Hotărârea nr. 330/2009

HOTARAREnr. 330 din 2009-09-25 PRIVIND REPARTIZAREA LOCUINTELOR ACHIZITIONATE DIN FONDURI PROPRII ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI" SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 13/2010 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 252/2013


CONFORM CU| ORIGINALUL 'Consiliul General al Municip


HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuințelor achiziționate din fonduri proprii ale Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană - Direcția Administrare Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de reglementările prevăzute de Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de reglementările Legii nr. 7/2009 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 151/2007 pentru completarea destinației unor părți din imobile situate în municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să gestioneze fondul locativ constituit din locuințe achiziționate și/sau construite din fonduri proprii ale municipiului București.

Art.2 Atribuirea locuințelor prevăzute la art.1 se face de către Primarul General al Municipiului București, persoanelor a căror situație este deosebită, pe baza propunerilor formulate de o comisie special constituită de către acesta, urmând ca listele de atribuire să fie


aprobate de către Consiliul General al Municipiului București în maxim 72 de ore de la prezentare într-o ședință extraordinară.

Art. 3 Locuințele prevăzute în anexa ia prezenta hotărâre fac parte din domeniul public al municipiului București cu destinația de locuințe sociale și se transmit consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 în vederea atribuirii de către acestea.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Consiile Locale ale sectoarelor 1-6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! al Municipiului București din data de 25.09.2009.

Murg CălinnBucurești, 25.09.2009?* ’ Nr. 330    H '

CONFORM CU ORiGINALUL


ij


B-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1Anexa îa H.C.G.M.B. nr,

jcr.q

REPARTIZAREA APARTAMENTELOR PE SECTOARE

STR. MÂNZULUI NR. 24. SECTOR 1


CONFORM CUl ORiGINALUL ISectorul

Blocul

Numărul apartamentului repartizat

Total

apartamente repartizate pe fiecare sector

Sectorul 1

A

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

10

Sectorul 2

B

3, 4, 5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18, 19,20,21, 22, 23

E

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

F

5, 6, 7, 8

32

Sectorul 3

C

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23

i_    _

F

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

33

Sectorul 4

D

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

10

Sectorul 5

D

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

E

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12

33

Sectorul 6

A

F

2, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33

E

20. 21, 22, 23, 24, 25

32

TOTAL

150


Primăria Municipiului București
OPINIE MOTIVATĂ


CONFORM CLI ORIGINALUL


Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 330/25.09.2009 privind repartizarea locuințelor achziționate din fonduri proprii ale Municipiului București, pentru următoarele motive:

-    în cadrul dezbaterii ședinței ordinare a Consiliului General al Muncipiului București din data de 25 septembrie 2009 a fost adoptat un amendament “la anexă, care este completare la art. 3, este vorba de locuințele care trec la sectoare și aici la sectorul 1 urmează să meargă un număr de 10 apartamente, la sectorul 2 un număr de 32 apartamente, la sectorul 3 un număr de 33 apartamente, la sectorul 4 un număr de 10 apartamente, la sectorul 5 un număr de 33 apartamente și la sectorul 6 un număr de 32 apartamente”;

-    prin adresa nr. 3282/02.10.2009 Direcția Administrare Patrimoniu comunică următoarele: “nu poate să pună în aplicare acest amendament în ceea ce privește blocul F, deorece apartamentele situate în acest bloc fac obiectul activității Comisiei de repartizare a locuințelor pentru persoanele evacuate sau care urmează a fi evacuate din Zona Pilot A din Centrul Istoric al Municipiului București, patru apartamente situate în acest bloc, respectiv apt. nr. 25, nr. 29, nr. 30 și nr. 33, au fost deja repartizate în cadrul ședinței din 17.09.2009 a Comisiei, actele de repartizare fiind deja comunicate beneficiarilor acestora. Precizăm totodată ca pentru a satisface necesarul de cereri ale evacuaților din Centrul Istoric, așa cum ne-au fost transmise de Primăria sectorului 3, ne sunt necesare apartamente cu structura de 3 camere, singurele existente la această dată fiind cele situate în blocul F din str. Mânzului nr.24, sector 1.”

SECRETAR GENERAL