Hotărârea nr. 336/2009

HOTARAREnr. 336 din 2009-09-30 PRIVIND VALIDAREA DOMNULUI TINCU ION CA MEMBRU DE DREPT IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI MODIFICA HCGMB NR. 313/2008


HOTĂRÂRE

privind validarea Domnului Țincu Ion ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Juridic, Contencios, Legislație;

Văzând raportul Comisiei pentru relații neguvernamentale și alți parteneri sociali și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7, alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se validează Domnul Țincu Ion, director generai al Poliției Comunitare a Municipiului București, ca membru de drept în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București, în locul domnului colonel Ion Bolboacă.

Art.2 Hotărârea C.G.M.B. nr. 313/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2009.

PREȘEDINTE DE ^DINȚĂ, Murg Călin


București, 30.09.2009\ Nr. 336'

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București/România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro