Hotărârea nr. 325/2009

HOTARAREnr. 325 din 2009-08-31 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI TEATRUL NATIONAL DE OPERETA ION DACIANJî'iFOBM CU | OrtcGiNÂLULJ

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului între Municipiul București și Teatrul Național de Operetă Ion Dacian

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Protocolul încheiat între Municipiul București și Teatrul Național de Operetă Ion Dacian, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru susținerea reciprocă între cele două părți în vederea promovării culturii, artelor spectacolului muzical, în beneficiul Municipiului București, realizarea și derularea de proiecte, programe și evenimente comune, participarea ca parteneri în programul cu finanțare integral europeană SCENART.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București protocolul prevăzut la art.1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.08.2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL

.    ^AL^U NICI PIU LUI BUCUREȘTI

Murg Călșh

București 31.08.2009    /A
B-dul Regina’-Ef’isabeta 47, sector 5, București, Rorfrâaiai|gi^is4$21 305 55 00; www.bucuresti-orimaria.ro

\n

Anexa 1PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE MUNICIPIUL BUCUREȘTI Șl TEATRUL NATIONAL DE OPERETĂ „ION DACIAN”,

Și

TEATRUL NAȚIONAL DE OPERETĂ „ION DACIAN”, cu sediul în București, Str. Nicolae Bălcescu Nr.2, Sector 1, reprezentat prin Director General, Răzvan ioan Dincă

Art 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI

a.    ) Obiectul prezentului protocol îl constituie susținerea reciprocă între cele

două părți în vederea promovării culturii, artelor spectacolului muzical, în beneficiul Municipiului București.

b.    ) Realizarea și derularea de proiecte, programe și evenimente comune:

I.    în vederea dezvoltării publicului specific, a creșterii atractivității ofertei de produs cultural complet la nivelul Municipiului

II.    social-educaționale prin activități specifice artelor spectacolului muzical;

c.    ) Participarea ca parteneri în programul cu finanțare integral europeană

Sprijin pentru competente in artele spectacolului din Romania, SCENART, conform ANEXA 1

Art. 3 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

a.    ) Reprezentanții Teatrului Național de Operetă „ION DACIAN”, împreună cu membrii Comisiilor de specialitate ale Consiliului General și reprezentanții Direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București vor colabora în vederea stabilirii strategiei și planurilor de acțiune comune pentru îndeplinirea obiectivelor protocolului.

b.    ) Părțile vor realiza, în condițiile legii, activitățile stabilite de comun acord în vederea implementării strategiei și planurilor de acțiune.

c.    ) Părțile vo‘f aloca, în coj^f^leg^yn măsura disponibilităților, resursele financiare necesarefectivitătilor

Art. 4 DURATA PROTOCOLULUI

a.    ) Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării sale de către ambele

părți și are valabilitate timp de 3(trei) ani.

b.    ) După expirarea valabilității prezentului protocol, acesta poate fi extinsă prin

act adițional.

t

c.) Protocolul poate înceta înainte de termen prin acordul părților.

Art. 5 FORȚA MAJORAr:-


a.    ) Nici una din părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege;

b.    ) Partea care invoca forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (trei) zile de la producerea evenimentului.

Art. 6 CLAUZE FINALE

a.    ) Modificarea prezentului protocol se poate face numai în scris, prin act adițional, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

b.    )    Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și

transmisă la sediul partenerelor.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi,_, la București, în două

exemplare originale, în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

TEATRUL NAȚIONAL DE

OPERETĂ „ION DACIAN”,    PRIMAR GENERAL

DIRECTOR GENERAL Răzvan loan Dincă


Prof.univ.dr. SORIN MIRCEA OPRESCU

ANEXA 1

SPRIJIN PENTRU COMPETENTE IN ARTELE SPECTACOLULUI DIN ROMANIA SCENART

Titlul proiectului: Sprijin, pentru competente in artele spectacolului din Romania, SCENART '

Partener transnațional: Accademia Scala din Milano

Finanțator: Fondul Social European prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial de Dezvoltarea Resurselor Umane.


DESCRIEREA PROIECTULUI

Instituția organizatoare

Teatrul National de Opereta Ion Dacian este o instituție de stat, de importanta naționala care activeaza de 58 de ani in domeniul teatrelor de tip liric. In cadrul instituției isi desfasoara activitatea circa 300 de angajați din domeniile artistic, administrativ, tehnic si auxiliar. Instituția deține infrastructura si resursele umane necesare pentru realizarea de proiecte de anvergura. Teatrul National de Opereta Ion Dacian isi desfasoara intreaga activitate teatrala sub forma de proiecte, concepand periodic si programatic evenimente care sa intereseze un public cat mai variat, unice in peisajul cultural si sa dovedească potențialul instituției si creativitatea artiștilor care o compun.

Strategia instituției consta in atragerea de profesioniști valoroși, perfecționarea si motivarea artiștilor din interiorul instituției prin selectarea unui repertoriu care sa ii pună in valoare si acoperirea din punct de vedere artistic a tuturor cerințelor si exigentelor pieței de profil din lume, deoarece responsabilitatea majora a acestei instituții este unicitatea ei pe plan național.

Fiecare proiect pe care instituția il propune răspunde nevoilor personalului artistic si tehnic cu scopul de a imbunatati performantele angajatilor. Prin introducerea unor noi mijloace de expresie artistica si forme ale spectacolului muzical (de la teatru liric la musical, teatru-dans spectacole pentru copii si concerte) care implica noi standarde si modalitati specifice de abordare artistica, tehnica, de promovare si implementare, instituția are in vedere dezvoltarea profesionala a angajatilor din diferitele departamente, cu scopul de a largi registrul activitatii lor, de a stimula performanta si a imbunatati experiența profesionala.

Totodată, Teatrul National de Opereta dezvolta o serie de parteneriate si schimburi de experiența, prin intermediul schimburilor profesionale intre diverse instituții, similare din Europa cu scopul de a imbunatati performanta angajatilor prin exemplele de buna-practica la standarde europene.COWFORM CU


ORONAkUL


Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului il constituie creșterea competitivității profesioniștilor care lucrează in domeniul artelor spectacolului din Romania prin promovarea unui sistem de perfecționare si specializare dedicat acestora prin intermediul suportului metodologic si de formare al unei practici europene recunsocute, pusa la dispoziție de partenerul transnațional si de a creste gradul de adaptabilitate al angajatilor.

Obiective specifice:

Ol Evaluarea profilurilor competentelor si abilităților existente si a practicilor de lucru pe piața muncii la nivel național in domeniul artei spectacolului, inclusive in ceea ce privește utilizarea noilor tehnologii TIC

02 Dezvoltarea competentelor profesioniștilor din domeniul artei spectacolului prin derularea unor serii de module de formare si ateliere practice adresate angajatilor solicitantului inclusiv securitatea si sanatatea muncii (SSM) si desfasurarea a cel puțin 10 experiențe specifice pilot, adresate grupurilor de profesionsiti apartinand diferitelor teatre romanești asociate inițiativei care au drept obiectiv acela de a completa lipsurile profesionale identificate prin cercetarea efectuata.

03 Promovarea si sprijinirea creării de module de formare experimentale, care au drept scop crearea de noi oportunități de munca - reconversie pentru imbatranire activa -destinate celor care lucrează in domeniul artelor spectacolului

Proiectul este elaborat in concordanta cu prioritățile stabilite de POSDRU Romania si cu obiectivul operațional al DMI 3.2. Activitățile desfășurate au ca scop dezvoltarea competentelor angajatilor si angajatorilor pentru a creste productivitatea si calitatea muncii si adaptarea lor la normele UE. Prin proiect se vor identifica nevoile de formare, inclusiv TIC, si vor dezvolta module de formare. Acestea vor consta in cursuri specifice si experiențe practice pentru dezvoltarea competentelor manageriale, artistice, tehnice si auxiliare cat si formare in ceea ce privese securitatea sa sanatatea muncii. Va fi analizata importanta si atentia acordate utilizării noilor tehnologii si instrumente TIC in producția specifica artelor spectacolului. Va fi realizata o comparație intre situația de existenta la nivel național cu aceea din proiecte comunitare specifice derulate in tarile UE, in special in ceea ce privește relația dintre TIC si profesioniști precum regizori, scenografi, designer lumini, etc. Formarea managerilor va fi focalizata pe aspectele comunitare importante, de la noi forme de organizare la flexisecuritate, mobilitatea angajatilor, politici de sanatate si securitate la locul de munca. Parteneriatul cu partenerul transnațional va avea un rol important in planificarea programelor de formare transnaționale si in schimburile concrete de experti formatori. Partenerul transnațional va juca un rol important din punct de vedere metodologic, prin activitatea de consultare si aportul adus in implementarea activităților proiectului, prin intermediul unei abordări de formare profesionala adecvate, a programelor de formare focalizate pe dezvoltarea abilităților si implementarea modelelor de bune practici.

Ultima etapa a proiectului va fi de natura experimentala, acordandu-se o atentie speciala modului cum aceste cursuri pot fi integrate in contextul social avand in vedre in special imbatranire activa urmând conceptul european de flexisecuritate.


CONFORM CU


Activitățile proiectului:

Etapa 1 este dedicata activițatii de cercetare, care va duce la identificarea concreta a nevoilor si clarificarea competentelor pentru care este necesara desfasurarea unui proces de imbunatatire specifica pentru a atinge standardele manageriale si tehnice ale UE. Astfel, parteneriatul proiectului va analiza in profunzime profilurile profesionale din domeniul artelor spectacolului din Romania prin comparație cu alte state UE. Cooperarea dintre Romania si Italia, va avea la baza schimbul de bune practici la nivel european. Cercetarea va identifica inclusiv participantii potențiali care vor lua parte la implementarea activităților de formare. Se va acorda o atentie speciala includem solicitantului intr-o rețea transnaționala de cercetare, formare si producție. Se va avea in vedere si constituirea in Romania a unei rețele care sa cuprindă actori precum teatre, opere, sindicate, universități si instituții publice. Aceasta strategie de parteneriate va ajuta la adaptabilitatea proiectului si susținerea sa in viitorul imediat.

Al.Stabilirea nevoilor de formare- Abilitați si competente pentru creșterea productivității muncii

Al.l Analiza diferitelor profiluri profesionale din domeniul artelor spectacolului din Romania

Al.2 Analiza structurii organizationale a instituției solicitantului

Al.3 Analiza comparativa intre echipa de profesioniști a solicitantului si echipele a 4 teatre selecționate drept studii de caz ale cercetării.

Al.4 Analiza abilităților si a competentelor existente si identificarea celor care lipsesc prin comparație cu situația existenta la nivel european

Al.5 Raport despre profilul abilităților si competentelor in domeniul profesioniștilor scenei din Romania

Al.6 Analiza disponibilității personalului si planificarea activităților pentru etapa următoare

A2 si A3: Etapa de formare va incepe cu personalul solicitantului: manageri, artiști, tehnic si auxiliar. Solicitantul va desemna o echipa formata din șefi de departamente, coordonatori, mentori pentru organizarea si coordonarea tuturor activităților de formare. Partenerul transnațional va lucra alaturi de solicitant pentru a planifica si derula module de formare prin intermediul unui program de mobilitate si transfer de cunoștințe si metodologie adecvate. Totodată, după desfasurarea etapei de formare interna, demersul formativ va fi extins in instituțiile teatrale associate acestei inițiative. Modulele de formare vor fi impartite pe domenii astfel: artistic cu cel puțin patru cursuri cu o durata medie de 10 zile pe curs; tehnic cu cel puțin trei cursuri cu o durata medie de 10 zile; auxiliary cu cel puțin patru cursuri cu o durata medie de 10 zile; management cu cel puțin 4 cursuri cu o durata medie de 3 zile si sanatatea si securitatea muncii cu durata de o zi. In plus, vor fi realizate stagii de bune practici de cate 15 zile pentru șefii de departament tehnic si auxiliar.

A2. Imbunatatire competentelor personalului angajat ai solicitantului prin intermediul desfășurării de module de formare specifice

A2.1 Planificarea activităților de perfecționare (definirea numărului de ateliere si module de formare)

A2.2 Elaboarea modulelor e:

CONFORM CU OClOsHALUL


A2.3 Desfasurarea parcursului de perfecționare prin formare interna pentru personalul solicitantului

A2.4.Evaluarea procesului de perfecționare

A3. Imbunatatirea competentelor profesioniștilor din instituțiile asociate participante la desfasurarea analizei anterioare, prin intermediul desfășurării de module de formare externa specifice

A3.1. Elaborarea procedurilor si desfasurarea procesului de selecție a profesioniștilor

participanti la cursurile de perfecționare

A3.2. Identificarea grupurilor de cursanti

A3.3. Desfasurarea parcursului de perfecționare extern

A3.4. Evaluare procesului de perfecționare

Proiectul prevede o activitate experimentala prin care se are in vedere promovarea aplicării de noi metode de organizare a muncii in acest sector, in special in imbatranirea activa in anumite meserii specifice. A4 va consta in continuarea cercetării dezvoltate in urma rezultatelor experiențelor de formare interna si externa. Va avea drept scop planificarea unor noi module de formare pentru a creste nivelul oportunităților pe piața muncii pentru reconversia unor profesioniștii in scopul menținerii acestora pe piața muncii si după ce aceștia si-au incheiat activitatea profesionala specifica de baza.

A4. Promovarea flexicuritatii pentru meserii cu ciclu de activitate redus din domeniul artei spectacolului in special pentru asigurarea imbatranirii active A4.1 Analiza profilurilor profesionale problematice

A4.2. Analiza bunelor practici europene in domeniul reconversiei profesionale a profesioniștilor cu meserii cu ciclu de activitate redus.

A4.3. Studiu comparativ intre practicile europene si situația din Romania A4.4. Planificarea experiențelor experimentale pentru reconversie profesionala A4.5. Elaborarea unui raport de analiza si comparație

Pentru monitorizarea si evaluarea activităților proiectului vor fi pregătite o serie de chestionare adresate persoanelor implicate in experiențele desfășurate in cadrul proiectului (profesori, participanti formare, experti mentori, coordonatori etc). Pentru monitorizarea aspectelor financiare si administrative va fi elaborat un plan de lucru al parteneriatului pentru garantarea unei desfășurări corecte a fluxurilor proiectului.

Vor fi organizate 4 intalniri trimestriale pe an intre echipele de management a solicitantului si echipa administrativa a partenerului transnațional pentru monitorizarea si evaluarea activităților si pentru elaborarea rapoartelor si prevenirea/solutionarea eventualelor probleme aparute in implementare.

A5. Project management

A5.1.Monitorizare si Evaluare a dezvoltării etapelor proiectului inclusive cele de formare A5.2. Monitorizare si Evaluare a aspectelor financiare si de management

In ceea ce privește comunicarea rezultatelor proiectului, intregul proces va fi implementat in conformitate cu prevederile manualului de vizibilitate al FSE. Va fi realizat un plan de


jCOMFORM cu

'    î G’;H<?y'«sÂLUL

1---------------------

comunicare care va include si crearea unui spațiu virtual dedicat proiectului pentru a asigura o vizibilitate larga rezultatelor proiectului la nivel național si internațional.

A6 Comunicare si diseminare

A61 Elaborarea strategiei de comunicare

A62 Elaborarea planului de acțiune

A63 Elaborarea materialelor de promovare (pliante, broșuri, postere, bannere, etc)

A64 Desfasurarea evenimente lor/conferințelor de informare/diseminare

A 7 Achiziții publice

A71 Organizarea activităților de licitație

A72 Realizarea documentelor de licitație

A73 Achiziționarea bunurilor/serviciilor

A74 Realizarea lucrărilor

Primele doua rezultate principale ale Al vor consta in elaborarea si diseminarea analizei despre profilurile profesionale din domeniul de cercetare. Toate profilurile identificate vor fi incluse in raportul final care va fi publicat in cadrul A 1.5. Raportul final va fi punctul de referința pentru ultima sub-faza (Al.6.) pentru a identifica grupul tinta direct care va participa la faza următoare si a planifica un program fezabil, pentru acesta.

In ceea ce privește A2, va fi elaborat si desfasurat unui plan general de formare bazat pe bune practici recunoscute la nivel european si se vor derula a cel puțin 10 experiențe pilot diferite din modulele: artistic, tehnic, management si auxiliar pentru profesioniștii care lucrează in cadrul instituției solicitantului. De asemenea, va fi derulat un curs de formare pentru asigurarea securității si sanatatii in munca. In urma derulării activitatii A2 număr de cel puțin 90 de angajați vor fi formate in meseriile artistice, tehnice de scena, auxiliare de scena si producție, manageriale cu accent special in utilizarea TIC in meserii specifice si cel puțin 250 de angajați in securitatea si protecția muncii. Cel puțin 5 specialiști sef de echipa tehnic, auxiliar vor desfasura stagii de formare in cadrul organizației partenerului transnațional pentru efectuarea transferuui de cunoștințe si bune practici.

Mai mult, aceleași module vor fi analizate la sfârșitul acestei faze pentru a le optimiza, in vederea formarilor externe.

Principalul rezultat al A3 va consta in formarea a cel puțin 300 profesioniști din teatrele participante la cercetare in domenii artistic, tehnic de scena, auxiliar de scena si producție, management si relații publice si cel puțin 100 de persoane in securitate si sanatate in munca. In derularea A3, pentru a atinge scopul final, parteneriatul va desfasura un proces de selecție pentru fiecare experiența pilot, cu scopul de a disemina informația necesara teatrelor din tara. Identificarea grupurilor de cursanti va fi atestata si confirmata de documentele adecvate ce vor fi evaluate pentru faza de raportare si evaluare a etapelor necesare. Implicarea sindicatelor va pune bazele pentru recunoașterea viitoare a modulelor de formare continua din cadrul experiențelor pilot ale fazei 2 si fazei

'■y

J,

Principalul rezultat al A4 va fi publicarea unui raport final constând in cercetare si formare experimentala in special pentru sprijinirea imbatranirii active. Plecând de la modelul “Pol de Formare in Arta SpeetăcolîJÎ'Și^roiectul va incuraja crearea unei rețele sinergice intre solicitant si alte .j^tit^ti-I-fAi^^ti, Centre de formare, teatre, opere,îs.


Instituții publice si sindicate) pentru a dezvolta activitati sustenabile cu o importanta componenta sociala in domeniul artelor spectacolului.

In cadrul activităților de monitorizare si evaluare A5 vor fi produse o serie de rezultate importante, parteneriatul va crea o conexiune intre partenerul transnațional si solicitant pentru derularea zilnica a programului si un cadru de proceduri de monitorizare financiara si fizica pentru a nu omite niciuna dintre etape si pentru a identifica eventualele probleme ce pot aparea in cursul dezvoltării activităților. Vor avea loc patru întâlniri trimestrale ale parteneriatului pentru analizarea progresului activităților proiectului si a bunei utilizări a finanțării si realizarea rapoartelor de proiect.

De asemenea, proiectul va beneficia de o activitate de raportare detaliata care sa garanteze evaluarea permanenta prin intermediul rapoartelor intermediare si finale.

In ceea ce privește activitatea de comunicare vor fi elaborate si diseminate materiale de informare, cel puțin 3 conferinte/evenimente de informare vor fi desfășurate si va fi elaborat un site pentru promovarea rezultatelor proiectului. Toate acestea vor fi incluse intr-un document care va conține strategia de comunicare si planul de acțiune pe intreaga durata a proiectului.

Contextul proiectului:

Proiectul este in acord cu Strategia de la Lisabona pentru creștere si locuri de munca si isi propune sa sprijine prin activitățile pe care le desfasoara rolul formarii profesionale continue in dezvoltarea capitalului uman performant si promovarea de noi metode de organizare a muncii (flexicuritate) pentru ca un număr cat mai mare de persoane sa ramana active pe piața muncii. Proiectul are in vedere in special adaptarea flexicuritatii pentru imbatranirea activa a profesioniștilor din domeniul artei spectacolului cu ciclu de activitate profesionala de baza redus, (dezvoltarea flexicuritatii interne).

Proiectul răspunde Liniilor Integrate pentru Creștere si Ocupare 2008-2010 in special liniilor microeconomice 8 si 9 pentru facilitarea inovației si utilizarea TIC. In ceea ce privește Liniile Directoare de Ocupare 17-24, proiectul are ca si scop tocmai imbunatatirea calitatii si a productivității lucratorilor la locul de munca; promovarea flexibilității; imbunatatirea investiției in capitalul uman. Astfel, proiectul răspunde si Programului National de Reforme care implementează la nivel național liniile directoare, cu accent pe imbunatatirea calitatii resurselor umane, creșterea adaptabilitatii lucratorilor si angajatorilor.

Inițiativa se incadreaza in cadrul priorității tematice “dezvoltarea si folosirea eficienta a capitalului uman din Romania” din Cadrul Strategic de Referința 2007-2013. Totodată, legislația naționala specifica instituțiilor si companiilor de spectacole sau concerte din Romania din 2007, Legea nr. 353/2007, pune accentul pe remunerarea personalului de specialitate pe baza unor criterii de performanta profesionala, incurajand in același timp flexibiliatea si securitatea muncii.

Conform statisticilor Eurostat, in anul 2007, in domeniul culturii activeaza 97 800 de persoane echivalentul a 1.1% din populația occupata. Dintre aceștia, 16% ocupa locuri de munca temporare si 25% lucrează cu jumătate de norma in timp de sub 10% din totalul profesioniștilor din cultura au statut de liber profesionist. Femeile reprezintă 54% din totalul personalului angajat. Categoria de varsta dominanta este între 25 si 49 ani, cu 76,9 %, intre 15-24, 7,1% si peste 50 de ani,-’T§%. Un,procent de 50,8% din angajatii din sectorul cultura au studii medii, 3,7% studii inferioare si 45,5% superioare.


CONFORM CU OCÎOK'ÎÂLUL_

In Romania, conform statisticilor naționale din 2007, la nivel național exista 13 teatre lirice si balet in care lucrează circa 2600 persoane; 60 de teatrele de proza cu un număr de 5500 de angajați. In lucrarea “Statistici culturale comparative” publicata de Centrul de Studii din Domeniul Culturii/aprilie 2007, este masurat un indicator de 0.8 spectacole de teatru si muzicale la 1000 locuitori, reprezentând cea mai redusa valoare la nivel european si un indicator 3.8 in ceea ce privește spectacolele de teatru liric, Romania ocupând penultimul loc inaintea Poloniei (diferența de 1.2 puncte).

Proiectul va atinge următoarele categorii de grupuri tinta care vor fi prevăzute in mod specific de către domeniul major de intervenție: angajați si liberi profesioniști (PFA si micro intreprinderi) din domeniul artistic, tehnic de scena, auxiliar de scena si productie;Angaj atori;Manageri.

Grupul tinta in A2 il va constitui angajatii soliciantului, care va lucra pe propria structura pentru a identifica nevoile existente. Organizarea sa va fi comparata cu experiența comunitara pentru a planifica tipul de formare continua adecvat.

Prin formarea interna, grupul tinta va fi implicat in experiența de formare prin care se vor dezvolta abilitățile necesare pentru a utiliza TIC. Analiza va fi completata de aceea a teatrelor asociate din Romania alese drept studii de caz.

Beneficiarii directi a A3 vor fi profesioniști care activeaza in teatrele asociate din Romania care participa la cercetare si care se vor alatura proiectului. Acești profesioniști vor beneficia direct din aceasta activitate prin imbunatatirea calitatii profesionale.

Totodată, toti profesioniștii care lucrează in Romania in domeniul artelor spectacolului vor avea un prim catalog de oportunități adecvate de fomare continua, bazat pe cercetare științifica si transfer de bune practici si adresat nevoilor existente.

Beneficiarii A4 (flexicuritate interna si reconversie) vor fi profesioniștii din teatre care au nevoie de un process de stimulare a abilităților pentru a-si găsi un nou rol care sa le confere o continuitate pe piața muncii după incheierea perioadei in care si-au desfasoarat profesiunea de baza (de exemplu balerini). Aceasta faza va sta la baza sustenabilitatii proiectului in anii care urmeaza si va constitui o importanta legătură pentru diversificarea oportunităților de munca si reconversia profesioniștilor din acest domeniu de activitate. Activitățile legate de Monitorizare si diseminare vor atinge un număr imens de grupuri tinta de persoane informate.

O atentie speciala va fi acordata instituțiilor care activeaza in domeniu la nivele diferite: teatre, instituții publice, sindicate, asociații profesionale. Aceste grupuri tinta vor fi in permanenta la curent cu etapele proiectului pentru a crea o rețea comuna de dezvoltare a experienței.

Justificarea necesității implementării proiectului:

Pe piața muncii din domeniul artei muzicale a spectacolului din Romania se manifesta numeroase probleme datorita lipsei unor programe de formare specifice. Astfel, Planul National Unic de Dezvoltare 2007 - 2013, Secțiunea Cultura, Culte, Cinematografie privind identificarea obiectivelor strategice pentru realizarea priorităților si elaborarea strategiilor regionale si pe domenii pentru PND sectorul culturii 2007 -2013 scoate in evidenta ca probleme cheie identificate: dezechilibre conjuncturale pe piața muncii din domeniu, exacerbate de lipsa programelor de formare continua si de reconversie profesionala; lipsa unui corp de manageri pentru instituțiile de spectacole cu pregătire adecvata în gestionarea ..performantă a. valorilor si a evenimentelor culturale;


CON FOR ? B CU i ouaciuL


practicarea limitata a marketingului cultural de către instituțiile publice de spectacol, pentru cunoașterea nevoilor pieței, pentru promovarea ofertei si ca instrument de informare a managementului; (lipsa specialiștilor in marketing cultural), infrastructura deficitara si echipamente de practica artistica depășite. In raportul 9 din 2007 “Vitalitatea culturala urbana” elaborat de Centrul de Studii si Cercetări in domeniul Culturii se subliniază faptul ca, in dinamica economiei creative, si implicit aceea a instituțiilor din domeniul spectacolului si resursele umane locale sunt legaturi multiple. Pe de o parte, succesul instituțiilor este dependent de angajați creativi, competitivi iar pe de alta parte existenta acestor instituții si companii performante declanșează efecte care conduc la dezvoltarea durabila pe plan local. Pe de alta parte, legea nr. 504 din 17 noiembrie 2004 privind instituțiile publice de spectacole și concerte nu are in vedere nici necesitatea formarii continue, fapt ce reiese si din lista funcțiilor de specialitate tehnice si auxiliare pentru care necesarul de studii este cel mediu, tocmai pentru că, nu există studii de specialitate superioare și nici formare tip life long leaming în majoritatea domeniilor (ex: maestru de sunet, lumini, regizor scenă/ tehnic). Pe langa faptul ca nu exista studii si analize specifice care sa evidențieze o imagine clara a situației resurselor umane din acest domeniu, nu exista, cu excepția unui număr redus de cursuri susținute de Centrul de Pregătire si Perfecționare in Cultura, cursuri de formare certificate in ceea ce privește profesiunile tehnice si auxiliare din domeniul artei spectacolului. Universitatea Naționala pentru Teatru si Cinematografie I.L.Caragiale, cea mai presitigioasa instituție din domeniu, are in vedere in special pregătirea profesioniștilor din teatrul de proza.

Conservatorul este orientat tot inspre pregătirea artisitilor din domeniul muzical, dar nu si celorlalte categorii de personal. Astfel, putem spune ca, in momentul de fata, in Romania nu s-a creat inca un cadru solid pentru formarea celorlalți profesioniști ai artei spectacolului de la tehnicieni lumini si sunet la personal auxiliar specific domeniului, cu nevoi de perfecționare care se afla la granița dintre arta spectaclului muzical, de proza si alte arte. De asemenea, artiștii ar trebui sa isi completeze formarea profesionala prin cursuri de actorie, interpretare musicala, dans deoarece cei mai multi dintre aceștia in momentul de fata opteaza pentru una dintre aceste profesii in baza cadrului educațional existent. Piața muncii suferă astfel prin lipsa de adecvare a ofertei de formare profesionala la nevoile existente. De aceea, consideram ca este necesara crearea premizelor pentru elaborarea si desfasurarea de cursuri de formare pentru personalul care lucrează in acest domeniu pentru a contribui la crestera nivelului competentelor profesionale ale acestora. In același timp, nivelul scăzut de formare profesionala tehnica ridica probleme in utilizarea unui echipament de inalta performanta pe care instituția îl achiziționează pentru imbunatatirea calitatii spectacolelor. Astfel, prin formarea la nivel european a personalului angajat, calitatea ofertei artistice se imbunatateste ceea ce contribuie la crearea de valoare adaugata in intreaga activitate desfasurata din punctul de vedere al ofertei si al cererii de pe piața artei spectacolului.

Proiectul are o valoare adaugata prin insusi faptul ca reprezintă o inițiativa dezvoltata prin transfer de bune practici implementate si recunoscute la nivel european si nu numai,'contribuie la creșterea numărului de persoane perfecționate si specializate beneficiind de experiența unor experti de reputație internaționala; realizează activitati care nu ar fi putut fi desfășurate in lipsa acestor finanțări si contribuie la dezvoltarea de noi metode organizare a muncii care prcmo-veaza imbatranirea activa si, deci, conduc la menținerea unui număr cat mai ridicaOde f)ersoane*abtiye pe piața muncii.’X'îrOm* cu CUE?!CAa;L


Resursele alocate pentru implementarea proiectului:

Managementul proiectului se va desfasura la sediul solicitantului din Romania, București. Solicitantul pune la dispoziție resurse umane, resurse materiale si imateriale adecvate nevoilor de implementare a proiectului: sediu potrivit pentru derularea activitatilor cu excepția activităților de formare teoretica din cadrul proiectului (Al, A2,A4, A5), experiența in managementul de proiect, experiența in management financiar; experiența in activitati de promovare si organizare de evenimente de anvergura; mijloace de comunicare si promovare proprii pentru proiect, baza de date contacte media, parteneriate media si prestigiu la nivel național.

Solicitantul pune la dispoziție următoarele resurse materiale pentru desfasurarea proiectului: sala spectacole; săli de repetiții, cabine artiști si cabine de lucru (cosmetica), ateliere (croitorie, cizmărie, mecanica, tapițerie), birou organizare, instalație lumini si sunet, 1 autoturism,1 autocar,1 camion,1 microbuz. De asemenea, solicitantul va promova proiectul pe propriul website.

Activitatea de implementare practica in Romania se va desfasura la sediul solicitantului, la sediile teatrelor asociate in cadrul cercetării, iar partea de formare teoretica in cadrul altor locații inchiriate care sa fie adecvate derulării orelor de perfecționare.

Activitatea de stagiu pentru transfer de cunoștințe si bune practici se va desfasura la sediul partenerului transnațional din Milano.

Partenerul transnațional pune la dispoziție resurse umane, resurse materiale si imateriale adecvate nevoilor de implementare a proiectului precum: sediu potrivit pentru derularea activitatilor administrative transnaționale, a stagiilor din cadrul proiectului (A3), experiența la nivel european in managementul de proiect, experiența la nivel european in activitati de PR, ca promotor si organizator de evenimente si cursuri de formare profesionala continua in lumea spectacolului; mijloace de comunicare si promovare proprii pentru proiect; experti de talie internaționala pentru desfasurarea activitatilor de formare profesionala continua; experti de nivel european in domeniile legate de flexicuritate, prestigiu la nivel internațional, expunere in rețele de comunicare in domeniul artelor spectacolului la nivel internațional.

Echipa de management a partenerului transnațional este compusa din:

•    3 experti internaționali, cat. A, responsabili de coordonare, monitorizare si

supervizare a activitatilor partenerului transnațional in special cercetare si formare; rol in monitorizare si evaluate intermediara; lider in comitetul de coordonare; cu peste 5 ani de experiența manageriala in domeniul artei spectacolului si arta lirica; cooperare transnaționala, in special centre de formare, universitari si ONG;

®    1 expert coordonare activitate cercetare, cat. A: responsabil de desfasurarea

activitatii de cercetare , interviuri1 si' rapoarte; coordonare a activitatilor de

* ■'
mobilitate, mai mult de 3 ani de experiența in activitatea de formare, educare si cercetare.

•    1 expert coordonare locala, cat. A: rol de suport activitate cercetare, monitorizare,rol de facilitare a comunicării intre parteneri; mai mult de 5 ani de experiența in activitatea de coordonare, cercetare

«    1 expert management financiar, cat. A, responsabil de partea de aspectele

financiare ale partenerului transnațional cu mai mult de 5 ani de experiența ca si manager financiar in diferite domenii

®    1 expert suport activitati contabile, cat B, cu 3 ani de experiența in domeniul

administrării fianciare

•    3 expert responsabili departamente specifice de formare (tehnic, muzical, management) care vor fi membru al COF,responsabili cu activitatile de mobilitate/stagiu profesional,cu peste 5 ani de experiența in educație si formare specialiști si artiști solisti in arta spectacolului si cu experiența in activitati transnaționale

«    3 experti flexicuritate interna/imbatranire activa care se vor oferi expertiza in

desfasurarea fazei experimentale finale, peste 5 ani de experiența in domeniul educației si formarii in domeniul artei spectacolului

®    2 experti comunicare care vor oferi expertiza in elaborarea instrumentelor de

comunicare ale proiectului si in realizarea planului de comunicare, cu peste 5 ani de experiența in comunicare si relații publice inclusiv organizare de evenimente la nivel internațional

«    2 experti organizare formare care vor oferi expertiza in pregătirea modulelor

pentru cursurile de formare cu peste 5 ani de experiența in domeniu in special in ceea ce privește relația finantaor beneficiari in domeniul finanțărilor FSE Italia

•    12 experti formatori cu reputație internaționala cu peste 5 ani de experinta in domeniilor lor de expertiza respectiv meserii tehnice de scena si auxiliare de scena si producție si in activitati de formare in instituții prestigioase din Europa

Metodologia de implementare:

In prima faza va fi derulata activitatea de cercetare. Vor fi intervievate persoanele angajate ale solicitantului si din teatrele asociate proiectului, alese ca studiu de caz. Ca si instrument de cercetare va fi folosit preponderent chestionarul. Echipa de cercetare, compusa din experti internaționali si experti din partea solicitantului, va analiza nevoile de formare din perspectiva competentelor avand in vedere sistemul artelor spectacolului din Remania. Activitatea va cuprinde si o analiza tehnologica si tehnica a instrumentelor disponibile in teatrele asociate pentru a identifica nevoile de formare pentru folosirea noilor tehnologii.Va fi ales un eșantion reprezentativ de angajați apartinand diferitelor echipe artiști, tehnicieni, funcționari, auxiliar, care conduc diferitele departamente/ grupuri de lucru ale solicitantului si vor fi intervievați si va fi analizata relația dintre activitatea zilnica si profilurile de competenta comparativ cu standardele europene.

Se prevede definirea unui Consiliu Operațional de Formare (COF) ai Solicitantului capabil sa funcționeze in următoarele etape e formare. Raportul realizat in urma acestei activitati va fi editat si.,distribuit la scara larga cu scopul de a informa toti beneficiarii cu privire la rezultatele' proiectdlu^rinca din primele etape.

AA.tjOC'îIrORWI CU i

Pentru a atinge obiectivele declamate, COF al Solicitantului va lucra impreuna cu echipa partenerului transnațional pentru a stabili cadrul experienței pilot. Solicitantul si parteneriatul transnațional vor avea intalniri transnaționale pentru a lucra in sesiuni plenare si a stabili cel puțin 10 module diferite, precum si pentru a elabora monitorizarea fiecărei etape de dezvoltare a A2. De asemenea, evaluarea se va derula de către cele doua echipe cu sprijinul oferit de echipa partenerului transnațional.

Metodologia, care aparține experienței partenerului transnațional, si este recunoscuta la nivel european, va consta in transferul de cunoștințe si metode de abordare ale partenerului transnațional in Romania. Partenerul transnațional se va implica printr-o echipa de formatori (compusa din experti recunoscuti la nivel național si internațional) care sunt capabili sa transfere cunoștințe, in baza modulelor specifice si a nevoilor de competente identificate. Mobilitatea si schimbul de experiența in domeniile profesional si de formare, dintre Romania si Italia, vor fi monitorizate atat din punct de vedere logistic cat si pedagogic pentru a garanta buna organizare a activităților prevăzute.

Procesul, adaptat si transferat specificului romanesc, in etapa a doua, va furniza următoarele trei micro-activitati: Informare cu privire la inițiativa,selecționarea grupurilor de cursanti, inclusiv strângerea de date privind pregătirea lor si selecționarea profesioniștilor sau cursantilor care vor lua parte la cursuri, derularea inițiativei, managementul si realizarea programului de formare planificat, evaluarea finala. Sindicatele vor fi implicate intr-un cadru de dialog special pentru a impartasi scopurile si obiectivele comune si a pune bazele unei viitoare recunoașteri oficiale a acestor cadre de formare continua.

Etapa va incepe cu crearea unor focus-grupuri care vor identifica ce profiluri profesionale se afla intr-o poziție critica pe piața muncii, din perspectiva oportunităților si specificității lor. Cercetarea va lua in considerare cateva elemente cheie ale comunității europene, precum reconversia profesionala in vederea optimizării resurselor umane din toate sectoarele muncii.

Pentru a monitoriza satisfacția beneficiarilor, vor fi pregătite o serie de chestionare de evaluare adecvate, ce vor fi completate de către diferitii actori, participanti la aceasta experiența pilot (profesori, cursanti).

Pentru managementul financiar si administrativ precum si pentru monitorizare, echipa solicitantului va fi sprijinita de către echipa partenerului transnațional in ceea ce privește activitățile in care acesta este implicat.

Aspectele de comunicare vor fi reglementate printr-un plan de comunicare care include crearea unei secțiuni speciale pe website-ul aplicantului precum si implementarea unei noi secțiuni on line prin care se va unnari intreaga dezvoltare a programului cu scopul de a disemina rezultatele intermediare si finale si a le acorda vizibilitate sporita atat la nivel național cat si internațional.

Sustenabilitatea proiectului:

Proiectul prevede in desfasurarea sa un set de activitati pentru care nu se va mai solicita o finanțare ulterioara si anume: cercetarea realizata; conținutul modulelor de formare-perfectionare, studiul experimental flexicuritate. Dotarire efectuate si aplicația web site, TIC realizate prin intermediul proiectului vor ramane in patrimoniul partenerilor si vor fi utilizate in desfășurarea activităților ulterioare. Resursele umane formate vor fi implicate după periQsdțde implementare a proiectului m programele de


Zi


ZL/A s ft'wwâî an

î t . . rt ;, ,, .» ' ,. ,>• V, • '■ I + ,, ;j;:-. > £>'m

' • C-    r '■ * - '• ’    / /

formare pe care le va dezvolta soiicitațațpl prin intermediul unui centru de formare a profesioniștilor din domeniu.

Totodată, rezultatele obținute prin intermediul proiectului vor putea fi aplicate ulterior pentru un grup mai extins de persoane parte a grupului tinta generic, puțind fi extinse si către alte grupuri tinta si sectoare adiacente de activitate care nu fac obiectul prezentului proiect.

In plus, prin intermediul site-ului si a mijloacelor new media utilizate rezultatele proiectului vor atinge si vor fi disponibile pentru un public foarte larg.

După încheierea perioadei de finanțare solicitantul isi va continua activitatea ca centru de formare - perfecționare pentru tipologiile de cursuri dezvoltate de-a lungul proiectului (si certificate) si se vor adresa angajatilor, liber profesioniștilor si altor persoane interesate precum șomeri sau tineri absolvenți din sectorul cultura. Finanțarea se va realiza din surse proprii si fonduri externe inclusiv sponsorizări.

Cursurile vor fi desfășurate contra cost si vor asigura o parte din fondurile Financiare necesare pentru gestionarea activităților după finalizarea proiectului.

Rezultatele proiectului m special in ceea ce privește noi metode de organizare a muncii in special imbatranire activa, acestea pot fi incluse si adaptate de către un număr larg de instituții din domeniu, in domenii de activitate cu caracteristici apropiate si vor constitui un model de buna pratica la nivel național.