; Fundamentare teoretica (zonele Grivitei, L. Catargiu, t^ȘwftfilMornand)

t ‘Primăria Municipiului Bucure ati


J7IUHWPMB

MiMMCCPeC


DIRECTOR TEHNIC C.C.P.E.C.

arh. L. Patron

ȘEF PROIECT COMPLEX

prof. dr. arh. A-Brâiuleanu

ȘEF PROIECT SPECIALITATE

lact. dr. arh. V. E. Drâgan

***■-

PROIECTAT

/

Arh. Irlna Popescu Criveanu

arh. Irlna Tulbure

REDACTAT

stud. urfa. Carmen Alina OrSgoetcu

stud. urh. MidăBna M^canu

1/2000


SPECIALITATEA

Reglementare urbanistic â


TITLU PLANȘĂ

GRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPAȚIILOR AMENAJATE Șl SPAȚIILOR PLANTATE DIN ZONA PROTEJAT Ă 40 - ‘1COAN0"


RSLPLAKțĂGRADUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRILOR, SPATIILOR AMENAJATE SI SPATIILOR PLANTATE DIN ZONA PROTEJATA 12 "LASCAR CATARGIU"

fig    Dan N.

St    MĂRIM

arhitect dTfuT


PRiMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI UIRECȚtA URBANISM SI amenajarea teritoriului

VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexa la aviz CTU/AT ARHITl.. î'StEF


limita zonei construite protejate 12 "Lascar Catargiu" cont. PUZ ZCP 1999


limita zonei construite protejate 12 "Lascar Catargiu" rectificată - 2006

limita si indicativul subzonei construite protejate (SIR S1a.)

limita pentru categoriile "ansamblu" si "sit" conform LMI-MB 2004

front si silueta protejate

clădiri cu grad mare de protecție clasate in LMI-MB 2004 (grupa A, B)

■ conservare obligatorie;


clădiri cu grad mare de protecție - conservare obligatorie - vezi memoriu PUZ

clădiri cu grad mediu de protecție - intervenții posibile - vezi memoriu PUZUNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM "ION MINCU- - BUCUREȘTI CENTRUL DE CERCETARE, PROIECTARE, EXPERTIZA SI CONSULTING

primăria Municipiului București


SPECMUfAIEA

Reglementare urbanistica